Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 370

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 370

17.12.2019

 

Lausunto Magnus Minerals Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Mertavaara 2, (ML2019:0100)

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 17.12.2019 § 370

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Magnus Minerals Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kyrön paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Mertavaara 2 - nimistä malminetsintälupa-aluetta.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 1871,94 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta nikkeliä, kuparia, kromia, kultaa, sinkkiä, hopeaa, kobolttia, palladiumia ja platinaa. Puljun alue on potentiaalinen geologisen sijainnin takia erityisesti nikkeli-koboltti-platinametallien, kuparin ja kullan suhteen. Yhtiö on tehnyt alueella töitä vuodesta 2013. Yhtiö on tekemillään töillä saanut vahvistusta alueen malmipotentiaalille ja täten hakee alueelle malminetsintälupaa.

 

Hakemuksen mukaan yhtiö on suunnitellut talvelle - keväälle 2019-2020 mm. geofysiikan mittauksia, mahdollisesti moreeni- ja kallionpintanäytteenottoa Cobralla, kilkalla ja raskaalla iskuporakoneella ja tutkimuskaivantoja tarkoituksena paljastaa kallion pinta.

 

Kesä-Syksy 2020-2021 aikana on suunnitteilla tehtäväksi tulkinta- ja maastotöitä, jonka jälkeen riippuen silloisista tuloksista harkitaan uutta timanttikairausohjelmaa tehtäväksi syksyn/talven 2020-2021 aikana. Tutkimuksia suunnitellaan ja jatketaan tämän jälkeen saatujen tulosten perusteella.

 

Kilkka näytteenotto tapahtuu pintamoreenista iskemällä painolla n.2 cm halkaisijaltaan oleva metalliputki käsivoimin pintamaan läpi. Saatavan näytteen koko on n. 50-200g. Kilkkatöitä ei suoriteta lintujen pesintäaikaan. Näytteenottopaikalle kuljetaan jalan putket kantamalla.

 

Cobra-näytteenotto tapahtuu samalla periaatteella kuin kilkka, mutta tässä iskuvaihe tapahtuu moottoroidusti. Kulkeminen näytteenottopaikalle tapahtuu lumipeitteen aikana suksilla tai moottorikelkalla, kesällä ja syksyllä jalan. Cobratyöt tehdään pääsääntöisesti talvisin sekä myös loppukesästä. Cobra-näytteenottoa ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Pohjamoreeninäytteenotto tapahtuu moottoroidulla tela-alustaisella iskuporaus kalustolla. Liikenne koneelle tapahtuu moottorikelkalla metsässä jo olevia uria pitkin, mikäli mahdollista. Noin 400 gramman suuruinen maanäyte porataan noin 6 cm halkaisijaltaan olevalla putkikalustolla maapeitteiden läpi, niin läheltä peruskallion pintaa kuin mahdollista. Pohjamoreeninäytteenottoa ei suoriteta lintujen pesintäaikana

 

Tutkimuskaivannon tarkoitus on paljastaa kallion pinta. Työ tehdään normaalisti kaivinkoneella. Timanttikairaus suoritetaan ylläolevien alustavien tutkimusten perusteella valituille kohteille. Aikaisempien tutkimusten valossa pinta -/pohjamoreeninäytteitä otetaan useita satoja ennen kuin timanttikairaukselle löytyy riittävät perusteet. Timanttikairaus suoritetaan suljetulla vesikierrolla yhtiön hyväksi tuntemien urakoitsijoiden toimesta. Timanttikairausta ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Geologiset työt, maastogeofysiikka ja mahdolliset iskupora- ja timanttikairaustyöt arvioidaan alustavasti kestävän vuosia. Mikäli näiden tutkimusten tulosten katsotaan olevan riittävät, mahdollisten mineralisoitujen kohteiden inventointikairauksia suoritetaan sen jälkeen vähintään 2 vuotta. Jos tällaisia potentiaalisia kohteita ei löydy, luovutaan malminetsintäluvasta.

 

Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny mitään kaivannaisjätettä.

 

Iskuporauksessa, timanttikairauksessa, tutkimuskaivannon koneellisessa työvaiheessa ja Kilkka-näytteenotossa voi syntyä meluhaittaa. Äänihaittaa aiheuttavia töitä ei tehdä lintujen pesintäaikana, jos on oletettavissa pesinnälle tapahtuvaa haittaa näytteenotossa tapahtuvan melun vuoksi. Epäselvissä tapauksissa ollaan yhteydessä ELY keskukseen. Alueella otetaan huomioon ja pyritään minimoimaan mahdollisen töiden aiheuttaman irtoaineksen kulkeutuminen jokiin ja puroihin.

 

Hakemuksen mukaan mahdolliset tie- ja maastovahingot korjataan. Puusto - ja muut vahingot korvataan täysmääräisesti.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Magnus Minerals Oy:n hakemuksesta koskien Mertavaara 2 -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa