Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.02.2019/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 12

01.02.2019

 

Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksistä § 61 ja § 66

 

121/01.01.01/2017

 

Teknlk 01.02.2019 § 12

 

Pentti Kangas on tehnyt liitteen mukaisen oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksistä 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66. Oikaisuvaatimus on kirjattu saapuneeksi kuntaan 22.8.2018. Pöytäkirja 18.7.2018 on tarkastettu 3.8.2018 pidetyssä kokouksessa. Ote yhdyskuntainsinöörin valinnasta on lähetty sähköisesti Pentti Kankaalle 8.8.2018. Oikaisuvaatimus on täten saapunut kuntaan vaaditun 14 päivän sisällä.

 

Pentti kangas vaatii oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

 

Kangas toteaa, että 3.8.2018 § 66 päätös on syntynyt hallintolain 28§:n 1 mom. 7 kohdan vastaisella tavalla koska päätöksentekoon on osallistunut esteellisiä henkilöitä.

 

Osa henkilöistä (4) on Kankaan mukaan tutkintapyynnön kohteena. Lisäksi pöytäkirjan 18.7.2018 tarkastuspykälän käsittelyyn 3.8.2018 § 66 osallistui yhdyskuntainsinöörin valintapykälässä § 61 itsensä esteelliseksi ilmoittanut lautakunnan jäsen ja neljä muuta jäsentä jotka eivät olleet mukana 18.7.2018 kokouksessa. Pykälässä § 66 ei lainkaan käsitelty 18.7.2018 kokouksen pöytäkirjan tarkastajan esittämiä kirjallisia perusteita siitä, miksi hän ei allekirjoittanut pöytäkirjaa.

Pentti Kangas väittää osaltaan tapahtuneen syrjintää. Ensimmäisen kerran haettiin yhdyskuntainsinööriä 13.4 - 28.4.2017, paikka pantiin uudelleen hakuun lähes identtisellä hakuilmoituksella, jonka hakuaika päättyi 7.2.2018 ja edelleen uudelleenhakua jatkettiin 16.3.2018 saakka. Hän oli hakijana kaikissa vaiheissa ja hänet on ilman perusteita sivuutettu joka vaiheessa.

 

Kangas katsoo, että hänen kohdallaan on hakuilmoituskriteerejä sovellettu väärin ja, että häneltä on poistettu perusteettomasti lähes 17 vuoden työkokemus.

 

Kangas väittää oikaisuvaatimuksessa, että kunnan tiedoksiantovelvollisuudessa on rikottu törkeästi lainsäädäntöä mm. sähköisessä toimitusmenettelyssä ja kaikkien häntä koskevien asiakirjojen saannissa. Kangas epäilee, että vieläkään hän ei ole saanut kattavasti kaikkea aineistoa.

 

Kankaan mukaan valintaprosessi osoittaa selkeästi miten työsyrjintää ja harkintavallan väärinkäyttöä toteutetaan valintaprosessissa.

 

Kangas vaatii teknisen lautakunnan päätösten 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66 välitöntä kumoamista.

 

Oikaisuvaatimus on kuntalain 134 §:n mukaan käsiteltävä kiireellisenä. Sain teknisen lautakunnan esittelijänä vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta 7.9.2018 viestin, jossa hän toteaa, että P Kankaan oikaisuvaatimusta ei viedä vielä lautakuntaan, vaan hän antaa siitä erillisen määräyksen kuka asian voi esitellä, jotta mennään hallintolain mukaan. Sain tiedusteluuni 21.1.2019 viestin nykyiseltä vs. kunnanjohtajalta, että en ole asiassa esteellinen. Liitteenä oli kuntaliiton Ylinampalle jo 16.10.2018 annettu lausunto, jonka mukaan allekirjoittanut ei ollut esteellinen.

 

Yhdyskuntainsinöörin paikka on ollut haettavana ensimmäisen kerran 13.4. -28.4.2017. Tuolloin valittiin neljä hakijaa haastatteluihin, yksi hakijoista oli Kangas. Haastatteluihin saapui valituista kolme hakijaa. Ensimmäinen toimeen valittu perui tulonsa jonka jälkeen valittiin toinen hakija, joka myös perui myös tulonsa. Haastateltavista jäljelle jäänyttä Pentti Kangasta ei valittu vaan käynnistettiin hakuprosessi uudelleen ja tämän haun jälkeen jatkettiin hakuprosessia ilman, että perusteltiin Kankaan valitsematta jättämistä millään tavoin. Uudesta hakukierroksesta valittiin neljä haastatteluun joista yksi oli jälleen Pentti Kangas. Lautakunta päätti 30.5.2018 valita soveltuvuustesteihin insinööri Pentti Kankaan, insinööri Anssi Pölläsen ja insinööri Esa Pöyliön. Vs. tekninen johtaja Mauri Kivelä valitsi soveltuvuustestauksen tekijäksi Oy Practia Ab:n/ Antti Suvanto. Saadun tiedon mukaan tieto testauksen toteuttajan ja hänen yhteystiedot tulivat vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta. Kaikille kolmelle, Kangas mukaan lukien, tehtiin kevyt soveltuvuustesti. Tästä kolmikosta valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 18.7.2018.2018 § 61 yhdyskuntainsinöörin toimeen Esa Pöyliö. Koska yksi pöytäkirjan tarkastajista ei suostunut allekirjoittamaan pöytäkirjaa, tarkistettiin pöytäkirja kokouksessa 3.8.2018 § 66. Uudelle valitulle yhdyskuntainsinöörille tehtiin 6.8.2018 toistaiseksi voimassa ole työsopimus, vaikka päätös ei ole vielä lainvoimainen.

 

Lautakunnassa 3.8.2018 § 66 pöytäkirjaa 18.7.2018 tarkastettaessa ei käsitelty niitä kirjallisesti ilmoitettuja perusteita siitä, miksi edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaja ei allekirjoittanut pöytäkirjaa 18.7.2018. Pöytäkirjan tarkastamisesta oli päättämässä viisi sellaista lautakunnan jäsentä/varajäsentä jotka eivät olleet tarkastuksen kohteena olevassa kokouksessa läsnä, joten he eivät voineet tietää oliko pöytäkirja kokouksen kulun mukainen. Kolme lautakunnan jäsentä oli läsnä molempien pykälien § 61 ja § 66 osalta.

 

Yhdyskuntainsinöörin työpaikan hakuilmoituksen 3 momentissa todetaan mm. seuraavaa:

"Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi."

 

Infra-ala on maa-ja vesirakentamisen tehtäväalue, joita ovat mm. tiet, kadut, sillat, vesihuoltojärjestelmät, ympäristörakenteet, kalliotilat ym. edustavat.

 

Tekninen lautakunta 18.7.2018 § 61 on päättänyt seuraavaa:

"Tekninen lautakunta valitsee yhdyskuntainsinöörin toimeen ansioituneimman Esa Pöyliön (eniten eduksi katsottavaa työkokemusta sekä soveltuvuustestauksen tietoihin perustuvaa edellytystä)."

 

Haastatelluista kolmesta hakijasta kaikki täyttivät koulutusvaatimuksen. Infra-alan työkokemusta hakemusten perusteella oli em. kolmella seuraavasti:

- Pentti Kangas 29 vuotta 1 kk, josta teknikkona 9 vuotta 10 kk

- Esa Pöyliö 24 vuotta 6 kk, josta teknikkona 14 vuotta

- Anssi Pöllänen 20 vuotta 1 kk, kaikki työkokemus insinöörinä

 

Edellä mainituin perustein lautakunnan peruste valinnalle "eniten eduksi katsottavaa työkokemusta" ei pidä paikkaansa, mikäli työkokemuksella tarkoitetaan työpaikkahakemuksessa mainittua työkokemusta.

 

Ansiovertailu on laadittu, ansiovertailua ei ole kuitenkaan pöytäkirjan liitteenä eikä oheismateriaalina. Ansiovertailuun on otettu työkokemuksen lisäksi sarake "oleellinen työkokemus", joka ei perustu työhakemuksen eduksi katsovaan työkokemukseen vaan on suppeampi. Tässä ansiovertailussa Pöyliön työkokemuksen kesto on merkitty virheellisesti 27 vuoteen.

 

Saadun tiedon mukaan pöytäkirjasta 3.8.2018 § 66 oli jätetty vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampan tahdosta lautakunnan jäsenen Outi Marttilan eriävän mielipiteen liitteen pois. Liitettä ei ilmeisesti ole toimitettu Kankaalle tiedoksi.

 

Poliisin tiedote 9.1.2018 on ollut lautakunnan jäsenillä luettavana kahteen kertaan koskien yhdyskuntainsinöörivalintoja. Jäsenet ovat omalta osaltaan harkinneet itse esteellisyyttään, yksi lautakunnan jäsen on jäävännyt itsensä. Hallintolain 29. §:n mukaan monijäsenisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä päättää viime kädessä toimielin.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää kumota teknisen lautakunnan päätökset 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66. Perusteena kumoamiselle on työkokemuksen tulkinta vastoin toimen hakuilmoitusta, pöytäkirjan 18.7.2018 § 61 tarkastamatta jättämiseen liittyvien syiden käsittelemättömyys ja eriävän mielipiteen liitteen poistamien ilman perusteluja.

Kankaan vaatimuksen oikaisuvaatimuksen tekemisestä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta lautakunta päättää hylätä lakiin perustumattomana.

 

Päätös:

Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä. Esteellisyyden perusteena sama kuin aikaisemminkin.

 

Ahti Ovaskainen tiedusteli onko muita esteellisiä tässä asiassa.

Puheenjohtaja kysyi Ahti Ovaskaiselta onko hänellä perusteltua esitystä jonkun lautakunnan jäsenen mahdollisesta esteellisyydestä.

Ahti Ovaskainen ei vastannut.

Esteellisyysasian käsittelyyn liittyen Outi Marttila pyysi, että lautakunta saisi nähtäville poliisin tiedotteen 9.1.2018 ja Suomen Kuntaliiton vastaus 10.4.2018 teknisen johtajan kysymykseen.

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 14.05 - 14.09.

 

Tekninen johtaja haki mainitut asiakirjat ja luki ne kokouksessa.

 

Puheenjohtaja totesi, että ei ole tuotu esille sellaisia perusteluita ketään lautakunnan jäsentä kohtaan, minkä vuoksi puheenjohtaja katsoisi velvollisuudekseen saattaa lautakunnan päätettäväksi jonkun jäsenen esteellisyys. Myöskään kukaan lautakunnan jäsenistä ei vaatinut asian ratkaisemista äänestämällä.

 

Tekninen johtaja ilmoitti esittelytekstiin seuraavan korjauksen johtuen päällekkäisistä työkokemusajoista Kuntarekryssä (Kuntarekry laskee päällekkäiset työajat erillisiksi)

- Pentti Kangas 25 vuotta 10 kk, josta teknikkona 9 vuotta 10 kk

- Esa Pöyliö 24 vuotta 6 kk, josta teknikkona 14 vuotta

- Anssi Pöllänen 19 vuotta 10 kk, kaikki työkokemus insinöörinä

 

Marita Toivanen teki Oula Vuollin kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

Lautakunta toteaa, että oikaisuvaatimukset tulee tuoda lautakunnan käsiteltäväksi viipymättä ja tähän tulee kiinnittää jatkossa paremmin huomiota.

 

Lautakunta hylkää Pentti Kankaan oikaisuvaatimukset sekä niihin perustuvat kuluvaatimukset. Perustelut:

 

Teknisen lautakunnan kokous 3.8.2018 § 66:

 

- Kuntaliitosta saatujen toimintaohjeiden mukaisesti lautakunta on hyväksynyt edellisen kokouksen pöytäkirjan, koska toinen pöytäkirjantarkastajista ei ole pöytäkirjaa tarkastanut. Väitteet siitä, että pöytäkirjantarkastukseen olisivat esteellisiä osallistumaan ne henkilöt, jotka eivät ole olleet kyseisessä kokouksessa läsnä, on lakiin perustumaton.

- Pentti Kangas on ilmoittanut oikaisuvaatimuksessaan, että hän on tehnyt tutkintapyynnön "koskien yhdyskuntainsinöörin valintaprosessin aiempia vaiheita". Lautakunta ei kykene näillä tiedoilla ottamaan asiaan kantaa enemmin kuin yleisellä tasolla toteamalla, että tutkintapyynnön tekeminen ja poliisilta saatu vahvistus siitä, että tutkintapyyntö on kirjattu poliisin järjestelmään, on nimenomaan ilmoitus siitä, että tutkintapyyntö on vastaanotettu. Juridisesti henkilö tulee tietoiseksi olevansa jossain poliisin esitutkinnassa silloin, kun hän vastaanottaa henkilökohtaisesti poliisin ilmoituksen siitä, että hän on epäillyn asemassa.

- Lautakunnan jäsenet ilmoittavat ja vastaavat itse omasta esteellisyydestään. Lautakunnan kokouksessa kukaan jäsen ei ilmaissut perusteita, eikä vaatimuksia jonkin jäsenen esteellisyyden selvittämiseksi, joten puheenjohtajalle ei tullut tarvetta selvittää kenenkään esteellisyyttä tai saattaa asiaa lautakunnan päätettäväksi.

 

Teknisen lautakunnan kokous 18.7.2018 § 61:

 

- Pentti Kangas on ilmoittanut oikaisuvaatimuksessaan, että hän on tehnyt tutkintapyynnön "koskien yhdyskuntainsinöörin valintaprosessin aiempia vaiheita". Lautakunta ei kykene näillä tiedoilla ottamaan asiaan kantaa enemmin kuin yleisellä tasolla toteamalla, että tutkintapyynnön tekeminen ja poliisilta saatu vahvistus siitä, että tutkintapyyntö on kirjattu poliisin järjestelmään, on nimenomaan ilmoitus siitä, että tutkintapyyntö on vastaanotettu. Juridisesti henkilö tulee tietoiseksi olevansa jossain poliisin esitutkinnassa silloin, kun hän vastaanottaa henkilökohtaisesti poliisin ilmoituksen siitä, että hän on epäillyn asemassa.

- Lautakunnan jäsenet ilmoittavat ja vastaavat itse omasta esteellisyydestään. Lautakunnan kokouksessa käsiteltäessä § 61 kukaan jäsen ei ilmaissut perusteita, eikä vaatimuksia jonkin jäsenen esteellisyyden selvittämiseksi, joten puheenjohtajalle ei tullut tarvetta selvittää kenenkään esteellisyyttä tai saattaa asiaa lautakunnan päätettäväksi.

- Esittelijänä toiminut vs. tekninen johtaja Mauri Kivelä on laatinut ansiovertailun. Hänellä on kokemusta ansiovertailun laadinnasta myös aiemmissa työtehtävissään toimiessaan mm. teknisenä johtajana. Esittelijä ei ole ottanut Pentti kankaan osalta huomioon olennaisena työkokemuksena hänen toimimistaan vesihuoltoalalla mm. Levin vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana, koska yhdyskuntainsinöörin tehtäviin ei Kittilässä kuulu vesihuoltoon liittyviä tehtäviä.

- Lautakunta toteaa, että kyseessä on yhdyskuntainsinöörin toimi, ei virka. Lautakunnalla on laaja harkinnanvalta valita hakuehdot täyttävistä hakijoista parhaaksi katsomansa henkilö yhdyskuntainsinöörin toimeen. Lautakunta on esittelijän esityksen mukaisesti valinnut yhdyskuntainsinöörin toimeen ansioituneimman hakijan Esa Pöyliön, jolla oli eniten eduksi katsottavaa työkokemusta sekä soveltuvuustestauksen tietoihin perustuvaa edellytystä.

-Lautakunta on kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt puheenjohtajan äänestysesityksen yhdyskuntainsinöörin valinnasta. Pentti Kankaan valinnasta yhdyskuntainsinööriksi on äänestetty ja hän ei ole tullut valituksi toimeen, vaan lautakunnan enemmistö on valinnut toimeen Esa Pöyliön.

 

Muilta osin lautakunta katsoo, että Pentti Kankaan oikaisuvaatimuksessaan esiin tuomat muut seikat eivät varsinaisesti liity oikaisuvaatimuksen kohteina oleviin päätöksiin, eikä niihin ole lautakunnan osalta tarvetta lausua. Yleisellä tasolla lautakunta toteaa, että jos henkilö ei saa pyytämiään asiakirjoja viranomaiselta, voi hän pyytää asiasta viranhaltijapäätöksen ja saattaa asian valitusteitse oikeuden ratkaistavaksi.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Marita Toivasen esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin 3 kpl (Linnala Maija, Marttila Outi ja Ovaskainen Ahti ), "ei"-ääniä 5 kpl (Hettula Juha, Jauhojärvi Pirkko, Kangas Eija, Toivanen Marita ja Vuolli Oula ).

 

Äänin 3 - 5 Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi.

 

Lauri Kurula ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.
Outi Marttila ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Ahti Ovaskainen ja Maija Linnala ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen teknisen johtajan esitykseen perustuen.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa