Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 20

01.04.2020

 

Erityisopettajan virkavaali

 

94/01.01.01/2020

 

Koululk 01.04.2020 § 20

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 26.2. § 12 päättänyt auki julistettavat virat ja rekrytointiprosessin. Koululautakunta on julistanut erityisopettajan viran haettavaksi toistaiseksi valittavaan virkaan 1.8.2020 lukien. Viran haku on ollut avoinna 3.-17.3.2020.

 

Samalla päätettiin virkahaastattelun suorittamiseksi perustaa ryhmä, johon tulee koululautakunnan puheenjohtaja Asko Jussila, koululautakunnan varapuheenjohtaja Inkeri Yritys ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä. Haastatteluun voivat osallistua myös koulun rehtori/koulujen johtajat.

 

Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.

Opetuksen kelpoisuusehdoista annettu asetus § 8 toteaa:

 

Perusopetuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö:

 

1) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai jolla on tässä asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on tutkinnon tai kelpoisuuden lisäksi suorittanut erityisopettajan opinnot; tai

 

2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen.

(23.2.2012/105)

 

Perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö:

 

1) jolla on tässä asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on suorittanut erityisopettajan opinnot;

 

2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen sekä 4 a §:ssä tarkoitetut monialaiset opinnot; tai

 

3) jolla on tämän asetuksen mukaan aineenopettajalta vaadittava kelpoisuus ja joka on suorittanut 4 a §:ssä tarkoitetut monialaiset opinnot ja erityisopettajan opinnot.

(23.2.2012/105)

 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, oppiainetta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuna erityisopetuksena on kelpoinen opettamaan myös henkilö, joka on tämän asetuksen mukaan kelpoinen antamaan kyseisen aineen opetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut erityisopettajan opinnot. Valtion kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten kouluissa liikunnan opetusta on sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kelpoinen antamaan myös henkilö, jolla on kelpoisuus antaa liikunnan opetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut erityisliikunnassa perus- ja aineopinnot. (23.2.2012/105)

 

Mitä 2 momentin 3 kohdassa ja 3 momentissa säädetään, ei koske henkilöä, jonka kelpoisuus antaa aineenopetusta perustuu peruskouluasetuksen 102 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on peruskouluasetuksen muuttamisesta annetussa asetuksessa (294/1996), tai saman pykälän 3 momenttiin, sellaisena kuin se on peruskouluasetuksen muuttamisesta annetussa asetuksessa (1174/1992). (3.11.2005/865)

 

Perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille esiopetusta ja kehitysvammaisille oppilaille myös muuta erityisopetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja erityisopettajan opinnot. Esiopetusta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille on kelpoinen antamaan myös henkilö, jolla on 7 §:n 2-4 momentissa säädetty esiopetuksen opettajan kelpoisuus ja joka on suorittanut erityisopettajan opinnot. Avustavana opettajana perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille annettavassa opetuksessa ja saman lain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille annettavassa esiopetuksessa voi toimia myös se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon. (23.2.2012/105)

 

Tämän pykälän mukaista erityisopetusta voi antaa myös henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun erityisopettajan koulutuksen perusteella.

Henkilölle, joka on Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saanut erityisopettajan koulutuksen ja on sen lisäksi kelpoinen antamaan perusopetusta, opetushallitus voi antaa kelpoisuustodistuksen asianomaiseen erityisopetuksen tehtävään, jos koulutuksen suuntautuminen pääpiirteittäin vastaa tehtävän kelpoisuusvaatimuksia. Opetushallitus voi tarvittaessa määrätä lisäopintojen suorittamisesta.

Määräaikaan mennessä erityisopettajan virkaan haki 6 henkilöä.

 

Haastatteluryhmä (Asko Jussila, Inkeri Yritys, Aarne Mäkelä, Hannu Hettula, Lauri Kinnunen ja Janne Ylinampa) on 24.3.2020 haastatellut hakijoista etäyhteydellä Pirjo Kallojärven ja Pia-Riitta Kärkkäisen.

 

Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Pirjo Kallojärven valitsemista toistaiseksi valittavaan erityisopettajan virkaan 1.8.2020 lukien.

 

Pirjo Kallojärvi täyttää viran kelpoisuusehdot. Hänellä on usean vuoden kokemus erityisopetuksesta sekä ohjaus- että opetustehtävistä. Hän on hoitanut tehtäviä menestyksellisesti. Hänellä on myös kokemusta sekä alakoulusta että yläkoulusta. Kallojärvi on toiminut kuluneen lukuvuoden ajan erityisopettajan määräaikaisessa virassa. Haastattelun perusteella hän soveltuu erinomaisesti erityisopettajan virkaan.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että Pirjo Kallojärvi valitaan edellä mainituin perustein toistaiseksi valittavaan erityisopettajan virkaan 1.8.2020 lähtien.

 

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa