Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 469

17.11.2020

Kunnanhallitus

§ 479

07.12.2020

Tekninen lautakunta

§ 6

28.01.2021

 

Valtuustoaloite vanhan pappilan ostamisesta nuorisotoiminnan käyttöön

 

344/10.00.01/2020

 

Khall 17.11.2020 § 469

 

 

Valtuutettu Markku Mäkitalo jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen vanhan pappilan ostamisesta kunnan nuorisotoiminnan käyttöön. Asian valmistelusta tekee kiireisen se, että kiinteistöä ollaan liittämässä kaukolämpöverkkoon.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteluun. Vastuuvalmistelijana tekninen johtaja. Asian valmistelussa tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä nuorisotoimen kanssa ja pyydetään tarvittaessa lausunto vapaan sivistystyön lautakunnalta.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen poistui kokouksesta esteellisenä.

Jäsen Vuokko Mäntymaa poistui kokouksesta esteellisenä.

Varajäsen Juha Toivola poistui kokouksesta esteellisenä.

Kaikilla yhteisöjääviys, syynä jäsenyys kirkkovaltuusto ja jäsenyys kirkkoneuvosto. He eivät osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun tai päätöksentekoon.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

TARKASTAMATON PYKÄLÄ

 

Khall 07.12.2020 § 479

 

 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittujen Ahti Ovaskaisen ja Vuokko Mäntymaan poistuttua kokouksesta esteellisinä tämän pykälän osalta jäi epähuomiossa valitsematta heidän tilalleen pöytäkirjantarkastajat tälle asialle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää tarkastaa kunnanhallituksen pöytäkirjan Khall 17.11.2010 §:n 469 "Valtuustoaloite vanhan pappilan ostamisesta nuorisotoimen käyttöön" osalta kokouksessa.

Pöytäkirja todetaan tältä osin kokouksen kulun mukaiseksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

- - - - - - - - -

Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020.

Pöytäkirja muodostunut jatkokokouksen 7.12.2020 jälkeen.

__________

 

Teknlk 28.01.2021 § 6

 

Kaksikerroksinen 340m2 pappila on rakennettu vuonna 1949 ja sitä on laajennettu toimistosiivellä 1967. Vanha osuus on huonealaltaan 224 m2. Asemakaavassa rakennus ei ole luokiteltu rakennussuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella suojelluksi. Kittilän kulttuuriympäristöohjelmassa (YM:n julkaisu 282 vuodelta 1999) ei ole mainintaa pappilasta. Kittilän kirkonkylän 2015 voimaan tulleessa yleiskaavassa ei pappilaa ole luokiteltu rakennusperintölain tai kaavan laadinnassa tehtyjen selvitysten perusteella miljöölle arvokkaiksi tai ympäristökohteeksi.Pappilasta ja seurakuntatalosta on purkamislupahakemus vireillä rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

 

Rakennuksesta on tehty kuntoarvio jonka mukaan tulisi tehdä lisätutkimuksena kuntotutkimus jotta lopullisesti voidaan selvittää korjaustarpeet, niiden kiireellisyys ja kustannusarvio. Kuntoarvion perusteella korjaustarpeet ovat 233 t€. Erillisen haitta-ainekartoituksen mukaan rakennuksessa on PAH-yhdisteitä ja laajasti asbestia sekä lisäksi ulkomaalissa lyijy ja sinkki ylittää vaarallisen jätteen raja-arvot.

 

Saadun tiedon mukaan seurakunta ei ole myymässä pappilaa vaan tarvitsee myös pappilan alueen tilan uuden seurakuntakodin rakentamista varten

.

Sivistystoimessa on tehty tarveselvitys jonka mukaan nykyinen nuorisotila Käki huonokuntoisena rakennuksena on menossa purkuun ja uudet korvaavat nuorisotilat on koulukeskuksen tarve- ja hankesuunnitelman mukaan menossa lukio rakennukseen.

Mikäli nuorisotiloja tulisi pappilaan niin jouduttaisiin arvioimaan uudelleen koulukeskukseen varatut nuorisotilat ja samalla tulisi tehdä kokonaisarviointi nuorisotilojen käyttötarkoituksesta hajasijoituksena.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi esittää aloitteen tekijöille, että kunta ei tee tarjousta pappilasta johtuen rakennuksen huonosta kunnosta.

 

Päätös:

Ahti Ovaskainen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, perusteena hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan vuoksi.

 

Outi Marttila poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, perusteena yhteisöjääviys.

 

Lautakunnan jäsen Vuokko Mäntymaa teki esityksen, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta tekee nimellisen 1000 euron ostotarjouksen seurakunnalle liitteen mukaisin perustein.

Pirkko Jauhojärvi kannatti Mäntymaan esitystä.

 

Lautakunta päätökseksi tuli yksimielisesti Vuokko Mäntymaan esitys.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa