Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 207

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 9

02.02.2017

Kunnanhallitus

§ 46

21.02.2017

Tekninen lautakunta

§ 71

12.06.2017

Kunnanhallitus

§ 230

04.07.2017

Kunnanhallitus

§ 35

12.02.2019

Kunnanhallitus

§ 207

19.05.2020

 

Ulkoilureittisuunnitelma "Ukonpulju - Silta100", Kirkonkylä

 

48/10.03.01/2017

 

Teknlk 02.02.2017 § 9

 

 

(Lisätietoja: Tiemestari, puh.0400-862532)

 

Kittilän kirkonkylän, Narikan, välittömässä läheisyydessä on virkistysnäkökulmasta paljon vesistöjä, jotka jäävät helposti piiloon jopa kirkonkylän asukkailta. Mm. Ounasjoki, Salmijärvi, Peräjärvi ja Kirkkojärvi. Niiden läheisyydessä ulkoillaan tällä hetkellä epävirallisia reittejä pitkin, ja Haudanperän / Karinnokan alue lintutorneineen ja laavuineen onkin suosittu kohde muun muassa lintubongareille ja koirien ulkoiluttajille.

 

Nykyiset vesistöjen läheisyydessä kulkevat epäviralliset reitit eivät kuitenkaan mahdollista kesäkäytössä opastettua ympyrälenkkiä, joka toimisi erityisenä lähivirkistysreittinä aivan Kirkonkylän kupeessa. Ympyrälenkki on kuitenkin rakennettavissa Kirkkojärven ja Ounasjoen rajaamaan Karjarannanniemeen, hyödyntäen olemassa olevaa hiihtoreittiä sekä moottorikelkkareittiä. Ympyrälenkin toteuttaminen vaatii sillan rakentamisen Ukonpuljun kohdalle, Kirkkojärvestä ja Peräjärvestä laskevan kanavan ylitse sekä uutta ulkoilureittiä noin 1 km:n osuuden,jotta reitistä saadaan myös virallinen lumettoman ajan reitti.

 

Uusi ympyräreitti toisi erinomaisen lisän Kittilän kirkonkylän reittiverkostoon. Erityisesti virallisia kesäkäyttöön tarkoitettuja ulkoilureittejä ei Kirkonkylällä ole lukuun ottamatta valaistua pururataa. Kirkonkylän noin 2800 asukasta hyötyvät välittömästi tästä uudesta reitistä, joka tuo vesistö- ja kaukonäkymillään (mm. Levitunturi) aivan uudenlaisen kokemuksen ulkoiluun kirkonkylän tuntumassa.

 

Ukonpuljusta lähtevän Karjarannanniemen kiertävä ulkoilureitti on sopiva erilaisten liikkujaryhmien tarpeisiin ja tukee Kirkonkylän ympäristön ja virkistyspalveluiden kehittämistä. Reitin varrella jo olevat rakenteet tekevät siitä ihanteellisen lähiretkeilyyn, Karinnokan laavu ja lintutorni tarjoavat reitin varrella mielekkään levähdyskohteen reittiä käyttäville.

 

Reitti toimisi yleisen virkistyskäytön lisäksi mm. koululaisille erinomaisena lähiympäristön tutustumis- ja havainnointipaikkana, koska reitti on hyvin saavutettavissa koulukeskusta. Reitti toimisi vetovoimatekijänä myös muille kuin kirkonkyläläisille, ja voi lisätä kirkonkylän vetovoimaa myös matkailun näkökulmasta. Sen varrella on maisemien lisäksi mahdollista ihailla niin yötöntä yötä kuin revontuliakin, reitillä ei ole häiriötä hajavalosta samalla tavalla kuin valtatien varrella.

 

Lions Club Kittilä ja Lions Club Kittilä/Levi toteuttavat vapaa- ehtoistyötä Kittilässä koko kunnan alueella. Lions-toiminnan kantava ajatus on "monta tapaa tehdä hyvää", mikä tarkoittaa sitä, että klubit vastaavat monenlaisiin ja monien eri ryhmien tarpeisiin alueellaan.

 

Lions-klubit Kittilässä järjestävät mm. seuraavanlaista toimintaa:

- Stipendit koululaisille ja opiskelijoille

- Tuki muille kolmannen sektorin toimijoille, kuten partio ja Kittilän Ihmiset

- Kohteiden kunnostaminen, kuten Levin lähde

 

Lions-klubien toimintaan sopii erinomaisesti hanke, jolla voidaan tukea ja parantaa liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille ja -kuntoisille liikkujille.

 

Lions Club Kittilä on päättänyt hakea hankerahoitusta Ukonpuljun silta- ja virkistysreittihankkeelle "Ukonpulju - Silta100", jossa voidaan toteuttaa tarvittavat rakenteet uuden reitin saamiseksi kirkonkylän tuntumaan. Lions Club ja Kideve ovat käyneet alustavat rahoitusneuvottelut Leader Tunturi-Lapin edustajien kanssa. Leader tukee, rahoittaa, neuvoo ja kehittää aluetta yhdessä kuntien, yhdistysten, yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on pitää maaseutu elinvoimaisena ja kannattavana paikkana elää, olla ja yrittää, yhdessä.

 

Hankeidea sopii hyvin Leader Tunturi-Lapin toimintaohjelmaan, erityisesti painopistealueeseen "paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen". Hanke tukee erinomaisesti sen tavoitteita, joihin kuuluu mm. viihtyisä ja virikkeellinen toimintaympäristö, joka tukee hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Sillan ja reitin osalta vastuu toteutuksesta on haettavan investointihankkeen myötä Lions Club Kittilällä, joka vastaa hankkeesta niin hankkeen suunnittelun, haun, toteutuksen kuin raportoinnin osalta.

 

Hanke juhlistaa osaltaan niin Suomen itsenäisyyden kuin Lions-toiminnan 100:tta vuotta.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Edellä kuvattu hankeselostus toimii hankkeen perusteluina sekä kuvauksena mm. rahoitushakemukseen.

 

Lions Clubin tavoitteena on toteuttaa hanke siten, että reitti olisi käytettävissä jo syksyllä 2017.

 

Reitinpitäjänä Kittilän kunnan vastuulla on ulkoilulain mukaisen reittisuunnitelman laatiminen, reittitoimitus, mahdolliset maanomistajien käyttöoikeuskorvaukset sekä reitin valmistuttua sen ylläpito.

 

Eräitä ulkoilulain 4 §:n mukaisia määräyksiä:

"... on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

...on suunnitelman nähtäväksi panemisesta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja poronhoitoalueella paikalliselle paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi kulkemaa"

 

Ounasjoen ja kyläkeskuksen väliin jäävällä Karjavuoman alueella on laidunnettu lampaita vuosia.

 

Tekninen osasto on laatinut 4.1.2017 päivätyn ulkoilureittisuunnitelman "Ukonpulju - Silta100".

 

Reittisuunnitelmaselostus

 

Reitin tarveperustelut on esitetty yllä hankeselostuksessa. Reitin tarve täyttää ulkoilulain (1973/606) mukaiset edellytykset yleisen ulkoilutoiminnan järjestämiselle kuin myös reitin toteuttamisen ulkoilulain mukaisena prosessina.

 

Esitetty ulkoilureitti koostuu neljästä (4) eri reittiosuudesta muodostaen hankeselostuksen mukaisen ympyrälenkin.

 

Reittikuvaus osuuksittain

 

Osa 1, Väli Ukonpulju - Karjarannanniemi:

 

Reitti lähtee Terveyskeskuksen alueelta, ns. Senioripuistoksi kaavaillulta puistoalueelta kulkien Ukonpuljun läpi olemassa olevaa polkua pitkin Peräjärven suulle. Tästä reitti jatkuu Peräjärven ja Salmijärven välistä maakaistaa pitkin Karjarannanniemen alueelle, missä se liittyy olemassa olevaan, vuonna 2008 perustettuun ulkoilureittiin "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F". Em. hiihtoreitti kulkee Karjarannanniemen alueella aina Karinnokan laavulle saakka olemassa olevia viljelystieuria pitkin. Peräjärven ja Salmijärven välisellä maakaistaleella reitti on esitetty olemassa olevan koivikon lomasta löytyneelle kapealle polku-uralle.

 

Reitistön osa 1 on kokonaan uutta, rakennettavaa sekä perustettavaa ulkoilureittiä. Kirkkojärvestä ja Peräjärvestä laskevan kanavan ylitse rakennetaan silta, jonka alta pääsee normaali kesäveden aikaan kanootilla tai soutuveneellä. Reitin alkuosuus (n.400m) siltoineen sijoittuu kunnan omistamalle kiinteistöille Urheiluranta RNo: 261-409-191-0. Siltapaikan vesialue RNo:261-876-1-0 kuuluu Kittilän jakokunnan hallinnoimiin vesialueisiin. Muutoin osan 1 reitistö kulkee yksityismaita pitkin.

 

Reitistön osan 1 pituus on noin 1 km. Esitetty perustettavan reitin leveys on 3m, mikä mahdollistaa turvallisen ulkoilureitin toteuttamisen aiheuttamatta alueen kiinteistöille ja ympäristölle kohtuutonta haittaa.Tällä osuudella merkittävimmät reitin rakennustyöt ovat nykyisten polku-urien levittäminen 3m:iin, sillan rakentaminen kanavan ylitse, reittipohjan koneellinen tasaus ja pinnoittaminen soralla sekä tarvittavien kuivatusrumpujen rakentaminen.

 

Reittiosuus sijoittuu pääosin tulva-alueelle. Reitille rakennettava silta mitoitetaan ja rakennetaan siten, että se kestää tulvat.

 

Reittiosuus sijoittuu kaiken kaikkiaan 8 eri kiinteistön alueelle.

 

Osa 2, väli Karjarannanniemi - Karinnokka:

 

Reitti kulkee olemassa olevaa, vuonna 2008 perustettua ulkoilureittiä "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" pitkin. Em. nykyisen hiihtoreittioikeuden leveys on 6m ja se kulkee Karjarannanniemen alueella aina Karinnokan laavulle saakka olemassa olevia viljelystieuria pitkin. Reittisuunnitelmassa on esitetty kolmeen (3) kohtaan nykyisestä reittipohjasta poikkeavat vaihtoehtoiset reitinosuudet. Näissä kohdin on tarkoitus "oikaista" esitetty kesäreitti alavien maastokohtien kohdalla hieman korkeammalta. Kuivana kesänä alavat maastonkohdat eivät kuitenkaan ole ongelma.

 

Reitistön osalla 2 nykyisen ulkoilureitin "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään myös kesä-aikaisen patikoinnin ja maastopyöräilyn.

 

Reitistön osan 2 pituus on noin 1,6 km ja reittiosuus päättyy Karinnokan taukopaikalle (laavu) ja lintutornille.

 

Reittiosuus sijoittuu kaiken kaikkiaan 21 eri kiinteistön alueelle.

 

Reittiosuus väli Karinnokka - Kirjasto:

 

Reittiä ei esitetä erikseen perustettavaksi tälle välille (noin 1km), jossa reitti sijoittuu pääosin asemakaavan mukaiselle Rantatien katualueelle.

 

Reittiosuus toimii ns. siirtymäyhteytenä olemassa olevia yleiseen käyttöön tarkoitettuja teitä sekä asemakaavan mukaista Rantatien katualuetta pitkin.

 

Osa 3, väli Rantatie (kirjasto) - Ukonpulju:

 

Reitti erkanee Rantatien katualueelta hieman Kirjaston pohjoispuolelta kulkemaan olemassa olevaa, vuonna 2001 perustettua moottorikelkkailureittiä "Aakenusjoki-Salmijärvi (n:o 29a)" pitkin. Em. nykyisen moottorikelkkareittioikeuden leveys on 6m ja se kulkee Kirkkojärvestä laskevan ja sen vedenpintaa säännöstelevän kanavan kylän puoleisessa reunassa aina Ukonpuljun kohdalle esitetylle uudelle sillalle saakka.

 

Tällä osuudella merkittävimmät reitin rakennustyöt ovat nykyisen kelkkareittipohjan pengerrys hieman nyk.maanpintaa korkeamalle (n.0,5m) vähintään 3m:n leveydeltä, reittipohjan koneellinen tasaus ja pinnoittaminen soralla, tarvittavien kuivatusrumpujen rakentaminen sekä kanavan reunapensaikon raivaus / näkymien avaus kanavan virtaavaan veteen.

 

Reitistön osalla 3 nykyisen moottorikelkkailureitin "Aakenusjoki-Salmijärvi (n:o 29a)" käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään myös kesä-aikaisen patikoinnin ja maastopyöräilyn.

 

Reitistön osan 3 pituus on noin 0,65 km. Reittiosuus sijoittuu kaiken kaikkiaan 5:n eri kiinteistön alueelle, joista pääosin kunnan omistamalle kiinteistölle Urheiluranta RNo: 261-409-191-0 (n.400m).

 

Osa 4, väli Karjarannanniemi - Salmijärven suu:

 

Reitti kulkee olemassa olevaa, vuonna 2008 perustettua ulkoilureittiä "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" pitkin. Em. nykyisen hiihtoreittioikeuden leveys on 6m ja se kulkee Karjarannanniemen eteläkärkeen ja talviolosuhteissa edelleen Ounasjokea pitkin Alakittilään.

 

Tämä pistoyhteys niemen eteläkärkeen toimii esitetyn reittikokonaisuuden osana, jonka päästä on mm. näkymät Ounassalmeen.

 

Reitistön osalla 4 nykyisen ulkoilureitin "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään myös kesä-aikaisen patikoinnin ja maastopyöräilyn.

 

Reitistön osan 4 pituus on noin 0,6 km. Reittiosuus sijoittuu kaiken kaikkiaan 10:n eri kiinteistön alueelle.

 

Yhteenveto

 

Reittiosuuksien 1-3 sekä Rantatien osuuden siirtymäyhteyden muodostaman ympyrälenkin kokonaispituudeksi tulee noin 4,3km. Kun huomioidaan reittiosuus 4:n mukainen pistoyhteys Karjanivanniemen eteläkärkeen (0,6km), on reittisuunnitelman mukaisen reitistön kokonaispituus noin 4,9km.

 

Reittisuunnitelman mukaisesta reitistökokonaisuudesta on ulkoilulain mukaisesti ja reittitoimituksessa:

- perustettavaa 3m leveää ulkoilureittiä yhteensä noin 1 km (osa 1)

- nykyisten ulkoilu- ja moottorikelkkareittien käyttötarkoituksen laajentamista kesäkäyttöreiteiksi noin 2,85km (osat 2, 3 ja 4)

 

Reitistökokonaisuus koskettaa yhteensä 39:ää eri kiinteistöä.

 

Perustuttavat uudet reittioikeudet sekä nykyisten reittioikeuksien käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään kesäaikaisen patikoinnin ja maastopyöräilyn.

 

Reitinpitäjänä toimii Kittilän kunta.

 

Reittisuunnitelmaan sisältyy reittisuunnitelmakartta (pvm 4.1.2017) sekä kiinteistöluettelo, josta ilmenee kiinteistöt joiden kautta reitti on esitetty kulkevan. Reittisuunnitelman liitteenä on myös luonnokset Lions Clubin laadituttamista sillan luonnospiirroksista.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi asettaa 4.1.2017 päivätyn ulkoilureittisuunnitelman "Ukonpulju - Silta100, Kirkonkylä" ulkoilulain § 4 mukaisesti nähtäville.

 

Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi Lions Club Kittilälle maanomistajan luvan esittämänsä sillan rakentamiseksi kunnan maalle (Urheiluranta RNo: 261-409-191-0) ulkoilureittisuunnitelman mukaiseen paikkaan. Silta tulee suunnitella ja rakentaa siten, että se kestää tulva-aikaiset rasitukset ja on turvallinen käyttää. Lisäksi sillan kantavuus tulee kestää normaali reittikunnossapitokaluston (mönkijä, moottorikelkka). Sillasta on toimitettava kunnalle lopulliset rakennekuvat sekä dokumentit kantavuusmitoituksesta ennen sen luovutusta yleiseen käyttöön.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

__________

Khall 21.02.2017 § 46

 

 

Tekniseen osastoon on otettu yhteyttä, että Kittilän kirkonkylällä tulisi mahdollistaa myös talvikävelyn ja talvipyöräilyn harrastaminen kuten Levilläkin. Erityisesti talvipyöräilyn suosio on kovassa nosteessa. Uusia tähän tarkoitukseen soveltuvia reittejä Kirkonkylällä kartoitetaan parhaillaan niin teknisen toimen kuin aktiiviharrastajien toimesta.

 

On esitetty mm., että Kirkkojärven jäälle välille S-Market/Karinnokka - Pääskylänniemi tampattaisiin /merkittäisiin talvikävely- ja talvipyöräilyreitti. Kotivuoman ja Isovaaran suunnan reittimahdollisuudet ovat selvityksessä.

 

Tähän ulkoilureittisuunnitelmaan "Ukonpulju - Silta100" olisi mahdollista lisätä myös talvikävely- ja talvipyöräily reitin osille 1 ja 2, jolloin myös em. liikkujaryhmät saisivat oman reittinsä sekä pääsisivät reittiä pitkin Karinnokan taukopaikalle.

 

Suunnitelman mukaisen reitin osan 1 leveys olisi 3 m, mikä mahdollistaa myös talvikävelyn ja talvipyöräilyn.

 

Reitin osan 2 nykyisen käyttöoikeuden leveys on 6 m. Talvisin tässä on hiihtolatu käsittäen kaksi perinteisen latu-uraa ja keskellä tila vapaan tyylin hiihdolle. Jotta talvikävely ja talvipyöräily olisi mahdollista, reitinosan 2 käyttöoikeuden leveyttä tulisi levittää nykyisestä 6 m:stä 9 m:iin. Käytännössä nykyistä maastokäytävää ei kuitenkaan tarvitse levittää talvikävelyn ja talvipyöräilyn mahdollistamiseksi muuta kuin yksittäisten puiden poistamisella. Talvikävely ja talvipyöräilyreitin vaatima lumipohja (leveys max.3 m) tampataan moottorikelkalla irti ladusta tai latukoneella ladun viereen, jos maastokäytävän leveys niin mahdollistaa.Talvikävely- ja talvipyöräilyreitti opastetaan erikseen omilla opasteillaan irti hiihtoladusta.

 

Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit tukevat osaltaan myös Kirkonkylän liikuntamahdollisuuksien kehittämistä.

 

Vt. kj.:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen täydennettynä siten, että ulkoilureitin osa 1 ja 2 toimisi ns. monikäyttöreittinä mahdollistaen myös talvikävely- ja talvipyöräilyn edellä esityksessä kerrotulla tavalla. Em. talvikävely- ja talvipyöräilymahdollisuus täydennetään nähtäville asetettavaan ulkoilureittisuunnitelmaan.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Torsti Patakangas ilmoitti olevansa esteellinen Lions Clubin hallituksen jäsenenä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi Patakankaan tilalle tämän pykälän osalta valittiin jäsen Paula Nevalainen.

 

Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

__________

 

Teknlk 12.06.2017 § 71

 

 

Ulkoilureittisuunnitelma on ollut ulkoilulain § 4 mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.3 - 16.3.2017 (14vrk) välisen ajan. Suunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin kuntainfossa, Kittilälehdessä, kunnan internetsivuilla sekä ilmoitustaululla. Suunnitelmat olivat nähtävillä kunnan internetsivuilla sekä teknisen osastolla.

 

Nähtävilläolosta tiedotettiin lisäksi erillisellä kirjeellä suunnitelman vaikutuspiirin 32:ta yksityistä kiinteistöä (n.50 eri kiinteistönomistajaa), alueella kesäisin toimivaa lampaiden laiduntajaa, Lapin ELY-keskusta sekä Alakylän paliskuntaa. Alun perin yksityisten kiinteistöjen lukumääräksi oli laskettu 39 kiinteistöä. Reitinosien päällekkäisyydet kiinteistörajoissa huomioituna nähtävillä oloon tarkistettu vaikutuspiiri kosketti 32 kiinteistöä. Kunnan omistamia kiinteistöjä ei huomioitu.

 

Suunnitelmia vastaan oli ulkolain mukaisesti mahdollisuus jättää muistutuksia 30 päivän kuluessa nähtävänä olon päättymisestä lukien (17.4.2017 mennessä).

 

Määräaikaan mennessä jätettiin neljä (4) muistutusta. Yhteenveto kustakin muistutuksesta ja vastineet niihin:

 

Muistutus 1. Anneli Puttonen, kiinteistö Lahjala 36:30

Karjarannan palstoille kuljetaan kesäisin tilustietä pitkin erilaisin ajoneuvoin, mikä tulisi taata jatkossakin liikennemerkein tai muutoin.

Karjarannan maat on vuokrattu lampaiden laiduntamiseen, joten Karinnokkaan on tarve kunnolliseen porttijärjestelyyn eikä lampaita tule muutenkaan liikaa häiritä.

 

Ulkoilureitin rakentamisessa tulee huomioida tulvat, jotka saavat löysät pintamaat helposti liikkeelle.

 

 

 

 

Vastine / toimenpide-esitys:

Ulkoilureitti opastetaan maastoon reittiopastein ja tarpeellisin liikenne- ja reittimerkein.

 

Kiinteistönomistajien mahdollinen tilustieliikenne ajoneuvoin huomioidaan reitin merkitsemisen yhteydessä asianmukaisin ko. liikenteestä tiedottavin liikennemerkein.

 

Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei aiheuteta häiriötä. Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju) lammasaitaukseen tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut estämään lampaiden pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään sopimaan yhteistyössä asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on mm. veräjä, portti tai esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta / -kansi, joka estää sorkkaeläimen ylityksen.

 

 

Muistutus 2. Liisa Ojanen, kiinteistöt Salmi 7:12 ja Tynkkölä 36:22

Karjarannan palstoille kuljetaan kesäisin tilustietä pitkin erilaisin kulkuneuvoin, mikä tulisi taata jatkossakin liikennemerkein tai muutoin.

 

Alueen maisemanhoito on järjestetty vuokraamalla koko alue lampaiden kasvatusta varten. Reittihanke tulee toteuttaa yhteistyössä ao. lammaskasvattajan kanssa ongelmien välttämiseksi.

 

Reitin osa 4 on turha eikä palvele kesäaikaista ulkoilua. Umpiperenä ko. reitinosa saattaa houkutella roskaamiseen ja tulvaherkkänä alueena aiheuttaa vuosittaista lisäkunnostustarvetta.

 

Vastine / toimenpide-esitys:

Ulkoilureitti opastetaan maastoon reittiopastein ja tarpeellisin liikenne- ja reittimerkein.

 

Kiinteistönomistajien mahdollinen tilustieliikenne ajoneuvoin huomioidaan reitin merkitsemisen yhteydessä asianmukaisin ko. liikenteestä tiedottavin liikennemerkein.

 

Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei aiheuteta häiriötä. Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju) lammasaitaukseen tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut estämään lampaiden pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään sopimaan yhteistyössä asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on mm. veräjä, portti tai esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta / -kansi, joka estää sorkkaeläimen ylityksen.

 

Reitin osaa 4 koskeva nyk.reittioikeuden laajennus kesäkäyttöön poistetaan tästä suunnitelmakokonaisuudesta.

 

Reitin toteutuksen yhteydessä reitin varrelle sijoitetaan tarpeellinen määrä katuympäristöstäkin tuttuja roska-astioita, joiden ylläpito hoidetaan osana reitinpitoa.

 

Muistutus 3. Eila Inkeri Yritys ja Eero Anttila, kiinteistöt Törmä 47:41 ja Takavainio 47:15

Muistutuksessa kritisoidaan hankkeen valmisteluvaiheen yhteistyön puutetta kiinteistönomistajien kanssa ja ettei kiinteistönomistajia ole otettu huomioon. Muistutuksessa muistutetaan ja korostetaan alueen maisemallisia, luontotyyppi- sekä kulttuurihistoriallisia arvoja.

 

Kunnan hankeselostuksessa alue on nimetty Karjarannan sijasta Karjanivanniemeksi mikä muistutuksen tekijöiden mielestä osoittaa, ettei aluetta ja sen historiaa tunneta.

 

Reitinosaa 4 ei hyväksytä kesäkäyttöön. Talvikäyttö (hiihtolatu) on aikanaan hyväksytty, koska se ei muuta kesäisiä luontoarvoja eikä lampaiden laiduntamista. Lisäksi reitinosa 4 on turha umpikuja, joka ei palvele ketään.

 

Tulvan alla käynyt pintamaa on löysää ja liikkuvaa, edestakainen liikenne saa niemen alueen täysin ravalle. Muistutuksen tekijät eivät hyväksy Karjarannanniemeen minkäänlaista maasto- tai läskipyöräiluä eikä kunnan koneellista reitin ylläpitoa.

 

Alueen roskaantuminen lisääntyy, kiinteistönomistajat eivät suostu Karjarannan kulkijoiden jätöksiä korjaamaan.

 

Sopimus alueen lampaiden laiduntamisesta on voimassa vuoteen 2020 saakka.

 

Yhteenvetona lisäksi,

Ulkoilulain mukaan reittisuunnitelma ei saa tuottaa kiinteistöille huomattavaa haittaa. Nyt haittaa tulee usealla maanomistajalla, laiduntayrittäjälle ja luontoarvoille.

 

Suomi 100 juhlavuotena on syytä juhlistaa Karjarannan yli satavuotista historiaa sukupolvien kovan työn ja perinnehistorian vuoksi ja säilyttää se ennallaan.

 

Tilustie Karinnokalta niemeen tulee säilyttää ja järjestää kulku tiluksille kuten ennenkin.

 

Karinnokalle tulee tehdä veräjäjärjestely lampaille ja myös niiden häirintäkielto (esim.koirat).

 

Karjaranta on vuokrattu kesäaikaiselle laiduntamiselle ja vuokrasopimus edellyttää ainakin kiinteistönomistajilta sen pitämistä.

 

Karjarannan säilyminen perinnemaisemana on erityisen tärkeää. Soveltuvampia reittipohjia löytyy Paartoselän, Honkavaaran, Kotivaaran ja Isovaaran vanhoilta kulku-urilta, metsäteiltä ja poluilta ilman reititystäkin.

 

Hanketta koskevissa rahoituspäätöksissä on huomioitava, että lainsäädännön kriteerit täyttyvät ensin (maanomistusluvat kunnossa).

 

Vastine:

Hanketta valmistellessa on tiedostettu sen vaikutuspiirin kiinteistöjen ja edelleen kiinteistönomistajien runsas lukumäärä. Ulkoilulain mukaisella suunnitteluprosessilla, johon kuuluu julkisesti kuulutettu suunnitelmien nähtävillä olo, nimenomaan turvataan kiinteistönomistajien, kuntalaisten ja muiden osallisten mahdollisuus tulla kuulluksi suunnitelmasta, sen perusteluista ja vaikutuksista.

 

Hankkeen toteutus on suunniteltu Lions Clubin puolesta Suomi 100 - juhlavuoden nimissä ja kirkonkylän lähivirkistysreittinä keskustan läheisyyteen. Ulkoilulain mukaisena reitinpitäjänä Kittilän kunta huolehtii suunnitteluprosessin lainmukaisesta valmistelusta ja toteutuksen jälkeisestä reitinpidosta. Kittilän kunnan tahtotilana on erityisesti kirkonkylän kehittäminen ja asuinviihtyisyyden parantaminen mm. virkistyspalveluita kehittämällä. Mitä tämäkin hanke nimenomaan on.

 

Karjarannan alueen maisema- ja luontoarvot on tiedostettu myös kunnan puolesta. Nämä pyritään huomioimaan reitin toteutuksessa sekä yhteensovittamaan alueen nykyiset ja suunnitelman mukaiset toiminnot. Kuten lampaiden laiduntamisen mahdollistaminen ulkoilureitistä huolimatta.

 

Reitin rakentaminen on suunniteltu ja pyritään toteuttamaan siten, että nykyistä maisemaa ja maaperää muokataan mahdollisimman vähän. Lukuunottamatta reitinosaa 1, reitistöä ei juurikaan "rakenneta" vaan reitin sijainti perustuu olemassa olevaan tilustiehen / kulku-uraan. Muilta osin kuin reitinosaa 1 koskien, "rakentaminen" tarkoittaa lähinnä tarpeellisten opasteiden ja reittimerkkien asentamista. Reitinosan 1 rakenteissa huomioidaan tulvien vaikutukset.

 

Reitin pääasiallinen käyttö painottuu kesäisin patikointiin. Kesäaikainen maastopyöräily oletetaan olevan vähäistä kuten sen mahdollisesti maaperää kuluttava vaikutuskin. Maastopyöräilyn rajoittaminen on reitinpitäjän erillisin määräyksin mahdollista mm. märkänä aikana (tulvan jälkeinen vettymisaika, vesisateet). Mahdollista maastopyöräilyä voidaan myös erillisin opastein ja reittimerkinnöin ohjata reittioikeuden alueella siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän maaperän kulumista (esim. olemassa olevia jo kuluineita kulku-uria pitkin).

 

Toteutuakseen haetulla hankerahoituksella tai sitä ilmankin on edellytyksenä, että reittisuunnitelma ja sitä seuraava ulkoilureittitoimitus saa lainvoiman.

 

Toimenpide-esitys:

Ulkoilureitti opastetaan maastoon reittiopastein ja tarpeellisin liikenne- ja reittimerkein. Kiinteistönomistajien mahdollinen tilustieliikenne ajoneuvoin huomioidaan reitin merkitsemisen yhteydessä asianmukaisin ko. liikenteestä tiedottavin liikennemerkein.

 

Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei aiheuteta häiriötä. Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju) lammasaitaukseen tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut estämään lampaiden pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään sopimaan yhteistyössä asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on mm. veräjä, portti tai esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta / -kansi, joka estää sorkkaeläimen ylityksen. Reitin osaa 4 koskeva nyk.reittioikeuden laajennus kesäkäyttöön poistetaan tästä suunnitelmakokonaisuudesta.

 

Reitin toteutuksen yhteydessä reitin varrelle sijoitetaan tarpeellinen määrä katuympäristöstäkin tuttuja roska-astioita, joiden ylläpito hoidetaan osana reitinpitoa.

 

Mikäli luonnonolosuhteet tai muut tekijät niin vaativat, reitinpitäjä voi erillisellä määräyksellä tarvittaessa rajoittaa maastopyöräilyä mm. märkänä aikana (tulvan jälkeinen vettymisaika, vesisateet). Maastopyöräily pyritään ohjaamaan reittioikeuden alueella erillisin opastein ja reittimerkinnöin siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän maaperän kulumista (esim. olemassa olevia jo kuluineita kulku-uria pitkin).

 

 

Muistutus 4. Vilho Junnola, lampaiden laiduntaja

Junnola vastustaa reitin rakentamista vuokraamilleen maa-alueille Karjarannan alueella. Junnolalla on mm. kunnan kanssa asiasta vuokrasopimus. Alue on hyväksytty perinnebiotyyppialueeksi, jossa saa ainoastaan laiduntaa kotieläimiä ja säilyttää alue mahdollisimman luonnonmukaisena.

 

Junnolan mielestä tulvan vaikutuksesta alueella ei tule pysymään suunniteltu pyörä ja kuntopolku. Vedet hajottaisivat polun materiaalin arvokkaalle perinnebiotyyppi niitylle. Junnolan mielestä maastollisesti läheiset vaarat olisivat parempia ko. suunnitelmaan ja vaaroista löytyy valmiina maastopyöräilyyn soveltuvia polkuja.

 

Junnola toivoo, että reittisuunnitelma ei toteutuisi Karjarannan osalta. Eläinten laiduntamiseen tulee erittäin paljon häiriötekijöitä, jotka voivat lopettaa kokonaan ammattimaisen maanviljelyksen.

 

 

 

Vastine:

Karjarannan alueen maisema- ja luontoarvot on tiedostettu myös kunnan puolesta. Nämä pyritään huomioimaan reitin toteutuksessa sekä yhteensovittamaan alueen nykyiset ja suunnitelman mukaiset toiminnot. Kuten lampaiden laiduntamisen mahdollistaminen ulkoilureitistä huolimatta.

 

Reitin rakentaminen on suunniteltu ja pyritään toteuttamaan siten, että nykyistä maisemaa ja maaperää muokataan mahdollisimman vähän. Lukuunottamatta reitinosaa 1, reitistöä ei juurikaan "rakenneta" vaan reitin sijainti perustuu olemassa olevaan tilustiehen / kulku-uraan. Muilta osin kuin reitinosaa 1 koskien, "rakentaminen" tarkoittaa lähinnä tarpeellisten opasteiden ja reittimerkkien asentamista. Reitinosan 1 rakenteissa huomioidaan tulvien vaikutukset.

 

Kittilän kunnanhallitus on myöntänyt Junnolalle 17.5.2016 §143 ja 28.6.2016 §212 luvat lampaiden laiduntamiseen Haudanperä-Karjavuoma-Karjarannanniemi alueella kunnan omistamille tiloille lukuun ottamatta tilojen yleisen käytön alueita. Lupa on voimassa 31.12.2020 saakka. Lupapäätöksen mukaan mahdollisesta aitaamisesta vastaa luvansaaja ja lupa voidaan peruuttaa kesken lupakautta, kuitenkin ennen laiduntamisen alkamista. Peruutusehto liittyi mm. siihen, että alueella on kunnan omistamalla Lakkaniitty 3:41 tilalla lintutorni ja veneenlaskupaikka. Lisäski kuntalaisaloitteiden pohjalta on käsitelty koirapuiston rakentamista mm. kirkonkylälle ja sen sijoittamista Lakkaniitty 3:41 tilan alueelle.

 

Toimenpide-esitys:

Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei aiheuteta häiriötä.

 

Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju) lammasaitaukseen tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut estämään lampaiden pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään sopimaan yhteistyössä asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on mm. veräjä, portti tai esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta / -kansi, joka estää sorkkaeläimen ylityksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reittisuunnitelman nähtävilläolon aikana tietoon tulleiden rahoitushakemusmuutosten, kiinteistönomistajien yhteydenottojen, tarkempien maastoselvitysten sekä suunnitelmaa vastaan tehtyjen muistutusten johdosta yhteenvetona todetaan seuraavat suunnitelman muutostarpeet:

-Reitinosan 1 pohjustusmateriaalina käytetään soran sijasta hienoainesta ja sitovampaa maa-ainesmateriaalia kuten savisoraa, joka kestää paremmin tulvaveden virtaukset ja vettymisajan.

-Reitinosalle 2 suunnitelmassa osoitetuista vaihtoehtoisista reittilinjauksista (3kpl) luovutaan

-Reitinosan 2 nykyistä reittioikeutta ei levitetä esitetystä 6 m:stä 9 m:iin, reitinosa 2 esitetään toimivan nyk. leveydeltään nk. monikäyttöreittinä, jossa kesäkäytön lisäksi mm. talviaikaan sallitaan hiihdon lisäksi talvikävely ja talvipyöräily. Talviajan monikäyttö mahdollistetaan reittimerkintäopastein siten, että kaikki em. liikkumismuodot ovat mahdollisia ja kukin ulkoilijaryhmä on tietoinen em.

-Reitinosaa 3 koskeva nyk.reittioikeuden suunnitelmien mukainen käyttötarkoituksen laajentaminen toteutetaan mutta varsinainen reitin rakentaminen toteutetaan kustannussyistä myöhemmin.

-Reitinosaa 4 koskeva nyk.ulkoilureitin käyttötarkoituksen laajentaminen poistetaan tarpeettomana tästä suunnitelmakokonaisuudesta. Muutoksen johdosta suunnitelmakokonaisuus lyhenee -0,6km.

- Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju) lammasaitaukseen esitetään tehtäväksi tarvittavat rakenteelliset ratkaisut estämään lampaiden pääsy pois alueelta.

-Reitin infotauluissa annetaan tarpeellinen ohjeistus ja informaatio alueella kesäisin laiduntavien lampaiden huomioimisesta

- Reitin toteutuksen yhteydessä reitin varrelle sijoitetaan tarpeellinen määrä katuympäristöstäkin tuttuja roska-astioita, joiden ylläpito hoidetaan osana reitinpitoa.

 

Em. teknisen osaston laatimien vastineiden ja esittämät suunnitelmamuutokset on päivitetty hanketta koskevaan 25.5.2017 päivättyyn reittisuunnitelmakarttaan sekä reittisuunnitelmaselostukseen. Myös kiinteistöluettelo on päivitetty vastaamaan hyväksyttäväksi esitetettävän suunnitelman vaikutuspiiriä (30 yksityistä kiinteistöä).

 

Esityksen ja päätöksen liitteenä muistutuskirjelmät sekä 25.5.2017 päivitetty reittisuunnitelmakartta ja -selostus sekä kiinteistöluettelo.

 

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi hyväksyä yllä mainitut teknisen osaston laatimat vastineet muistutuksiin ja toimenpide-esitykset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista sekä edelleen päättäisi esittää 25.5.2017 päivitetty ulkoilureittisuunnitelma "Ukonpulju - Silta100" Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

__________

 

 

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

__________

 

Khall 12.02.2019 § 35

 

 

Ukonpuljun siltahanke, AVIn lupahakemus

 

Kittilän kirkonkylän, Narikan, välittömään läheisyyteen on suunniteltu uusi lähialuereitti, joka tarjoaa osittain esteettömän, monipuoliseen virkistyskäyttöön soveltuvan reitin kirkonkylän asukkaille. Aloite reitin suunnitteluun on tullut Lions Club Kittilä-Levi ry:ltä. Alueella on virkistysnäkökulmasta paljon vesistöjä (mm. Ounasjoki, Peräjärvi, Kirkkojärvi), jotka jäävät helposti piiloon jopa kirkonkylän asukkailta. Niiden läheisyydessä ulkoillaan tällä hetkellä epävirallisia reittejä pitkin, ja Haudanperän / Karinnokan alue lintutorneineen ja laavuineen onkin suosittu kohde muun muassa lintubongareille ja koirien ulkoiluttajille.

 

Käynnissä oleva lähiluontoreitin valmistelu tuo tarjolle uuden ympyräreitin. Kirkonkylän asukkaat hyötyvät välittömästi tästä uudesta reitistä, joka tuo vesistö- ja kaukonäkymillään (mm. Levitunturi) aivan uudenlaisen kokemuksen ulkoiluun kirkonkylän tuntumassa. Reitin tarve täyttää ulkoilulain (1973/606) mukaiset edellytykset yleisen ulkoilutoiminnan järjestämiselle sekä reitin toteuttamisen ulkoilulain mukaisena prosessina.

 

Kittilän kunnan teknisen toimen ja LC Kittilä-Levi ry:n yhteistyönä tekemä ulkoilureittisuunnitelma oli ulkoilulain § 4 mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.3 - 16.3.2017 välisen ajan. Suunnitelmasta tiedotettiin laajasti, ja jokaista maanomistajaa erikseen. Suunnitelmaan jätetyt huomautukset käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa kesäkuussa, niihin kirjattiin vastineet ja asia vahvistettiin kunnanhallituksen kokouksessa heinäkuussa toimitettavaksi edelleen Lapin ELY-keskukselle.

 

Lapin ELY-keskus käsitteli asian alkusyksystä ja myönteinen päätös toimitettiin Kittilän kunnalle 12.9.2017 päivätyllä kirjeellä. Tästä päätöksestä jätettiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus sai hylkäävän päätöksen loppuvuodesta 2018. Näin reittihankkeen toteutusta on mahdollista jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

 

LC Kittilä-Levi ry on hakenut rahoitusta "Ukonpulju - Silta 100 - Ukonpuljun silta- ja virkistysreittihanke Kittilän kirkonkylälle" -hankkeelle Leader Tunturi-Lapilta jo maaliskuussa 2017. Tämän hankkeen osana toteutettava silta (kustannusarvio noin 30 000 euroa) mahdollistaa ympyräreitin toteutumisen, joka ilman siltaa ei ole mahdollista. Silta yhdistää kesäaikaan Karjarannanniemen ja terveyskeskuksen alueen toisiinsa. Sillan lähtöalueet ovat viihtyisä retkikohde kaikille alueella kulkeville. Silta ja lähtöalueet tukevat Kittilän kunnan uutta, käynnissä olevaa reittihanketta.

 

Hankkeessa toteutettaisiin sillan lisäksi reitin kunnostusta ja pienimuotoisten rakenteiden hankkimista reitille. Sillan ja sen lähialueiden rakentamiselle on haettu ja saatu toimenpidelupa Kittilän kunnalta. Hanke on saanut myönteisen päätöksen leader Tunturi-Lapilta, josta se on toimitettu Lapin ELY-keskukseen lopullista vahvistamista varten. Kesällä 2019 aloitettavan tulvasuojelun sekä sen yhteydessä rakennettavan kevyenliikenteenväylän toteutuksessa huomioidaan LC Kittilä-Levi ry:n hankkeen toteutus. Hankkeen toteuduttua silta ja reitti jäävät Kittilän kunnan ylläpidettäväksi.

 

LC Kittilä-Levi ry:n hankkeen vaatiman prosessin aikana on loppumetreillä yllättäen käynyt ilmi, että hankkeessa toteutettava silta tarvitsee vesilain mukaisen luvan, joka on haettava AVI:lta. Lapin ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan luvan hakijan tulee olla Kittilä kunta, jolle viime kädessä jää vastuu reitistä kokonaisuudessaan. Luvan hakemiseen tarvittavien asiakirjojen sekä itse luvan tekemisen osalta on saatu alustavaa konsultointiapua Ramboll Oy:ltä, josta saatujen tietojen mukaisesti lupaprosessin hoitaminen kustantaa noin 9 000 euroa (alv 0 %).

 

Vs. kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta toimii Lions Club Kittilä-Levi ry:n hankkeessa toteutettavan sillan vaatiman vesilain mukaisen luvan hakijana ja vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista.

2) Lupaprosessin vaatimat kustannukset osoitetaan tulosalueelle Kunnanhallituksen erikseen päätettävät avustukset.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 19.05.2020 § 207

 

Kunnanhallitus on päättänyt, että Kittilän kunta toimii Lions Club Kittilä-Levi ry:n hankkeessa toteutettavan sillan vaatiman vesilain mukaisen luvan hakijana ja vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt 18.3 2020 selitystä kolmesta annetusta lausunnosta. Selitys on annettu 20.3.2020 (oheismateriaalina).

Aluehallintovirasto on pyytänyt lisäselitystä seuraavasti:

 

Lapin ELY-keskus on asiassa antamassaan lausunnossa todennut, että: "Mahdollisia tulvanaikaisia liikkuvia isompia jäitä esitetyn kaltainen silta ei kuitenkaan tule kestämään. Tällöin silta tulee hajoamaan osiin jäiden vaikutuksesta ja kulkeutuu jäämassojen mukana alavirtaan."

 

Aluehallintovirasto varaa hakijalle tilaisuuden täydentää antamaansa selitystä seuraavilta osin: a) hakijan perusteltu arvio jäiden kulkeutumisen mahdollisuudesta siltapaikalle, sekä b) perusteltu arvio sillan kestävyydestä (kaiderakenne, siltakansi) tilanteessa, jossa tulvavesien mukana kulkeutuvista jäälautoista aiheutuva paine kohdistuisi sillan rakenteisiin.

 

Selitys pyydetään toimittamaan viimeistään 3.5.2020 sähköisesti (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisena postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 OULU). Asia voidaan ratkaista, vaikka selitystä ei anneta.

 

Selityksessä pyydetään ilmoittamaan asian diaarinumero PSAVI/3905/2019.

 

Jäljemmin täydentävän selityksen antamiselle annettuun määräaikaan on myönnetty AVI:n osalta jatkoa 29.5.2020 saakka.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa aluehallintoviranomaiselle seuraavan selityksen:

 

Aikaisemmin asiasta on lausuttu:

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kittilän kunnalta selityksen koskien sillan rakentamista Ukonpuljun virkistysreitille. Sillan rakentaminen mahdollistaisi ympyräreitin toteuttamisen Kirkkojärven ja Ounasjoen rajaamaan Karjarannanniemeen, Kittilän kirkonkylän tuntumaan. Silta rakennettaisiin Kittilän kunnan omistamalle kiinteistölle Urheiluranta, 261-405-191-0 ja silta ylittäisi yhteisen vesialueen, Kittilän jakokunnan yhteiset vedet, 261-876-1-0. Hankkeesta on sovittu vesialueen omistajan kanssa.

 

Suunniteltu silta on kevytrakenteinen muovikomposiitista valmistettu elementtisilta, joka nostetaan paikolleen rannalle valettujen betonisten silta-arkkujen päälle. Siltapaikan maarakennustyöt on tehty. Kanavan molemmin puolin on rakennettu murskepedit, joiden päälle betoniset silta-arkut tullaan valamaan. Kanavan luiskiin on tehty ohuet eroosio suojaukset kiviheitokkeella.

 

Kittilän kunta huolehtii sillan rakentamisvaiheessa, että vesistöön ei pääse kiintoainekuormitusta. Lisäksi Kittilän kunta tarkastaa sillan rakenteet vuosittain, ettei silta tai sen kappaleita irtoa korkean tulvaveden aikana ja jotta sillasta ei aiheudu vahinkoa tai haittaa siltapaikan alapuolisen Ounasjoen ranta-alueilla tai Ounasjoen ylittävälle kantatien 80 sillalle.

 

Selitys täydennyspyyntöön 27.4.2020

 

Hakijalla on paikallistuntemusta alueen jäiden liikkeistä. Kuten hakemuksen liitteenä olevassa aukkolausunnossa kerrotaan, Aakenussuun kanava pysyy sulana ympärivuotisesti. Mikäli kanava jäätyisi, tapahtuisi se MW:tä vastaavassa vesitilanteessa, sillä kanavan virtaamat ovat pieniä tulvakautta lukuun ottamatta. Tulvatilanteessa alapuolinen padotus hillitsee kanavan virtausnopeuksia ja vettä voi virrata myös mahdollisen jääkannen päällä. Jäät eivät pääsisi irtoamaan äkillisesti tai kulkeutumaan siltapaikalla tulvakorkeuksissa.

Näin ollen varsinaista jäidenlähtöä kanavassa ei ole. Mikäli Ounasjoen tulva nostaisi jäitä kohti Salmijärveä ja siltapaikkaa, ei jäiden arvioida rikkovan siltaa, sillä Salmijärven rannoilla on siltapaikkaa suojaavaa puustoa.

 

Jäiden esiintyminen siltapaikalla on hyvin epätodennäköistä, eikä jäiden arvioida rikkovan sillan rakenteita. Sillan kuntoa seurataan ja näin varmistetaan, ettei sillan kappaleita irtoa.

 

Sillan tulva-aikaisen tuennan / paikallaan pysymisen varmistamiseksi, sillan rakentamisen yhteydessä betoniarkkuihin (sillan molempiin päihin) tehdään varmuuden vuoksi kiinnitysvaraukset (pultit), joihin tulva-aikana on mahdollista kiinnittää puurakenteiset tuennat. Tulva-aikaiset tuennat ulotetaan myös sillan kaiteiden väliin asennetavin poikkipuupalkein riittävän tiheällä jaolla.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa