Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 52

22.05.2019

 

Työryhmän esitys yksityisteiden avustusjärjestelmäksi 1.1.2020 lähtien

 

8/02.05.01/2019

 

Teknlk 22.05.2019 § 52

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2018 (§ 306) päättänyt, että yksityisteiden avustusjärjestelmän muutostyötä varten perustetaan erillinen työryhmä. Siirtymäajaksi uuteen järjestelmään siirtymiseksi on määritelty vuosi 2019.

Työryhmän tuli päätöksen mukaisesti aloittaa työnsä vuoden 2019 alussa. Uudet toimintaohjeet astuisivat siten voimaan 1.1.2020 alkaen. Talousarvion 2019 mukaan työryhmälle on asetettu tavoitteeksi aikaansaada avustusjärjestelmä, joka kohtelee kaikkia yksityisteitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.2.2019 (§ 4) esittänyt kunnanhallitukselle, että se nimeää yksityisteiden avustusjärjestelmän työryhmän ja valitsee työryhmän esittelijäksi/sihteeriksi yhdyskuntainsinöörin. Työryhmän tuli saada esityksensä valmiiksi 31.5.2019 mennessä, jonka jälkeen se tuodaan teknisen lautakunnan kautta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.2.2019 (§ 31) hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen ja nimennyt työryhmään Kari Korvan, Antti Pekkalan, Marita Toivasen ja Viljo Koskamon. Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö toimii ryhmän esittelijänä/sihteerinä.

 

Yksityistieryhmä on kokoontunut tämän jälkeen neljä kertaa: 13.3, 5.4, 23.4 sekä 14.5. Lisäksi ryhmän jäsenistä Pöyliö ja Toivanen ovat osallistuneet valtakunnalliseen yksityistiepäivään Rovaniemellä 21.3. Maanmittauslaitos järjesti yhdessä kunnan yhdyskuntainsinöörin kanssa koulutustilaisuuden Kittilän kunnantalolla 3.4. liittyen uuteen yksityistielakiin. Ryhmästä tilaisuuteen osallistuivat Korva, Toivanen ja Koskamo.

 

Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019, jonka mukaista avustusta kunta voi myöntää vain järjestäytyneelle, tiekunnalliselle tielle. Tien varressa tulee yleensä olla vähintään yksi pysyvä talous. Lisävaatimuksena on, että tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla sekä yksityistierekisterissä että tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa. Yksityisteiden osalta tienpitovelvollisuus kuuluu tieosakkaille, tiekunnalla on tienpitäjän rooli.

 

Yksityistielaki ei koske kiinteistöjen omia teitä (ns. pihatiet) tai sopimusteitä (tien käyttämisestä on sovittu maanomistajien kesken). Yksityistielain mukaisia avustusehtoja ei siten sovelleta em. teihin. Näiden teiden avustaminen perustuu kunnan yleistä toimialaa koskevaan säädökseen. Avustaminen tulee olla kunnan edun mukaista, yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset tiedossa.

Avustukset omien ja sopimusteiden osalta ovatkin pääosin ns. sosiaalisin perustein myönnettäviä.

 

Asiassa tehtävien ja voimaan tulleiden päätösten jälkeen tulee kunnan huolehtia tarpeeksi laajasta ja selkeästä tiedottamisesta kuntalaisille hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, käytännössä loppukesän ja syksyn aikana. Tiedottamisesta vastaa tekninen osasto yhteistyössä kunnan tiedottajan kanssa.

 

Työryhmän esitys avustusehdoista ja avustusmallista 1.1.2020 lähtien erillisenä liitteenä.

 

Työryhmän esityksessä esitetään, että kunta luopuu seuraavien yksityisteiden ylläpidosta ja hoidosta mm.Tuomikuruntien välillä Ahvenranta - Outokummun majat sekä Tunturitien välillä Koutalaki-Levin Huippu.

Tuomikuruntien Kätkän puoleisella osalla on voimassa Immeljärven asemakaava, joka sisältää mm. korttelin 690 ja katualuetta, tämän katualueen osalta kunnalla on kunnossapitovastuu. Välialue on kaavoitusohjelmassa tälle vuodelle. Aikanaan kunta on sitoutunut hoitamaan Tuomikuruntien kunnossapidon tienpäässä olevan kiinteistönomistajan korvattua tien peruskorjauksen / asfaltoinnin.

Tunturitie ei ole yksityistie. Tunturitien hoito on perustunut tien tärkeään matkailulliseen merkitykseen. Lisäksi tie palvelee Levi Ski Resortia, Tuikkua ja teleliikennemastoja.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että työryhmän esitys yksityisteiden avustusjärjestelmäksi 1.1.2020 lähtien hyväksytään lukuun ottamatta Tuomikuruntien kunnossapitoa joka hoidetaan kunnan toimesta.

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa tekninen johtaja teki seuraavanlaisen lisäyksen esitykseen avustusehtoihin; tien vähimmäispituus tulee olla yhden kilometrin sijaan 200 metriä.

 

Pirkko Jauhojärvi esitti, että avustusehdoista poistetaan kohta "maksimi avustettava tiekunnan tien/teiden pituus on 10 km".

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana.

 

Teknisen johtajan esitys lisäyksellä hyväksyttiin.

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 14.16-14.22.

 

Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö asiantuntijana kello 13.56-14.44.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa