Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 76

27.05.2021

 

Lausunto rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä tehdystä valituksesta, 25.2.2021 §30

 

434/10.03.00/2020

 

RakYmplk 27.05.2021 § 76

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää purkamislupapäätöstä 25.2.2021 § 30 (21-0007-P). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 14.6.2021.

Valitus koskee lautakunnan päättämää purkamislupaa jossa myönnettiin purkamislupa seurakuntakodin lisäksi vanhalle pappilarakennukselle.

Valittajat vaativat, että lautakunnan päätös on kumottava perusteena se, ettei purkamisluvalle ole maankäyttö- ja rakennuslain 139 § 3 momentin mukaisia edellytyksiä.

Rakennustarkastaja:

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Pappilan purkamislupa käsiteltiin rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 25.2.2021. Purkamislupa tuotiin lautakunnan käsiteltäväksi lisälistalla 7 muun asian lisäksi (pykälät 27-34) . Lautakunta hyväksyi yksimielisesti lisälistan kokouksessa käsiteltäväksi. Purkamislupa käsiteltiin pappilarakennuksen osalta uudestaan puheenjohtajan esityksen perusteella. Lautakunnalla on asiavirheen tai menettelyvirheen takia mahdollisuus itse oikaista virheellinen päätös. Asian uudessa käsittelyssä oli aiemman, 26.1.2021 tehdyn päätöksen käsittelyteksti rakennustarkastajan esityksineen ja perusteluineen mukana. Esittelevä rakennustarkastaja oli paikalla asian käsittelyn ajan joten kaikilla lautakunnan jäsenillä oli mahdollisuus kysyä aiempaan käsittelyyn liittyvistä asioista tai muusta päätöksentekoon vaikuttavasta asiasta.

 

Maankäyttö-ja rakennuslain mukainen suojelu perustuu alueiden käytön ja rakentamisen yleistavoitteisiin, kaavatasojen sisältövaatimuksiin, kaavatasoilla annettaviin suojelumääräyksiin turmelemiskieltoon sekä kiinteistön ylläpitovelvollisuutta koskeviin määräyksiin. Rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä suojellaan kaavoituksella; asema-kaavoilla, yleiskaavoilla ja maakuntakaavoilla.

Pappilan aluetta koskeva asemakaava on tullut voimaan 8.4.1992. Pappilarakennus ei ole suojeltu eikä se ole alkuperäisessä kunnossa sekä sen rakennus- ja käyttöhistoria on seurakunnan toimesta hyvin tiedossa. Lapin maakuntamuseon lausunnossa ei ole tuotu esille mitään sellaisia seikkoja jotka estäisivät rakennuksen purkamisen. Lausunnossa todetaan, ettei rakennusta ole suojeltu ja purkamiseen tarvitaan purkamislupa sekä suositellaan rakennushistoriallisen selvityksen laatimista.

Purkamislupa on hallintolupa, jossa ratkaistaan ovatko maankäyttö- ja rakennuslain ja muun lainsäädännön mukaiset edellytykset olemassa purkamisluvan myöntämiselle (MRL 139 §). Jos edellytykset täyttyvät, lupa on myönnettävä (MRL 130 §, MRL 131 § ).

Purkamislupahakemuksesta on tiedotettu Kittilän kunnanhallitusta ja Lapin ELY-keskusta 22.12.2020 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Purkamishakemus on jätetty sähköiseen lupahakujärjestelmään Lupapisteeseen 26.11.2020 ja hakija on sitä täydentänyt asiakirjoilla 18.12.2020. Purkamislupaa käsiteltiin lautakunnassa 26.1.2021 ja 25.2.2021.

Kaikkeen edellä mainittuun perustuen lautakunta toteaa valituksen olevan perusteeton.

Päätös:

Ahti Ovaskainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, syy yhteisöjääviys. Lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan esityksen lausunnoksi. Katja Jussila toimii pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta .

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa