Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.04.2021/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 17

28.04.2021

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan arviointi ajalta 1.1.-31.3.2021

 

77/02.02/2020

 

Sotelk 28.04.2021 § 17

 

(Lisätiedot; perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitova toimintakate vuonna 2021 on - 25 804 480 €. Toimintatuottojen osuus on 2 401 450 € ja toimintakulujen osuus on - 28 205 930 €.

 

Toimintatuottojen toteuma on aj. 1-3/2021 19.5 %, mikä on matalampi kuin budjetoitu ja noin 30 t€ pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana, mikä selittyy terveydenhuollon maksujen pienempänä kertymänä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana terveyskeskuksen vuodeosaston käyttö% on ollut huomattavasti alhaisempi kuin edellisenä vuonna, mikä selittää maksutuottojen alenemaa. Toimintatuottoihin tiliytyvät Valtiokonttorin maksamat etuudet näkyvät toteutumassa vasta loppuvuodesta, mikä selittää alkuvuoden tulokertymän alhaisuutta osaltaan. Kokonaisuutena ennustetaan toimintatuotoissa olevan noin 0.2 m€ alitusriski, mikä liittyy terveydenhuollon maksujen alenemaan. Maksujen kertymään loppuvuodesta tulee vaikuttamaan myös asiakasmaksulain uudistus, joka tulee voimaan 1.7.2021. Arvio vaikutuksista tehdään puolivuotis seurannan yhteydessä.

 

Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ( 10.7 m€ ) ja palveluiden ostot (14.2 m€) kattavat 88.4 % koko toimialan menoista.

 

Henkilöstömenot ovat ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet hieman yli tavoitetason, kun otetaan ennakoivasti huomioon lomarahojen vaikutus ennusteeseen. Ylitysriski ( n. 0.2 m€) kyetään tasapainottamaan toimintavuoden aikana määräaikaisten ja sijaisten palkkaamista hillitsemällä.

 

Palveluiden ostojen toteuma-% on aj. 1-3/2021 28.6, mikä ennakoi palveluiden osalta ylitysuhkaa jopa n. 2 m€ tasossa kohti vuoden loppua. Erikoissairaanhoidon menokehitys on ollut alkuvuoden 2021 samaa tasoa kuin, mitä se oli vuoden 2020 viimeisinä kuukausina, jolloin menokehitys huomattavasti kiihtyi. Erikoissairaanhoidon osalta on sovittu Lapin sairaanhoitopiirin ja kunnan välisissä neuvotteluissa siitä, että menokehitystä ja toimintalukuja Kittilän kunnan osalta seurataan ja analysoidaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa normaalia tarkemmin kuluvan vuoden aikana, koska Kittilän osalta menokehitys viime vuoden osalta oli poikkeava muihin kuntiin nähden. Erikoissairaanhoidon suoritteista lähetemäärät ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden ( - 4.4 %), mutta vastaavasti käyntien määrä on lisääntynyt 8.6 %. Myös päivystyksellisten palveluiden käyttö on ollut kasvussa. Kuntalaskutus erikoissairaanhoidon osalta on ollut noin. 0.3 m€ suurempaa ensimmäisen neljänneksen aikana kuin vuonna 2020. Mikäli menokehitys ei tasaannu, ennakoidaan jopa 2 m€ ylitysriskiä erikoissairaanhoidon osalta loppuvuotta kohden. Huomattava kuitenkin on, että yksittäistapauksiin liittyen voi huomattaviakin kustannusvaihteluja tapahtua väestömäärältään pienen kunnan erikoissairaanhoidon menoissa vuoden aikana. Ylitysriski on tiedostettu ja toimenpiteitä haetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa samalla kun seurantaa ja analyysia tarkennetaan.

 

Muissa asiakaspalveluiden ostoissa erityisesti lastensuojelun ostopalveluiden menokehitys on edelleen kiihtynyt. Toimenpiteenä on esitetty oman toiminnan vahvistamista lastensuojelulain avohuoltona kotiin annettavien palveluiden ja sosiaalihuollon palveluiden osalta ja asia etenee valtuuston päätettäväksi huhtikuun 2021 aikana.

 

Korona- viruksen suora kustannusvaikutus on ollut seurantajaksolla 1-3/2021 148 107 € toteumaprosentin ollessa 62.3.

 

Muiden menojen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella talouden osalta sosiaali- ja terveystoimen toimintakate- ennusteessa on n. 2 m€ ylitysriski, mikä liittyy pääosin erikoissairaanhoidon menokehitykseen ja pieneltä osin asiakasmaksutulojen vähenemään.

 

Toiminnan osalta korona-virus on hidastanut talousarviosuunnitelman toteutumisen edistymistä joiltain osin, koska työtehtäviä on jouduttu priorisoimaan niin, että pandemiavalmius on ollut koko alkuvuoden korkea, mutta kokonaisuutena arvioiden suunnitellut toimenpiteet etenevät hyvin.

 

Keskeisenä tavoitteena toiminnan näkökulmasta vuodelle 2021 on, että kuntalaiset saavat oikean tasoisen ja oikean aikaisen laadukkaan palvelun ja hoidon ja lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuajat toteutuvat. Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuajat ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin alkuvuoden aikana.

 

Vuonna 2021 erityisenä kehityskohteena ovat ikäihmisten sekä lasten ja nuorten palveluketjut, joita kehitetään osana koko Lapin maakunnan yhteisiä STM:n rahoittamia kärkihankkeita; Tulevaisuuden sote-keskus- ( 2020-2022 ) ja Rakenneuudistushankkeet

( 2020-2021). Perhekeskustoiminnan kehitystyö on aloitettu ja ikäihmisten osalta koko palvelu- ja hoitoketjua koskeva suunnittelutyö on käynnistetty. Vastaanottotoiminnan kehitystyö on niin ikään aloitettu. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta nykytoiminnan arviointi on käynnissä. Kaikissa kehitystoimissa otetaan mukaan yhteistyöhön vahvasti kunnan koko muu toiminta. Suunnitelmat ja niihin liittyvät toimenpide-esitykset tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi niiden valmistuttua.

 

Digitalisaatiota hyödynnetään valituissa palveluissa erityisesti niille asiakasryhmille, jotka pystyvät digipalveluita käyttämään. Digitalisaatiota hyödynnetään myös ammattilaisten työprosessien kehittämisessä. Digitalisaation osalta ensimmäinen kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön tuleva digipalvelu ( kansallinen OmaOlo-palvelu ) valmistellaan käyttöön otettavaksi syksyn 2021 aikana ja tähän tähtäävä valmistautuminen on aloitettu. Potilastietojärjestelmä LifeCaren käyttöönottoprosessi on käynnistetty ja uudistunut versio otetaan käyttöön hallitusti kesäkuun alkuun mennessä.

Kolpeneen kuntayhtymän ja Tunturi-Lapin kuntien kanssa on jatkettu yhteistä suunnitteluprosessia Kittilään sijoittuvan kehitysvammaisten uuden asumisen kokonaisuuden osalta ja asia etenee aikataulussa. Vammais- ja vanhusneuvoston toiminta on aktivoitu uudelleen vireään toimintaan ja säännölliset kokoontumiset neuvoston osalta on sovittu.

 

Oheismateriaalina on sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2021, erikoissairaanhoidon laskutus- ja tuoteraportit 1-3/2021 sekä korona-viruksesta aiheutuvien kustannusten erillisseuranta ajalta 1-3/2021.

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan analyysin ajalta 1.1. - 31.3.2021.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa