Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 04.03.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 15

22.01.2019

Kunnanvaltuusto

§ 5

04.03.2019

 

Pienhankintaohjeen päivittäminen

 

42/00.01.01/2016

 

Khall 22.01.2019 § 15

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh 040 7459 830)

 

Kittilän kuntaan on laadittu pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon (hankintalain 25 §) alittavien hankintojen toteuttamista varten. Pienhankintoja ei säätele hankintalaki, mutta niitä säätelevät EU:n perustamissopimuksen mukaiset yleiset periaatteet eli tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet. Voimassa oleva pienhankintaohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa (Kvalt 22.01.2018 § 11) ja se on voimassa 6.3.2018 lähtien. Tavoitteena pienhankinnoissa on tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan tuotteen tai palvelun saaminen kustannustehokkaaseen hintaan. Pienhankinnat toteutetaan kevyillä ja joustavilla menetelmillä. Tavoitteena on saada luotettava näkemys hankittavan tavaran tai palvelun hintatasosta.

 

Pienhankintaohjeessa on määritelty eurorajat pienhankintojen toteutustavoille. Toteutustapoja ovat suorahankinta, hintatiedustelu ja sähköinen tarjouskilpailu. Suorahankinta toteutustapana on mahdollinen myös sille määritellyn eurorajan ylittävissä hankinnoissa seuraavilla perusteilla:

 

  • hankittavaa tuotetta ei ole todennettavasti muualta saatavissa tai

  • kysymyksessä on lisähankinta tai

  • kysymyksessä on poikkeuksellinen kiiretilanne, joka ei johdu hankintayksiköstä tai

  • hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen

 

Toteutustapoja koskevia poikkeuksia on kirjattu koskemaan hankintoja, joiden kansallinen kynnysarvo poikkeaa merkittävästi ns. tavallisista tavara- ja palveluhankinnoista: rakennusurakat, sosiaali- ja terveyspalvelut, erityispalvelut sekä käyttöoikeussopimukset.

 

Valtiovarainministeriö on omassa hankintaohjeessaan todennut, että "hankintayksiköt voivat määritellä hankintaohjeessaan hankinnan vähäisen arvon eli suorahankinnan raja-arvon, jonka alle jäävät hankinnat voidaan tehdä kilpailuttamatta. Hankinnan vähäisen arvon määrittelyssä kannattaa ottaa huomioon hankintayksikön hankintoihin käytettävissä olevat määrärahat, hankintojen luonne, hankintakategoria ja muut erityisseikat. " (Valtion hankintakäsikirja 2017, osa II Pienhankinnat 2017, sivu 62)

 

Pienhankintaohjeen soveltamisen aikana on ilmennyt tarve seuraaviin muutoksiin ja lisäyksiin pienhankintaohjeissa:

 

1) Lisäys poikkeuksiin, joissa suorahankinta pienhankinnoissa mahdollinen, pienhankintaohjeen sivu 5:

 

Rakentamiseen ja rakennusten tutkimiseen liittyvät suunnittelupalvelut, joissa palvelun toimittajalle on todennettavasti jo syntynyt tunnettu asiantuntijuus kohteesta, voidaan hankkia suorahankintana kohdassa 1 esitetyllä tavalla suoraan yhdeltä toimittajalta, kun niiden arvo jää alle 20 001 €. Hankinnasta tulee laatia sisäinen muistio, jossa perustellaan kohteen tunnettu asiantuntijuus kyseisen toimittajan osalta.

 

Perustelu:

 

Rakentamiseen ja rakennusten tutkimiseen liittyvät suunnittelupalvelut vaativat hyvän lopputuloksen saamiseksi syvällisen perehtymisen kohteeseen. Suunnittelupalveluiden tarve ilmenee usein nopeaa reagointia vaativassa tilanteessa ja aikataulussa. Kokonaan uuden tekijän kilpailuttaminen ja perehdyttäminen kohteeseen vie aikaa ja hidastaa korjaus- tai toteutusprosessia, minkä voidaan katsoa tarkoittavan, että tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn.

 

2) Muutos rakennusurakoiden hankintamenettelyohjeisiin, pienhankintaohjeen sivu 5:

 

Rakennusurakat, joissa hankintalain asettama raja on 150 000 €, toteutetaan kilpailutus Cloudia Pienhankinnan kautta hankinnan arvon ylittäessä 60 000 €. Kun rakennusurakan ennakoitu arvo on 20 001 € - 60 000 €, toteutetaan hankinta taulukon menettelyllä 2 Hintatiedustelu. Kun ennakoitu arvo jää alle 20 001 €, voidaan tehdä taulukon kohdan 1 tarkoittama hankinta suoraan yhdeltä toimijalta.

 

Perustelu:

 

Kuten VM:n pienhankintaohjeessa vuodelta 2017 (Valtion hankintakäsikirja 2017, osa II Pienhankinnat 2017, sivu 62) todetaan, koska pienhankinnoissa ei ole säädeltyjä hankintamenettelyjä, voidaan tarjouskilpailu toteuttaa kevyesti. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo on 150 00 euroa. Rakennusurakoissa iso osa alle 60 000 € urakoista on erittäin kiireellisiä ja hankintatarpeeseen tulee voida reagoida nopeasti. Näiden hankintojen osalta on tarve nopealle ja sujuvalle hankintaprosessille.

3) Maininta tilaajavastuulaista, lisäys pienhankintaohjeen sivulle 9:

 

Tilaajavastuulaki voi soveltua pienhankintaan, jos hankinnan arvo ylittää tilaajavastuulain soveltamisrajan eli on yli 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa tai jos palvelu on kestoltaan yli 10 päivän työsuoritus ja työ on tavanomaisesti hankintayksikön tiloissa tehtävä työsuoritus tai palvelu. Tilaajavastuulain selvitykset on pyydettävä viimeistään ennen kuin hankinnasta tehdään tilaus tai sopimus. Selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia.

 

Perustelu:

 

Osaa pienhankinnoista koskee myös tilaajavastuulaki. Hankkijoiden etu on, että maininta tästä laista tuodaan myös pienhankintaohjeeseen.

4) Korjaus kappaleeseen TAUSTAA, sivu 3

 

Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet päätetään vuosittain osana talousarviokäsittelyä ja ne ovat osa kunnan talousarviota.

Perustelu:

Vuoden 2018 päätettiin, että hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet eivät ole hankintaohjeiden liite vaan osa talousarviota.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn pienhankintaohjeen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Kvalt 04.03.2019 § 5

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa