Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 35

22.10.2020

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

 

77/02.02/2020

 

Vapsivlk 22.10.2020 § 35

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja, puh. 040 7057486)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi.

 

Suunnittelukausi kattaa vuodet 2021 - 2023, joista 2021 on talousarviovuosi ja vuodet 2022 - 2023 taloussuunnitelmavuosia. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma ovat kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kittilän kunnalla on kertynyt taseeseen ylijäämää edelliseltä vuosilta vuoden 2019 loppuun mennessä noin 18,7 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.8.2020 § 294 antanut talousarvion laadintaohjeet hallintokunnille. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnan talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntastrategia, vuoden 2019 tilinpäätös, vuoden 2020 ennuste sekä taloussuunnitelma vuodelle 2021, jota on muokattu päivitettyjen ennusteiden pohjalta.

 

Sivistystoimessa on laadittu oma kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen strategia, joka ohjaa sivistystoimen talousarviota ja taloussuunnittelua. Sivistystoimen strategiaa ja talousarviota vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023 on laadittu yhteistoiminnallisesti henkilökunnan kanssa.

 

Koronapandemia on lisännyt kuntien toimintaedellytysten epävarmuutta. Käyttötalouden kulujen osalta on tärkeää pyrkiä löytämään taloudellisia, nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja ja saada siten säästöjä. Toimintojen uudelleen organisoinnin mahdollisuuksia tulee kartoittaa säännöllisin väliajoin. Talousarvioesityksessä tulee selkeästi tuoda esille se, kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin.

 

Palkkasummissa on huomioitu työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja muut arvioidut korotukset 2,5%.

 

Ohjeena on tehdä hankintakalenteri. Vapaan sivistystyön lautakunnan hankinnoissa ei ole tulevalle vuodelle mitään oleellisia hankintoja.

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa