Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.03.2020/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 98

10.03.2020

 

Yrjötapio Kivisaaren ero kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 10.03.2020 § 98

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Yrjötapio Kivisaari on anonut eroa kaikista Kittilän kunnan luottamustehtävistään kirjaamoon saapuneilla viesteillään 25.2.2020 ja 2.3.2020. Kivisaari perustelee eroaan sillä, että häntä tutkitaan rikosasiassa. Hän myös viittaa kuntalain 85 §:ään, jonka mukaan luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja johon sovelletaan rikoslain (39/1889) virkarikoksia koskevia säännöksiä.

 

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

 

Kivisaari on valittu kunnanvaltuuston 11.11.2019 § 57 päätöksellä kunnanhallitukseen Merja Korvan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

 

Kuntalain 71 §:n yleisen vaalikelpoisuuden lisäksi vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4. kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallitukseen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Yrjötapio Kivisaarelle kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valtuusto valitsee Merja Korvalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa