Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.12.2020/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 452

17.11.2020

Kunnanhallitus

§ 478

07.12.2020

Kunnanvaltuusto

§ 135

14.12.2020

 

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

 

77/02.02/2020

 

Khall 17.11.2020 § 452

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnitelmakaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2021-2023.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä vuosilta vuoden 2019 loppuun mennessä noin 18,7 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 11.8.2020 (§ 284). Valtuuston talousarvioseminaari oli 14.9.2020. Tämän jälkeen toimialat ovat laatineet talousarvionsa ja -suunnitelmansa ja ne on käsitelty ao.lautakuntien ja Kideven johtokunnan kokouksissa.

 

Talousarvioesityksen pääkohdat tämän hetken valmistelun tilanteessa

 

Talousarvioesityksen pääkohdat ovat tällä hetkellä seuraavat vuodelle 2021 (ulkoiset luvut ilman sisäisiä eriä):

 

 

Milj.€

Muutos-% (vrt.TA2020)

Toimintatuotot

8,0

-3,9 %

Toimintakulut

61,0

1,0 %

Toimintakate

-53,0

1,7 %

Vuosikate

2,7

5,5 %

Tilikauden ylijäämä,euroa

19.340

-89 %

Nettoinvestoinnit

5,8

 

Lainakannan nettokasvu

2,9

 

Laina/asukas, euroa

2.993

 

 

Toimintakulut kasvavat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa (1 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja seuraavasti eri kululajeittain:

 

Ulkoiset

1000 euroa

Muutos % (vrt.TA2020)

Henkilöstökulut

232

0,8 %

Palvelujen ostot

190

0,8 %

Aineet,tarvikkeet

233

5 %

Avustukset

8

0,3 %

Muut toimintakulut

-79

-9,1 %

Toimintakulut yht.

584

1,0 %

 

Toimintakulujen kasvu vuoteen 2019 verrattuna on 8,2 % eli 4,7 miljoonaa euroa. Pääosa kasvusta muodostuu henkilöstökuluista (+10 %, 2,7 miljoonaa euroa) ja palvelujen ostoista ( +6 %, 1,3 miljoonaa euroa).

 

Verotulojen arvioidaan nousevan noin 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Verotulot pohjautuvat vuoden 2020 toteutumaan, Kuntaliiton arvioimaan verotulojen kehitykseen ja kunnan omiin arvioihin, joissa pyritty huomioimaan koronaepidemian vaikutuksia.

 

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 0,4 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien uusimmat VM:n ja Kuntaliiton ennusteet huomioidaan kunnanhallituksen 1.12.2020 kokouksessa esiteltävässä kunnanjohtajan talousarvioesityksessä.

 

Nettorahoitustuottojen arvioidaan laskevan n. 363.000 euroa. Lasku vuoteen 2020 verrattuna aiheutuu siitä, ettei Levi Ski Resort todennäköisesti maksa osinkoja ensi vuonna ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä laskee.

 

Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioesitykseen on tehty tähän mennessä seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 303.170 euroa kuluja kasvattava.

 

Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja 88.900 euroa.

 

Koululautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 77.520 euroa kuluja kasvattava.

 

Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia pienentänyt ulkoisia kuluja 1.200 eurolla.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 49.060 euroa kuluja kasvattava.

 

Sisäisiä tuottoja ja kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia tuottoja 217.500 eurolla ja pienentänyt ulkoisia kuluja 5.460 eurolla.

 

Tekninen lautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 4.490 euroa kuluja pienentävä.

 

Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja 5.160 eurolla.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 1.140 euroa kuluja pienentävä.

 

Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.

 

Vuosikate ja ylijäämä

Talousarvioesitys vuodelle 2021 päätyy 2.740.990 euron vuosikatteeseen ja 19.340 euron ylijäämään.

 

Talousarvioesitykseen 1.12.2020 täsmäytetään sisäiset tuotto- ja kuluerät, lisätään vyörytyserät ja lisätään tuloslaskelmasta sekä erittelyistä taulukot, joissa mukana sisäiset erät. Samoin täydennetään vuosien 2022-2023 osalta puuttuvat esitykset.

 

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2021 talousarvioesityksestä sekä 2021-2023 taloussuunnitelmasta.

 

2. Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanjohtajan talousarvioesityksen ja valmistelutilanteen tiedoksi.

 

3. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että yhteistoimintaelin on kokoontunut 16.11.2020 ja käsitellyt talousarvioesityksen ja päässyt lausumaan siitä.

 

4. Talousarvion käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 1.12.2020

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Kokouksessa esiteltiin talousarvio seuraavasti:

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund

Controller Tuija Lång

 

Tauko klo 13.45-13.55

 

Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli

 

Vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä

 

Tauko klo 15.40-15.55

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula

 

Tauko klo 17.40-17:50

 

Elinkeinojohtaja Katariina Palola, Teamsin kautta

 

Controller Tuija Långin mukaan avustuksista puuttuvat vielä seuraavat:

Levin Ohjelmapalveluyrittäjät ry. 2 000 euroa

Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot 16 112 euroa

Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentalot 5 740 euroa

 

Avustuksia (Muu toiminta, kust.paikka 30105) käsiteltäessä kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä House of Laplandin avustusasiaa ja poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Syynä hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen.

 

Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell toimi esittelijänä tässä kohdassa.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että kohdassa Muu toiminta (kust.paikka 30105) House of Lapland/Matkailun kasvuohjelmalle esitetystä 40 000 eurosta kohdistetaan Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalojen avustukseen 16 112 € ja Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentalojen avustukseen 5 740 €. Loput eli 18148 € menee kohtaan Muu toiminta (kust.paikka 30105) Muut mahdolliset.

Kunnanhallitus hyväksyi Rajalan esityksen yksimielisesti.

 

Jäsen Tuula Mertaniemi kysyi, paljonko on yhteensä maksettu avustuksia Visit Leville ja mitä kaikkia reittejä pitkin Visit Levi on saanut avustuksia.

Päätettiin, että asia selvitetään kunnanhallitukseen 1.12. mennessä.

__________

 

Khall 07.12.2020 § 478

 

 

Kunnanhallituksen kokouksen 17.11.2020 jälkeen kunnanjohtajan esitykseen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2021-2023 on tehty seuraavat muutokset:

 

Käyttötalousosan muutokset

 

Keskusvaalilautakunnan alueelle on lisätty vaalilautakuntien ruokailurahat, yhteensä 500 euroa.

 

Kunnanhallitus:

Toimistopalveluihin, muun toiminnan kustannuspaikalle on lisätty avustus Levin Ohjelmapalveluyrittäjille, 2.000 euroa.

 

Muun toiminnan kustannuspaikalle on myös tehty kunnanhallituksen kokouksen 17.11. mukaisesti muutokset eli lisätty avustukset Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentaloille, 16.112 euroa ja Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentaloille, 5.740 euroa. House of Laplandin avustus matkailun kasvuohjelmalle (40.000 euroa) on poistettu. Muihin mahdollisiin avustuksiin on lisätty 18.148 euroa.

 

Työllistämisen alueella Ahman askel-hankkeen kuluja on pienennetty henkilöstökulujen osalta 19.212 euroa.

 

Valtionosuudet on päivitetty vastaamaan viimeisintä (5.11.2020) ennustetta, vaikutus 17.539 euroa valtionosuuksia pienentävä.

 

Koululautakunta

Kaukosen varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen selvitykseen lisätty 15.000 euroa.

 

Varhaiskasvatuksen puuttuneet henkilöstökorvaukset (sairaus- ja äitiyspäivärahat tms.) lisätty, yhteensä 60.000 euroa.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

Kulttuuritoimesta poistettu 0,5 kulttuurikoordinaattorin henkilöstökulut, 16.389 euroa. Jäljelle jää määräraha 0,5 kulttuurikoordinaattorille.

 

Kirjaston palkkojen budjetointivirhe korjattu, vähennys henkilöstökuluissa 36.420 euroa.

 

Tekninen lautakunta

Maa- ja metsätiloihin lisätty puun myyntituloja 120.000 euroa.

 

Kiinteistöhallinnasta on poistettu investointiosaan sisältyviä henkilöstökuluja 86.831 euroa. Vuoden 2021 kohdalta poistettu purettavista rakennuksista Lukkarin koulun sivurakennus ja Lintupirtti, yhteensä 90.000 euroa kuluja pienentävä vaikutus.

Siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2021 Sirkan omakotitalo, lisää kuluja 35.000 euroa.

 

Näiden lisäksi sisäiset erät on täsmäytetty ja korjattu tarvittavilta osin. Samoin vyörytykset on lisätty.

 

Investointiosan muutokset

 

96000 Kittilän tulvapenger

Siirretty toteutettavaksi kokonaan jo vuonna 2021, vaikutus vuodelle 2021 100.000 euroa nettoinvestointimenoja kasvattava. Vastaava pienennys vuodelle 2022.

 

Uudisrakentaminen yhteensä

Korjattu aiheettomasti summarivillä ollut 30.000 euron valtionapu pois.

 

97500 Kunnanvirasto

Siirretty vuodelta 2022 50.000 euroa, jotta saadaan kaikki aiotut korjaukset tehtyä jo ensi vuonna.Vastaava pienennys vuodelle 2022.

 

97534 Könkään koulu

Vähennetty 25.000 euroa ja jäljelle jääneellä 25.000 eurolla toteutetaan päiväkodin leikkivälineet.

 

97550 Terveyskeskus

Lisätty 50.000 euroa. Toteutettavaksi lisätty kellarin varasto.

 

Edellä olevien korjausten vaikutus nettoinvestointeihin yhteensä 205.000 euroa menoja kasvattava.

 

Vuosikate, ylijäämä, investoinnit ja lainamäärä muutosten jälkeen

 

Vuosikate muutosten jälkeen vuodelle 2021 on 3.099.803 euroa, mikä kattaa poistot.

 

Ylijäämä on 378.153 euroa.Suunnitelmavuosille on arvioitu saman suuruinen ylijäämä per vuosi.

 

Nettoinvestoinnit vuodelle 2021 ovat 6.011.000 euroa. Vuodelle 2022 on taloussuunnitelmassa on 15.142.000 euron ja vuodelle 2023 11.622.000 euron nettoinvestoinnit.

 

Lainaa on vuoden 2021 lopussa 2.970 euroa/asukas. Määrä nousee huomattavasti vuosien 2022 ja 2023 aikana johtuen suuresta investointien määrästä.Vuoden 2022 lopussa lainaa on taloussuunnitelman mukaan 4.846 euroa/asukas ja vuoden 2023 lopussa 6.176 euroa/asukas.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2023.

 

Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä muutoksia ennen valtuuston käsittelyä.

 

Päätös:

Controller Tuija Lång oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Avustuksia (Muu toiminta, kust.paikka 30105) käsiteltäessä kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä House of Laplandin avustusasiaa. Syynä hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen.

Kunnanhallitus ei käsitellyt ko. asiaa kokouksessa.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti kysymyksen: Mistä johtuu 10 %:n henkilöstömenojen kasvu.

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

Lukkarin koulun palkkavarausta pienennetään 45 000 eurolla ja teknisen toimen aiheettomasti budjetoituja eläkeperusteisia varhemaksuja vastaavasti 47 460 euroa. Lisäksi Työväentalon avustus, joka on nyt 7000 euroa, esitetään nostettavaksi 12 000 euroon.

 

Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm ilmoitti esteellisyydestään Työväentalon avustusasiassa. Syynä on yhteisöjääviys. Hän poistui esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

Asiasta ei tehty päätöstä ja Raili Fagerholm kutsuttiin takaisin kokoukseen.

 

Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti keskeyttää asian käsittely ja palauttaa talousarvio uudelleenvalmisteluun.

 

Kunnanhallituksen evästyksenä valmisteluun todettiin seuraavaa: Kunnanhallituksen tulee saada toimialakohtaisesti selvitys henkilöstömenoista. Pohjana on tilinpäätös 2019 verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Jos henkilöstömeno kasvaa yli 3,5 %, siitä pitää tulla selvitys asiaan. Vähintään sanallinen selostus tulee toimittaa toimialoittain.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskeyttää asian käsittelyn ja pitää kunnanjohtajan esityksestä jatkokokouksen maanantaina 7.12. klo 12.00. Kyseisessä jatkokokouksessa jatketaan talousarvion käsittelyä. Kunnanhallitus päätti, että kokousta jatketaan tuolloin ilman erillistä kokouskutsua Kittilän kunnan hallintosäännön määrittelemällä tavalla.

 

Pidettiin tauko klo 13.45 - 14.00.

 

Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020 keskeytettiin ja asian käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa 7.12.2020.

 

- - - - - - - - - -

 

Asian käsittelyä jatkettiin kunnanhallituksen jatkokokouksessa 7.12.2020.

 

Sivu 2, kunnanjohtajan katsaus: päätettiin muuttaa sivun 2 viimeinen kappale seuraavaksi:

 

''Suurimmat investoinnit ovat ensi vuonna 1,3 miljoonan Kirkonkylän tulvapenger ja Ylä-Levin 2.vaiheen 1,2 miljoonan euron urakan loppuunsaattaminen sekä 0,4 miljoonan euron koulukeskuksen suunnittelu. Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 6 miljoonaa euroa.''

 

Sivu 33: lisätään koulutustilaisuuksia varten kunnanvaltuuston kustannuspaikalle 20.000 euroa.

 

Sivu 36, toimistopalvelujen toimialue:

 

Kunnanjohtaja Jämsén poistui esteellisenä käsiteltäessä House of Laplandin-kohtia, viitaten hallintolain 28 §:ään (yhteisöjääviys: hallituksen varapuheenjohtaja).

 

Päätettiin lisätä muun toiminnan kustannuspaikalle 30105: nopeusnäyttötaulut kylille, 25.000 euroa.

 

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo poistui esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Visit Levin kohtaa (yhteisöjääviys: hallituksen varapuheenjohtaja).

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Leader Tunturi-Lapin kohtaa (yhteisjääviys: hallituksen puheenjohtaja).

 

Puheenjohtajana tässä kohdassa toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen.

 

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen poistui myös esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Leader Tunturi-Lapin kohtaa (yhteisöjääviys: hallituksen varajäsen).

 

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo poistui esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Ski Classic Ylläs-Levi-, Levi Bike Fest-, FIS Alpine World Cup, Levi Outdoor Fest- ja Levin Matkailun syksyn teemaviikot- kohtia (yhteisöjääviys: Visit Levin hallituksen varapuheenjohtaja, World Cupin järjestelyorganisaatiossa).

 

Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm poistui esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Kittilän järjestöyhdistyksen avustus-kohtaa (yhteisöjääviys: yhdistyksen puheenjohtaja).

 

Tauko pidettiin klo 14:50 - 14:59.

 

Sivu 73, lasten päivähoito:

Lisätään puuttuva netto €/hoitopaikka/kk TAES2021 -kohtaan.

 

Sivulle 74 lisätään seuraava lause: Päiväkotien suhteellisesta käyttöasteesta raportoidaan koululautakunnalle vuosineljänneksittäin.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti, että sivuilta 66 ja 77 poistetaan maininta siitä, että sivistystoimessa olisi vain yksi yhteinen lautakunta . Poistetaan myös sivuilta 67 ja 78 riskien kohdalta viimeiset kappaleet, joissa asiaan viitataan.

Jäsen Raili Fagerholm ja puheenjohtaja Pekka Rajala kannattivat Salosen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat Salosen esitystä, äänestävät "ei".

 

Äänestyksessä annettiin 3 (kolme) jaa-ääntä ja 6 (kuusi) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat: Akseli Erkkilä, Vuokko Mäntymaa ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat: Raili Fagerholm, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Pekka Rajala, Tarmo Salonen ja Juha Toivola.

 

Puheenjohtaja totesi Salosen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

 

Investointiosa: kunnanhallituksen varajäsen Juha Toivola esitti, että lisätään sivulle 126 Kiistalan koulun kohdalle (97609) ikkunoiden remontointiin 25.000 euroa. Jäsenet Raili Fagerholm ja Akseli Erkkilä kannattivat Toivolan esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Toivolan esityksen.

 

Muilta osin hyväksyttiin kunnanjohtajan talousarvioesitys yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsèn esitteli talousarvion.

 

Ryhmäpuheenvuorot pidettiin seuraavasti:

 

Kittilän Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Vuokko Mäntymaa.

 

Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys.

 

Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Paula Nevalainen.

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Tarmo Salonen.

 

Kittilän Kokoomus -valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Poti.

 

Kittilän Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Kautto.

 

Kittilän Kuntalaislistan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Akseli Erkkilä.

 

Keskustelun aikana varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi käytti puheenvuoron, jossa hän esitti talousarvion pöydälle jättämistä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska on tehty pöydällepanoesitys, siitä on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Ylläsjärven pöydällepanoesitystä, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) jaa-ääntä, kolme (3) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Mertaniemi Tuula, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Ovaskainen Ahti, Palosaari Raija, Nikka Milja, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita, Toivola Juha ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Vaara Yrjö, Linnala Maija ja Ylläsjärvi Esa. Poissa olivat Huilaja Tiina ja Kenttälä Toni.

 

Äänin 22-3 (2 poissa) päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

 

Esa Ylläsjärvi jätti asiassa eriävän mielipiteen (pöytäkirjan liitteenä).

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja esitti, että talousarviokirja käsitellään luku kerrallaan ja valtuuston hyväksyi käsittelytavan.

 

Talousarvioon päätettiin yksimielisesti tehdä seuraavat korjaukset/tarkennukset:

 

Puheenjohtaja esityksestä Keskusvaalilautakuntaa/vaaleja koskevaan osioon lisätään s. 27 sanallisiin tavoitteisiin ja perusteluihin merkintä maakuntavaaleista vuodelle 2022.

Kylien nopeusnäyttöjen määrärahasiirto

Sivu 31 Kylien nopeusnäyttötaulut siirretään 25.000 euroa aineista ja tarvikkeista pois

Sivu 35 Toimistopalvelut:

Aineet, tarvikkeet ja tavarat poistetaan 25.000 euroa.

Sivu 36:

Poistetaan tältä sivulta listasta 'kylien näyttötaulut 25.000 euroa'.

Sivu 99 Liikenneväylät:

Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisätään 25.000 euroa, kustannuspaikalle 80200 Kaavatiet, tili 4580.

Yhteenvetotaulukot sivuilla 31 ja 91:

Korjataan kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan yhteenvetotaulukot sivuilla 31 ja 91 aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden rivin osalta niin, että kunnanhallituksen summa pienenee 25.000 eurolla ja teknisen lautakunnan kasvaa vastaavasti.

 

Koululautakunta: maininnat yhdestä sivistyslautakunnasta

s.64:

Poistetaan seuraavat lauseet:

''Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan henkilöstöratkaisuvaltaa viranhaltijoille''

''Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.''

s. 66:

Otetaan luottamusorganisaation uudistus ja lautakuntauudistus pois, koululautakunta ja sivistyslautakunta säilyvät.

s.68:

Alimmainen kappale kaksi viimeistä lausetta pois:

''Tulevan valtuustokauden alusta lukien muodostetaan yksi yhteinen lautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Lautakunnan nimi määritetään perustamisen yhteydessä.''

 

Vapaan sivistystyön lautakunta: maininnat yhdestä sivistyslautakunnasta

s.76:

Poistetaan seuraavat lauseet:

''Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan henkilöstöratkaisuvaltaa viranhaltijoille''

''Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.''

s.77:

Alimmaisesta laatikosta pois:

''Luottamusorganisaation uudistus, Lautakuntauudistus"

S.79:

Poistetaan lause:

''Tavoitteena on, että muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta."

 

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta talousarvioon ei tehty muutoksia. Kunnanjohtaja Antti Jämsén, vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell ja controller Tuija Lång olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsèn ilmoitti esteellisyydestään avustusten osalta (s. 36-37) yhteisöjääviys, hallintolaki 28 § 5 momentti, House of Laplandin hallituksen jäsenyys. Kunnanjohtaja palasi kokoukseen kyseisen avustuskohdan käsittelyn jälkeen.

 

Sosiaali-ja terveyslautakunnan osalta perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli oli Teamsin kautta asiantuntijana kokouksessa ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta ei talousarvioon tehty muutoksia.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan osiossa vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä oli asiantuntijana kokouksessa Teamsin kautta ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

 

Pidettiin tauko jouluruokailua varten klo 17.15-18.15.

 

Tauon jälkeen suoritettiin uusi nimenhuuto. Varavaltuutettu Yrjö Vaara ja valtuutettu Raija Palosaari olivat poistuneet tauon aikana.

 

Tauon jälkeen jatkettiin sivistystoimen käsittelyä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä vastasi edelleen Teamsin kautta esitettyihin kysymyksiin.

 

Käsiteltäessä kulttuuritoimen osiota valtuutettu Jukka Poti esitti Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta, että kulttuuritoimen henkilöstöosa toteutetaan lautakunnan tahdon mukaisesti, eli kulttuurikoordinaattori toteutetaan kokonaisena (1). Tämän myötä myös talousarvion määrärahaa tullaan lisäämään tarvittava määrä.

 

Esa Ylläsjärvi kannatti Jukka Potin esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kunnanhallituksen pohjaesitystä äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Kokoomuksen ja OMK:n esitystä, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) jaa-ääntä, kuusi (6) ei-ääntä ja neljä (4) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikka Milja, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Toivola Juha. Ei-ääniä antoivat Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Poti Jukka, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö, Kenttälä Toni ja Palosaari Raija.

 

Äänin 17-6 (4 poissa) kunnanhallituksen pohjaesitys jäi voimaan eli koordinaattori toteutetaan puolikkaana.

 

Siirryttiin käsittelemään teknistä lautakuntaa. Tekninen johtaja Lauri Kurula oli Teamsin kautta asiantuntijana kokouksessa vastaamassa kysymyksiin.

 

Todettiin jo aiemmin kokouksessa mainittu määrärahamuutos (s. 99) koskien kylien nopeusnäyttöjä.

 

Valtuutettu Paula Nevalainen esitti, että teknisen toimen uutta toimistosihteeriresurssia ei kohdenneta tietylle hallinnon alalle, vaan se menee toimialojen yhteiskäyttöön. Tämä esitys raukesi kannattamattomana.

 

Valtuutettu Marita Toivanen esitti, että talousarvioesityksessä oleva vakituinen toimistosihteeriresurssi palkataan määräaikaisena ja määräraha säilyy talousarviossa (s.107). Valtuutettu Akseli Erkkilä kannatti esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka ovat Toivasen esityksen kannalla, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusitoista (16) ei-ääntä, kuusi (6) jaa-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää ja poissa oli neljä (4).

Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nikka Milja, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Toivola Juha. Jaa-ääniä antoivat Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Poti Jukka, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Tyhjää äänesti Nevalainen Paula. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö, Kenttälä Toni ja Palosaari Raija.

 

Äänin 16-6 (1 tyhjää, 4 poissa) Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi eli talousarvioesityksessä oleva vakituinen toimistosihteeriresurssi palkataan määräaikaisena ja määräraha säilyy talousarviossa.

 

Päätöksen johdosta talousarviokirjan sivulle 108 muutos kolmanneksi alimpaan lokeroon: poistetaan maininta toimistovirkailijan vakinaisesta toimesta.

 

Rakennus-ja ympäristölautakunnan osalta ei talousarvioon tehty muutoksia.

 

Kideve Elinkeinopalvelujen osalta ei talousarvioon tehty muutoksia.

 

Käsiteltäessä investointeja valtuutettu Vuokko Mäntymaa esitti Keskustan ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta, että myös skeittirampin rakentaminen 280 000 € lisätään vuoden 2021 talousarvioon. Hanke toteutetaan v. 2021, mikäli siihen saadaan valtionapu.

 

Esa Ylläsjärvi teki OMK:n valtuustoryhmän puolesta esityksen skeittiparkin sijainniksi: OMK:n ryhmä esittää, että määräraha skeittiradan rakentamiseksi jaetaan kahtia kirkonkylälle koulun kampukselle ja Sirkkaan Levin alueelle. Suunnittelurahana 2021 on 10 000 € kumpaankin kohteeseen. Rakennusmääräraha 140 000 € vuodelle 2022 Sirkkaan. Rakennusmääräraha 140 000 € kirkolle koulun kampukselle 2023 koulun rakentamisen yhteydessä.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat Keskustan ja Kokoomuksen tekemää esitystä, äänestävät EI.

Ne, jotka kannattavat OMK:n valtuustoryhmän esitystä, äänestävät JAA.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksantoista

(18) ei-ääntä, neljä (4) jaa-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää, ja neljä (4) oli poissa.

Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikka Milja, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Toivola Juha. Jaa-ääniä antoivat Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Tyhjää äänesti Ovaskainen Ahti. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö, Kenttälä Toni ja Palosaari Raija.

 

Äänin 18-4 ( tyhjää, 4 poissa) Keskustan ja Kokoomuksen valtuustoryhmien esitys voitti.

 

Puheenjohtaja totesi, että tämän jälkeen on äänestettävä kunnanhallituksen pohjaesitys vastaan Keskustan ja Kokoomuksen esitys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Keskustan ja Kokoomuksen esitystä, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) ei-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää, jaa-ääniä ei annettu ja neljä (4) oli poissa.

Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Ovaskainen Ahti, Nikka Milja, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita, Toivola Juha ja Yritys Inkeri. Tyhjää äänesti Ylläsjärvi Esa. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö, Kenttälä Toni ja Palosaari Raija.

 

Äänin 22-0 (1 tyhjää, 4 poissa) päätökseksi tuli Keskustan ja Kokoomuksen valtuustoryhmien esitys eli myös skeittirampin rakentaminen 280 000 € lisätään vuoden 2021 talousarvioon. Hanke toteutetaan v. 2021, mikäli siihen saadaan valtionapu.

 

Päätöksen mukaan sivulla 124 skeittiparkille varattu määräraha 280.000 € ja siihen liittyvä valtionavustus siirretään vuodelle 2021. Tekstiin lisätään otsikkoon sijaintipaikka eli Levi.

 

Paula Nevalainen esitti, että kohtaan 95307 Parkour-rata (s.124) lisätään sana Kittilä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja totesi, että talousarviokirja on käsitelty loppuun.

 

Kunnavaltuusto hyväksyi edellä mainituilla muutoksilla kunnanhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa