Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 463

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 463

18.12.2018

 

Ennakkokäsityksen antaminen ja määrärahan varaaminen/Ennakkoliittymämaksut Levin Vesihuolto Oy:lle

 

85/02.02/2018

 

Khall 18.12.2018 § 463

 

Kuntalain 39 §:n 6 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

 

Kunnan omistajaohjauksesta säädetään kuntalain 46:ssä, kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta 47 §:ssä ja konsernijohdosta 48 §:ssä.

 

Kuntalain 46 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

 

Kuntalain 46 §:n 2 momentin mukaan toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

 

Kuntalain 47 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

 

Kuntalain 47 §:n 3 momentin mukaan konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

 

Kuntalain 47 §:n 4 momentin mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

 

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;

3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;

5) konsernin sisäisistä palveluista;

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

 

Kuntalain 48 §:n 1 momentin mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

 

Kuntalain 48 §:n 2 momentin mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen määräämät viranhaltijat. Kuntakonsernia johdetaan erillisen konserniohjeen mukaisesti.

 

Tämänhetkinen kunnan omistusosuus Levin Vesihuolto Oy:stä on 94,20 % ja yhtiö kuuluu Kittilä-konserniin.

 

Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on ennen omaa päätöksentekoaan selvitettävä konsernijohdon ennakkokäsitys asiaan silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen.

 

Hallintosäännön 22 §:n 8. kohdan mukaan kunnanhallitus antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa.

Kittilän kunta ja Levin Vesihuolto Oy ovat käyneet neuvotteluja kunnan omistuksessa olevien kaavoitettujen maa-alueiden osalta. Tällä hetkellä Levin Vesihuolto Oy:n vesihuoltoverkoston piirissä on yhteensä 467 myymätöntä tonttia, joilta tuloutumatonta vesihuollon liittymämaksua on yhteensä 6,7 milj euroa.

 

Kittilän kunnan ja Levin Vesihuolto Oy:n neuvotteluiden johdosta kunnanhallitukselle esitetään kahta vaihtoehtoista mallia ratkaista vesihuollon ennakkoliittymämaksuja koskeva asia. Vaihtoehto A:n mukaan Levin Vesihuolto Oy voisi periä kunnalta ennakkoliittymämaksua 50 % uusille kaavoitetuille alueille rakennettavan vesihuollon ja viemäröinnin osalta jo etukäteen. Kunta voisi tässä vaihtoehdossa sisällyttää ennakkoon perityn liittymämaksun tontin myynnin yhteydessä myytävään liittymismaksuun/osaliittymismaksuun ja tontin myynnin yhteydessä vesihuollosta ennakkoon peritty maksu tuloutuisi takaisin kuntaan. Vaihtoehto A aiheuttaa talousarvioon lisämäärärahatarpeen kohtaan muu toiminta / tonttien myynti, menokohta 80400. Menovaikutus on noin 388 000 euroa josta arvioitua tuloa vuodelle 2019 on noin 38 000 euroa, joten nettovaikutus on noin -350 000 euroa menokohdalle 80400.

 

Vaihtoehto B:n mukaan Levin Vesihuolto rakennuttaisi vesihuollon uusille kaavoitetuille alueille omakustanteisesti ja kunta tarvittaessa takaisi Levin Vesihuollon tarvitsemat lainat vesihuollon rakentamiseen liittyen ilman takausprovisiota. Vaihtoehto B:ssä kunnalta ei peritä ennakkoliittymämaksua vesihuollon rakentamisesta kaavoitetuille alueille.

 

Budjettikirjassa vuodelle 2019 on linjattu (sivulla 20) Levin Vesihuolto Oy:n tavoitteeksi vuodelle 2019 mm. seuraavaa: "suunnitelmallinen taloudenhoito: investointien omarahoitusaste vähintään 80 % (liittymämaksujen osittainen ennakkoperintä toteutuvilla asemakaava-alueilla)". Jotta tämä tytäryhtiön tavoite voisi toteutua, on myös konsernijohdon otettava asiaan kantaa antamalla asiasta ennakkokäsitys.

 

Vesihuollon etukäteisliittymämaksut tuloutuvat takaisin kuntaan tonttien myyntien yhteydessä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan vesihuollon ennakkoliittymämaksujen perimisen kunnalta toteutuvilla asemakaava-alueilla esitetyn vaihtoehto A:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle lisättäväksi budjettikirjaan vuodelle 2019 menokohtaan 80400 muu toiminta / tonttien myynti lisämäärärahatarpeen edellyttämän menon eli 388 000 euroa ja tulon 38 000 euroa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että vaihtoehto B hyväksytään. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty

vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asia ratkaistaan äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,

kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pekka

Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari, Marita Toivanen ja Sakari Kautto. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Kenttälä.

 

Puheenjohtaja totesi, että vs. kunnanjohtajan esitys on tullut kokouksen päätökseksi.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa