Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2019/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 36

12.02.2019

 

Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 16.1.2019 tekemästä päätöksestä malminetsintäluvan myöntämispäätöksestä

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 12.02.2019 § 36

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 745 9830)

 

TUKES on kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt 16.1.2019 Magnus Minerals Oy:n malminetsintälupaa koskevan hakemuksen, joka koskee 318,04 hehtaarin Kuukeri -nimistä aluetta Kittilän kunnassa.

 

Malminetsintälupa-alueen käyttö lupapäätöksen mukaisiin malminetsintätoimiin aiheuttaisi huomattavan ympäristöriskin ja talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavan riskin Sirkan kylän ja Levin matkailualueen vesihuollolle ja matkailuelinkeinolle.

 

Malminetsintälupa-alue sijoittuu alle kilometrin etäisyydelle Sirkan kylästä ja Levin matkailukeskuksesta. Malminetsintälupa-alue sijaitsee kahden alueellisesti erittäin tärkeän 1. luokan pohjavesialueen (Kirakkaoja ja Mäkitalo) välittömässä läheisyydessä. Kirakkaojan ja Mäkitalon pohjavesialueilta otettava vesi johdetaan käytettäväksi talousvetenä Sirkan kylän asukkaille ja Levin matkailualueella vieraileville matkailijoille.

 

Koska jo mahdollisessa malminetsintävaiheessa aiheutuu riskejä pohjavesialueelle ja koska alueelle suunniteltuja malminetsintätoimia ei ole mahdollista järjestää siten, etteivät malminetsintätoimet hankaloita oikeusvaikutteisen kaavan toteutumista, on kunnan perusteltua valittaa lupapäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen seuraavan valituksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 16.1.2019 malminetsintäluvan myöntämispäätöksestä:

 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

PL 189

90101 Oulu

sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

 

 

ASIA Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)

16.1.2019 tekemästä malminetsintäluvan

myöntämispäätöksestä, lupatunnus ML2017:0001

 

VALITTAJA

Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä

 

VAATIMUKSET

Ensisijaisesti Kittilän kunta vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan kokonaisuudessaan muutoksenhaun kohteena olevan Tukesin päätöksen malminetsintäluvan myöntämisestä.

 

Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että päätöstä ei ole tarpeen kumota kokonaisuudessaan, Kittilän kunta vaatii toissijaisesti, että päätös palautetaan Tukesille uudelleen käsiteltäväksi ja että päätökseen tehdään seuraavat muutokset taikka lisätään seuraavat lupaedellytykset:

 

  1. luvanhaltija edellytetään laatimaan yksityiskohtainen selvitys alueen pohjavesien virtauksesta ja kalliopohjavesiyhteyksistä sekä selvitys kaikista malminetsintätoimiin liittyvistä ympäristö- ja terveysriskeistä ja näiden riskien pienentämisestä ja Kittilän kunnalle varataan mahdollisuus lausuntojen antamiseen näistä selvityksistä,

  2. malminetsintälupa-alueen rajausta muutetaan siten, että alueen etäisyys pohjavesialueisiin, Levin Vesihuolto Oy:n vedenottokaivoihin ja yksityisiin talousvesikaivoihin on vähintään 500 metriä, mikäli tarkempien selvitysten perusteella ei ole tarvetta etäisyyden kasvattamiselle tätä suuremmaksi. Lisäksi luvanhaltijan edellytetään laatimaan talousvesien laadun tutkimussuunnitelma ja Kittilän kunnalle varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen tästä suunnitelmasta;

  3. malminetsintäluvalle määrätään asetettavaksi lupakohtainen 4 500 000 euron suuruinen vakuus,

  4. luvanhaltija edellytetään tarkentamaan miten liikkuminen malminetsintälupa-alueelle ja sieltä pois tullaan järjestämään ja miten liikkumisesta aiheutuvia ympäristöriskejä pienennetään. Mikäli luvanhaltija aikoo käyttää Mäkitalon ja Kirakkaojan pohjavesialueiden läpi kulkevaa soratietä malminetsintälupa-alueelle kulkemiseen, luvanhaltijan edellytetään omalla kustannuksellaan kunnostamaan tie ja asentamaan tiealueelle riittävät rakenteelliset suojaukset siten, että voidaan varmistaa pohjavesialueiden riittävä suojaaminen,

  5. luvanhaltija edellytetään hyvissä ajoin etukäteen ilmoittamaan kirjallisesti Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, väliaikaisista rakennelmista sekä vuosittain toimittamaan Kittilän kunnalle selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista,

  6. luvanhaltija edellytetään kuvaamaan, mistä malminetsintätoimissa käytettävä vesi otetaan ja miten estetään malminetsintätoimissa muodostuvan kiviaineksen, soijan huuhtoutuminen vesistöihin.

 

PERUSTEET

 

Ensisijaisen vaatimuksen perusteet

 

Tukesin malminetsintälupapäätös, lupatunnus ML2017:0001 on kaikkiaan seuraavien kaivoslain 621/2011 pykälien vastainen:

11 § 2 momentti kohta 2, 45 §, 46 § 1 momentti kohtien 6 ja 7.

 

Päätös on kaivoslain 11 §:n 2 momentin kohdan 2 vastainen. Kaivoslain 11 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle. Lupapäätöksen mukaisista malminetsintätoimista voi aiheutua olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle.

 

Päätös on kaivoslain 46 §:n 1 momentin kohtien 6 ja 7 vastainen. Kaivoslain 46 §:n 1 momentin kohtien 6 ja 7 mukaan malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää alueelle, jossa luvan mukainen toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista, eikä alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole erityistä syytä. Malminetsintälupa-alueen käyttö lupapäätöksen mukaisiin malminetsintätoimiin vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista. Kittilän kunta vastustaa luvan myöntämistä sekä kaavoituksesta johtuvasta että muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, eikä luvan myöntämiselle ole erityistä syytä. Lupapäätöksessä ei ole esitetty tällaista erityistä syytä luvan myöntämiselle.

 

Päätös on kaivoslain 45 §:n vastainen. Kaivoslain 45 §:n mukaan malminetsintälupa, kaivoslupa ja kullanhuuhdontalupa myönnetään, jos hakija osoittaa, että tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole tässä laissa säädettyä estettä. Lupa voidaan kuitenkin tässä laissa säädetystä esteestä huolimatta myöntää, jos este on mahdollista poistaa lupamääräyksillä tai pienentämällä alueen kokoa. Hakija ei ole osoittanut, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että luvan myöntämiselle ei ole tässä laissa säädettyä estettä. Lupapäätöksessä olevat määräykset eivät ole sellaisia, että lupa voitaisiin 45 §:n mukaan myöntää.

 

Malminetsintälupa-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaava (KV 25.2.2008 ja KHO 5.10.2011), joka on tullut voimaan 17.10.2011. Em. osayleiskaavassa pääosa malminetsintälupa-alueesta on osoitettu Maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Malminetsintälupa-alueen kaakkoisosassa alueeseen kohdistuu yleiskaavamerkintä Urheilu- ja virkistysalue (VU) ja alueen lounaisosassa yleiskaavamerkintä maa- ja metsätalousalue (M). Yleiskaavan mukaan MU - alue on ulkoilun kannalta tärkeää aluetta, jossa liikkumiskelpoisuus, metsäisyys ja maisemalliset arvot ovat ominaisia. Yleiskaavan mukaan VU - alue on taajamaan liittyvä tai sisäinen urheilualue, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Malminetsintälupa-alueeseen kohdistuu myös yleiskaavaan merkityt moottorikelkkareitit ja ulkoilureitin yhteystarve. Näiden oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi myös maakuntakaava on huomioitava lupa-arvioinnissa.

 

Yleiskaavaan merkityt moottorikelkkareitit on perustettu maastoliikennelain mukaisiksi reiteiksi ja reitit on jo rakennettu. Kätkätunturin päällä kulkee sekä talvi- että kesäkäytössä oleva suosittu patikointireitti, jolta on näkö- ja kuuloyhteys hakemuksessa esitetylle malminetsintäalueelle. Alle kilometrin etäisyydellä malminetsintäalueen etelärajasta kulkee talvisaikaan hiihtolatu ja lähistölle on suunniteltu lähiaikoina perustettavaksi talvikävely- ja talvipyöräilyreitti. Edellä mainitut reitit ovat keskeinen osa koko kunnan reittiverkostoa ja ovat elintärkeitä Levin matkailukeskuksen matkailupalveluille. Alueelle suunniteltuja malminetsintätoimia ei ole mahdollista järjestää kyseisellä alueella siten, että malminetsintätoimet eivät hankaloita oikeusvaikutteisen kaavan toteutumista. Tehty malminetsintälupapäätös on siten kaivoslain 46 §:n 1 momentin kohdan 6 vastainen ja täten kaivoslain 45 §:n vastainen.

 

Malminetsintälupa-alueen käyttö lupapäätöksen mukaisiin malminetsintätoimiin aiheuttaisi huomattavan ympäristöriskin ja talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavan riskin Sirkan kylän ja Levin matkailualueen vesihuollolle ja matkailuelinkeinolle. Malminetsintälupa-alue sijoittuu alle kilometrin etäisyydelle Sirkan kylästä ja Levin matkailukeskuksesta. Malminetsintälupa-alue sijaitsee kahden alueellisesti erittäin tärkeän 1. luokan pohjavesialueen (Kirakkaoja ja Mäkitalo) välittömässä läheisyydessä. Kirakkaojan ja Mäkitalon pohjavesialueilta otettava vesi johdetaan käytettäväksi talousvetenä Sirkan kylän asukkaille ja Levin matkailualueella vieraileville matkailijoille.

 

Tällä hetkellä enimmillään noin 26 000 henkilön talousvedensaanti on hyvin voimakkaasti riippuvainen näistä pohjavesialueista ja niillä sijaitsevista vedenottamoista. Matkailualueen kasvun myötä talousveden käyttö alueella tulee jatkamaan kasvua tulevaisuudessa. Näillä malminetsintälupa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla pohjavesialueilla sijaitsee kaksi vedenottamoa (Kirakkaoja ja Mäkitalo), jotka koostuvat yhteensä 9 vedenottokaivosta.

 

Levin Vesihuolto Oy on malminetsintälupahakemuksesta 20.9.2018 antamassaan lausunnossa vaatinut, ettei kaivoslain mukaista malminetsintälupaa myönnetä Magnus Minerals Oy:lle Kirakkaojan ja Mäkitalon pohjavesialueiden pohjoispuolelle esitetylle malminetsintälupahakemusalueelle.

 

Kittilän kunnan terveydensuojeluviranomaisena Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto yhtyy Levin Vesihuolto Oy:n malminetsintälupahakemuksesta 20.9.2018 antamaan lausuntoon ottamatta kantaa taloudellisiin vaikutuksiin. Levin Vesihuolto Oy on Kittilän kunnan tytäryhtiö.

 

Mikäli pohjavesi näillä pohjavesialueilla pilaantuisi tai sen määrä vähenisi, olisi talousveden toimittaminen Sirkan kylän asukkaille ja Levin matkailualueen matkailijoille mahdotonta tai hyvin kallista. Lisäksi tällaisilla ongelmilla olisi hyvin kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia matkailuelinkeinolle Levin matkailualueella ja koko Kittilässä.

 

Myönnetty malminetsintälupa on nyt tehdyllä päätöksellä voimassa enintään neljä (4) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Malminetsintälupahakemuksen mukaan malminetsintätöiden arvioidaan alustavasti kestävän vuosia. Mikäli näiden tutkimusten tulosten katsotaan olevan riittävät, mahdollisten mineralisoitujen kohteiden inventointikairauksia suoritetaan sen jälkeen vähintään 2 vuotta. Jos tällaisia potentiaalisia kohteita ei löydy, luovutaan malminetsintäluvasta.

 

Kaivoslain 61 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta. Suunnitellut malminetsintätoimet aiheuttavat kohtuutonta epävarmuutta muulla maankäytölle malminetsintälupa-alueella ja sen lähialueilla.

 

Epävarmuus saattaa olla ajallisesti hyvinkin pitkäkestoista, mikäli malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista haetaan kaivoslain mahdollistama enimmäisaika. Malminetsintäluvan voimassaolo ja alueella mahdollisesti hyvin pitkän ajan kuluessa tehtävät malminetsintätoimet aiheuttavat kohtuutonta epävarmuutta ja hankaluutta malminetsintälupa-alueen, mutta myös sen lähialueiden maankäytön suunnittelulle. Tehty malminetsintälupapäätös on siten kaivoslain 11 §:n 2 momentin kohdan 2 vastainen ja kaivoslain 46 §:n 1 momentin kohdan 7 vastainen ja täten kaivoslain 45 §:n vastainen.

 

Toissijaisen vaatimuksen perusteet

 

1. Kirakkaojan ja Mäkitalon vedenottamoiden käyttämä pohjavesi voi osittain olla peräisin nk. kalliopohjavedestä johtuen malminetsintälupa-alueen läpi kulkevasta postglasiaalisiirroksesta, joka sijaitsee osittain vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä. Kallioperän voi olettaa olevan alueella siksi rikkonainen ja kaikilla kallioperään vaikuttavilla toimenpiteillä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia vedenottamoiden veden saatavuuteen ja laatuun.

 

Luvanhakijan 20.9.2018 antaman selityksen mukaan yhtiö suunnittelee mahdolliset kairaukset/muut raskaat työt huomioiden rikkonaisen kallioperän ja mahdollisen kalliopohjavesiyhteyden vedenottamoihin. Mahdollinen vesiyhteys pyritään tutkimaan ennen ko. töiden aloittamista. Mikäli vesiyhteys todennetaan ja se on laajempi kuin kaavailtu suojavyöhyke, tullaan työt rajaamaan niin, ettei malminetsintätöillä ole vaikutusta vedenottamoiden vedenlaatuun.

 

Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään tekemään malminetsintälupa-alueella ennen malminetsintätoimien aloittamista yksityiskohtainen selvitys pohjavesien virtauksesta ja kalliopohjavesiyhteyksistä.

 

Alueet, joilta on vesiyhteys pohjavesialueille, tulee rajata malminetsintäalueen ulkopuolelle. Malminetsintäalue tulee rajata siten, että malminetsintätoimilla ei ole vaikutusta Kirakkaojan ja Mäkitalon pohjavesialueiden veden laatuun ja määrään. Lisäksi luvanhaltijan tulee laatia selvitys kaikista malminetsintätoimiin liittyvistä ympäristöriskeistä ja näiden riskien pienentämisestä. Molemmat selvitykset tulee toimittaa Kittilän kunnalle ja kunnalle tulee varata mahdollisuus lausuntojen antamiseen selvityksistä.

 

2. Lapin ELY-keskus on malminetsintälupahakemuksesta 16.7.2018 antamassaan lausunnossa todennut, että Kirakkaojan sekä Mäkitalo A ja Mäkitalo B pohjavesialueet ovat Levin alueen vedenjakelulle erittäin tärkeitä, jonka vuoksi malminetsintätutkimukset tulee tehdä vedenottamoiden läheisyydessä suurella varovaisuudella. Vaikka pohjaveden todennäköinen virtaussuunta vedenottamoilta on pohjoiseen ja luoteeseen, tulee vedenottamoiden kohdalla säilyttää vähintään 200 metrin levyinen suoja-alue, jossa minkäänlaista koneellista tutkimustoimintaa ei tehdä. Magnus Minerals Oy on 20.9.2018 antamassaan selityksessä muuttanut malminetsintälupahakemusalueen rajausta siten, että pohjavesialueiden Mäkitalo ja Kirakkaoja ympärillä olevia suojavyöhykkeitä on kasvatettu hieman ehdotettuja suosituksia suuremmiksi noin 250 metriin.

 

Malminetsintälupapäätöksen liitteenä 1 olevan kartan perusteella malminetsintälupa-alueen etäisyys Mäkitalon pohjavesialueeseen on todellisuudessa pienimmillään vain noin 180 metriä ja Kirakkaojan pohjavesialueeseen noin 140 metriä. Malminetsintälupapäätöksen lupamääräyksen 6. mukaan kaivosviranomainen ei näe malminetsintäalueen pienentämisen aikataululle olevan tarvetta. Tutkimuksia voidaan pitää perusteltuna koko ML2017:0001 alueella.

 

Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, malminetsintälupa-alueen rajausta muutetaan siten, että alueen etäisyys pohjavesialueisiin, Levin Vesihuolto Oy:n vedenottokaivoihin ja yksityisiin talousvesikaivoihin on vähintään 500 metriä, mikäli tarkempien selvitysten perusteella ei ole tarvetta tätä suurempaan etäisyyteen.

 

Lisäksi luvanhaltija edellytetään laatimaan talousvesien laadun tutkimussuunnitelma, joka tulee toimittaa Kittilän kunnalle ja kunnalle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen suunnitelmasta.

 

3. Malminetsintäluvalle on määrätty asetettavaksi lupakohtainen 3 000 euron suuruinen vakuus (lupamääräys 7). Levin Vesihuolto Oy on malminetsintälupahakemuksesta 20.9.2018 antamassaan lausunnossa todennut, että jo pelkästään alueella sijaitsevat vedenottokaivot (9 kpl) ja niiden johtolinjat ovat n. 2 milj. € arvoisia. Levin Vesihuolto Oy on vaatinut, että vakuuden tulisi olla vähintään 500 000 euroa yksittäisen vedenottokaivon osalta. Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, malminetsintäluvalle määrätään asetettavaksi 4 500 000 euron suuruinen vakuus.

 

4. Malminetsintälupahakemuksessa ja Tukesin lupapäätöksessä ei ole esitetty mitä kautta kulku lupa-alueelle tulee tapahtumaan. Lupamääräyksen 9. mukaan siirtyminen lupa-alueelle ja lupa-alueella liikkuminen sulanmaan aikana on pyrittävä suunnittelemaan niin, että olemassa olevia uria ja luontaisia aukkopaikkoja käytetään mahdollisimman paljon hyväksi.

 

Käytännössä malminetsintälupa-alueelle kulkemiseen tultaneen käyttämään Mäkitalon ja Kirakkaojan vedenottamoiden ohitse menevää sorapintaista metsäautotietä. Kyseistä tietä ei ole suunniteltu ja rakennettu ottaen huomioon malminetsintätoimissa käytettävää raskasta kalustoa ja kyseisissä toimissa tarvittavia liikennemääriä.

 

Tie on rakennettu vedenottamoiden huoltotoimia varten ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vedenottokaivoja. Malminetsinnän raskasajoneuvoliikenne pohjavesialueella lisää talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavia riskejä. Mahdollinen öljyvuoto kyseisellä tiealueella aiheuttaisi hyvin merkittävän riskin Mäkitalon ja Kirakkaojan pohjavesialueille ja Mäkitalon ja Kirakkaojan vedenottamoille.

 

Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään tarkentamaan miten liikkuminen malminetsintälupa-alueelle ja sieltä pois tullaan järjestämään ja miten liikkumisesta aiheutuvia ympäristöriskejä pienennetään.

 

Mikäli luvanhaltija aikoo käyttää Mäkitalon ja Kirakkaojan pohjavesialueiden läpi kulkevaa soratietä malminetsintälupa-alueelle kulkemiseen, luvanhaltijan edellytetään omalla kustannuksellaan kunnostamaan tie ja asentamaan tiealueelle riittävät rakenteelliset suojaukset siten, että voidaan varmistaa pohjavesialueiden riittävä suojaaminen.

 

5. Malminetsintälupapäätöksessä luvanhaltijaa ei ole edellytetty toimittamaan Kittilän kunnalle tietoa maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa sekä väliaikaisista rakennelmista (lupamääräys 5), eikä selvitystä suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista (lupamääräys 2).

 

Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään hyvissä ajoin etukäteen ilmoittamaan kirjallisesti Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista sekä vuosittain toimittamaan Kittilän kunnalle selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista.

 

6. Malminetsintälupahakemuksessa ja lupapäätöksessä ei ole kuvattu, mistä malminetsintätoimissa käytettävä vesi otetaan. Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään kuvaamaan, mistä vesi otetaan ja miten estetään malminetsintätoimissa muodostuvan kiviaineksen, soijan huuhtoutuminen vesistöihin.

 

Yhteenveto

 

Kittilän kunta vaatii kaikilla edellä mainituilla perusteilla, että muutoksenhaun kohteena olevan Tukesin päätös malminetsintäluvan myöntämisestä kumotaan kokonaisuudessaan.

 

Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että päätöstä ei ole tarpeen kumota kokonaisuudessaan, Kittilän kunta vaatii toissijaisesti, että päätös palautetaan Tukesille uudelleen käsiteltäväksi ja että asian uudelleen käsittelyssä otetaan huomioon edellä kuvatut muutostarpeet ja luvan myöntämisen edellytykset.

 

Malminetsintälupahakemuksen mukaan alueen geologia, geofysiikka ja geokemia sekä aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että alueella saattaa esiintyä taloudellisesti hyödynnettäviä malmivaroja.

 

Luvanhakija on tulkinnut alueen potentiaalin olevan korkea. Luvanhakija on 20.9.2018 antamassaan selityksessä pyytänyt huomioimaan, että yhtiö ei suunnittele kaivostoimintaa vaan tekee alueella malminetsintää, joka on ennen kaikkea mineraalipotentiaalin arviointia. Tilastollisesti harvempi kuin yksi tuhannesta malminetsintäkohteesta johtaa kaivokseen. Kittilän kunta ymmärtää, että nyt myönnetty lupa on myönnetty malminetsintätoimintaan ja malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta malminetsintälupa antaa luvanhaltijalle etuoikeuden kaivoslupaan (kaivoslain 32 §).

 

Kittilän kunta haluaa korostaa, että kaivostoiminnan sijoittuminen alle kilometrin etäisyydelle Sirkan kylästä ja Levin matkailualueesta on ekologisesti ja yhteiskunnallisesti mahdotonta. Erityisten luonto- ja kulttuuriarvojen huomioiminen lupakäsittelyssä on ehdottoman tärkeää, koska kyseessä päätös, joka vaikuttaa yleiseen hyväksyntään lupaviranomaisten toimintaa kohtaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa