Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 175

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 175

17.12.2018

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemuksesta koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta

 

294/11.01.00/2018

 

RakYmplk 17.12.2018 § 175

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (18.10.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro PSAVI/2204/2018) uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 21.11.2018 mennessä, mutta lausunnolle on sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 11.1.2019 saakka.

 

Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa edellä mainitut. toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Uusi vesivarastoallas jaetaan suunnitelmien mukaan kolmeen erilliseen lohkoon siten, että NP-vesille (prosessivesien allas) ja vesienkäsittelylaitoksen kautta puhdistetuille vesille (puhdistettujen vesien allas) rakennetaan omat välipadoin erotetut lohkonsa. Kolmanteen lohkoon on suunniteltu prosessivesien kiintoainepitoisuuden pienentämiseksi ja vesien selkeyttämiseksi laskeutuspiiri. Patojen louherakenteet tullaan tekemään potentiaalisesti happoa tuottamattomasta sivukivestä. Altaan kaikkien lohkojen pohjiin ja luiskiin asennetaan moreenitiiviste ja geomembraani.

 

Lapin ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon 23.11.2018 ja lähettänyt sen tiedoksi Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavaa:

 

Ympäristölupahakemus on hyvin tiivis ja teknisluonteinen ja siinä keskitytään kuvaamaan altaan ja esitetyn NP-hiekan läjitysjärjestelyn tarvetta, sekä uuden vesivarastoaltaan teknisiä rakenteita. Tosin putkilinjauksia altaiden ja kaivoksen muun toimintayksiköiden välillä ei ole kuvattu perusteellisesti. Altaan rakentamisen ja käytön ympäristövaikutuksista, ympäristön nykytilasta sekä mahdollisista häiriö- ja poikkeustilanteista ja altaan riskinarvioinnista on hyvin puutteelliset tiedot hakemuksessa. Myöskään ratkaisuja riskien hallitsemiseksi ja haittojen vähentämiseksi ei ole juurikaan esitetty. Altaan suunnitelmat etenkin ympäristövaikutusten osalta vaikuttavat olevan vielä viimeistelemättömiä.

 

Yksi kaivosalueiden altaiden suurimmista riskeistä liittyy kallioperän rikkonaisuuteen ja epästabiiliuteen. Hakemuksen liitteissä sanotaan vesivarastoaltaan alueen kallion olevan pääosin rikkonaista rapakivikalliota. Myös kaivosyhtiön aikaisempien lupahakemusten asiakirjojen mukaan kaivoalueen kallioperä on rikkonaista ja kaivosalueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa hiertovyöhyke. Tämän uuden vesivarastoallasalueen kallioperän stabiilius tulisi selvittää tarkemmin ja tehdä perusteellinen riskinarvio altaalle mm. mahdollisten maankuoren liikkeiden osalta. Myös maanalaisten louhosten mahdollisesti altaan alla olevan rapakallioperän stabiiliudelle aiheuttama riski tulee arvioida kunnolla.

 

Uudet vesivarastoaltaat sijaitsevat hyvin lähellä Seurujokea, lähimmillään etäisyyttä altaan ja joen välillä on vain 100 m. Näin mahdolliset altaasta tulevat likaiset suotovedet ja mahdollisten vuototilanteiden valumavedet voivat valua nopeasti Seurujokeen. Seurujoen läheisyyden vuoksi uudet altaat saattavat sijaita myös tulvavaara-alueella. Hakemuksen täydennyksenä esittämästä tulvavaaraselvityksestä erilaisten tulvaskenaarioiden riskinarviointi vesivarastoaltaille ja padon sisältä purkautuville vesille jää vajavaiseksi. Myös alueen pohjavesien kulkeutumisen ja purkautumispisteiden vaikutukset altaan turvallisuuteen etenkin mahdollisissa tulvatilanteissa tulisi arvioida tarkemmin.

 

Rikastushiekka-altaan (NP3) lähistöllä on havaittu kohonneita sulfaatti- ja raskasmetallipitoisuuksia pohjavedessä. Kohonneiden pitoisuuksien on esitetty johtuvan osaksi pintavalutuskentän vesistä ja osaksi patopenkereen läpi suotuvista vesistä, mutta myös osittain mahdollisesti patorakenteiden rakentamisessa ja muussa maanrakentamisessa käytetyistä sivukivistä liuenneista haitta-aineista. Vastaavien maanrakennustoimien vieminen Seurujoen lähelle lisää haitta-aineiden valumariskiä vesistöön suoto- ja valumavesien mukana. Sivukivien käyttökelpoisuuteen maanrakentamisessa tulisi kiinnittää aikaisempaa tarkempaa huomioita ja maanrakennukseen käytettävän kiviaineksen kemiallinen laatu tulisi tutkia aikaisempaa tarkemmin.

 

Altaat on suunniteltu rakennettavan osittain pintavalutuskenttä 4:n päälle ja altaille johtava tie on piirretty pintavalutuskenttä 4:n läpi. Myös vesivarastoaltaiden ja kaivoksen vedenpuhdistuslaitoksen sekä rikastamon ym. toimintojen väliset putkistot tulee väistämättä kulkemaan pintavalutuskentän läpi. Pintavalutuskentän turpeeseen on sitoutunut runsaasti haitta-aineita ja oletettava on, että ainakin osassa pintavalutuskenttää haitta-ainepitoisuudet ylittävät pilaantuneen maan kriteerinä käytettäviä valtioneuvoston PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoja. Kaivoksen omien selvitysten ja alueelta tehtyjen tutkimusten mukaan pintavalutuskentät ovat pidättäneet toiminnan aikana melko hyvin haitta-aineita. Vesitaseen muutosten ja kuivumisen vaikutuksia pintavalutuskenttiin sitoutuneiden haitta-aineiden vapautumiseen ei tiedetä kovinkaan hyvin, eikä hakemuksessa siihen liittyviä tutkimuksia tai selvityksiä esitetä. Julkaistujen tutkimustulosten mukaan haitta-aineiden sitoutuminen turpeeseen on vaihtelevaa, ja muutokset pintavalutuskenttien olosuhteissa todennäköisesti vaikuttavat haitta-aineiden sitoutumiseen pintavalutuskentän turpeeseen. Hakemusasiakirjojen mukaan vesivarastoaltaille johtava tie on mahdollisesti jo rakennettu. Asiakirjoista ei käy ilmi, mihin on sijoitettu tielinjauksen alta poistetut turpeet ja onko poistetut maa-ainekset käsitelty asianmukaisesti huomioiden mahdolliset korkeat haitta-ainepitoisuudet. Ennen tien rakentamista olisi tullut laatia perusteellinen selvitys siitä, miten tien ja vesivarastoaltaan rakentaminen vaikuttaa pintavalutuskentän vesien virtauksiin ja vedenpinnankorkeuteen sekä haitta-aineiden pidättymiseen ja vapautumiseen pintavalutuskentällä. Parhaimmillaan vedenpinnan nosto voi hidastaa haitta-aineiden vapautumista pintavalutuskenttien käytöstä poiston jälkeen. Tutkimusten mukaan tosin puhtaiden vesien johtaminen pintavalutuskentille paremminkin vapauttaa turpeeseen sitoutuneita haitta-aineita. Joka tapauksessa pintavalutuskenttien tulevaisuuden perusteellinen selvittäminen on välttämätöntä.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhtyy Lapin ELY-keskuksen tästä hakemuksesta antamaan lausuntoon (LAPELY/2651/2018) ja arvioi myös, että hakemus on puutteellinen eikä sen perusteella ole mahdollista arvioida luvan myöntämisen edellytyksiä.

 

Kaiken kaikkiaan varasuunnitelmaa rikastushiekan läjittämiseksi olemassa oleville vesivarastoaltaille ja siihen liittyvää uusien läntisten vesivarastoaltaiden rakentamista ei tule miltään osin ryhtyä toteuttamaan nykyisten suunnitelmien perusteella. Kaivosyhtiön tulisi mukauttaa toimintansa niin, että rikastushiekan läjittäminen voidaan toteuttaa varsinaisten rikastushiekka-altaiden (nykyinen NP3-allas ja tuleva NP4-allas) kapasiteettien puitteissa.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa