Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.08.2019/Pykälä 230

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 194

18.06.2019

Kunnanhallitus

§ 230

13.08.2019

 

Tekninen johtaja Lauri Kurulan sivutoimi

 

43/10.00.02/2012, 54/01.01.03/2017

 

Khall 18.06.2019 § 194

 

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 § 242, että kunnan tulee selvittää kunnallisen viranhaltijalain 18 §:n 5 momentin mukaisen kuulemismenettelyn kautta Lauri Kurulan mahdollinen sivutoimen kieltäminen Levi Magic Oy:ssä 18 §:n 3 momentissa säädetyin perustein.

 

Vt. kunnanjohtaja on kuullut Levi Magic Oy:n toimitusjohtajana toimivaa Lauri Kurulaa 22.3.2019 toimitetulla kuulemiskirjeellä kunnanhallituksen päätökseen liittyen 8.4.2019 mennessä mahdollisesta sivutoimen kieltämisestä Levi Magic Oy:ssä viranhaltijalain 18 §:n 3 momentissa säädetyin perustein.

 

Sen mukaan harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

 

Huhtikuun 8. päivänä saapuneessa kuulemisessa Lauri Kurula toteaa, että hänen kuulemisensa perustuu sivutoimen mahdolliseen kieltämiseen, mutta hänen mukaansa hänelle ei ole esitetty sille perustetta. Kurula toteaa, ettei hänen mielestään sivutoimen kieltämiselle ole viranhaltijalain 18 §:n 3 mom. mainittua perustetta.

 

Kittilän kunta on vaatinut Levi Magic Oy:ltä perusteettomasti maksettujen laskujen palauttamista 30.4.2018. Yhtiö on kieltäytynyt palauttamasta kunnalle Levi Magic Oy:lle maksettuja seuraavia suorituksia: 31.12.2009 päivättyä 143 124,90 euron ja 6.5.2014 päivättyä 170 887,64 euron laskun suorituksia.

 

Niin ikään yhtiön hallitus ei ole hyväksynyt Kittilän kunnan yhtiökokousedustajan yhtiökokouksessa esittämää kunnan edustajaa yhtiön hallitukseen, mikä on hankaloittanut kunnan tiedonsaantia yhtiöstä.

 

Kunnanvaltuusto on päättänyt konserniohjauksena 16.12.2013 § 63, että Levi Magic Oy lakkautetaan ja puretaan.

 

Koska Levi Magic Oy:llä ja Kittilän kunnalla on eturistiriita ja yhtiön toimitusjohtajana toimii Kittilän kunnan virassa oleva tekninen johtaja, joka on teknisen lautakunnan esittelijä ja kunnan johtoryhmän jäsen sekä teknisen toimen toimialajohtaja, aiheutuu tässä viranhaltijalain 18 §:n 3 momentissa mainittu esteellisyys.

 

Sivutoimen sallittavuutta on arvioitava kysymyksessä olevan virkamiehen virka-aseman ja -tehtävien kannalta huomioon ottaen se, miltä sivutoimen harjoittaminen näyttää ulkopuolisen silmin.

Erityisesti on syytä sivutoimen sallittavuutta harkittaessa arvioida sitä, millaisen kuvan sivutoimen harjoittaminen antaa kunnan viranhaltijan tasapuolisesta ja puolueettomasta tehtävien hoidosta. Jos ristiriitaa näyttää olevan, sivutoimen harjoittaminen on aiheellista kieltää.

 

Hallintolain 28 §:n mukaan virkamies on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

 

Kunnallisen viranhaltijalain 18 § mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.

 

Viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

 

Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä.

 

Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla.

 

Kunnan hallintosäännön 53 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää asianomainen toimielin. Toimialajohtajat tekevät sivutoimi-ilmoitukset kunnanjohtajalle, joka merkitsee ilmoitukset pöytäkirjaansa.

 

Vt. kunnanjohtaja on kuullut Levi Magic Oy:n toimitusjohtajana toimivaa Lauri Kurulaa 22.3.2019 toimitetulla kuulemiskirjeellä kunnanhallituksen päätökseen liittyen 8.4.2019 mennessä mahdollisesta sivutoimen kieltämisestä Levi Magic Oy:ssä viranhaltijalain 18 §:n 3 momentissa säädetyin perustein kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

 

Oheismateriaalina vt. kunnanjohtajan kuulemiskirjelmä 22.3.2019 ja Lauri Kurulan kuuleminen 8.4.2019

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen johtajan kunnanhallituksen päätöksen 26.6.2018 § 242 mukaisen kuulemisen ja päättää kuulla häntä uudestaan viranhaltijalain 18 §:n 5 momentin mukaisen kuulemismenettelyn kautta mahdollisesta sivutoimen kieltämisestä Levi Magic Oy:ssä 18 §:n 3 momentissa säädetyin perustein, minkä mukaan sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.

 

Perusteluina mahdollisen sivutoimen kieltämiselle on, että Kittilän kunta on vaatinut Levi Magic Oy:ltä perusteettomasti maksettujen laskujen palauttamista 30.4.2018. Yhtiö on kieltäytynyt palauttamasta kunnalle Levi Magic Oy:lle maksettuja seuraavia suorituksia: 31.12.2009 päivättyä 143 124,90 euron ja 6.5.2014 päivättyä 170 887,64 euron laskun suorituksia.

 

Niin ikään yhtiön hallitus ei ole hyväksynyt Kittilän kunnan yhtiökokousedustajan yhtiökokouksessa esittämää kunnan edustajaa yhtiön hallitukseen, mikä on hankaloittanut kunnan tiedonsaantia yhtiöstä.

 

Kunnanvaltuusto on päättänyt konserniohjauksena 16.12.2013 § 63, että Levi Magic Oy lakkautetaan ja puretaan.

 

Koska Levi Magic Oy:llä ja Kittilän kunnalla on eturistiriita ja yhtiön toimitusjohtajana toimii Kittilän kunnan virassa oleva tekninen johtaja, joka on teknisen lautakunnan esittelijä ja kunnan johtoryhmän jäsen sekä teknisen toimen toimialajohtaja, aiheutuu tässä viranhaltijalain 18 §:n 3 momentissa mainittu esteellisyys.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti jäsen Ahti Ovaskasien kannattamana, että Lauri Kurulan sivutoimiluvan kieltämiskäsittely lopetetaan.

Vt. kunnanjohtaja kertoo esittelytekstissään, että Kittilän kunta on perusteettomasti maksanut Levi Magic Oy:n laskuja. Väite ei pidä paikkaansa. Kunnanvaltuusto on tehnyt lainvoimaisen päätöksen yhtiölle maksettavasta palkkiosta Koutalaki-hankkeen osalta. Kunnanhallitus on hyväksynyt laskujen maksamisen. Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg teki poliisille tutkintapyynnön asiaan osallisten virkamiesten toiminnasta. Poliisi tutki asian ja Lapin poliisilaitoksen rikosylikomisario Jukka Haataja teki 3.11.2017 päätöksen, että esitutkintaa ei toimiteta. Asiasta on tehnyt tutkintapyynnön kolme valtuutettua ja v. 2012 syyttäjä lopetti tutkinnan koska mitään ei löytynyt. Myös AA Reima Raappana totesi selvityksessään, että "Asiassa ei ole tullut esille perusteita eikä näyttöä Levi Magic Oy:lle maksettujen maksujen perimiseksi takaisin oikeusteitse."

Lauri Kurulan toimiminen Oy Levi Magic Oy:n toimitusjohtajana ei ole esteellisyysongelma eikä eturistiriitaa ole. Lauri Kurula ei ole hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä työaikana ja mikälil Levi Magic Oy:n asioita käsitellään teknisessä lautakunnassa esittelijä jäävää itsensä. Lauri Kurula ei ole osallistunut Levi Magic asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon kunnassa.

Lauri Kurula on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1993 lukien eikä tähän mennessä ole ilmennyt esteellisyysongelmaa tai eturistiriitaa.

Sivutoimiluvan peruuttamiselle ei ole tarvetta eikä perusteita.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä. Rajala teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat vt. kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät JAA.

Ne, jotka ovat Tuula Mertaniemen esityksen kannalla, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA-ääniä antoivat Sakari Kautto, Antti Pekkala, Raija Palosaari, Marita Toivanen, Pekka Rajala ja Pekka Kenttälä. EI-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi. Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Puheenjohtaja totesi äänestystulokseksi tulleen kuusi (6) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä, poissa oli yksi (1), ja äänin 6-2 vt. kunnanjohtajan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

__________

 

Khall 13.08.2019 § 230

 

Vt. kunnanjohtaja on kuullut 26.6.2019 Lauri Kurulaa 23.7.2019 mennessä mahdollisesta sivutoimen kieltämisestä Levi Magic Oy:ssä viranhaltijalain 18 §:n 3 momentissa säädetyin perustein.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen johtajan kunnanhallituksen Khall 18.06.2019 § 194 mukaisen kuulemisen ja päättää kieltää teknisen johtajan sivutoimen 1.10.2019 alkaen, koska Levi Magic Oy:llä ja Kittilän kunnalla on eturistiriita. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kittilän kunnan virassa oleva tekninen johtaja, joka on teknisen lautakunnan esittelijä ja kunnan johtoryhmän jäsen sekä teknisen toimen toimialajohtaja, minkä vuoksi tästä aiheutuu viranhaltijalain 18 §:n 3 momentissa mainittu esteellisyys.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi esitti, että tekninen johtaja Lauri Kurulan sivutoimilupaa toimia Levi Magic Oy:n toimitusjohtajana ei peruuteta. (Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.) Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät 'ei'

 

Äänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä, poissa oli yksi (1).

Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Yrjötapio Kivisaari, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Pekka Kenttälä.

Puheenjohtaja totesi, että vt. kunnanjohtajan esitys tuli kokouksen päätökseksi.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat eriävän mielipiteen Mertaniemen esitykseen perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa