Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.03.2019/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 23

15.03.2019

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus 2018

 

243/02.06.01/2018

 

RakYmplk 15.03.2019 § 23

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta.

Myönnettyjen lupien määrä nousi noin kolmanneksen edelliseen vuoteen. Rakennusvalvonnan uusi ohjelma otettiin käyttöön joulukuussa ja sähköinen asiointi toimii lupapisteen kautta.

Henkilöstö osallistuin sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman koulutuksiin.

Rakennusvalvonnan toimintatuotot 387.289 € ja toimintakulut 307.492€ ja toimintakate 79.797€.

Rakennusvalvonnan henkilöstömäärä on kolme rakennustarkastajaa ja yksitoimistovirkailija. Yksi rakennustarkastaja työskenteli oman toimensa ohella kunnan rakennusmestarina ajalla 6.12.2017 - 30.4.2018. Määräaikainen toimistotyöntekijä aloitti 23.4. ja siirtyi teknisen sihteerin sijaiseksi 17.5 - 1.8.2018 väliseksi ajaksi.

 

Ympäristönsuojelu

 

Ympäristösihteerin virkaa hoidettiin vuonna 2018 80 % vuosityöajalla (Khall 29.08.2017 § 275). Kittilän kuntaan perustettiin määräaikainen ympäristötarkastajan virka (Kvalt 18.06.2018 § 41) ja virka pyrittiin täyttämään 1.9.2018 alkaen. Virka otettiin vastaan 31.12.2018 ja sitä hoidettiin sijaisuuksilla vuoden 2018 aikana yhteensä kuuden viikon ajan. Vuonna 2018 ympäristövalvonnan käytettävissä olleet resurssit olivat huomattavasti vähäisemmät kuin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa vuodelle 2018 laadittaessa oli arvioitu. Tästä syystä suuri osa ympäristötarkastajan palkkaamiseen ja kuluihin myönnetystä lisämäärärahasta vuodelle 2018 jäi käyttämättä sekä kaikkia valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisia valvontatoimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan vuonna 2018. Ympäristövalvonnassa työskenteli kesällä 2018 yliopistoharjoittelija kahden kuukauden ajan. Harjoittelija tutustui ympäristövalvonnan työtehtäviin, kunnan viheralueisiin ja niiden hoitoon sekä päivitti osan maa-ainelupien arkistosta digitaaliseen muotoon harjoittelunsa aikana.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017-2021 on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 22.8.2017 § 87 ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuosille 2018-2020 hyväksyttiin 14.6.2018 § 75 ja vuoden 2018 ympäristönsuojelun valvontaohjelma 14.6.2018 § 76.

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan tarkistus tehtiin vuoden 2018 lopulla ja taksat yhdistettiin samalla Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi. Uusi taksa astui voimaan 2019 vuoden alussa. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on edelleen käynnissä. Kuntaliitolla on valmisteilla uusi ohjeistus kuntien ympäristönsuojelumääräysten laatimiseksi ja Kittilän kunnan valmisteilla olevat ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan ohjeistuksen mukaisiksi ennen niiden hyväksymistä.

 

Yksi maa-aineslupa siirrettiin uudelle luvanhaltijalle ja uusia maa-aineslupia myönnettiin 4 kpl. Vireille tuli vuoden 2018 aikana yhteensä 8 maa-aineslupahakemusta. Maa-aineslupien lopputarkastuksia hyväksyttiin 12 kpl, aloitustarkastuksia tehtiin 3 kpl ja muita maa-ainesalueiden tarkastuskäyntejä 5 kpl. Myönnettyjen maa-aineslupien yhteenlaskettu kokonaisottomäärä oli 130 000 m3. Kittilän kunnassa oli voimassaolevia tai jälkihoitotöitä vailla olevia maa-aineslupia vuoden 2018 lopussa 62 kpl.

 

Vireillä oli vuonna 2018 9 ympäristölupahakemusta, joista yksi peruttiin keväällä 2018. Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintejä suoritettiin 3 kpl ja nämä rekisteröidyt lämpölaitokset siirrettiin Lapin ELY-keskuksen valvontaan. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 14 kpl ja muita viranhaltijapäätöksiä tehtiin 2 kpl. Maastoliikennelain 30 §:n mukaisia lupia tuli vireille vuonna 2018 1 kpl. Kittilän kunnassa oli 2018 3 kpl Maastoliikennelain 30 §:n mukaan luvitettua ajoharjoittelualuetta.

 

Ympäristönsuojelulain mukaisia valvontakohteita oli vuoden 2018 lopussa 39 kpl ja näihin ympäristönsuojelulain mukaisin kohteisiin liittyviä tarkastuskäyntejä, katselmuksia tai jatkuvan valvonnan ja ilmoitusten perusteella suoritettuja käyntejä tehtiin vuonna 2018 24 kpl. Lisäksi ympäristösihteeri osallistui Lapin ELY-keskuksen tarkastuksiin 13 kohteessa Kittilän kunnan alueella. Jätelain mukaista valvontaa suoritettiin kahdeksalla maastokierroksella yhteensä n. 30 kohteessa, joko suunnitellusti valvontaohjelman mukaisesti tai ympäristövalvontaan tehtyjen ilmoitusten perusteella. Muita maastokäyntejä joko jatkuvana valvontana tai ilmoitusten perusteella tehtiin 12 kpl. Romuajoneuvon siirtokehotuksia annettiin 2 kpl.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksistä ei jätetty yhtään valitusta tai muutoksen hakua vuoden 2018 aikana.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi vuoden 2018 aikana 12 lausuntoa ja ympäristösihteeri osallistui yhteensä viiden kunnanhallituksen antaman lausunnon valmisteluun. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnoista 7 liittyi kaivostoimintaan ja niistä kolme koski Kittilän kultakaivoksen merkittävien, suurten hankkeiden ympäristölupahakemuksia. Ympäristösihteeri osallistui kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta kahteen viranomaisneuvotteluun.

 

Ympäristövalvonta järjesti vuonna 2018 kaksi seminaaria ja yhden iltakoulun. 10.4.2018 järjestettiin koko päivän kestävä Ounasjokiseminaari ja 5.9.2018 keskustelu- ja infotilaisuus Kittilän jätehuollon järjestämisestä iltatilaisuutena. Kuntapäättäjille suunnatussa iltakoulussa käytiin läpi Kittilän kaivoksen vireillä olevia suuria ympäristölupahakemuksia. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta vieraili Kittilän kultakaivoksella kesällä 2018.

 

Ympäristösihteeri osallistui Lapin ympäristörikostorjuntatyöryhmän toimintaan, Poliisiammattikorkeakoulun järjestämään ympäristörikostentorjuntakoulutukseen ja Vaelluskala-seminaariin. Muihin koulutuksiin (mm. kaivosten ympäristönsuojelun koulutuksiin ja ELY-keskusten ja Ympäristöministeriön ympäristölainsäädäntökoulutuksiin) osallistuttiin etäyhteydellä mahdollisuuksien mukaan. Pidä Lappi Siistinä -seminaariin ympäristösihteeri osallistui yhdessä lautakunnan puheenjohtajan ja kahden koulutoimen edustajan kanssa. Lautakunnan puheenjohtaja osallistui myös Länsi-Lapin valtionmaille perustettavien suojelualueiden infotilaisuuteen. Ympäristösihteeri osallistui vuonna 2018 yhteensä viiden yhdistyksen, hankkeen tai yrityksen hallitus-, ohjausryhmä- tai yhteistyöryhmätyöskentelyyn. Lapin kuntien ympäristövalvonnan neuvottelupäiville Rovaniemellä 26.-27.11.2018 osallistui ympäristösihteerin, vs. ympäristötarkastajan ja toimistosihteerin lisäksi 6 lautakunnan jäsentä. Ympäristövalvonnan yhteistyöstä käytiin neuvotteluja vuoden 2018 aikana Sodankylän kunnan kutsusta Sodankylän, Muonion ja Enontekiön kanssa.

 

Ympäristövalvonta toteutti yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa Levin alueen irrotettujen maiden raskasmetallipitoisuusmittauksia alueen maa- ja kallioperän raskasmetallipitoisuuksista johtuvien mahdollisten haittojen alustavaa arviota varten. Ympäristövalvonta suoritti päivystysluonteista vesinäytteidenottoa ja analysointia neljässä kohteessa akuutin ympäristön pilaantumisen tai sen riskin arvioimiseksi.

 

Ympäristövalvonta osallistui ympäristökasvatukseen Lukkarin koulun Vihreä Lippu-toimintaan liittyen. Ympäristöasioiden kehittämisessä ympäristövalvonta oli mukana mm. yhdessä Kideven kanssa käynnistämässä uudestaan Levin Ympäristötiimin toimintaa. Ympäristövalvonta avusti myös Kittilän kylän siivouspäivää kustantamalla talkooväelle siivousvälineitä. Jätehuollon kehittämiseen ympäristövalvonta osallistui vuonna 2018 usealla rintamalla: osallistumalla kunnan hallinto-osaston toimeksiannosta Lapin Jätehuoltokuntayhtymän jäsenyysasian valmisteluun ympäristönsuojelu- ja jätelakien näkökulmasta sekä valmistelemalla omalta osaltaan jätehuollon keskustelu- ja infotilaisuutta ja nettikyselyä jätehuollosta ja toteuttamalla yhdessä Kideven kanssa kuntalaisille, loma-asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille kyselyn Kittilän kunnanalueen jätehuollosta. Ympäristövalvonnan viranhaltijat osallistuivat merkittävällä panoksella Levin matkailualueen jätehuollon kehittämishankkeen hankehakemuksen valmisteluun. Ympäristövalvonta on ollut myös aktiivinen kierrätyksen edistämistoimien selvittelyssä sekä kunnan kiinteistöjen jätteidenlajittelukokeilun järjestämisessä pilottikohteisiin.

 

Ympäristönsuojelun tulot olivat vuonna 2018 40 573,30 € ja menot 92 674,08 € ja vuosikate -52 100,78 €.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta hyväksyy vuoden 2018 toimintakertomuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 23

15.03.2019

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus 2018

 

243/02.06.01/2018

 

RakYmplk 15.03.2019 § 23

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta.

Myönnettyjen lupien määrä nousi noin kolmanneksen edelliseen vuoteen. Rakennusvalvonnan uusi ohjelma otettiin käyttöön joulukuussa ja sähköinen asiointi toimii lupapisteen kautta.

Henkilöstö osallistuin sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman koulutuksiin.

Rakennusvalvonnan toimintatuotot 387.289 € ja toimintakulut 307.492€ ja toimintakate 79.797€.

Rakennusvalvonnan henkilöstömäärä on kolme rakennustarkastajaa ja yksitoimistovirkailija. Yksi rakennustarkastaja työskenteli oman toimensa ohella kunnan rakennusmestarina ajalla 6.12.2017 - 30.4.2018. Määräaikainen toimistotyöntekijä aloitti 23.4. ja siirtyi teknisen sihteerin sijaiseksi 17.5 - 1.8.2018 väliseksi ajaksi.

 

Ympäristönsuojelu

 

Ympäristösihteerin virkaa hoidettiin vuonna 2018 80 % vuosityöajalla (Khall 29.08.2017 § 275). Kittilän kuntaan perustettiin määräaikainen ympäristötarkastajan virka (Kvalt 18.06.2018 § 41) ja virka pyrittiin täyttämään 1.9.2018 alkaen. Virka otettiin vastaan 31.12.2018 ja sitä hoidettiin sijaisuuksilla vuoden 2018 aikana yhteensä kuuden viikon ajan. Vuonna 2018 ympäristövalvonnan käytettävissä olleet resurssit olivat huomattavasti vähäisemmät kuin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa vuodelle 2018 laadittaessa oli arvioitu. Tästä syystä suuri osa ympäristötarkastajan palkkaamiseen ja kuluihin myönnetystä lisämäärärahasta vuodelle 2018 jäi käyttämättä sekä kaikkia valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisia valvontatoimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan vuonna 2018. Ympäristövalvonnassa työskenteli kesällä 2018 yliopistoharjoittelija kahden kuukauden ajan. Harjoittelija tutustui ympäristövalvonnan työtehtäviin, kunnan viheralueisiin ja niiden hoitoon sekä päivitti osan maa-ainelupien arkistosta digitaaliseen muotoon harjoittelunsa aikana.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017-2021 on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 22.8.2017 § 87 ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuosille 2018-2020 hyväksyttiin 14.6.2018 § 75 ja vuoden 2018 ympäristönsuojelun valvontaohjelma 14.6.2018 § 76.

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan tarkistus tehtiin vuoden 2018 lopulla ja taksat yhdistettiin samalla Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi. Uusi taksa astui voimaan 2019 vuoden alussa. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on edelleen käynnissä. Kuntaliitolla on valmisteilla uusi ohjeistus kuntien ympäristönsuojelumääräysten laatimiseksi ja Kittilän kunnan valmisteilla olevat ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan ohjeistuksen mukaisiksi ennen niiden hyväksymistä.

 

Yksi maa-aineslupa siirrettiin uudelle luvanhaltijalle ja uusia maa-aineslupia myönnettiin 4 kpl. Vireille tuli vuoden 2018 aikana yhteensä 8 maa-aineslupahakemusta. Maa-aineslupien lopputarkastuksia hyväksyttiin 12 kpl, aloitustarkastuksia tehtiin 3 kpl ja muita maa-ainesalueiden tarkastuskäyntejä 5 kpl. Myönnettyjen maa-aineslupien yhteenlaskettu kokonaisottomäärä oli 130 000 m3. Kittilän kunnassa oli voimassaolevia tai jälkihoitotöitä vailla olevia maa-aineslupia vuoden 2018 lopussa 62 kpl.

 

Vireillä oli vuonna 2018 9 ympäristölupahakemusta, joista yksi peruttiin keväällä 2018. Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintejä suoritettiin 3 kpl ja nämä rekisteröidyt lämpölaitokset siirrettiin Lapin ELY-keskuksen valvontaan. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 14 kpl ja muita viranhaltijapäätöksiä tehtiin 2 kpl. Maastoliikennelain 30 §:n mukaisia lupia tuli vireille vuonna 2018 1 kpl. Kittilän kunnassa oli 2018 3 kpl Maastoliikennelain 30 §:n mukaan luvitettua ajoharjoittelualuetta.

 

Ympäristönsuojelulain mukaisia valvontakohteita oli vuoden 2018 lopussa 39 kpl ja näihin ympäristönsuojelulain mukaisin kohteisiin liittyviä tarkastuskäyntejä, katselmuksia tai jatkuvan valvonnan ja ilmoitusten perusteella suoritettuja käyntejä tehtiin vuonna 2018 24 kpl. Lisäksi ympäristösihteeri osallistui Lapin ELY-keskuksen tarkastuksiin 13 kohteessa Kittilän kunnan alueella. Jätelain mukaista valvontaa suoritettiin kahdeksalla maastokierroksella yhteensä n. 30 kohteessa, joko suunnitellusti valvontaohjelman mukaisesti tai ympäristövalvontaan tehtyjen ilmoitusten perusteella. Muita maastokäyntejä joko jatkuvana valvontana tai ilmoitusten perusteella tehtiin 12 kpl. Romuajoneuvon siirtokehotuksia annettiin 2 kpl.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksistä ei jätetty yhtään valitusta tai muutoksen hakua vuoden 2018 aikana.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi vuoden 2018 aikana 12 lausuntoa ja ympäristösihteeri osallistui yhteensä viiden kunnanhallituksen antaman lausunnon valmisteluun. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnoista 7 liittyi kaivostoimintaan ja niistä kolme koski Kittilän kultakaivoksen merkittävien, suurten hankkeiden ympäristölupahakemuksia. Ympäristösihteeri osallistui kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta kahteen viranomaisneuvotteluun.

 

Ympäristövalvonta järjesti vuonna 2018 kaksi seminaaria ja yhden iltakoulun. 10.4.2018 järjestettiin koko päivän kestävä Ounasjokiseminaari ja 5.9.2018 keskustelu- ja infotilaisuus Kittilän jätehuollon järjestämisestä iltatilaisuutena. Kuntapäättäjille suunnatussa iltakoulussa käytiin läpi Kittilän kaivoksen vireillä olevia suuria ympäristölupahakemuksia. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta vieraili Kittilän kultakaivoksella kesällä 2018.

 

Ympäristösihteeri osallistui Lapin ympäristörikostorjuntatyöryhmän toimintaan, Poliisiammattikorkeakoulun järjestämään ympäristörikostentorjuntakoulutukseen ja Vaelluskala-seminaariin. Muihin koulutuksiin (mm. kaivosten ympäristönsuojelun koulutuksiin ja ELY-keskusten ja Ympäristöministeriön ympäristölainsäädäntökoulutuksiin) osallistuttiin etäyhteydellä mahdollisuuksien mukaan. Pidä Lappi Siistinä -seminaariin ympäristösihteeri osallistui yhdessä lautakunnan puheenjohtajan ja kahden koulutoimen edustajan kanssa. Lautakunnan puheenjohtaja osallistui myös Länsi-Lapin valtionmaille perustettavien suojelualueiden infotilaisuuteen. Ympäristösihteeri osallistui vuonna 2018 yhteensä viiden yhdistyksen, hankkeen tai yrityksen hallitus-, ohjausryhmä- tai yhteistyöryhmätyöskentelyyn. Lapin kuntien ympäristövalvonnan neuvottelupäiville Rovaniemellä 26.-27.11.2018 osallistui ympäristösihteerin, vs. ympäristötarkastajan ja toimistosihteerin lisäksi 6 lautakunnan jäsentä. Ympäristövalvonnan yhteistyöstä käytiin neuvotteluja vuoden 2018 aikana Sodankylän kunnan kutsusta Sodankylän, Muonion ja Enontekiön kanssa.

 

Ympäristövalvonta toteutti yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa Levin alueen irrotettujen maiden raskasmetallipitoisuusmittauksia alueen maa- ja kallioperän raskasmetallipitoisuuksista johtuvien mahdollisten haittojen alustavaa arviota varten. Ympäristövalvonta suoritti päivystysluonteista vesinäytteidenottoa ja analysointia neljässä kohteessa akuutin ympäristön pilaantumisen tai sen riskin arvioimiseksi.

 

Ympäristövalvonta osallistui ympäristökasvatukseen Lukkarin koulun Vihreä Lippu-toimintaan liittyen. Ympäristöasioiden kehittämisessä ympäristövalvonta oli mukana mm. yhdessä Kideven kanssa käynnistämässä uudestaan Levin Ympäristötiimin toimintaa. Ympäristövalvonta avusti myös Kittilän kylän siivouspäivää kustantamalla talkooväelle siivousvälineitä. Jätehuollon kehittämiseen ympäristövalvonta osallistui vuonna 2018 usealla rintamalla: osallistumalla kunnan hallinto-osaston toimeksiannosta Lapin Jätehuoltokuntayhtymän jäsenyysasian valmisteluun ympäristönsuojelu- ja jätelakien näkökulmasta sekä valmistelemalla omalta osaltaan jätehuollon keskustelu- ja infotilaisuutta ja nettikyselyä jätehuollosta ja toteuttamalla yhdessä Kideven kanssa kuntalaisille, loma-asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille kyselyn Kittilän kunnanalueen jätehuollosta. Ympäristövalvonnan viranhaltijat osallistuivat merkittävällä panoksella Levin matkailualueen jätehuollon kehittämishankkeen hankehakemuksen valmisteluun. Ympäristövalvonta on ollut myös aktiivinen kierrätyksen edistämistoimien selvittelyssä sekä kunnan kiinteistöjen jätteidenlajittelukokeilun järjestämisessä pilottikohteisiin.

 

Ympäristönsuojelun tulot olivat vuonna 2018 40 573,30 € ja menot 92 674,08 € ja vuosikate -52 100,78 €.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta hyväksyy vuoden 2018 toimintakertomuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa