Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.02.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 6

26.01.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 30

25.02.2021

 

Purkamislupa 21-0007-P

 

434/10.03.00/2020

 

RakYmplk 26.01.2021 § 6

 

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074 )

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Nordberg Rno 1:2 haetaan lupaa kahden rakennuksen purkamiseksi. Rakennukset ovat yksikerroksinen kokoontumisrakennus (seurakuntakoti), suuruudeltaan 565 m² ja kaksikerroksinen pappila, suuruudeltaan 340 m². Hakemus on tullut vireille 26.11.2020

 

Rakennusvalvontaviranomainen on purkamishakemuksen johdosta kuullut tiloja Veikkola Rno * * * *, Yläkittilä Rno * * * * ja Ranta-Valko Rno * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Alueella on voimassa 8.4.1992 hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa kortteli 204 on osoitettu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK).

 

Hakija perustelee rakennuksien purkamista sillä, että pappila rakennuksen tilat eivät täytä käyttäjien nykyisiä tarpeita kooltaan ja toiminnallisuudeltaan sekä rakennusten peruskorjaaminen on kustannuksiltaan uudisrakentamisen kustannustasoa. Kiinteistölle on suunnitteilla uusi seurakuntatila ja rakennusten purkaminen vaikuttaa sen suunnitteluun kerrosalan ja sijoituksen osalta.

 

Pappilarakennus on valmistunut 1949 ja sitä on laajennettu toimistosiivellä 1967. Seurakuntakoti on valmistunut 1975.

Asemakaavassa kyseisiä rakennuksia tai rakennettua aluetta ei ole luokiteltu rakennussuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella suojelluiksi. Kittilän kulttuuriympäristöohjelmassa (Ympäristöministeriön julkaisu 282 vuodelta 1999) ei ole mainintaa kyseisistä rakennuksista eikä kyseisen alueen erityispiirteistä rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti. Kittilän kirkonkylän osayleiskaava on astunut voimaan vuonna 2015 ja sen laadinnassa ei kyseistä aluetta tai purettavaksi suunniteltuja rakennuksia ole luokiteltu rakennusperintölain tai kaavan laadinnassa tehtyjen selvitysten perusteella miljöölle arvokkaiksi tai ympäristökohteeksi.

 

Rakennuksien purkamishakemus on jätetty 26.11.2020. Rakennusvalvontaviranomaiselle on tullut kaksi yksityishenkilöiden pyytämää lausuntoa tiedoksi, Lapin maakuntamuseolta ja Lapin rakennusperinne ry:ltä. Lausunnot ovat saapuneet 15.10.2020 ja 16.10.2020. Molemmissa lausunnoissa on todettu ettei rakennukset ole suojelun piirissä ja rakennusten purkaminen vaatii purkamisluvan sekä rakennuksista tulisi tehdä rakennushistoriallinen selvitys. Purkamisesta on kirjallisesti tiedotettu Lapin ELY - keskusta ja kunnanhallitusta.

 

Rakennushistoriallinen selvitys laaditaan yleensä suojelun piirissä olevista rakennuksista joihin kohdistuu muutostarvetta.

Nyt purettaviksi tarkoitetuista rakennuksista tiedetään ikä, käyttötarkoitukset ja käyttöhistoria. Rakennuksista on kattavat piirustukset ja selvitykset. Maisemallisesti tiedetään rakennuksien suhde ympäröivään uuteen (1975 - 1992) rakennuskantaan kyseisellä kiinteistöllä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun purkamisluvan. Perusteluna esitykselle on, ettei rakennusten purkamiselle ole kaavallisia esteitä eikä purkamisella hävitetä rakennettuun ympäristöön sisältyviä perinne-, kauneus-, tai muita arvoja. Kaavallista tarkastelua Kittilän kirkonkylän rakennusperinteen osalta on arvioitu viimeksi osayleiskaavan kautta vuonna 2015. Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa tulevien asemakaavojen laadintaa. Purettaviksi suunniteltuja rakennuksia ja niiden lähialuetta ei ole kaavoituksessa, Kittilän kulttuuriympäristöohjelmassa eikä rakennusperintölainsäädännön kautta luokiteltu erityiskohteeksi tai rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 118 §, MRL 127 §, MRL 139 §.

 

Päätös:

Ahti Ovaskainen jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokouksesta, syynä yhteisöjääviys. Varajäsen Yrjö Vaara oli paikalla asian käsittelyn ajan.

 

Vuokko Mäntymaa esitti, että seurakuntalolle myönnetään purkulupa mutta pappilarakennukselle ei. Vuokko Mäntymaa jätti esityksensä kirjallisena ja viisi lautakunnan jäsentä oli allekirjoittanut esityksen. Perusteluna esitykselle oli asian keskeneräisyys kunnan ostoprosessissa pappilarakennuksen osalta ja että asiaa ei ole vielä käsitelty teknisessä lautakunnassa. Oula Vuolli esitti, että asia jätetään pöydälle. Oula Vuollin esitystä ei kannatettu. Suoritettiin äänestys jossa rakennustarkastajan esitys oli JAA ja Vuokko Mäntymaan esitys oli EI. JAA äänesti Yrjö Vaara, EI äänestivät Vuokko Mäntymaa, Juha Toivola, Jukka Niva, Katja Jussila ja Pirkko Jauhojärvi, Oula Vuolli äänesti tyhjää. Vuokko Mäntymaan esitys tuli lautakunnan päätökseksi äänin 5-1. Rakennustarkastaja Matti Niska jätti asiasta eriävän mielipiteen. Perusteena eriävälle mielipiteelle oman esityksensä lisäksi oli se ettei pappilarakennuksen purkuluvan epäämiselle ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia perusteita.

__________

 

RakYmplk 25.02.2021 § 30

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)

 

Lautakunnan puheenjohtajan esityksestä kokouksessa 26.1.2021 § 6 käsitelty purkamislupa 21-0007- P tuodaan uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Purkamislupa 21-0007-P koski seurakuntakodin ja vanhan pappilarakennuksen purkamista . Purkamispäätöksessä seurakuntakodille myönnettiin purkamislupa, pappilarakennukselle ei purkamislupaa myönnetty.

 

Lautakunnalla on asiavirheen tai menettelyvirheen takia mahdollisuus itseoikaista virheellinen päätös. Korjaamisasia voi tulla vireille asianomaisen vaatimuksesta tai viranomaisen omasta aloitteesta. Purkamispäätös 21-0007 - P ei ole vielä lainvoimainen.

 

Puheenjohtajan selostus:

Lautakunta muuttaa aiemmin 26.1.2021 § 6 tehdyn päätöksen. siten että myös pappilarakennukselle myönnetään purkamislupa rakennustarkastajan asian käsittelyssä mainitsemilla perusteilla.

 

Vuokko Mäntymaan vastaesitys:

"Esitän, että vanhalle pappilalle ei myönnetä purkamislupaa, vaan tehdään perusteluissa mainitut toimenpiteet.

Perustelut LAPIN MAAKUNTAMUSEON lausunnosta 15.10.2020: "Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus-, tai muiden arvojen hävittämistä. Lisäksi rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostöissä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. Lapin maakuntamuseo katsoo, että koska Kittilän pappilasta ja seurakuntatalosta ei tiettävästi ole aiemmin laadittu rakennusten kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset, sekä maisemalliset arvot tunnistavaa selvitystä (rakennushistoriallinen selvitys), tulisi sellaiset ennen rakennusten purkamiseen tai kunnostamiseen ryhtymistä laatia.

Sovelletut säännökset: maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132) 118 §, 127 §, 130 §, 139 §."

Todettakoon, että Kittilän seurakuntatalon osalta edellä mainitut toimenpiteet eivät enää ole mahdollisia. Rakennuksen on annettu rapistua aivan rauhassa korjauskelvottomaksi. Se on rakennettu 1960 eikä sillä voida katsoa olevan historiallista tai rakennustaiteellista arvoa.".

 

Vuokko Mäntymaan esitystä ei kannatettu.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 118 §, MRL 127 §, MRL 139 §. Hallintolaki 50 §, 52 §. Kittilän kunnan hallintosääntö 150 §.

 

 

Päätös:

Ahti Ovaskainen jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokouksesta, syynä yhteisöjääviys. Varajäsen Yrjö Vaara oli pailkalla asian käsittelyn ajan.

 

Puheenjohtajan selostuksen perusteella lautakunta päätti myöntää purkamisluvan seurakuntatolon lisäksi myös pappilarakennukselle.

 

Vuokko Mäntymaa jätti eriävän mielipiteen päätöksestä omaan vastaesitykseen perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa