Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.07.2019/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 82

04.07.2019

 

Ympäristöluvan muutos, Kittilän siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman rakentaminen ja toiminta 17/2008, 1396Y0277111, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

 

216/11.01.00/2019

 

RakYmplk 04.07.2019 § 82

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) on myönnetty Lapin ympäristökeskuksen päätöksellä (17/2008, 1296Y0277-111)12.11.2008 ympäristölupa Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman rakentamiselle ja toiminnalle. Päätöksen mukaan asemalla voidaan käsitellä ja välivarastoida sekalaista yhdyskuntajätettä. rakennus- ja purkujätettä, erilliskerättyä hyötyjätettä, kotitalouksien ym. ongelmajätettä (nyk. vaarallinen jäte), puutarhajätettä, teurasjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, romuajoneuvoja ja betonijätettä yhteensä 8000 tonnia.

 

Lapin ELY-keskus on siirtänyt kyseisen toiminnan valvontatoimivallan ELY-keskukselta Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.3.2017 (LAPELY/2938/2015).

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on 27.5.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnalta Kittilän siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman ympäristöluvan 17/2008, 1396Y0277111 tarkistamista niin, että vastaanotettaviin vaarallisiin jätteisiin lisätään jätejae: öljyiset maa-ainekset EWC 17 05 03.

 

Hakemuksen mukaan jäteasemalla on tarkoitus ottaa vastaan pieniä määriä kotitalouksissa ym. syntyviä öljyisiä maita, jotka välivarastoidaan katetussa, tiiviissä siirtolavassa Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalla vaarallisten jätteiden varastointialueella, jossa on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan lupa välivarastoida muita öljyisiä vaarallisia jätteitä (jäteöljy, ja kiinteä öljyinen jäte). Alue on pinnoitettu tiiviiksi asfaltoimalla niin, että varastoitavat öljyiset maat tai niistä suotuvat öljyiset vedet eivät pääse vahinkotapauksessakaan pilaamaan maaperää, pohjavettä tai vesistöjä. Alueen valumavedet johdetaan öljynerotuskaivoon ja sieltä edelleen rakennettuun kaatopaikan vesienkäsittelyyn. Asemalla on riittävästi imeytyskalustoa öljyvuotojen varalta.

 

Öljyisen maa-aineksen suurin sallittu välivarastointimäärä on hakemuksen mukaan 15 tonnia, joka vastaa yhden kontin kokoa. Kontin täytyttyä öljyiset maat kuljetetaan ko. jätejakeen kuljetukseen ELY-keskukselta hyväksynnän saaman jätekuljetusyrityksen toimesta käsittelylaitokseen, jolla on voimassa olevat, asianmukaiset vastaanotto- ja käsittelyluvat öljyisille maille (17 05 03). Jätemaiden vastaanotosta ja siirroista pidetään kirjaa jätelain edellyttämällä tavalla ja niistä laaditaan asianmukaiset siirtoasiakirjat.

 

Öljyistenmaiden vastaanotosta ja välivarastoinnista ei Lapin Jätehuolto kuntayhtymän arvoin mukaan voi aiheutua ympäristönpilaantumisen vaaraa alueen jo olemassa olevien suojausrakenteiden ja vahinkotilanteisiin varautumisen vuoksi. Lapin Jätehuoltokuntayhtymä katsoo myös, että nykyisen ympäristöluvan mukaan laadittuun ja hyväksyttyyn ympäristövaikutusten tarkkailuun ei tarvitse tehdä muutoksia tämän jätejakeen lisäyksen vuoksi.

 

Ympäristönsuojeluasetuksen (VNa Ympäristönsuojelusta 713/2014) 2 §:n kohtien 12 b,c ja f mukaan LAPECO:n Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristölupahakemus kuuluu Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

 

Hakemusta ei ole kuulutettu asian vähäisen merkityksen vuoksi (YSL 96 §). Hakemuksesta on pyydetty lausunto Lapin ELY-keskukselta. 5.6.2019 päivätyssä lausunnossaan Lapin ELY-keskus katsoo, että LAPECOn tekemä hakemus on aiheellinen, koska Kittilän alueella voidaan pienet määrät öljyisiä PIMA-maita koota keskitetysti yhteen paikkaan ennen niiden toimittamista jatkokäsittelyyn. Jäteasemalle otettava ja siellä säilytettävä öljyisten PIMA-maiden määrä ei saisi olla enempää kuin yhden kontin suuruinen (n. 15 tonnia). PIMA-maat tulee kontin täytyttyä toimittaa jatkokäsittelyyn sellaiseen paikkaan, missä on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kyseisiä pilaantuneita maita.

 

Hakemus on käsitelty ja lupaharkinta on tehty toiminnanharjoittajan hakemana ympäristöluvan muutoksena (YSL 89 §).

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että Lapin Jätehuolto kuntayhtymän Kittilän siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristölupaa muutetaan hakemuksen mukaisesti siten, että asemalla vastaanotettaviin vaarallisiin jätteisiin lisätään jätejae: öljyiset maa-ainekset EWC 17 05 03 ja öljyisten maiden välivarastointi sallitaan tiiviissä kontissa vaarallisten jätteiden vastaanotto- ja välivarastointialueella ympäristöluvan 1296Y0277-111 lupamääräysten mukaisesti. Öljyisiä maita saa olla alueella varastoituna kerrallaan korkeintaan 15 tonnia ja öljyisiä maita saa vastaanottaa enintään 30 tonnia vuodessa.

 

Samalla lupamääräystä 1 muutetaan niin, että uusi lupamääräys 1 kuuluu seuraavasti: Siirtokuormaus ja hyötyjäteasemalla voidaan sijoittaa, käsitellä tai välivarastoida seuraavia jätejakeita:

 

Jätelaji Jätenimike tai nimikeryhmä Määrä (t)

Sekalaiset

yhdyskuntajätteet 20 03 01 4 000

Rakennus- ja purkujäte 17 01ja 17 02

(ei ongelmajätteet) 3 500

Erilliskerätty hyötyjäte mm. 20 01 01 ja 20 01 40 200

Kotitalouksien ym.

vaarallinen jäte 20 01 27*, 20 01 33*,

13 02 04*,13 02 08*,

16 01 07*, 17 05 03*,

18 01 09*, 20 01 13*,

16 06 01*,20 01 21* 60

Puutarhajäte 20 02 01 5

Teurasjäte 02 02 02 3

Sähkö- ja elektroniikkaromu Nimikeryhmä 16 02 25

Romuajoneuvot 16 01 04* 20 kpl

Betonijäte 17 01 01 50

Yhteensä 8 000 t

 

Päätöksen perustelut: Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan ympäristöluvan 1296Y0277-111 ehtoja ja nyt päivitettävää lupamääräystä 1 noudattamalla toiminta täyttää laeissa säädetyt vaatimukset. Jätejakeen 17 05 03 lisäys vastaanotettaviin ja välivarastoitaviin jätejakeisiin ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä naapureille kohtuutonta haittaa.

 

Asian käsittelystä peritään Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Khall 27.11.2018 § 427) mukainen maksu 750 €.

 

Päätös:

Jukka Poti esitti Hannu Kumpulaisen kannattamana, että esitys hyväksytään muuten, mutta öljyisten maiden enimmäis-

vastaanottomäärää korotetaan 30 tonnista 60 tonniin. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jukka Potin esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa