Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 68

25.02.2020

Tekninen lautakunta

§ 61

14.05.2020

Kunnanhallitus

§ 202

19.05.2020

Tekninen lautakunta

§ 75

17.06.2020

Kunnanhallitus

§ 257

22.06.2020

Kunnanvaltuusto

§ 83

31.08.2020

 

Valtuustoaloite koskien Tunturitien 1. kaavoittamista kaavatieksi ja 2. ottamista kunnan hoitovastuulle

 

18/10.03.01/2020

 

Khall 25.02.2020 § 68

 

 

Varavaltuutettu Ville Jokela jätti valtuuston kokouksessa 3.2.2020 yhteensä 16 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien 1)Tunturitien kaavoittamista kaavatieksi ja 2)Tunturitien ottamista kunnan hoitovastuulle.

 

Aloitteessa todetaan:

 

"1. Tunturitien kaavoittaminen kaavatieksi

 

Kunnan tulisi aloittaa toimenpiteet Tunturitien kaavoittamiseksi. Tiellä on suuri merkitys koko Kittilän matkailulle ja kuntalaisille. Tunturin huippu ja Lammaskurun alue tarjoaa maisemallisia elämyksiä keskiyön auringosta kaamoksen revontuliin ja syksyn ruskasta kevään hangille. Tie palvelee lukuisia käyttäjäryhmiä ja Levin alueella toimivia yrityksiä.

Tunturitiellä on aloitettu yksityistietoimitus, jossa kustannukset tulevat kohdistumaan tunturissa toimiville yrityksille. Tämä ei ole tasapuolista siinä mielessä, että alempana toimivat matkailupalvelun tuottajatkin käyttävät tietä paljon. Suurin käyttäjäryhmä ovat kuitenkin omatoimiset huipulla vierailijat.

 

2. Tunturitien ottaminen kunnan hoitovastuulle

 

Kittilän kunta lopetti Tunturitien talviaikaisen kunnossapitosopimuksen vuoden 2019 lopussa.

Valtuuston kokouksessa 24.6.2019 Valtuutettu Ahti Ovaskainen esitti OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että Tunturitien ylläpito tehtäisiin jatkossakin kunnan toimesta, koska se on matkailulle tärkeä. Kokoustauolla saatujen lisäselvitysten jälkeen valtuutetuille jäi sellainen käsitys, että tien hoito järjestyy siihen asti, kunnes tiellä on pidetty yksityistietoimitus. Tämä esitys vedettiin pois. Tien hoito ei kuitenkaan ole tapahtunut niin kuin valtuutettujen tahto oli. Kunnan hoitosopimuksetkin yksityisteillä jatkuvat 30.4.2020 saakka, vaikka niiden sopimus on päätetty lopettaa.

Kunnalla on jo valmiiksi kilpailutettu ja hyväksytty sopimus tien hoidosta viideksi vuodeksi."

 

Kunnanjohtaja:

Tekninen lautakunta valmistelee asian vastuuhenkilönä tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 14.05.2020 § 61

 

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja, p. 040 5406 357)

 

Tunturien yksityistien tiekunta on perustettu yksityistietoimituksessa 27.2.2020. Toimitus saanut lainvoiman ja toimituksessa tehdyt toimenpiteet on rekisteröity kiinteistörekisteriin 1.4.2020.

Kittilän kunnanvaltuusto on 24.6.2020 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän ehdot 1.1.2020 lähtien. Samalla kunnanvaltuusto on päättänyt luopua Tunturitien ylläpidosta ja hoidosta. Hyväksytyn avustusjärjestelmän avustusehtojen yhtenä vaatimuksena on, että tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asutettu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Tunturitie ei täytä voimassaolevia avustuksen myöntämisen ehtoja.

Tunturitien saattaminen katualueeksi ja sitä kautta kunnan kunnossapitovastuulle edellyttäisi asemakaavan muutoksen laatimista. Lainvoimaisen asemakaavan perusteella tulisi laadittavaksi katusuunnitelmat. Uuden kadun rakentaminen tunturin päälle olisi edellytys kadun turvalliselle käytölle ja ylläpitämiselle jatkossa.

Tunturitie on matkailun kannalta merkittävä tie, turistit ovat kautta aikain pyrkineet ylös katsomaan maisemia. Mikäli tie säilytetään yksityistienä ja halutaan osallistua tien kunnossapitokustannuksiin tien matkailullisen merkittävyyden johdosta, niin tulisi muuttaa kunnanvaltuuston hyväksymän voimassaolevan yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoja sellaiseksi, että ne sallisivat avustuksen myöntämisen matkailullisin perustein.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä 24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin matkailullisesti tärkeät yhteydet.

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui esteellisenä, perusteena hallintolain 28 § 1 mom 5 kohta.

 

Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.

 

Varapuheenjohtaja Outi Marttila kysyi lautakunnan jäseniltä onko muita esteellisiä. Muita esteellisiä ei ollut.

 

Raili Fagerholm esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Täten teknisen johtajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

__________

 

Khall 19.05.2020 § 202

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä 24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin matkailullisesti tärkeät yhteydet.

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm esitti jäsen Akseli Erkkilän kannattamana, että asia siirretään kaavoitustoimikunnalle jatkovalmisteluun.

 

Kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Asia lähetään kaavoitustoimikunnan valmisteluun.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Outi Marttila teki jäsen Ahti Ovaskaisen kannattamana seuraavan vastaesityksen:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä 24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin matkailullisesti tärkeät yhteydet. (Tämä vastaesitys on samansisältöinen kuin kunnanjohtajan alkuperäinen esitys).

 

Raili Fagerholm veti esityksenä pois, koska kunnanjohtaja muutti esitystään.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kannatettu vastaesitys, on suuoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutonaäänestyksenä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan muutettua esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Marttilaa, äänestävät EI.

 

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala.

 

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan muutetun esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 5-3, 1 poissa.

__________

 

Teknlk 17.06.2020 § 75

 

 

Tunturitien aloiteasiaa käsiteltiin kaavoitustoimikunnassa 25.5.2020, jossa asiasta todettiin seuraavaa:

Yhden tiekunnan avustaminen matkailullisen perustein koettiin ongelmalliseksi. Tunturitie on matkailullisesti tärkeä ja matkailijoiden liikenne tunturin huipulle on huomattava. Asemakaavoituksella saavutetaan kestävämpi ja pysyvämpi ratkaisu. Todettiin, että Tunturitien peruskorjaus kaduksi tulee arviolta maksamaan vähintään miljoona euroa. Sovittiin, että asia viedään uudelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

 

Prosessina asemakaavoitus ja kadun rakentaminen on seuraava:

Kunnanhallitus päätös laatia Tunturitielle asemakaava, tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankitaan kaavanlaatija. Kuulutetaan asemakaava vireille. Kaavasta laaditaan valmisteluvaiheen asiakirjat, suoritetaan valmisteluvaiheen kuuleminen. Tehdään tarvittavat muutokset asemakaavaan ja laitetaan kaavaehdotus julkisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan mikäli edellytykset ovat olemassa.

Hankitaan katusuunnittelija. Laaditaan katusuunnitelmat ja päätetään laittaa ne nähtäville. Kilpailutetaan kadun rakennussuunnittelija. Katusuunnitelmien hyväksymisen jälkeen laaditaan kadusta rakennussuunnitelmat. Katualue otetaan haltuun. Rakennetaan katu, jonka jälkeen kunnossapitovastuu siirtyy kunnalle.

 

Talousarviossa 2020 on yhdyskuntasuunnittelun asemakaavoitukseen varattu määrärahaa kunnan osuudeksi 91.000 €. Määrärahalla on tarkoitus kattaa kunnan osuudet Akanrova-, Veikanen-, Seita- ja Ahvenjärven asemakaavoista sekä Kittilän kirkonkylän kolme asemakaavaa ja Pakatin asemakaava.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää laatia Tunturitielle asemakaavan, tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle. Asemakaavahanke käynnistetään kuluvan vuoden aikana. Mikäli myöhemmin käy ilmi että asemakaavoitukseen varatut määrärahat eivät riitä niin hankkeeseen haetaan lisärahoitusta.

Kunnanhallitus saattaa päätöksen tiedoksi aloitteen tekijöille.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, perusteena hallintolain 28 § 1 mom 5 kohta.

 

Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Outi Marttilan tilalle tähän pykälään valittiin Raili Fagerholm.

 

Tekninen johtaja tarkensi esitystään seuraavasti; Tunturitien (2,3 km) peruskorjaus kaduksi ilman siltarakenteita maksaa arviolta yli 700.000 e riippuen tien leveydestä.

 

Tarkennettu esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 22.06.2020 § 257

 

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja laatia Tunturitielle asemakaavan, tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle. Asemakaavahanke käynnistetään kuluvan vuoden aikana. Mikäli myöhemmin käy ilmi että asemakaavoitukseen varatut määrärahat eivät riitä niin hankkeeseen haetaan lisärahoitusta. Tunturitien (2,3 km) peruskorjaus kaduksi ilman siltarakenteita maksaa arviolta yli 700.000 e riippuen tien leveydestä.

 

2) saattaa päätöksen tiedoksi aloitteen tekijöille

 

3) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja laatia Tunturitielle asemakaavan, tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle. Asemakaavahanke käynnistetään kuluvan vuoden aikana. Mikäli myöhemmin käy ilmi että asemakaavoitukseen varatut määrärahat eivät riitä niin hankkeeseen haetaan lisärahoitusta. Tunturitien (2,3 km) peruskorjaus kaduksi ilman siltarakenteita maksaa arviolta yli 700.000 e riippuen tien leveydestä.

 

2) Asemakaavan laadinnan yhteydessä tarkistellaan mahdollisuutta saada vapaa-ajan asuntoja Tunturitien varteen

 

3) saattaa päätöksen tiedoksi aloitteen tekijöille

 

4) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen.

__________

 

Kvalt 31.08.2020 § 83

 

Päätös:

Valtuutettu Marita Toivanen ilmoitti esteellisyydestään, hallintalaki 28 §, 1 mom. kohta 5.

Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Oula Vuolli.

 

Valtuutettu Paula Nevalainen ilmoitti esteellisyydestään, yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varajäsen.

Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Valtuutettu Tarmo Salonen ilmoitti esteellisyydestään, yhteisöjäävi, Oy Levi Ski Resort yhtiö.

Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Milja Nikka.

 

Valtuutettu Pekka Rajala ilmoitti esteellisyydestään, hallintolaki 28 §, 1 mom 5 kohta.

Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Outi Marttila.

 

Valtuutettu Merja Korva ilmoitti esteellisyydestään, Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen.

Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Esteelliset eivät osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun tai päätöksentekoon.

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä esitti, että aloite hylätään, koska tämä on liian kallis tapa. Erkkilän esitys raukesi kannattamattomana.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esiyksen ja aloite katsottiin loppuun käsitellyksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa