Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.02.2019/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 14

21.02.2019

 

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle, ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 27.12.2018 § 20

 

312/11.03.01/2018

 

RakYmplk 21.02.2019 § 14

 

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksestä (27.12.2018 20 §) tehdyn valituksen johdosta. Valitus koskee Wild Events Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehtyä ympäristösihteerin viranhaltijapäätöstä. Valituksen alainen päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta koski jääkartingratatoimintaa Levin teollisuusalueella ajalla 15.11.2018-30.4.2019.

 

Valituksessa vaaditaan päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä sekä päätöksen kumoamista. Lausunto on palautettava viimeistään 25.2.2019. Hallinto-oikeus pyytää liittämään lausuntoon valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu valituksen johdosta seuraavaa:

 

Wild Events Oy:n jääkartingrata sijaitsee Levin teollisuusalueella Kittilän kunnan kiinteistöllä (261-409-33-76) ja yhtiö on vuokrannut toiminnalle maa-alueen. Vuokraoikeus on saatu vuokraoikeuden siirtona 15.8.2018. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen mukaan Wild Events Oy järjestää 15.11.2018-30.4.2019 Levin teollisuusalueella ohjelmapalvelutoimintaa, ice-karting autoilua osoitteessa Varikkosuora 1, 99130 Sirkka. Yritys järjestää ohjelmapalvelutoimintaa kahdella teollisuustontille rakennetulla rata-alueella, joille aurataan ja jäädytetään ajoradat kartingautoja varten. Ohjelmapalveluyrityksellä on 16 mikroautoa rata-ajoa varten ja kaksi pienkonekuormaajaa radan rakentamista, auraamista ja jäädyttämistä varten.

 

Kartingradan alue sijaitsee Kittilän kunnan omistamalla kiinteistöllä (261-409-33-76) ja kyseinen tila on Levin osayleiskaava 1:ssa merkitty teollisuusrakennusten alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Kaavamääräysten mukaan rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomioita siihen, että ympäröivä puusto luo riittävän näkösuojan.

 

Toiminnanharjoittajalla on ollut kartingratatoimintaa Levin alueella useamman vuoden ajan ja yrityksellä on ollut toiminnalle edellisessä sijaintipaikassa maastoliikennelain mukainen lupa. Teollisuusalueen lähialueet ovat Levin osayleiskaava 1:ssa RA ja RM alueita, ja kyseinen Muonion tien alue on Levin osayleiskaava 1:n kaavaselostuksessa vuonna 2008 suunniteltu Levin lomarakentamista monipuolistavana, hiljaisen luontopainotteisen lomarakentamisen kokonaisuutena, mihin tulee myös matkailupalveluita. Kunnan ympäristövalvonta katsonut, että varsinaiseen, pysyvään kartingratatoimintaan Levin teollisuusalueella tarvitaan ympäristölupa.

 

Toiminnanharjoittaja on hakenut toiminnalleen ympäristölupaa. Lupahakemus on saapunut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan 23.4.2018 ja sitä on täydennetty 29.8.2018 ja 6.11.2018. Toiminnanharjoittajalle on myönnetty toimintaan liittyville rakennuksille Kittilän kunnan rakennusvalvonnan toimesta maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelutarveratkaisu 14.6.2018 ja määräaikainen rakennuslupa 20.11.2018. Toiminnasta on tiedotettu teollisuusalueen muille toimijoille suunnittelutarveratkaisun yhteydessä naapurin kuulemisina.

 

Yritys ei voinut jatka toimintaansa edellisessä sijaintipaikassa talven 2018- 2019 aikana ja koska ympäristöluvan käsittely ei edennyt päätösvaiheeseen lokakuun 2018 aikana, Wild Events Oy teki 1.11.2018 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus koski talven 2018-2019 kartingratatoimintaa Levin teollisuusalueella ajalla 15.11.2018-30.4.2019.

 

Ilmoituksen käsittelyn aikana arvioitiin että lähialueiden melutaso ei lähtökohtaisesti nouse kartingradan toiminnan vaikutuksesta häiritseväksi. Kunnan ympäristövalvonnan arvio perustui muualla tehtyihin kartingratatoiminnan melumittauksiin sekä alueen muuhun toimintaan, Kantatie 79:n liikenteeseen, maaston muotoihin, alueen kasvillisuuden peittävyyteen ja talviaikaiseen lumipeitteen ääntä vaimentavaan vaikutukseen.

 

Kartingradan välittömässä läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita, sillä alue ole teollisuusaluetta (TY) Levin osayleiskaava 1:ssa. Lähimmät olemassa olevat muut kuin teollisuusrakennukset sijaitsevat n. 750 m:n etäisyydellä radan reunasta (lähin asuinrakennus) ja 870 m:n etäisyydellä (lomarakennus). Kartingradan ja kaikkien alueen asuin- ja lomarakennusten väliin jäävillä alueilla on peitteistä metsää vähintään 500 m:n matkalla, minkä oletetaan vaimentavan meluvaikutusta huomattavasti.

Kartingrata on pienimuotoinen ja toiminta on matkailijoille suunnattua talviaikaista ohjelmapalvelutoimintaa, joka ajoittuu päiväaikaan ja alkuiltaan.

 

Ajoradan väliaikainen toiminta Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisella ilmoituksella ei aiheuta myöskään pysyviä, korjaamattomia ympäristövaikutuksia sijoittuessaan voimakkaasti muokatulle teollisuuskiinteistölle, moottorikelkkaradan sekä maan ja lumenkaatopaikan viereen. Meluilmoituspäätöksessä on edellytetty toiminnasta aiheutuvan melutason mittaamista sekä kartingradan välittömässä läheisyydessä, että lähimmän asuinrakennuksen kohdalla. Ympäristövalvonta on jälkikäteen edellyttänyt melumittausten tekemistä myös kiinteistöllä * * * * * * * * puhelimitse tehdyn häiriöilmoituksen perusteella.

Lähialueiden melutason ei ole arvioitu nousevan kartingradan toiminnan vaikutuksesta. Alueella on muuta toimintaa mistä aiheutuu lievää melutason nousua lähialueilla. Alueen melutasoa nostaa erityisesti kantatie 79 (Kittilä-Muonio), jolla arvioidut liikennemäärät ovat 351-1500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja tästä liikenteestä osa on raskasta liikennettä, mm. maan- ja lumenkaatopaikalle kulkevaa raskasta liikennettä sekä Muonioon, Enontekiölle ja edelleen Norjaan suuntautuvaa rekkaliikennettä. Kartingradan vieressä sijaitsee Kittilän moottorikerhon moottorikelkkarata, jolla on voimassa oleva ympäristölupa (RakYmplk 08.03.2012 § 23). Samalla paikalla on myös Kittilän kunnan omistama ja hallinnoima maan- ja lumenkaatopaikka, jolla on myös voimassa oleva ympäristölupa (RakYmplk 06.10.2011 § 100). Maan- ja lumenkaatopaikan toiminnan vuoksi alueella on ympäri vuoden raskasta liikennettä. Myös teollisuusalueen muista toiminnoista ja niiden liikenteestä aiheutuu melua. Nämä edellä kuvatut toiminnot vaikuttavat alueen melutasoon.

 

Valittajan omistamat tai osaomistamat kiinteistöt (* * * * * * * *, * * * * * * * * ja * * * * * * * *) sijaitsevat n. 1 - 1,35 km:n etäisyydellä kartingradasta. Väliin jäävällä alueella kulkee Kantatie 79. Alue on metsäinen ja erityisesti kiinteistöllä * * * * * * * * sijaitsevan loma-asuinrakennuksen ja kartingradan välissä on metsäinen mäki, joka vähentää huomattavasti äänen kulkeutumista radalta rakennukselle. Rakennuksen ja kartingradan välinen etäisyys on n. 1,45 km. Kyseinen rakennus sijaitsee n. 350 m:n etäisyydellä Kantatie 79:stä sekä n. 1 km:n etäisyydellä moottorikelkkareitistä etelä-kaakossa ja 1,25 km:n etäisyydellä moottorikelkkareitistä itä-koillisessa. Rakennuksen ja moottorikelkkareittien välissä ei ole juurikaan ääntä vaimentavaa ja äänen kulkeutumista vähentävää suojaavaa puustoa. Maantieliikenteellä ja moottorikelkkaliikenteellä on myös siten vaikutusta kiinteistöllä koettavaan meluun.

 

JOHTOPÄÄTÖS

Kittilän kunnan ympäristösihteeri on päätöksellään 27.12.2018 § 20 hyväksynyt Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisestä jääkartingratatoiminnasta Levin teollisuusalueella ajalla 15.11.2018-30.4.2019. Toimintaa harjoitetaan päiväsaikaan ja alkuillasta. Tällä ilmoituksella toimintaa voidaan harjoittaa vain määräajan.

 

Ilmoituksen mukainen, määräaikainen toiminta ei Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan mukaan siten estä Levin osayleiskaava 1:n toteutumista alueella. Kaavamääräysten mukaan aluevarausmerkinnät, mm. TY, RA ja RM on tarkoitettu asemakaavoituksella toteutettavaksi. Alueella ei ole asemakaavaa.

 

Ilmoituksen käsittelyn aikana lähialueiden melutason ei lähtökohtaisesti arvioitu nousevan kartingradan toiminnan vaikutuksesta häiritseväksi. Kartingradan välittömässä läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita, sillä alue ole teollisuusaluetta (TY) Levin osayleiskaava 1:ssa. Lähimmät olemassa olevat muut kuin teollisuusrakennukset sijaitsevat n. 750 m:n etäisyydellä radan reunasta (lähin asuinrakennus) ja 870 m:n etäisyydellä (lomarakennus). Kartingradan ja kaikkien alueen asuin- ja lomarakennusten väliin jäävällä alueella on peitteistä metsää vähintään 500 m:n matkalla, minkä oletetaan vaimentavan meluvaikutusta huomattavasti.

 

Kartingrata on pienimuotoinen ja toiminta on matkailijoille suunnattua talviaikaista ohjelmapalvelutoimintaa (matkailupalvelutoimintaa), joka ajoittuu päiväaikaan ja alkuiltaan. Ajoradan tilapäinen toiminta Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisella ilmoituksella ei aiheuta myöskään pysyviä, korjaamattomia ympäristövaikutuksia sijoittuessaan voimakkaasti muokatulle teollisuuskiinteistölle, moottorikelkkaradan sekä maan- ja lumenkaatopaikan viereen.

 

Valittajan omistamat tai osaomistamat kiinteistöt (* * * * * * * *, * * * * * * * * ja * * * * * * * *) sijaitsevat n. 1 - 1,35 km:n etäisyydellä kartingradasta. Alue on metsäinen ja välissä on metsäinen mäki, joka vähentää huomattavasti äänen kulkeutumista radalta kiinteistöllä * * * * * * * * sijaitsevalle rakennukselle.

Valituksen alaisessa päätöksessä (Ympäristösihteeri 27.12.2018 § 20) toiminnanharjoittajan on edellytetty tekevän alueella melumittauksia toiminnan meluvaikutusten arvioimiseksi. Melun määrä asutuilla alueilla ei saa Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvojen mukaan ylittää (LAeq) päivällä (klo 7-22) välillä 55dB, eikä yöllä (klo 22-7) 50dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla tai luonnonsuojelualueilla ei saa ylittää päivällä 45 dB eikä yöllä 40dB. Melumittausten perusteella toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan meluvaikutusten vähentämiseksi niin että em. ohjearvot eivät ylity.

 

Valitus tulee edellä mainituilla perusteilla hylätä. Valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa ei tule keskeyttää eikä päätöstä kumota.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa