Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.06.2019/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 88

26.03.2019

Tarkastuslautakunta

§ 22

23.05.2019

Kunnanvaltuusto

§ 25

24.06.2019

 

Kittilän kunnan vuoden 2018 tilinpäätös

 

243/02.06.01/2018

 

Khall 26.03.2019 § 88

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 113 §.n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Toimintatuotot olivat vuonna 2018 n. 9,1 milj. euroa ja kasvoivat edellisvuodesta n. 1,6 milj. euroa eli 21 %. Kasvu selittyy sillä, että kunta sai tonttien myyntituloja n. 1 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot olivat n. 0,8 milj. suuremmat ja myös tässä ero selittyy tonttien myyntituloilla. Maankäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset olivat 0,3 miljoonaa euroa eivätkä toteutuneet budjetoidun 0,7 miljoonan euron arvoisena. Syynä oli se, että maankäyttösopimuksiin liittyvät investoinnit eivät toteutuneet suunnitellun määräisinä.

 

Toimintakulut olivat 55,8 milj. euroa ja ne kasvoivat noin 4,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikki pääkululajit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, eniten henkilöstökulut (+1,7 milj. euroa) ja palvelujen ostot (+1,6 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat 0,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutuneet toimintakulut yhteensä olivat 0,2 milj. euroa pienemmät kuin talousarvioon sisällytetyt toimintakulut.

 

Toimintakate oli -46,7 milj. euroa eli 2,7 milj. euroa (-6,0 %) huonompi kuin edellisenä vuonna ja 1,0 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa.

 

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot olivat yhteensä 28,6 milj. euroa ja 0,6 milj. euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna ne olivat n. 0,9 milj. euroa isommat. Edelliseen vuoteen verrattuna olennaisin muutos oli yhteisöveron tuotossa, jotka odotetusti pienenivät n. 0,5 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna kunnan tuloverot olivat 0,7 milj. euroa isommat.

 

Valtionosuudet olivat 21,1 milj. euroa ja kasvua oli 0,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Rahoitustuotot -ja kulut

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 1,2 milj. euroa (tuottoa). Ne olivat yli edellisen vuoden (+0,2 milj. euroa). Merkittävimmät rahoitustuotot olivat Ounastähti ky:n ylijäämän palautus 789.620 euroa, Rovakaira Oy:n osinko 307.170 euroa sekä Oy Levi Ski Resort Ltd:n osinko 257.125 euroa

 

Vuosikate, poistot ja ylijäämä

Vuosikate oli 4,2 milj. euroa eli 649 euroa / asukas. Vuosikate oli 2,3 milj. euroa huonompi kuin edellisenä vuonna.

 

Poistot olivat 2,6 milj. euroa.

 

Tilikauden ylijäämä oli n. 1,7 milj. euroa ja 0,2 milj.euroa huonompi kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna se on 1,9 milj. euroa parempi.

 

Investoinnit

Investointimenoja varten oli talousarviossa varattu 4,4 miljoonaa euroa mutta toteutuma oli vain 1,7 miljoonaa euroa. Investoinnit toteutuvat suunniteltua alempana koska suurimpiin investointikohteisiin ei saatu tarjouksia tai ne olivat kohtuuttoman suuria yksittäisiä tarjouksia ja siten toteuttamiskelvottomia. Lisäksi maanhankintaan varatuille määrärahoille ei ollut perusteltua ostokohdetta. Pienempien hankkeiden toteuttamista hidasti resurssipula.

 

Kunnan rahoitusasema

Kittilän kunnan taseeseen on kertynyt ylijäämää 14,5 milj. euroa kun huomioidaan edellisten tilikausien ylijäämien lisäksi vuoden 2018 ylijäämä. Kertynyttä ylijäämää on noin 2.252 euroa per asukas.

Kittilän kunnan velkamäärä pieneni vuoden 2018 aikana n. 4 milj. euroa ja 31.12.2018 velkaa oli 17,4 milj. euroa. Se tarkoittaa 2.706 euroa per asukas (vuoden 2017 lopussa 3.331 euroa per asukas)

 

Kunnan taloudellinen tilanne parani mikä näkyy kertyneessä ylijäämässä ja omavaraisuusasteessa. Omavaraisuusaste nousi kunnassa 57 %:iin (54 % vuoden 2017 lopussa). Tunnusluvuista kuitenkin lainanhoitokate heikkeni edellisvuotta huonomman vuosikatteen myötä sekä kassan riittävyys (päivinä) ei ole vielä hyvällä tasolla. Investoinnit toteutuivat vuonna 2018 selvästi budjetoitua alhaisempina. Uuden lainan otolle tulee olemaan selkeä tarve kuluvana vuonna koska investointeja jäi suorittamatta ja niitä toteutetaan suunniteltua myöhemmin.

 

Kuntakonsernin tulos ja rahoitusasema

Kittilän kuntakonsernin ylijäämä oli 4,6 milj. euroa ja se laski edellisvuodesta 1,9 milj. euroa. Konsernissa on kertynyttä ylijäämää taseessa 48,2 miljoonaa euroa.

 

Konsernin lainojen määrä laski 6,8 milj. eurolla ja lainaa oli vuoden 2018 lopussa 44 milj. euroa. Lainaa oli vuoden lopussa 6.849 euroa per asukas (vuoden 2017 lopussa 7.918 euroa per asukas).

 

Konsernin omavaraisuusaste parani 49 %:iin (edellisen vuoden lopussa 46%) ja velat ja vastuut käyttötuloista pienenivät 69 %:iin (edellisen vuoden lopussa 76 %)

 

Esitys tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen.

 

Kunnanhallitus antaa talousosastolle oikeuden tehdä tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen siihen teknisluontoisia korjauksia.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tilikauden ylijäämä 1.693.913,58 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille.

 

Tilintarkastusyhteisön vaatiman Vahvistusilmoituskirjeen allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vs. kunnanjohtaja.

 

Päätös:

Kokouksen alussa päätettiin varajäsen Yrjötapio Kivisaaren esityksestä esityslistan järjestyksestä poiketen käsitellä kokouksessa esityslistan asia nro 1 (pöytäkirjan § 88) kokouksen viimeisenä asiana.

 

Controller Tuija Lång paikalla selostamassa asiaa klo 16.58 - 17.35.

Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitti, että sivulta 15 kohdasta Oikeudelliset riskit, poistetaan kappaleet 2-3.

 

Vs kunnanjohtaja esitti lisäksi tehtäväksi seuraavat muutokset tilinpäätökseen:

 

Sivu 31: "Talousosaston toimesta päivitetään kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarviosaraketta niin, että puuttuva Kittilä 150-v lisämääräraha 21.500 euroa lisätään."

 

Sivu 32: "Talousosaston toimesta päivitetään toimistopalvelujen talousarviosaraketta niin, että puuttuva sairauskuluvakuutuksen lisämääräraha 89.000 euroa lisätään."

 

Sivu 38: "Talousosaston toimesta päivitetään tilinpäätös eli TP 2017, TA 2018 ja TP 2018 sarakkeiden luvut niin että TP 2017 -113.279 euroa, TA2018 -86.500 euroa ja TP2018 -85.928 euroa."

 

"Talousosaston toimesta päivitetään sivujen 42 (kunnanhallitus, yhteensä), 110 (tuloslaskelmaosan toteutuminen) 114 (rahoitusosan toteutumisvertailu) sekä 115 (määrärahojen toteutuminen) Kittilä 150-v toimikunnan lisämäärärahan sekä sairauskuluvakuutuksen lisämäärärahan osalta."

 

Edellä mainittujen lisäksi "Talousosaston toimesta voidaan tehdä teknisiä korjauksia tilinpäätöskirjaan".

 

Perusturvajohtaja Markku Tuunainen paikalla klo 17.35 - 17.56.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä paikalla klo 17.56 - 18.30.

 

Tauko pidettiin klo 18.30-18.37

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula paikalla klo 18.37 - 19.43.

 

Sivulle 113, korjataan kustannuspaikka "Jäähallin paikoitusalue" muotoon "Jäähalli". Vuoden 2018 toteutumaksi korjataan kustannuspaikalle "Jäähalli" 17.426,50 euroa" ja vastaavasti otetaan kyseinen summa pois kohdasta "Lukio".

 

Sivulla 111, poikkeama on merkitty negatiiviseksi vaikka tosiasiassa verotuloja on tullut talousarvioon nähden 890.197 euroa enemmän kuin aiemmin.

 

Sivulla 9: rivi: korjataan muotoon: "Lisäksi maanhankintaan varatuille määrärahoille ei ollut perusteltuja ostokohteita."

 

Elinkeinojohtaja Katariina Palola paikalla klo 19.48 - 20.14.

Marita Toivanen esitti, että sivulle 14, kohtaan "Toimitilariskit" ja "Rahoitusriskit" väliin lisätään kappale "Investointien toteutumiseen liittyvät riskit" ja seuraava lause lisätään ko. otsikon alle: "Investointien toteuma oli jo toisena vuonna peräkkäin merkittävästi alempi kuin talousarviossa varatut määrärahat."

 

Marita Toivanen esitti, että sivulle 16, kohtaan "Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus" jälkeen toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti: "Investointien toteutumisaste oli jo toisena vuonna peräkkäin alhainen. Tämä vaatii jatkossa erityishuomiota. Kilpailutuksen alarajoja ja hyväksymisvaltuuksia on nostettu, huoltomestari valittu, kilpailutettu puitesopimuksin LVI- ja rakennussuunnittelu ja täyttölupamenettelystä luovuttu. Kunnanhallitus valvoo investointien toteutumista jatkossa mm. edellyttämällä, että investointien kilpailutuskalenteri toimitetaan määräajoin kunnanhallitukselle".

 

Edellä mainituilla muutoksilla kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen.

__________

 

Tarklk 23.05.2019 § 22

 

 

Tilintarkastaja on jättänyt 3.5.2019 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, jossa tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on liitteenä.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

 

  • merkitä tilintarkastuskertomuksen 2018 tiedoksi

  • saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi

  • esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 24.06.2019 § 25

 

 

Päätös:

Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli tilinpäätöstä.

 

Varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto piti puheenvuoron Vasemmistoliiton, SDP:n ja Kuntalaislistan valtuustoryhmien puolesta.

 

Valtuutettu Pekka Rajala piti puheenvuoron Keskustan valtuustoryhmän puolesta.

 

Valtuutettu Sakari Kautto piti puheenvuoron SDP:n valtuustoryhmän puolesta.

 

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys uudisti Oikeudenmukainen Kittilä, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta §:n 24 kohdalla tehdyn esityksen, jonka mukaan tilintarkastajalta pyydetään lisäselvitys siihen liittyen, miksi selvitysryhmän raportissa mainittua asiakirjahallinnon puutteellisuutta ei ole mainittu tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa eikä myöskään luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustehtävistä ole nähty ongelmallisena ja muutoin esitys hyväksytään (esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä).

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty tarkastuslautakunnan esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat tarkastuslautakunnan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksantoista (18) jaa-ääntä ja yhdeksän (9) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Anna-Liisa Nilivaara, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Ei-ääniä antoivat Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys.

 

Tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin.

 

Inkeri Yritys, Jukka Poti, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Maija Linnala, Ahti Ovaskainen, Pentti Kangas sekä Esa Ylläsjärvi ilmoittivat eriävän mielipiteensä OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden esitykseen perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa