Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.06.2019/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 172

28.05.2019

Kunnanvaltuusto

§ 28

24.06.2019

 

OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite/Hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättäminen

 

105/01.01.01/2018

 

Khall 28.05.2019 § 172

 

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät sekä Outi Marttila ovat toimittaneet kunnanvaltuuston kokouksessa 6.5.2019 (§22) valtuustoaloitteen, jossa esitetään hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättämistä. Aloitteessa esitetään Ylinamman virkasuhteen purkamista päättymään koeajan kuluessa 30.6.2019 mennessä.

 

Perusteluina on muun muassa, ettei hallintojohtaja Ylinampa ole osoittanut omaavansa niitä tietoja ja taitoja ja sitä osaamista, mitä Kittilän kunnan hallinnon hoitaminen edellyttää ja että hän ei ole hoitanut virkatehtäviään asianmukaisesti ja viivytyksettä.

 

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 8 §:n mukaan voidaan virkasuhde molemmin puolin purkaa päättymään koeajan kuluessa välittömästi. Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla. (30.12.2014/1333)

 

Sanna Ylinampa on toiminut hallintojohtajana 1.1.2019 alkaen. Kittilän kunnan hallinnossa on viime vuosina ollut paljon haasteita. Hallinnon työmäärä on ollut suuri ja johtavat viranhaltijat vaihtuneet usein. Väitetyistä perusteista monet ajoittuvat hänen edelliseen virkasuhteeseensa vs. kunnanjohtajana, joten niitä ei voi käyttää nykyisen virkasuhteen purkamisen perusteena.

 

Koeaikapurkuun tulee olla asialliset perusteet ja virkasuhteen purun työnantajan edun mukainen. Valtuustoaloitteessa on mainittu yhtenä koeajan purkuperusteena, että Ylinampa ylitti toimivaltansa vs. sivistystoimenjohtajan valinnassa toimien vastoin kunnan hallintosääntöä.

 

Kunnanhallituksessa 8.1.2019 (§ 1) käsiteltiin Tiedoksi annettavat/ajankohtaiset asiat -kohdassa 2 otsikolla Sivistystoimenjohtajan sijaisuusjärjestelyt, jolloin hallintojohtaja Sanna Ylinampa kertoi vs. kunnanjohtajana ollessaan tehneensä virkamääräyksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuden täyttämiseksi vuoden 2018 lopulla. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. Näin asia katsottiin tuolloin käsitellyksi, eikä hallintojohtajan päätöstä tuotu enää tiedoksi. Kunnanhallitus päätti merkitä virkamääräyksen tiedoksi 12.3.2019 § 83.

 

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista virkaan tai virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote, päätösluettelon ote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys.

Virkaan tai virkasuhteeseen valintaa ei voida tehdä takautuvasti. Viranomainen ei voi päättää laillisesti, että sen ottaman viranhaltijan virkasuhde on alkanut ennen kuin asiasta on päätetty.

 

Viranhoitomääräyksen antaminen vasta virantoimituksen alkamisen jälkeen voi poikkeuksellisesti tulla kysymykseen, kun viransijaista tarvitaan välittömästi tai kun kyseessä on aikaisemmin alkaneen viranhoidon jatkaminen uudella määräyksellä, eikä kirjallista viranhoitomääräystä ehditä antaa etukäteen.

 

Hallintosäännön 41 §:n mukaan, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.

Kyseinen kunnanhallituksen yleistoimivaltaa koskeva hallintosäännön kohta johtaa kunnanhallitukselle toimivallan tilanteissa, joissa ei ole laintasoisia eikä hallintosäännön määräystä.

Hallintosäännössä ei ole yksiselitteistä säännöstä tilanteesta, jossa toimialajohtajan sijaisuus täytyy järjestellä määräajaksi eli esimerkiksi alle vuodeksi.

 

Kunnanhallitus 12.3.2019 § 87 päätti vahvistaa vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman tekemän virkamääräyksen, jolla vs. sivistystoimenjohtajaksi valittiin Aarne Mäkelä 1.1.-30.6.2019.

 

Liitteenä OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite/Hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättäminen.

 

Vt. kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää, ettei OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä hallintojohtajan virkasuhteen purkuun liittyen koeajan kuluessa 30.6.2019 mennessä, koska siihen ei ole riittäviä perusteita.

 

2) Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhde puretaan päättymään koeajan kuluessa 30.6.2019 mennessä (esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä). Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään niin, että 1) -kohdan toiseksi viimeinen sana 'riittäviä' poistetaan.

Vt. kunnanjohtajan muutettu esitys kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

 

1) Kunnanhallitus päättää, ettei OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä hallintojohtajan virkasuhteen purkuun liittyen koeajan kuluessa 30.6.2019 mennessä, koska siihen ei ole perusteita.

 

2) Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan muutetusta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Antti Pekkala ja Raija Palosaari. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Marita Toivanen.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi vt. kunnanjohtajan muutetun esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

 

Mertaniemi ja Ovaskainen ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen Mertaniemen esitykseen perustuen.

__________

 

Kvalt 24.06.2019 § 28

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa