Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.03.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 40

25.03.2021

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto, rakennusjärjestyksen luonnosvaiheen kuuleminen

 

395/10.03.00/2015

 

RakYmplk 25.03.2021 § 40

 

Kittilän kunnan rakennusvalvontaviranomainen on laatimassa rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksessä annetaan lakia ja asetusta täydentäviä määräyksiä ja ohjeita ekologiseen ja kestävään rakentamiseen. Ympäristösuojeluviranomainen on osallinen ja asiantuntijaviranomainen ympäristön suojelussa ja ekologisesti kestävässä rakentamisessa.

 

Ympäristönsuojeluviranomaiselta ei ole pyydetty lausuntoa luonnosvaiheen kuulemisessa. Ennen rakennusjärjestysehdotuksen laatimista ympäristönsuojeluviranomaisen on tarpeen lausua asiassa.

 

Vs.Ympäristösihteeri:

 

Ympäristönsuojeluviranomainen lausuu rakennusjärjestysluonnoksesta seuraavaa:

 

Ympäristönsuojeluviranominen huomauttaa siitä, ettei lausuntopyyntöä rakennusjärjestysluonnoksesta ole esitetty paikallisille viranomaisille (ympäristönsuojelu, kaavoitus, terveys ja pelastus).

 

Kun rakennusjärjestystä laaditaan, olisi laadittava myös MRL mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kaikki osalliset ja mahdolliset jo tehdyt selvitykset sekä mahdolliset uudet rakennusjärjestyksen laatimiseksi tarvittavat selvitykset kirjattaisiin ja suunniteltaisiin. Rakennusjärjestys tule sovittaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin.

 

Tulvien määrittämisen osalta tulee huomioida yhteiskunnallisesti merkittävien kohteiden suojaus vähintään 1/250 tulvilta. Mahdollisen tulvapenkereen jälkeisestä tilanteesta tulee antaa määräyksiä elikuinka tulvapenger vaikuttaa rakentamiseen. Huomattavaa on, että vuoden 2020 Kittilän tulvaselvityksessä (LAP ELY) ei ole huomioitu ilmastonmuutoksen aiheuttamaa tulvariskin muutosta. Ilmastonmuutos todennäköisesti etenee ja sen vaikutus alimpiin rakentamiskorkeuksiin tulee selvittää. Tulvariskin mitoituksessa tulee huomioida kohteiden arvo. 1/250 tulva, tarkoittaa riskiä, jossa seuraavan 100 vuoden aikana vesi nousee 33% todennäköisyydellä kyseiselle tasolle. On harkittava, onko merkittävissä kohteissa varmuutta tarpeen nostaa.

 

Rakennuspaikoilla ei saa olla tulvan eikä sortuman vaaraa. Rakennusjärjestyksessä ei ole esitetty sortuman vaaran selvittämistä tai turvallisuuden varmistamista. Tulvan ja sortuman huomioiminen on myös resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä, jossa huomoimattomuus aiheuttaisi yhteiskunnalle kuluja.

 

Pilaantuneen maan osalta tulee huomioida myös maaperän luontaiset haitta-ainepitoisuudet jotka voivat vaikuttaa rakennuspaikan terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Menettelytavat pilaantuneiden ja luontaisesti haitallisten pitoisuuksien huomioimiseksi rakentamisessa tulee käsitellä rakennusjärjestyksessä.

 

Kittilän erityispiirteisiin kuuluu myös melun huomioiminen alueiden käytössä ja rakentamisessa. Lentokentän, Hukkakeron, kaivoksen ja tieliikennemelun ja tärinän huomioiminen on myös käsiteltävä rakennusjärjestyksessä. Melualueet tulisi pääpiirteissään kuvata (Lentokenttä, Hukkakero ja kaivos) kartoilla.

 

Muinaismuistojen huomioiminen lupaharkinnassa tulee kuvata. Maisemansuojelu, maisema-alueet ja rakennetun ympäristön suojelun kohteet tulee käsitellä esim. suunnittelutarvealueina ja määräyksiä koskevat alueet karttaliitteinä.

 

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisuiden mahdollisten ympäristövaikutusten arviointi ekologisesti kestävän rakentamisen saavuttamiseksi täytyy määrittää. Pohjavesien suojelun lisäksi on rakentamisessa huolehdittava myös pintavesien suojelusta eikä rakennuspaikan kuivatuksella tai tieyhteyden rakentamisella saa heikentää luonnon monimuotoisuutta, maisemaa tai pintavesiä (pienvesien suojelu).

 

Suurehkojen kenttien rakentamisessa tulee kaikilla alueilla edellyttää naapureille tiedottamista ja vaikutusten arviointia eli vaatia toimenpidelupa.

 

Ympäristönsuojelulain ja MRL mukaisten yhtäaikaisten lupakäsittelyjen yhteydessä tulee muistaa, että ympäristönsuojeluviranomaisella on toimivalta johtaa lupien yhteiskäsittelyä ja ympäristön huomioimista hankkeita luvitettaessa.

Ympäristönsuojeluviranomainen edellyttää lausuntopyyntöä myös ehdotusvaiheessa.

 

 

Päätös:

Jukka Niva esitti ettei lautakunnalla ole lausuttavaa. Juha Toivola kannatti Nivan esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli ovatko kaikki yksimielisiä. Nivan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennustarkastaja Matti Niska oli paikalla asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa