Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 320

29.10.2019

Kunnanvaltuusto

§ 64

11.11.2019

 

Takauksen myöntäminen Kaukosen Vesihuolto-osuuskunnan lainalle

 

403/02.05.06/2019

 

Khall 29.10.2019 § 320

 

 

(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunta on myöntänyt kunnanvaltuuston päätöksen 10.3.2014 § 8 mukaisesti Kaukosen Vesihuolto-Osuuskunnalle (y-tunnus: 0195344-4) omavelkaisen takauksen liittyen lainaan, joka on otettu uuden vedenottamon rakentamiseen. Annettu takaus päättyy 30.11.2019. Osuuskunta on hoitanut lainan lyhennykset Pohjolan Osuuspankille asianmukaisesti ajallaan.

 

Kaukosen Vesihuolto-Osuuskunta anoo puheenjohtajan 6.10.2019 lähettämällä sähköpostiviestillä jatkoa kunnan omavelkaiselle takaukselle. Lainapääomaa on Pohjolan Osuuspankin ilmoituksen mukaan jäljellä 343.231,18 euroa.

 

Kuntalain 129 § säätelee takauksen antamista seuraavasti:

 

''Kunnan antama laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävä kattavilla vastavakuuksilla.

 

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtuuston yhteisessä määräysvallassa.

 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen

 

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään valtiontuesta.''

 

Perustelut omavelkaisen takauksen myöntämiselle

 

Kaukosen Vesihuolto-Osuuskunnan anoma kunnan takaus lainalle ei sisällä kunnan kannalta merkittävää riskiä suhteutettuna Kittilän kunnan taloudelliseen tilanteeseen vaikka jäljellä oleva lainapääoma sinänsä on isohko. Osuuskunta on hoitanut tähänastiset lainanlyhennykset ajallaan. Takausvastuun realisoituminen ei vaaranna kunnan koko toimintaa eikä ole huomattava osa kunnan talousarvion kokonaissummasta.

 

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalle on asetettu vesihuollon järjestämisvelvollisuus (6 §). Kunta voi täyttää velvollisuuden ryhtymällä toimenpiteisiin keskitetyn tai tilanteeseen soveltuvan vesihuoltoratkaisun toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa osuuskunta hoitaa vesihuoltoa Kaukosen kylän osalta ja se on kunnan näkökulmasta järkevää.

 

Hallituksen esityksessä uudeksi kuntalaiksi (HE 268/2014) on 129 § perusteluissa todettu mm. seuraavaa ''Näin ollen sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla (puhtaasti ei-taloudellista toimintaa tai taloudellista toimintaa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla) voitaisiin edelleen taata. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi niin kutsutun luonnollisten monopolien tilanteet, kuten esimerkiksi kuntien alueella sijaitsevien vesiosuuskuntien toiminta''. Kaukosen Vesihuolto-Osuuskunta ei toimi kilpailutilanteessa, koska se toimii omalla toiminta-alueellaan, jossa sillä on nk.luonnollinen monopoli. Tämä puoltaa sitä, että takauksen antaminen on mahdollista.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta myöntää kunnan omavelkaisen takauksen Kaukosen Vesihuolto-Osuuskunnan Pohjolan Osuuspankista nostamalle lainalle, sen korolle, viivästyskorolle ja mahdollisille perimiskuluille. Takauksen enimmäismäärä on lainan tämän hetkinen pääoma eli 343.231,18 euroa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Kvalt 11.11.2019 § 64

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa