Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 21.09.2020/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 55

21.09.2020

 

Koululautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019

 

Koululk 21.09.2020 § 55

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 71 käsitellyt arviointikertomuksen ja velvoittanut kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Opetustoimen osalta tilintarkastajien huomiossa viitataan, että strategiassa koulutointa koskevissa asioissa kansainvälisen toiminnan näkyminen osana nuorten kasvua ei näkynyt, mutta kodin ja koulujen välinen yhteistyö on toimintakertomuksen mukaan ollut säännönmukaista.

 

Opetustoimessa on laadittu oma strategia, joka pohjautuu kuntastrategiaan. Sivistystoimen strategia on hyväksytty loppuvuodesta 2019, joten sen tavoitteellinen toteutuminen on nähtävillä vasta vuoden 2020 aikana.

 

Perusopetuksen talousarvion tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Haasteita on ollut terveellisten opetustilojen suhteen. Terveellisiä opetustiloja on saatu hankkimalla Lukkarin koululle tilaelementit syksyn 2019 aikana. Lisäksi lukon tiloihin tehtiin isoja peruskunnostuksia mm. ilmastoinnin tehostamisella, joilla koululaisille saatiin terveellisempiä opiskeluympäristöjä.

 

Tilastoissa tapahtuneisiin muutoksiin todetaan seuraavaa. Talousarvion tavoitteissa on määritelty kolme koulutuspäivää, jotka on toteutettava opettajien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Koulutusta on voitu järjestää kuitenkin enemmän (5pv), koska kunta on saanut myös vuoden aikana ulkopuolista rahoitusta (mm. Paraskouluhanke), joka avulla koulutettiin henkilökuntaa.

 

Opettajien rekrytoinnissa tavoitteena tulee olla, että kaikki opettajat ovat kelpoisia. Vuoden aikana päteviä opettajia ei ole aina saatavilla.

 

Tilaston mukaan suurin muutos on oppilaskohtaisissa kuluissa. Jos kuitenkin tarkastellaan kokonaiskuluja ja oppilasmääriä, ei oppilaskohtaisessa kulussa näyttäisi olevan oleellista muutosta.

 

Tilintarkastajan antamassa arviointikertomuksessa olevassa perusopetuksen taulukossa kulut/oppilas on virheellinen merkintä. Taulukon mukaan oppilaskohtainen kustannus olisi noussut. Todellisuudessa toteutuneet kustannukset ovat pienentyneet suhteessa talousarvion tavoitteeseen.

 

Oman perusopetuksen nettokustannusten grafiikan perusteella todetaan, että kulut ovat keskimääräistä korkeammat. Aikaisemmassa arviointikertomuksessa on tuotu jo esille niitä tekijöitä, jotka nostavat Kittilän kunnan tapaisen opetustoimen kustannuksia. Meillä on laaja kunta ja pitkät etäisyydet. Peruskouluja on kuusi ja lukio. Suhteellisesti pienten koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ovat korkeammat.

 

Varhaiskasvatuksen osalta kustannusten nousu selittyy Levin alueen matkailun vilkastumisen ja kaivoksen tuomalla perheiden vuorohoidon tarpeella. Erityisesti matkailun kesäsesonki on lisännyt lasten määriä eri yksiköissä ja siten sijaisten tarvetta myös kesälomien ajalle.

 

Perhepäivähoito nähdään hyvänä vaihtoehtona perheille. Rekrytointi on kuitenkin haasteellista, sillä hakijan lisäksi mahdollisten muiden perheenjäsenten tulee sitoutua perhepäivähoitajan omassa kodissaan tehtävään työhön. Kittilässä on mm. korotettu hoitopaikasta maksettavan palkan määrää vastaamaan enemmän päiväkotihenkilöstön palkkausta, korotettu 10 % kustannuskorvausta ja lisätty leikkivälinelainausta. Perhepäivähoitajat hyödyntävät päiväkotien tiloja toiminnassaan mm. liikunnan osalta sekä koulutus- ja palaverikokoontumisiin. He osallistuvat tasavertaisesti lasten kulttuuriesityksiin ja talousarviossa on huomioitu määräraha kuljetuspalveluihin kerhoihin ja retkille. Harkittavaksi tulee, onko mahdollista tehdä perhepäivähoitajan kanssa ns. osittainen vuokrasopimus, jolloin myös kustannukset nousevat. Toisaalta tämä ratkaisu vähentäisi kunnan omaa investointitarvetta tiloihin.

 

Kittilän lukio on tällä hetkellä selvästi Keski- ja Pohjois-Lapin suurin lukio. Kuntien väkilukuun suhteutettuna lukiokoulutus vetää hyvin Kittilässä. Lukion oppilasmäärä on kehittynyt suotuisasti (syksyllä 2020 113), mihin on vaikuttanut ensisijaisesti kittiläläisten nuorten hakeutuminen lukiokoulutukseen. Tavoite, että noin puolet ikäluokasta valitsisi lukion, on ylitetty lähes joka vuosi.

 

Lukio katsoo eteenpäin ja on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen jatkaa kasvu-uralla. Merkittävä tekijä lukion oppilasmäärän kehityksen taustalla on myös lukion yhteydessä toimiva Levin Alppikoulu - Levi Snow Sport Academy. Alppikoulu houkuttelee opiskelijoita niin läheltä kuin kaukaa ja vahvistaa näin lukiomme rekrytointipohjaa. Tämä satsaus ei ole ilmainen. Kittilän ulkopuoliset opiskelijat tuovat toki mukanaan valtionosuusrahoja, mikä kattaa osan kunnan panostuksesta Alppikouluun.

 

Lukion kustannusrakenne on pysynyt aika vakiona. Suurin osa lukiokoulutuksen kustannuksista on kiinteäluonteisia kustannuksia kuten palkkoja. Yksikkökohtaiset erot eri vuosien välillä selittyvätkin lähinnä oppilasmäärän vaihtelulla: kun kustannukset pystyvät samana, oppilasmäärän notkahtaessa yksikkökustannus kasvaa.

 

Kittilässä toisin kuin monessa muussa kunnassa on haluttu tarjota koulukuljetus myös lukiolaisille. Lähinnä Levin alueen kasvun seurauksena yhä enenevä määrä oppilaita on koulukuljetuksessa, mikä luonnollisesti näkyy lukion kustannuskehityksessä. Kunta on tehnyt viisaan arvovalinnan ja edistää kuntalaisten tasavertaista mahdollisuutta kouluttautua asuinpaikasta riippumatta. Toinen opiskelijoiden tasavertaisuutta edistävä arvovalinta on päätös tarjota kaikille lukiolaisille käyttöönsä kannettavat tietokoneet.

 

Lukion perustehtävä on luoda pohja korkeakouluopinnoille. Laadukas (pätevä henkilökunta, järkevät ryhmäkoot, ajanmukaiset laitteet ja tilat) koulutus ja vetovoimainen alppikoulu nostavat väistämättä lukiomme yksikköhintaa, mutta ne ovat takeita lukiokoulutuksen vetovoimaisuudelle ja jatkuvuudelle.

 

Kittilän kunta on panostanut voimakkaasti sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Kuluvana lukuvuonna ongelmia on ollut jo huomattavasti vähemmän. Toimenpiteet ovat onnistuneet ja sisäilmalaatu on parantunut aiemmista vuosista.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää antaa oheisen vastineen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle arviointikertomuksesta 2019.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa