Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.08.2020/Pykälä 289

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 289

11.08.2020

 

Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Kutuvuoma, ML2019:0025

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 11.08.2020 § 289

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

B2Fingold Oy on jättänyt Tukesille malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksen koskien Kutuvuoma - nimistä malminetsintälupa-aluetta, joka kohdistuu osittain Kittilän kunnan alueelle ja osittain Sodankylän kunnan alueelle. Tukes on pyytänyt Kittilän kunnalta lausuntoa Kittilän kunnan alueelle kohdistuvasta lupahakemuksesta ja hakemuksesta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta. Lupahakemus kohdistuu Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 1734,04 ha.

 

Hakemuksen mukaan alueelta on mahdollista löytää kultaa ja kuparia sisältäviä kaivosmineraaleja. Arvio perustuu alueen geologiseen ympäristöön ja tähän asti suoritettuihin tutkimuksiin.

 

Hakemuksen tutkimussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat menetelmät: geologinen kartoitus ja näytteenotto vasaralla, moreeninäytteenotto, tutkimusojien kaivaminen, geofysikaaliset mittaukset, pohjamoreeninäytteenotto sekä kallioperäkairaus.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan aiheuta haittaa alueen luonnonarvoille. Kairauspaikat ilmoitetaan kartalla ennen työn aloittamista ELY-keskukselle, jolloin vielä varmistetaan, ettei ko. paikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ole suojeltuja eläin - tai kasvilajeja. Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- ja kallioperään. Kairakoneen käyttämät maastoreitit ja kairausveden ottopaikat suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Malminetsinnällä ei hakijan mukaan ole vaikutuksia vesistöihin ja pohjaveteen eikä ihmisiin. Malminetsintäalueen läheisyydessä olevat talot otetaan huomioon ja pihapiirissä ei suoriteta tutkimustöitä ilman maanomistajan suostumusta.

 

Hakemuksen mukaan hakija huolehtii alueen kunnostamisesta, siistimisestä ja sen saattamisesta mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan maastotutkimusten jälkeen.

 

B2Fingold Oy hakee samalla malminetsintälupahakemuksen Kutuvuoma (ML2019:0025) täytäntöönpanomääräystä mahdollisten muutoksenhauista huolimatta. Perusteluina hakija on esittänyt mm., että vireillä olevassa jatkoaikahakemuksessa mainitut tutkimukset/tutkimusmenetelmät eivät laajuudeltaan tai ympäristövaikutuksiltaan eroa jo kerran myönnetystä luvasta. Hakijalla on alueella käynnissä oleva malminetsintäprojekti ja yhtiö on valmis jatkamaan projektin kehittämistä heti, kun vireillä oleva jatkoaikahakemus on käsitelty ja lupa myönnetty. Sitä ennen yhtiö ei voi operoida Suomessa. Malminetsintälupa voi kaivoslain mukaan olla voimassa 15 vuotta ja kyseinen lupa on vasta ollut voimassa 5 vuotta.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan B2Fingold Oy:n jatkoaika-hakemuksesta koskien Kutuvuoma -nimistä malminetsintälupaa ja hakemuksesta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä poistui esteellisenä (syynä työpaikka, palvelussuhdejääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi, eikä osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsén täydensi esitystään siten, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Kunnanjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa