Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.01.2019/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 82

06.03.2018

Kunnanhallitus

§ 12

08.01.2019

 

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Harri Mattilan valituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 13.12.2017 § 93 "Vs. kunnanjohtajan virka"

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 06.03.2018 § 82

 

 

(Lisätietoja: Kunnanhallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 808 781)

 

Vs. kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat ilmoittaneet olevansa esteellisiä käsittelemään ko. asiaa. Sen vuoksi asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt hankkimaan Kittilän kunnanvaltuustolta lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon Harri Mattilan tekemän ja lausuntopyynnön liitteenä olevan valituksen johdosta.

Kittilän kunnanhallitus on toimivaltainen antamaan hallinto-oikeudelle lausunnon hallintosäännön 24 §:n 14. kohdan mukaisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esittää, että kunnanhallitus päättää lausua Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Harri Mattilan valituksen johdosta seuraavaa:

 

"Valittaja vaatii päätöstä kumottavaksi virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, kunnanvaltuuston toimivallan ylittävänä ja lainvastaisena.

 

Valittaja tuo valituksessaan kohdassa 1 esille, että vs. kunnanjohtajan valinnan valmistelu- ja päätöksentekoprosessiin haastattelutoimikunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa on osallistunut luottamushenkilöitä, jotka ovat virkarikossyytteessä ja tämän vuoksi valittajan mukaan esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon. Kittilän valtuusto on (31.10.2017 § 80) pidättänyt syytteessä olevat luottamushenkilöt osallistumasta asioiden käsittelyyn, joista he ovat syytteessä siihen saakka, kunnes syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla tuomioistuimessa. Aloite luottamusmiesten luottamustoimesta pidättämiseksi virkarikossyytteiden vuoksi on siis käsitelty 1.1.2017 voimaan tulleen Kuntalain 85 §:n vaatimalla tavalla. Prosessin aikana eri tahoilta (mm. kuntaliiton johtavalta lakimieheltä Arto Suloselta sekä myöhemmin valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän jäseniltä) on saatu selkeä vastaus siihen, että syytteessä olevat luottamushenkilöt eivät ole esteellisiä osallistumaan kunnalliseen päätöksentekoon niin kauan kuin heitä ei ole pidätetty luottamustoimestaan paitsi niissä asioissa, joista he ovat syytteessä. Valittajan väite esteellisten luottamushenkiöiden osallistumisesta päätöksentekoon ei siis pidä paikkaansa.

 

Valittajan esille tuomat valittajan henkilökohtaiset päätelmät kohdassa 2 ovat sellaisia, että Kittilän kunta ei kykene niihin ottamaan kantaa. Mainittakoon kuitenkin, että kunnan tietoon ei ole tullut, että vs. kunnanjohtajaa vastaan olisi nostettu syytettä mistään sellaisesta epäillystä teosta, jolla olisi vaikutusta hänen viranhoitoonsa eikä Kittilän kunnassa ole vireillä häneen kohdistuen virantoimituksesta pidättämisprosessia. Vs. kunnanjohtaja on toiminnassaan noudattanut esteellisyyssäännöksiä, eikä Kittilän kunnan tiedossa ole hänen valmistelemiaan tai esittelemiään päätöksiä, joista olisi valitettu sillä perusteella, että vs. kunnanjohtaja olisi ollut esteellinen. Valittajan väittämä Sanna Ylinamman esteellisyydestä ja "päätöksenteon syntymisestä virheellisessä järjestyksessä, koska jääväämistä ei ole suoritettu" ei pidä paikkaansa.

 

Valittaja väittää valituksensa kohdassa 3 tulleensa vs. kunnanjohtajan valinnassa syrjityksi sukupuolen perusteella, kun hänet on jätetty valitsematta koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen ansioituneempana virkaan.

 

Kittilän kunnassa on ollut haettavana vs. kunnanjohtajan virka ajalle 1.1. - 31.12.2018. Hakuaika päättyi 24.11.2017 ja määräaikaan mennessä vs. kunnanjohtajan virkaa haki kaksikymmentäneljä henkilöä. Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Risto Kuoksan, Harri Mattilan, Tiina Nikander-Koivukankaan sekä Sanna Ylinamman. Haastattelua suorittamaan oli kunnanhallituksen päätöksellä kutsuttu kunnanhallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajiston lisäksi Vihreiden ja Kokoomuksen edustajat.

 

Haastattelut pidettiin 5.12.2017 ja haastateltavina olivat kaikki kunnanhallituksen haastatteluun kutsumat ehdokkaat. Haastatteluun osallistuivat kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2.varapuheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä, neljä (4) varajäsentä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja sekä controller. Haastattelua varten kaikille osallistujille jaettiin tämän lausunnon liitteenä oleva haastattelulomake, jonka pohjalta haastattelu suoritettiin.

 

Välittömästi haastattelujen jälkeen alkaneessa kunnanhallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtaja kirjasi hallituksen jäsenten haastateltaville antamat pisteet, ja hakijoista eniten pisteitä saivat Harri Mattila ja Sanna Ylinampa tasapistein 129. Yhteenveto hakijoiden saamista pisteistä on lausunnon liitteenä. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vs. kunnanjohtajaksi valittaisiin oikeustieteen maisteri, varatuomari Sanna Ylinampa. Valtuuston kokouksessa 13.12.2017 §:ssä 93 suoritettiin vs. kunnanjohtajan valinnasta vaali suljetuin lipuin. Vaalissa Sanna Ylinampa sai yhdeksäntoista (19) ääntä ja Harri Mattila kahdeksan (8) ääntä ja näin ollen vs. kunnanjohtajan virkaan tuli valituksi oikeustieteen maisteri, varatuomari Sanna Ylinampa. Valtuuston päätöksessä ei ole esitetty perusteluja valinnalle, koska kyseessä on monijäsenisen toimielimen suorittama vaali suljetuin lipuin.

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 19.6.2017 Oikeudenmukainen Kittilä- valtuustoryhmä, Vihreät- valtuustoryhmä ja Kittilän kokoomus -valtuustoryhmä jättivät yhteisen aloitteen koskien syyteharkinnassa olevien luottamushenkilöiden pidättäytymistä luottamustehtävien hoitamisesta ja luottamustoimesta pidättämistä. Kunnanhallituksen kokouksessa 15.8.2017 käsiteltiin tätä aloitetta ja kunnan controller Tuija Lång määrättiin valmistelemaan asiaa vt. kunnanjohtaja Timo Kurulan ja hallintojohtaja Esa Mäkisen ilmoitettua olevansa esteellisiä valmistelemaan kyseistä asiaa.

 

Kittilän kunnanhallitus päätti 11.9.2017 yksimielisesti , että hallintojohtaja Esa Mäkisen vuosilomasijaiseksi ajalle 15.09.2017 - 31.10.2017 määrätään varatuomari, oikeustieteiden maisteri Sanna Ylinampa. Sanna Ylinampa avusti controller Tuija Långia hänen valmistellessaan Kuntalain 85.4 §:n mukaista luottamusmiesten luottamustoimesta pidättämistä mm. kuulemisen osalta.

 

Kittilän kunnanhallitus päätti 10.10.2017 julistaa haettavaksi vt. kunnanjohtajan viran ajalle 1.1.-31.12.2018. Kittilän vt. kunnanjohtajana oli tuolloin Timo Kurula, joka oli valittu tehtäväänsä 31.12.2017 saakka. Tehtävä tuli täyttää vt:nä koska sitä ei voitu täyttää vakinaisesti sovintoneuvottelujen kunnanjohtaja Anna Mäkelän ja kunnan välillä ollessa kesken valituksen vuoksi.

 

Kittilän kunta sai 16.10.2017 Oulun Syyttäjänvirastolta sähköpostitse ilmoituksen, että kahtakymmentä seitsemää (27) Kittilän kunnan nykyistä tai entistä luottamushenkilöä vastaan oli nostettu erilaisia syytteitä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virka-aseman väärinkäyttämisestä, työturvallisuusrikoksesta sekä työsyrjinnästä. Syyttäjänvirasto tiedotti julkisesti asetetuista syytteistä 13.10.2017.

 

Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula toimitti anomuksen 16.10.2017 vuosiloman myöntämiseksi ajalle 30.10.-13.12.2017 ja palkattoman virkavapaan myöntämiseksi ajalle 14.12.-31.12.2017. Hakemustaan vt. kunnanjohtaja Timo Kurula perusteli tuolloin hyvän hallinnon periaatteella ja halulla suojella työnantajaa Kittilän kuntaa. Kunnanhallitus hyväksyi asian yksimielisesti ja samassa kokouksessa päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan viransijaiseksi määrätään 1.11.2017-31.12.2017 väliseksi ajaksi varatuomari, oikeustieteiden maisteri Sanna Ylinampa. Kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi 31.10.2017.

 

Tuolloin vs. hallintojohtajana toiminut Sanna Ylinampa esitti kunnanhallituksen kokouksessa 31.10.2017 että kunnanhallitus esittäisi samana päivänä kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Vs. hallintojohtajan esitys hävisi Marita Toivasen tekemälle esitykselle, jonka mukaan kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä, siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa ja tämä esitys tuli myös valtuuston päätökseksi myöhemmin samana päivänä pidetyssä valtuuston kokouksessa.

 

Sanna Ylinamman siirryttyä 1.11.2017 alkaen vs. kunnanjohtajan tehtävään hänen valmisteltavanaan oli mm. edellä mainitun valtuuston päätöksen laillisuusvalvonta sekä lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriö oli pyytänyt 2.11.2017 Kittilän kuntaa toimittamaan 18.12.2017 mennessä lausunnon kuntalain (410/2015) 12 a luvun mukaisen poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn käynnistämisestä.

Valtiovarainministeriö pyysi Kittilän kunnan lausuntoa selvitysryhmän asettamisesta lausuntopyynnön liitteenä olevan asettamispäätösluonnoksen mukaisesti. Luonnoksessa todettiin, että selvitystyö alkaisi 1.1.2018 ja päättyisi selvitystyön valmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.2.2018. Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman kunnanhallituksen 13.12.2017 kokoukseen laatima lausuntoesitys tuli kunnanhallituksen esitykseksi ja samana päivänä myöhemmin pidetyssä valtuuston kokouksessa kyseisen esityksen mukainen lausunto hyväksyttiin kunnan lausunnoksi valtiovarainministeriölle.

 

Nyt valituksenalainen vs. kunnanjohtajan valintapäätös tehtiin samassa valtuuston kokouksessa 13.12.2018. Kokouksen ensimmäisenä asiana käsiteltiin lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen tiedossa siis oli vs. kunnanjohtajan valintaa tehdessä se tieto, että VM tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä asettamaan selvitystyöryhmän Kittilään ja tuon selvitysryhmän työskentely alkaa jo 1.1.2018.

 

Vs. kunnanjohtajan määräaikaisen viran hakuilmoituksessa ei ole oikeudellista osaamiskriteeriä tuotu erikseen esille. Edellä selostetut tapahtumat huomioiden on silti varsin ymmärrettävää, että valintaa tehdessään valtuutetut ja varavaltuutetut ovat ilmeisesti antaneet erityistä painoarvoa Sanna Ylinamman oikeustieteen maisterin tutkinnolle ja tuomioistuinharjoittelulla saavutetulle varatuomarin pätevyydelle arvioitaessa hakijoiden taitoa ja kykyä selviytyä vs. kunnanjohtajan tehtävästä juuri silloisessa Kittilän tilanteessa. Valtuutettujen Sanna Ylinamman valintaa puoltaneissa puheenvuoroissa valtuuston kokouksessa tuotiin mm. esille, että Kittilä oli "liikkuvassa junassa" ja tässä tilanteessa ei enää voitu ajaa sisään ketään uutta henkilöä, kun selvitysryhmä oli tulollaan heti vuoden alusta. Todettiin myös , että Sanna Ylinampa on kyennyt toimimaan puolueettomasti ja on hyvin perehtynyt nyt kyseessä olevaan varsin poikkeukselliseen Kittilän kunnassa vallitsevaan tilanteeseen. Mattilan työkokemusta kunnanjohtajana arvostettiin puheenvuoroissa niin hallituksen kuin valtuustonkin käsittelyn yhteydessä, mutta tässä kokonaisharkinnassa enemmistö oli Sanna Ylinamman valinnan takana.

 

Kittilän kunta haluaa vielä erityisesti tuoda esille, että missään Suomen kunnassa koskaan aikaisemmin ei ole ollut sellaista tilannetta kuin Kittilän kunnassa 1.6.2017 alkaneella valtuustokaudella. Kuntalain 1.1.2017 voimaan astunutta uutta 85 §:ää ja 1.6.2017 voimaan astunutta 12 a lukua ei ole aiemmin sovellettu missään muussa kunnassa, eikä käytettävissä ole aiempaa oikeuskäytäntöä. Kittilän kunta on pakotettu selvittämään itse parhaimmat mahdolliset menettelytavat, jotta kuntalain vaatimukset täyttyvät, mutta samalla myös luottamusmiesten oikeusturva otetaan huomioon. Oikeudellisia neuvoja ei tilanteessa Kittilälle ole paljon tarjolla etukäteen, mutta päätösten jälkeen arvostelijoita kyllä löytyy. Sanna Ylinampa on todella haasteellisessa tilanteessa kyennyt toimimaan puolueettomasti ja hän on perusteellisesti pyrkinyt selvittämään kaikki eri vaihtoehdot ja faktat päätöksenteon tueksi. Osoituksena tästä puolueettomuudesta on mm. se, että esitettyään luottamusmiesten luottamustoimesta pidättämistä, myös nämä henkilöt ovat silti äänestäneet hänen valintansa puolesta.

 

Erityisesti tilanteessa tulee myös ottaa huomioon se, että nyt valittavana on ollut vuoden määräaikainen vs. kunnanjohtajan virka, joten kokonaisharkinnassa ja valinnassa on hyvinkin voinut korostua ne seikat, joiden voidaan katsoa edesauttavat virkatehtävän hoitamisessa nyt vuoden 2018 aikana. Tämän vuoden aikana tosiasiallisestikin luottamusmiesten luottamustoimesta pidättämiseen liittyvät prosessit väistämättä hallitsevan Kittiläläistä päätöksentekoa.

 

Kittilän kunta vastustaa valittajan vaatimusta päätöksen välittömästä täytäntöönpanokiellosta. Kittilän kunnan tilanne vaatii edelleenkin vahvaa juridista osaamista ja näin jälkiviisaana voidaan Harri Mattilan valitukseen viitaten todeta, että hän ei ole oikea henkilö tässä hetkessä luotsaamaan Kittilän kuntaa Kuntalain 12 a luvun mukaisessa prosessissa, joka Kittilässä tällä hetkellä on meneillään. Perehdyttäminen Kittilän tosiasialliseen tilanteeseen ei voi Mattilan ehdottamalla tavalla tapahtua Suomen Kuvalehden artikkeleita lukemalla. Kittilän kunta ei myöskään hyväksy valittajan 1.500 euron oikeudenkäyntikuluvaatimusta, koska valittaja ei esittänyt mitään perusteita vaatimuksensa tueksi."

 

Päätös:

Käsiteltäessä salaisen esityslistan asiaa 1 (KhallS 6.3.2018 § 9) todettiin seuraavaa:

"Hallintojohtaja Esa Mäkinen oli ilmoittanut olevansa esteellinen viitaten hallintolain 28 § 1 mom 7 kohtaan perustuen työturvallisuusasian tutkintaan eikä ollut läsnä tämän asian ja julkisena käsiteltävien asioiden esityslistan asian 3 (Khall 6.3.2018 § 82) käsittelyn aikana.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi controller Tuija Lång tämän asian sekä julkisena käsiteltävien asioiden esityslistan asian 3 (Khall 6.3.2018 § 82) käsittelyn ajan."

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa oli poissa tämän asian käsittelyn ajan esteellisenä koska asia koskee häntä.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että ''Kunnanvaltuuston päätös tulee kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena. Varalle valittu Harri Mattila tulee ansioituneempana valita vs. kunnanjohtajan virkaan ajalle 1.1.-31.12.2018''. (Esitys perusteluineen kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä). Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty puheenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen puheenjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Tarmo Salonen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Merja Korva.

 

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys tuli kokouksen päätökseksi.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteensä Mertaniemen esitykseen perustuen.

__________

 

Khall 08.01.2019 § 12

 

(Valmistelija vs. kunnanjohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt kunnanhallitukselle Harri Mattilan virkavaaliasiaan liittyvät asiakirjat selityksen antamista varten. Selitys ja sen liitteet on toimitettava Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 21.1.2019 mennessä.

 

Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toimittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen seuraavan selityksen:

 

Kittilän kunnanhallitus vaatii, että Harri Mattilan valitus hylätään perusteettomana ja että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös pysytetään voimassa.

Kittilän kunta on toimittanut Harri Mattilan valituksen johdosta lausuman Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 6.3.2018 ja asiaa käsiteltäessä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulee huomioida kaikki ne perusteet, joihin Kittilän kunta on viitannut lausumassaan ja lausuman liitteenä olevissa kirjallisissa todisteissa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

Lisäksi Kittilän kunta toteaa Mattilan Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemän valituksen perusteella seuraavaa:

 

Syytteessä olleet luottamushenkilöt eivät olleet esteellisiä päättämään vs. kunnanjohtajan virkavaalissa, sillä valtuusto oli 31.10.2017 pidättänyt syytteessä olevat luottamusmiehet osallistumasta pelkästään niiden asioiden käsittelyyn, joista he ovat syytteessä. Kuntalain 12 a luvun mukainen menettely oli valtiovarainministeriön osalta vasta selvitysryhmän asettamiseen liittyvässä kuulemisvaiheessa, kun kunnanjohtajan virkavaali pidettiin 13.12.2017. Selvitysryhmää ei ollut vielä asetettu ja selvitysryhmän raportti ja toimenpidesuositukset julkaistiin vasta maaliskuussa 2018.

 

Mattila väittää valituksessaan Ylinammalle muodostuvan laajan esteellisyyden hänen väittämänsä rikosepäilyn johdosta. Kittilän kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2018 aikana ei poliisi ole tiedottanut kuntaa mistään esitutkinnasta Sanna Ylinampaan liittyen, eikä mitään syytteitä ole nostettu.

 

Sanna Ylinampa on vs. kunnanjohtajana toimiessaan vuoden 2018 aikana ollut esteellinen toimimaan esittelijänä vain muutamassa käsiteltävänä olleessa asiassa kunnanhallituksessa, joten Mattilan oletukset hänen esteellisyydestään ja sen vaikutuksesta viranhoitoon eivät ole perusteltuja.

 

Kittilän kunnanvaltuustolla on ollut tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta muusta hyväksyttävästä seikasta johtuva peruste valita Ylinampa vs. kunnanjohtajan virkaan. Valtuusto on ennakoinut kuntalain 12 a luvun mukaisen prosessin vaikuttavan merkittävästi vuoden 2018 päätöksentekoon.

 

Jälkikäteen todettuna valtuusto osui arviossaan vähintäänkin oikeaan ja Ylinamman oikeudellinen tietämys ja prosessin tuntemus tuli täysimääräisesti hyödynnettyä. Hänen työskentelyään arvostettiin siinä määrin, että hän tuli 29.10.2018 valituksi Kittilän kunnan hallintojohtajan vakinaiseen virkaan. Kittilän kunta haluaa vielä erityisesti tähdentää, että Kittilän kunnan tilanteessa ei ole ollut kyse mistään poikkeusoloihin yleisesti vetoamisesta, vaan tilanteesta, jossa yksikään kunta Suomessa ei ole aiemmin ollut.

 

Muilta osin Kittilän kunta viittaa hallinto-oikeuden ratkaisuun, sen perusteluihin ja johtopäätöksiin ja toteaa, että valtuuston päätös 13.12.2017 § 93 ei ole syntynyt valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

Päätös:

Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui asiaa käsiteltäessä esteellisenä hallintolain 28 §:n 1. momenttiin perustuen, jolloin pöytäkirjanpitäjänä tässä asiakohdassa toimi vs. kunnanjohtaja.

 

Keskustelun kuluessa vs. kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:

 

Kunnanhallitus toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen seuraavan selityksen:

 

Kittilän kunnanhallitus vaatii, että Harri Mattilan valitus hylätään perusteettomana ja että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös pysytetään voimassa.

 

Kittilän kunta on toimittanut Harri Mattilan valituksen johdosta lausuman Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 6.3.2018 ja asiaa käsiteltäessä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulee huomioida kaikki ne perusteet, joihin Kittilän kunta on viitannut lausumassaan ja lausuman liitteenä olevissa kirjallisissa todisteissa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

Lisäksi Kittilän kunta toteaa Mattilan korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemän valituksen perusteella seuraavaa:

 

Syytteessä olleet luottamushenkilöt eivät olleet esteellisiä päättämään vs. kunnanjohtajan virkavaalissa, sillä valtuusto oli 31.10.2017 pidättänyt syytteessä olevat luottamusmiehet osallistumasta pelkästään niiden asioiden käsittelyyn, joista he ovat syytteessä. Kuntalain 12 a luvun mukainen menettely oli valtiovarainministeriön osalta vasta selvitysryhmän asettamiseen liittyvässä kuulemisvaiheessa, kun kunnanjohtajan virkavaali pidettiin 13.12.2017. Selvitysryhmää ei ollut vielä asetettu ja selvitysryhmän raportti ja toimenpidesuositukset julkaistiin vasta maaliskuussa 2018.

 

Mattila väittää valituksessaan Ylinammalle muodostuvan laajan esteellisyyden hänen väittämänsä rikosepäilyn johdosta. Kittilän kunnanhallitus toteaa, ettei mitään syytteitä ole nostettu.

 

Sanna Ylinampa on vs. kunnanjohtajana toimiessaan vuoden 2018 aikana ollut esteellinen toimimaan esittelijänä tähän asiaan liittyen vain muutamassa käsiteltävänä olleessa asiassa kunnanhallituksessa, joten Mattilan oletukset hänen esteellisyydestään ja sen vaikutuksesta viranhoitoon eivät ole perusteltuja.

 

Kittilän kunnanvaltuustolla on ollut tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta muusta hyväksyttävästä seikasta johtuva peruste valita Ylinampa vs. kunnanjohtajan virkaan. Valtuusto on ennakoinut kuntalain 12 a luvun mukaisen prosessin vaikuttavan merkittävästi vuoden 2018 päätöksentekoon.

 

Jälkikäteen todettuna valtuusto osui arviossaan vähintäänkin oikeaan ja Ylinamman oikeudellinen tietämys ja prosessin tuntemus tuli täysimääräisesti hyödynnettyä. Hänen työskentelyään arvostettiin siinä määrin, että hän tuli 29.10.2018 valituksi Kittilän kunnan hallintojohtajan vakinaiseen virkaan. Kittilän kunta haluaa vielä erityisesti tähdentää, että Kittilän kunnan tilanteessa ei ole ollut kyse mistään poikkeusoloihin yleisesti vetoamisesta, vaan tilanteesta, jossa yksikään kunta Suomessa ei ole aiemmin ollut.

 

Muilta osin Kittilän kunta viittaa hallinto-oikeuden ratkaisuun, sen perusteluihin ja johtopäätöksiin ja toteaa, että valtuuston päätös 13.12.2017 § 93 ei ole syntynyt valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

Kunnanhallitus piti kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksestä 1. neuvottelutauon klo 18.20-18.30 ja toisen klo 18.55-19.07.

 

Toni Kenttälä poistui kokouksesta klo 17.40, Raija Palosaari klo 17.30 ja Aki Nevalainen klo 19.

 

Tuula Mertaniemi esitti Ahti Ovaskaisen kannattamana, että

 

"Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös tulee kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena ja Harri Mattilan valitus tulee hyväksyä kaikilta osin.

 

Vs. kunnanjohtajan valinta 13.12.2017 on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, sillä päätöksentekoon on osallistunut syytteessä olevia luottamushenkilöitä. Heidän olisi tullut pidättäytyä tämän johdosta kokonaan luottamustehtävien hoitamisesta ja vs. kunnanjohtajan vaalista.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Edellinen virke on salassapidettävä JulkL 24 §:n 3 mom. mukaan.

 

Kunnanvaltuuston päätös 13.12.2017 on myös tasa-arvolain vastainen. Kuten Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden enemmistö on päätöksessään katsonut, on Harri Mattilaa hänen ja Ylinamman koulutusta sekä työkokemusta kokonaisuutena arvioiden pidettävä virkasuhteeseen otettua Ylinampaa ansioituneempana kyseiseen tehtävään.

 

Vs. kunnanjohtajan valinnassa on tapahtunut myös menettelyvirhe, sillä hakijoiden ansiovertailussa ei ole otettu ollenkaan huomioon siitä pois jätettyä Mattilan kunnallistutkintoa ja siihen liittyvää pääainetta kunnallisoikeutta.

 

Mitä tulee Sanna Ylinamman väitettyyn oikeudelliseen tietämykseen ja prosessin tuntemuksen hyödyntämiseen, viittaamme 23.4.2018 kunnanvaltuuston kokouksessa tekemäämme aloitteeseen, jossa esitimme vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättämistä koeajan päättymiseen huhtikuun 2018 lopussa. Perusteluina esitimme mm., että mielestämme Sanna Ylinampa ei ole osoittanut omaavansa niitä tietoja ja sitä osaamista, mitä Kittilän kunnan hallinnon hoitaminen edellyttää. Aloitteen allekirjoitti kuusi Oikeudenmukainen Kittilä valtuustoryhmän edustajaa ja kokoomuksen edustaja. Aloite liitteenä.

 

Esitämme, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto selityksenään korkeimmalle hallinto-oikeudelle toteaa, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös tulee kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena valittajan esittämillä perusteilla ja Harri Mattilan valitus hyväksyä kaikilta osin."

 

Marita Toivanen esitti Sakari Kautton kannattamana, että seuraava kappale ja siinä viitatut liitteet lisätään selitykseen. Lisäkappale tulee vs. kunnanjohtajan esityksen seuraavien kappaleiden väliin:

 

Sanna Ylinampa on vs. kunnanjohtajana toimiessaan vuoden 2018 aikana ollut esteellinen toimimaan esittelijänä vain muutamassa käsiteltävänä olleessa asiassa kunnanhallituksessa, joten Mattilan oletukset hänen esteellisyydestään ja sen vaikutuksesta viranhoitoon eivät ole perusteltuja.

 

Tähän lisäkappale.

Kittilän kunnanvaltuustolla on ollut tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta muusta hyväksyttävästä seikasta johtuva peruste valita Ylinampa vs. kunnanjohtajan virkaan. Valtuusto on ennakoinut kuntalain 12 a luvun mukaisen prosessin vaikuttavan merkittävästi vuoden 2018 päätöksentekoon.

 

Lisäys:

 

Mattila toteaa valituksessaan, että "kunnan oikeudellisten ostopalveluiden hankinta on ollut pitkään korkealla tasolla, vaikka viranhaltijalla on ollut oikeudellinen koulutus. Oma oikeudellinen soveltaminen on jäänyt vähäiseksi ja ostopalveluiden tilausyhdyshenkilön rooli korostunut." Kittilän kunnassa on selvitetty lakipalveluiden käyttöä ja selvitys on kunnan selityksen liitteenä (Liite 6). Selvityksestä käy ilmi, että vs. kunnanjohtaja ei ole tilaajana yhdessäkään lakipalvelutoimeksiannossa. Sen sijaan valtuuston oletuksen mukaisesti Ylinamman oikeustieteellistä koulutusta, kokemusta muutoksenhakuprosesseista ja hänen kykyään tuottaa korkealaatuista oikeudellista tekstiä on käytetty hyväksi vuoden 2018 aikana mm. liitteenä olevissa laaja-alaisissa valituksissa ja vastineissa, jotka vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa on laatinut Kittilän kunnan käyttöön (Liitteet 1-5). Ylinampa on laatinut kyseiset asiakirjat virkatyönään, eikä niistä ole aiheutunut lainkaan lakipalveluiden hankintakuluja ostopalveluna. Käsiteltävien asioiden poikkeuksellisuuteen liittyen kyseisten lausumien, valitusten ja vastineiden hankkiminen ostopalveluna olisi varmuudella tullut kunnalle maksamaan kymmeniä tuhansia euroja, eikä oikeudellista asiantuntemusta kyseisiin asioihin olisi ollut edes helposti löydettävissä.

 

Koska oli tehty vs. kunnanjohtajan pohjaehdotuksesta kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä, totesi puheenjohtaja, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksenä, että ensimmäiseksi äänestetään Tuula Mertaniemen esittämästä ja Ahti Ovaskaisen kannattamasta esityksestä (Jaa) ja Marita Toivasen esittämästä ja Sakari Kauton kannattamasta esityksestä (Ei) ja lopuksi vs. kunnanjohtajan muutetusta pohjaehdotuksen (Jaa) ja 1. äänestyksessä eniten ääniä saaneen esityksen kesken (Ei).

 

Suoritetussa äänestyksessä Tuula Mertaniemen esittämä ja Ahti Ovaskaisen kannattama esitys sai kaksi ääntä (Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen) ja Marita Toivasen esittämä Sakari Kauton kannattamana esitys neljä ääntä (Sakari Kautto, Pekka Rajala, Antti Pekkala ja Marita Toivanen).

 

Seuraavaksi kunnanhallitus äänesti vs. kunnanjohtajan muutetusta pohjaehdotuksesta ja Marita Toivasen esittämästä ja Sakari Kauton kannattamasta esityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi äänin kaksi tyhjää (Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen) - neljä (Sakari Kautto, Pekka Rajala, Antti Pekkala ja Marita Toivanen) Marita Toivasen esittämän ja Sakari Kauton kannattaman esityksen.

Näin kunnanhallitus hyväksyi toimitettavaksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen äänin kaksi tyhjää-neljä seuraavan selityksen:

 

Kunnanhallitus toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen seuraavan selityksen:

 

Kittilän kunnanhallitus vaatii, että Harri Mattilan valitus hylätään perusteettomana ja että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös pysytetään voimassa.

 

Kittilän kunta on toimittanut Harri Mattilan valituksen johdosta lausuman Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 6.3.2018 ja asiaa käsiteltäessä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulee huomioida kaikki ne perusteet, joihin Kittilän kunta on viitannut lausumassaan ja lausuman liitteenä olevissa kirjallisissa todisteissa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

Lisäksi Kittilän kunta toteaa Mattilan korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemän valituksen perusteella seuraavaa:

 

Syytteessä olleet luottamushenkilöt eivät olleet esteellisiä päättämään vs. kunnanjohtajan virkavaalissa, sillä valtuusto oli 31.10.2017 pidättänyt syytteessä olevat luottamusmiehet osallistumasta pelkästään niiden asioiden käsittelyyn, joista he ovat syytteessä. Kuntalain 12 a luvun mukainen menettely oli valtiovarainministeriön osalta vasta selvitysryhmän asettamiseen liittyvässä kuulemisvaiheessa, kun kunnanjohtajan virkavaali pidettiin 13.12.2017. Selvitysryhmää ei ollut vielä asetettu ja selvitysryhmän raportti ja toimenpidesuositukset julkaistiin vasta maaliskuussa 2018.

 

Mattila väittää valituksessaan Ylinammalle muodostuvan laajan esteellisyyden hänen väittämänsä rikosepäilyn johdosta. Kittilän kunnanhallitus toteaa, ettei mitään syytteitä ole nostettu.

 

Sanna Ylinampa on vs. kunnanjohtajana toimiessaan vuoden 2018 aikana ollut esteellinen toimimaan esittelijänä tähän asiaan liittyen vain muutamassa käsiteltävänä olleessa asiassa kunnanhallituksessa, joten Mattilan oletukset hänen esteellisyydestään ja sen vaikutuksesta viranhoitoon eivät ole perusteltuja.

 

Mattila toteaa valituksessaan, että "kunnan oikeudellisten ostopalveluiden hankinta on ollut pitkään korkealla tasolla, vaikka viranhaltijalla on ollut oikeudellinen koulutus. Oma oikeudellinen soveltaminen on jäänyt vähäiseksi ja ostopalveluiden tilausyhdyshenkilön rooli korostunut." Kittilän kunnassa on selvitetty lakipalveluiden käyttöä ja selvitys on kunnan selityksen liitteenä (Liite 6). Selvityksestä käy ilmi, että vs. kunnanjohtaja ei ole tilaajana yhdessäkään lakipalvelutoimeksiannossa. Sen sijaan valtuuston oletuksen mukaisesti Ylinamman oikeustieteellistä koulutusta, kokemusta muutoksenhakuprosesseista ja hänen kykyään tuottaa korkealaatuista oikeudellista tekstiä on käytetty hyväksi vuoden 2018 aikana mm. liitteenä olevissa laaja-alaisissa valituksissa ja vastineissa, jotka vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa on laatinut Kittilän kunnan käyttöön (Liitteet 1-5). Ylinampa on laatinut kyseiset asiakirjat virkatyönään, eikä niistä ole aiheutunut lainkaan lakipalveluiden hankintakuluja ostopalveluna. Käsiteltävien asioiden poikkeuksellisuuteen liittyen kyseisten lausumien, valitusten ja vastineiden hankkiminen ostopalveluna olisi varmuudella tullut kunnalle maksamaan kymmeniä tuhansia euroja, eikä oikeudellista asiantuntemusta kyseisiin asioihin olisi ollut edes helposti löydettävissä

 

Kittilän kunnanvaltuustolla on ollut tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta muusta hyväksyttävästä seikasta johtuva peruste valita Ylinampa vs. kunnanjohtajan virkaan. Valtuusto on ennakoinut kuntalain 12 a luvun mukaisen prosessin vaikuttavan merkittävästi vuoden 2018 päätöksentekoon.

 

Jälkikäteen todettuna valtuusto osui arviossaan vähintäänkin oikeaan ja Ylinamman oikeudellinen tietämys ja prosessin tuntemus tuli täysimääräisesti hyödynnettyä. Hänen työskentelyään arvostettiin siinä määrin, että hän tuli 29.10.2018 valituksi Kittilän kunnan hallintojohtajan vakinaiseen virkaan. Kittilän kunta haluaa vielä erityisesti tähdentää, että Kittilän kunnan tilanteessa ei ole ollut kyse mistään poikkeusoloihin yleisesti vetoamisesta, vaan tilanteesta, jossa yksikään kunta Suomessa ei ole aiemmin ollut.

 

Muilta osin Kittilän kunta viittaa hallinto-oikeuden ratkaisuun, sen perusteluihin ja johtopäätöksiin ja toteaa, että valtuuston päätös 13.12.2017 § 93 ei ole syntynyt valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin tässä asiakohdassa Mertaniemen tekemä ja Ovaskaisen kannattama esitys.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa