Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 08.05.2019/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 51

08.05.2019

 

Koululautakunnan kokoukset ja kokouskutsujen lähettäminen

 

Koululk 08.05.2019 § 51

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokousajan ja -paikan (127 §). Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 128 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksen tekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimien päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteessä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Koululautakunnan jäsenet ovat saaneet kannettavat tietokoneet ja koulutuksen sähköisestä kokouskäytänteestä 18.4.2019. Jatkossa myös varajäsenet saavat kannettavat tietokoneet ja vastaavan koulutuksen. Koulutustilaisuudessa keskusteltiin, että jatkossa koululautakunnan kokouskutsut lähetetään viisi päivää - viikonlopun päivät mukaan lukien - ennen kokousta sähköiseen kokouskäytänteeseen siirtymisen jälkeen.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta päättää, että koululautakunta kokoontuu eri kutsusta. Kokouspaikkana on kunnanhallituksen kokoushuone tai muu kokoushuone kunnantalolla.

 

Koululautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytänteeseen sen jälkeen kun myös varajäsenet ovat saaneet kannettavat tietokoneet ja koulutuksen sähköisestä kokouskäytänteestä. Sähköinen kokouskäytänne ei koske koululautakunnan salaisia asioita.

 

Koululautakunnan kokouskutsu ja esityslista tulee lähettää vähintään viisi (5) päivää ennen koululautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Viikonlopun päivät sisältyvät laskennallisiin päiviin.

 

Esityslistat lähetetään sähköpostilla lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä laitetaan kunnan www.-sivuille.

 

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjantarkistusta seuraavana arkipäivänä.

 

Päätös:

Koululautakunta hyväksyy esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa