Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Kittilän lukion aikuisten lops

Koululautakunta

§ 68

26.11.2020

 

Kittilän lukion aikuisten opetussuunnitelma

 

Koululk 26.11.2020 § 68

 

 

(Lisätietoja: yläkoulun ja lukion rehtori puh. 040 760 6503)

 

Lukiolain 12 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen oppimääriä ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärää varten sekä erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä ja tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten.

 

Kittilän lukiossa on noussut esille tarve joustaviin opetusjärjestelyihin täysi-ikäisenä lukiokoulutukseen tuleville opiskelijoille tai niille nuorille, joiden opintojen etenemisen tukemiseksi ja loppuunsaattamiseksi on tehtävä erityisjärjestelyitä. Aikuislukio eroaa nuorisoasteen lukiosta keskeisimmältä osin nimenomaan suoritettavien opintojen määrässä. Aikuislukio on tarkoitettu ensisijassa niille täysi-ikäisille opiskelijoille, jotka suorittavat lukio-opintoja työn ohessa.

 

Opetushallitus määrää 11 §:n 4 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja temaattisia opintoja lukuun ottamatta (opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet määrätään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen oppimääriä ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärää varten.

 

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat

. lukiolaki (629/1998) ja -asetus (810/1998)

. valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014)

. Opetushallituksen määräys aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista

. koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma

. lukioasetuksen (810/1998) 3 §:n mukainen vuosittainen suunnitelma.

 

Kaikki aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan.

 

Opetussuunnitelmassa päätetään oppilaitoksen opetus- ja

sivistystyöstä aikuisten lukiokoulutuksen osalta.

 

Opiskelijan mahdollisuus suorittaa aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot kolmessa vuodessa on turvattava järjestämällä opintojen eteneminen joustavasti ja tarjoamalla tarvittava oppimisen ja opiskelun tuki. Koulutuksen järjestäjä päättää, miten opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

 

Opetussuunnitelmaa laadittaessa pyritään ratkaisuihin, jotka kehittävät oppilaitoksen toimintakulttuuria, edistävät opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta, rohkaisevat resurssien joustavaan ja tehokkaaseen käyttöön sekä monipuolistavat vuorovaikusta oppilaitoksen sisällä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

 

Kittilän lukion aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat:

. toiminta-ajatus ja arvopainotukset

. valtioneuvoston asetuksen 942/2014 tuntijaon mukainen koulutuksen järjestäjän hyväksymä aikuisten lukiokoulutuksen tuntijako

. kieliohjelma

. toimintakulttuurin pääpiirteet

. opiskeluympäristöt ja menetelmät

. itsenäisen opiskelun periaatteet

. aihekokonaisuudet

. oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi

. tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain

. yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa

. yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa

. tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma

. ohjaussuunnitelma

. oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus

. kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

. opiskeluhuolto

. opiskelijan oppimisen arviointi

. toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi.

 

Liite: Kittilän lukion aikuisten lops

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kittilän lukion aikuisten lopsin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa