Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.01.2019/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 2

30.01.2019

 

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2019

 

65/05.02.19/2012

 

Sotelk 30.01.2019 § 2

 

(Lisätiedot; vastaava sosiaalityöntekijä, puh. 0400 139 684)

 

Uusi perhehoitolaki on tullut voimaan 1.4.2015. Kunnalla on valta myös itse päättää mm. palkkioiden ja kulukorvausten suuruudesta. Lastensuojelulaki painottaa perhehoitosijoitusten ensisijaisuutta lastensuojelussa. Perhehoitolaki rajaa hoidettavien lasten määrää perhehoidossa taatakseen mm. hoidon tason perheissä.

 

Perhehoitoa käytetään Suomessa myös vanhus-ja vammaispalveluissa ja laki ohjaa perhehoidon käyttöön myös niin, että perhehoitaja menee hoitamaan asiakasta tämän omaan kotiin. Perhehoitoa järjestetään eri asiakasryhmissä toimeksiantosopimuksella tavallisissa perhehoitajaksi soveltuvissa ja valmennuksen käyneissä perheissä tai sopimuksella ammatillisissa perhekodeissa. Kummatkin perhehoitomuodot ovat kunnan valvonnan piirissä.

 

Tukihenkilö-ja tukiperhetoiminta voi ehkäistä asiakkaan pysyvämpää sijoittamista perhehoitoon tai muualle. Tukiperheiden kysyntä on lisääntynyt vuonna 2018 Kittilässä.

 

Perhehoidon ja tukihenkilö ja -perhetoiminnan lakipohjana on sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja perhehoitolaki.

 

Perhehoitoa voidaan järjestää lapselle ja nuorelle lyhyt-ja pitkäaikaisesti tai kriisiluonteisesti. Perhehoitolaissa säädetään mm. perhehoitajan pätevyydestä, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta. Lisäksi perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan mm. perhehoitajan vapaan järjestämisestä, perhehoitajan valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä sopimuksen irtisanomisesta.

 

Myös tukihenkilöille ja -perheille järjestetään koulutusta ja valmennusta.

 

Perhehoitajien ja tukihenkilöiden ja -perheiden määrä ja saatavuus vaihtelee ja heitä tulisikin rekrytoida ja valmentaa säännöllisesti ja antaa työnohjausta ja vertaistukea. Myös selvät ja kohtuulliset palkkio- ja kulukorvausperusteet auttavat perhehoitajia ja tukihenkilöitä ja -perheitä sitoutumaan työhönsä. Perhehoitajilla ja tukihenkilöillä ja -perheillä on irtisanomisajat toimeksiantosopimuksessa.

 

Perhehoidon palkkiot ja korvausten vähimmäismäärät tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali-ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lasten ja nuorten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset lastensuojelussa seuraavasti:

 

Perhehoidon hoitopalkkion kuukausimäärään vaikuttaa lapsen hoitoisuuden lisäksi se, onko perhehoitaja työssä tai muun tulosuhteen piirissä (eläke, työttömyys, yrittäjä) vai onko hän pääasiallisesti hoitamassa lasta kotonaan tai lapsen kotona perhehoitajana.

 

1. Työssä oleva, yrittäjänä tai eläkkeellä oleva perhehoitaja:

Lapsi 0-17 vuotta palkkio 800 euroa/kk (786 euroa/kk, v. 2018), päivähoito ei pienennä hoitopalkkiota.

 

2. Kotona muutoin oleva perhehoitaja:

Lapsi 0-2 vuotias peruspalkkio 1290 euroa/kk. Perhehoitaja ei saa Kelalta vanhempainrahaa tai kotihoidontukea, joten tämä huomioidaan palkkion määrässä.

 

3. Kotona oleva perhehoitaja:

Lapsi 3-6 vuotias palkkio 1090 euroa/kk. Osa-aikainen päivähoito lapsen kehityksen tueksi (korkeintaan 10 hoitopäivää kuukaudessa) ei pienennä palkkiota.

 

4. Kotona oleva perhehoitaja:

Lapsi 7-17 vuotias 890 euroa/kk

 

5.Täysi-ikäinen nuori:

Nuoren (18-20 vuotiaan) joka jatkaa perhesijoituksessa hoitopalkkio ja kulukorvaus on voimassa oleva minimimäärä. Täysi-ikäisen nuoren muuttaessa omaan asuntoon voidaan kulukorvausta ja hoitopalkkiota maksaa perhehoitajalle edelleen sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti ns. jälkihuoltona.

 

Hoitopalkkiota korotetaan 100-300 euroa/kk, mikäli lapsi saa Kelan vammaistukea joita on kolme luokkaa.

 

Kulukorvauksen on tarkoitus kattaa sijoitetun lapsen ja nuoren ravinnosta, asumisesta, tavanomaisista harrastuksista ja henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei korvata muun lainsäädännön nojalla. Kulukorvauksesta sijaisvanhempi maksaa myös lapsen ja nuoren käyttörahan. Kulukorvaussummat perustuvat minimikulukorvaukseen ja lapsen elatuksen tarpeeseen eri ikäkausina (Oikeusministeriön elatusapuohje ohje 2007:2).

 

Kulukorvaus 1.1.2019 lähtien

 

0-12 vuotiaat lapset 421 euroa/kk (414 euroa/kk, v. 2018)

13-17 vuotiaat lapset 476 euroa/kk (485 euroa/kk, v. 2018)

(summiin tehdään vuosittain tarkistukset)

 

Sekä hoitopalkkio että kuukausittain maksettava kiinteä kulukorvaus ovat verotettavaa tuloa. Lopullisessa verotuksessa kulukorvaus luokitellaan tulonhankkimiskuluksi.

 

Perhehoitajalain 3 § mukaista käynnistämiskorvausta maksetaan perhehoitajalle korkeintaan 2984 euroa/perhehoidossa (2939,26 euroa/perhehoidossa) olevaa henkilöä kohti. (summaa tarkistetaan joka vuosi).

 

Normaalin kulukorvauksen lisäksi maksetaan lapsen tai nuoren asiakassuunnitelman mukaisia, kertaluontoisia korvauksia.

Kouluikäisen lapsen harrastuskuluja (sis. kuljetukset) voidaan maksaa enimmillään 400 euroa vuodessa .

Rippikoulun tai muun aikuistumisleirin käymisestä johtuvat kuluja korvataan korkeintaan 350 euroa.

Henkilöautokortin hankintaa tuetaan 500 eurolla ja lisäksi toisella 500 eurolla nuoren itsenäistymisvaroista mikäli niitä on kertynyt (uusi kertaluontoinen korvaus).

 

Sijaisperheelle maksetaan korvaus sijoitetun lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista johtuvat terveydenhuollon menot tavanomaisesta poikkeavista kustannuksista kuten terapia, polikliiniset operaatiot, osastohoidot ja silmälasit, niiltä osin kuin niitä ei muun lainsäädännön nojalla korvata.

 

Sijaisperheelle korvataan alle 21 -vuotiaan nuoren opinnoista aiheutuvat kustannukset kuten esim. oppikirjat ja muut opiskeluvälineet, korkeintaan 350 euroa vanhaintansseihin osallistumisesta ja ylioppilaskirjoitusten tutkintomaksut. Ammattiin tai ylioppilaaksi valmistuvien juhlien kuluihin kunta osallistuu korkeintaan 350 eurolla.

 

Sijoitetun lapsen tai nuoren lomanviettokuluina voidaan korvata enintään 350 euroa/vuosi.

Korvaus on lasta koskeva ja muut osallistujat maksavat itse kulunsa.

 

Kilometrikorvauksena oman auton käytöstä sijaisvanhemmille maksetaan Kelan taksan mukainen korvaus sen mukaan, mitä asiakassuunnitelmassa on sovittu. Normaalit päivittäiset kuljetukset esim. päivähoitoon, sisältyvät kulukorvaukseen. Erikseen korvattavia matkoja ovat lapsen, nuoren kuljettaminen asiakassuunnitelma- tai vanhempien tapaamisissa, sijaisvanhempien osallistuminen vertaisryhmään tai koulutukseen, jne. Matkoihin joihin voi hakea Kelakorvausta, ei myönnetä kilometrikorvausta .

 

Perhehoitajan loma:

Sijaisvanhemmalle kertyy lomaa 1pv jokaiselta kuukaudelta, jona hän on toiminut sijaisvanhempana vähintään 14vrk/kk. Toimeksiantosopimusta neuvoteltaessa käydään läpi sijoittajakunnan lomittajavaihtoehdot sekä perheen oma verkosto ja sovitaan lomittajan palkkaamisesta koituvien kulujen maksamisesta; voidaan esim. tehdä lyhytaikainen toimeksiantosopimus lomittajalle. Mikäli lomittajavaihtoehtoa ei ole, tai sijaisperhe ei halua pitää lomaa ilman sijoitettuja lapsia, maksetaan heille lomarahan maksukuukautena ylimääräinen kulukorvaus/lapsi lomarahana.

 

Asiakasmaksut ja muut maksut lastensuojelulain mukaisesti perhehoidossa oleville:

Lapsilisät menevät perhehoidossa olevien lasten perhehoitajille.

Asiakasmaksua voidaan periä alaikäisen lapsen vanhemmilta tai lapselta asiakasmaksulain 734/1992 7 § mukaisesti.

Perhehoidon alkaessa peritään kunnalle yleensä elatusmaksut sekä elatustuet, lapsen muut tuet ja avustukset (mm. vammaistuki) ja lapsen elatussopimukset tarkistetaan.

 

Kittilän sosiaali-ja terveyslautakunta määrittelee lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisille tukiperheille ja tukihenkilöille suoritettavat palkkiot ja kulukorvaukset seuraavasti:

 

1.1.2019 lukien palkkio ja korvaukset ovat:

 

A. Tukiperhe:

Palkkio 65 euroa/lapsi/vrk

Kulukorvaus 35 euroa/lapsi/vrk

 

Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan vuorokausiperiaatteella, ei tuntiperiaatteella. Esim. lapsi tulee perjantaina koulun jälkeen tukiperheeseen, lähtee sunnuntaina kotiin on 3 vuorokautta.

 

B. Tukihenkilö

Palkkio 35 euroa/tapaamiskerta

Kulukorvaus 20 euroa/tapaamiskerta

 

Tukiperheille ja -henkilöille maksetaan kilometrikorvaukset Kelan taksan mukaan lapsen hakemisesta ja viemisestä. Lapsimatkustajakorvaus on 1 sentti/km/lapsi (uusi korvaus).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa