Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 172

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 172

17.12.2018

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit

 

RakYmplk 17.12.2018 § 172

 

Kittilän kunnanvaltuuston 19.6.2017 § 56 hyväksymän ja 25.7.2017 voimaantulleen Kittilän kunnan hallintosäännön osan 33 § "Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta" mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa ympäristösuojelun valvonnasta ja edistämisestä. Täten rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja käyttää kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle eri laeissa määrättyä ratkaisu- ja toimivaltaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristölautakunta voi siirtää toimivaltaansa siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986, muutos 1013/1996) säädetään. Kittilän kunnan hallintosäännön osan 35 §:n "Toimivallan edelleen siirtäminen" mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

 

Kunnan ympäristötoimessa tehokas valvontatoiminta edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan osittaista delegointia viranhaltijoille. Toimivallan siirto on perusteltua asioiden nopean ja joustavan käsittelyn mahdollistamiseksi.

 

Toisaalta joissain tilanteissa valvontaviranomaisen on ryhdyttävä välittömiin valvontatoimiin ja antaa määräyksiä tai keskeyttää toiminta välittömästi, mikä edellyttää näiden tehtävien delegointia viranhaltijoille. Välitön keskeyttäminen ja väliaikaisen määräyksen antaminen ovat aina luonteeltaan väliaikaisia, ja ne on saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan toimielimen käsiteltäväksi viivytyksettä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijoille hallintopakkoa koskevissa asioissa, joten hallinnollisen pakon käyttöä sisältäviä asioita koskeva määräysvalta on aina lautakunnalla.

Tutkintapyynnön tekeminen on luonteeltaan rinnastettavissa välittömiin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Kunnassa tutkintapyynnön tekeminen on ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan suositeltavaa delegoida viranhaltijan tehtäväksi, koska tutkintapyyntö poliisille on tarpeen tehdä viivytyksettä, jotta esitutkinta voidaan käynnistä välittömästi. Mikäli valvontaviranomainen havaitsee valvonnassa, että joku tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo ympäristösuojelu-, jäte-, tai vesilaissa asetettuja säädöksiä, tulee valvontaviranomaisen aina tehdä asiasta ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Tutkintapyynnön tekemistä koskeva asiat ovat myös salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, JulkL 24.1.3 §).

 

Ympäristösihteeri:

 

Esitän, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siirtää alaisilleen viranhaltijoille ympäristösihteerille ja ympäristötarkastajalle sekä heidän varahenkilöille ja mahdollisille viransijaisille toimivaltaa Kittilän kunnan hallintosäännön 35 §:n perustella liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Viranhaltija voi tarvittaessa saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tämä päätös ympäristönsuojeluasioiden delegoinnista viranhaltijoille korvaa rakennus- ja ympäristöympäristölautakunnan aiemmat delegointipäätökset (RakYmplk 16.06.2016 § 62 ja RakYmplk 06.09.2018 § 114).

 

 

Päätös:

Ympäristösihteeri lisäsi esitykseen, että viranhaltijalla, varahenkilöllä ja viransijaisella, joka käyttää siirettyä toimivaltaa, tulee olla tehtävien edellyttämä pätevyys.

 

Esitys hyväksyttiin liitetaulukkoon tehdyin teknisin korjauksin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa