Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.03.2019/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 35

28.03.2019

 

Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemus koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta, vastine hakijan vastineen johdosta

 

294/11.01.00/2018

 

RakYmplk 28.03.2019 § 35

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta (25.2.2019) hakijan antaman vastineen johdosta Agnico Eagle Finland Oy:n hakemuksesta (Dnro PSAVI/2204/2018) uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta. Vastine on vastinepyynnön mukaan toimitettava 11.3.2019 mennessä, mutta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut sähköpostitse ottavasta vastineen huomioon myös myöhemmin, vastineen saapuessa ennen päätöksen antamista.

 

Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa edellä mainitut toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Vastineessaan hakija on täydentänyt hakemusta lausunnoissa esitettyjen puutteiden osalta ja täydentänyt vastineen liitteissä suunnitellun altaan sijoituspaikalla olevan hydraulisen murtuman tietoja sekä antanut mittaustuloksia pintavalutuskentältä lähtevän veden laadusta ja turvenäytteiden haitta-ainepitoisuuksista.

 

Lapin ELY-keskus on antanut oman vastineensa18.3.2019 ja lähettänyt sen tiedoksi Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavaa:

 

Hakijan vastineessa on annettu täydennyksiä suureen osaan hakemuksen puutteista.

 

Vastineen liitteenä olevassa Geobotnian 9.1.2019 laatimassa lausunnossa esitetään, että hydraulinen murtuma olisi pintaveden aiheuttama turpeen murtuma. Lausunnon kuvassa 1. hydraulisen murtuman sammalkasvillisuus näyttää kuitenkin pohjavesivaikutusta vaativalta lajistolta. Hydraulisen murtuman laatu tulisikin selvittää vielä tarkemmin, jotta voidaan sulkea pois pohjaveden purkautuminen suunnitellulla allasalueella.

 

Pintavalutuskenttä 4:n toiminnan on esitetty jatkuvan häiriintymättömänä altaan ja sille johtavan tien rakentamisesta huolimatta. Vastineessa esitetty lähtevien vesien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tarkkailuajanjakso on ollut lyhyt, eikä vastineessa esitetä tuloksia tien vaikutuksista pintavalutuskentän vedenpinnan korkeuksiin. Muutokset haitta-aineiden sitoutumisessa ja vapautumisessa pintavalutuskenttään tapahtunee melko hitaasti. Esitetyn lähtevän veden laadun tarkkailuajanjakson lyhyyden vuoksi näiden tulosten perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä tien rakentamisen vaikutuksista pintavalutuskentän toimintaan.

 

Suunniteltujen läntisten vesivarastoaltaiden sijainti lähellä Seurujokea, vesivarastoaltaiden käytön vaatimat pitkät putkistot, suunniteltujen altaiden alla olevan kallion rikkonaisuus ja mahdollinen epästabiilius sekä altaan rakentamisen vaikutukset pintavalutuskenttä 4:n toimintaan muodostavat tarpeettoman riskin ympäristölle.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen uudistaa aikaisemmassa lausunnossaan esittämänsä näkemyksen, että tätä varasuunnitelmaa rikastushiekan läjittämiseksi olemassa oleville vesivarastoaltaille ja siihen liittyvää uusien läntisten vesivarastoaltaiden rakentamista ei tule ryhtyä toteuttamaan. Kaivosyhtiön tulisi mukauttaa toimintansa niin, että rikastushiekan läjittäminen voidaan toteuttaa varsinaisten rikastushiekka-altaiden (nykyinen NP3-allas ja tuleva NP4-allas) kapasiteettien puitteissa.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa