Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 448

04.12.2018

Kunnanvaltuusto

§ 89

19.12.2018

 

Sivistystoimenjohtajan irtisanomismenettely

 

35/01.01.03/2018

 

Khall 04.12.2018 § 448

 

 

(Lisätietoja: vs. hallintojohtaja, puh. 040 672 4257)

 

Kunnallisen viranhaltijalain (11.4.2003/304) 35 §:n mukaan työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

 

Irtisanomisperusteena on johtavan viranhaltijan rooliin sopimaton epäasianmukainen käyttäytyminen, mm. salassa pidettävien tietojen lainvastainen luovuttaminen ja muut kuulemiskirjeen yhteydessä ilmoitetut perusteet. Ratkaisu perustuu myös sivistystoimen työhyvinvointiselvitykseen ja työterveyshuollon antamiin lausuntoihin, joiden perusteella työnantaja on pakotettu ryhtymään toimenpiteisiin kokonaistilanteen helpottamiseksi. Edellä mainitut asiat ovat johtaneet sivistystoimenjohtajan ja työnantajan väliseen vakavaan luottamuspulaan, jota työnantaja ei yrityksistään huolimatta ole pystynyt ratkaisemaan. Johtavan viranhaltijan viranhoitoon liittyy merkittävä julkisen vallan käyttö, mikä asettaa suuren vaatimuksen viranhaltijan toiminnan laillisuudelle, tasapuolisuudelle ja julkisen toiminnan luotettavuudelle.

 

Ennen irtisanomista viranhaltijalle on annettu varoituksella mahdollisuus korjata menettelyään. Varoituksen (Kunnanhallitus 27.4.2018, § 166) antamisen jälkeen hän on edelleen käyttäytynyt johtavan viranhaltijan tehtävään sopimattomalla tavalla mm. luovuttamalla salassa pidettävää tietoa sivullisille.

 

Kuulemistilaisuus päätettiin kunnanhallituksen 16.10.2018 § 344 päätöksellä pitää 29.10.2018. Sivistystoimenjohtajan pyynnöstä tilaisuutta siirrettiin. Kuuleminen järjestettiin 6.11.2018. Sivistystoimenjohtaja ei saapunut tilaisuuteen henkilökohtaisesti, mutta antoi kirjallisen vastineensa pyydetyssä ajassa. Suullista kuulemista varten järjestettiin toinen mahdollisuus 28.11.2018, jota hän ei myöskään käyttänyt. Kuulemisen yhteydessä antamassaan vastineessaan sivistystoimenjohtaja ei tuo esille sellaista tietoa, mikä olisi muuttanut työnantajan käsitystä irtisanomisperusteiden painavuudesta. Irtisanomisperusteet huomioiden johtavaa viranhaltijaa ei ole mahdollista sijoittaa kunnan muihin tehtäviin.

 

Kunnallisen viranhaltijalain mukaan työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisaika on yksi kuukausi kun palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatu tiedoksi.

 

Sivistystoimen tilanteeseen ja johtavan viranhaltijan irtisanomismenettelyn aloittamiseen liittyvä oheismateriaali/19.10.2018, sivistystoimenjohtajan vastine (6.11.2018) sekä työnantajan vastaus siihen (21.11.2018) oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman ollessa esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella esittelijänä toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti vs. hallintojohtaja Tuija Lång.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle sivistystoimenjohtajan irtisanomista viranhaltijalain 35 §:n perusteella. Irtisanomisaikana ei ole työvelvoitetta.

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 §:n 1 momentin 7-kohtaan.

 

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund oli paikalla selostamassa asiaa klo 15:34 - 16:02.

 

Kunnanhallituksen varajäsen Maija Linnala esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja sivistystoimenjohtaja ohjataan työkyvynarviointiin.(Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.) Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Linnalan esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vs. hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vs. hallintojohtajan esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Linnalan esitystä äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja kolme (3) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pekka Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Maija Linnala. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari, Pekka Kenttälä ja Sakari Kautto.

 

Puheenjohtaja totesi, että vs.hallintojohtajan esitys on tullut kokouksen päätökseksi.

 

Ahti Ovaskainen ja Maija Linnala ilmoittivat eriävän mielipiteensä Linnalan esitykseen perustuen.

__________

 

Kvalt 19.12.2018 § 89

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 §:n 1 momentin 7-kohtaan.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että oheismateriaali on lähetetty valtuustoryhmille ja että henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund on käynyt valtuustoryhmissä.

 

Tauko pidettiin klo 14.21 - 14.50.

 

Esa Ylläsjärvi esitti Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän puolesta, että asia palautetaan valmisteluun (Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä, liite 5).

 

Outi Marttila esitti asian jättämistä pöydälle. Esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi. (Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä, liite 6).

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty valtuustoryhmän esitys, joka poikkeaa kunnanhallituksen esityksestä, on äänestettävä siitä, että palautetaanko asia valmisteluun vai jatketaanko asian käsittelyä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät 'jaa'. Ne, jotka ovat asian valmisteluun palauttamisen kannalla, äänestävät 'ei'.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) jaa-ääntä ja kahdeksan (8) ei-ääntä.

 

Jaa-ääniä antoivat: Anna-Liisa Nilivaara, Sirkka Hangasvaara, Tiina Huilaja, Anna-Liisa Pudas, Sakari Kautto, Oula Vuolli, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Mikko Lompolo, Kimmo Ala, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Pirkko Jauhojärvi ja Jukka Ylisuvanto. Ei-ääniä antoivat: Esa Ylläsjärvi, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Taru Sieppi, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys.

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

 

Esa Ylläsjärvi, Inkeri Yritys, Leena Vanhatalo, Maija Linnala, Ahti Ovaskainen, Tuula Mertaniemi, Taru Sieppi (liite 7) ja Outi Marttila (liite 6) ilmoittivat eriävät mielipiteensä. Eriävät mielipiteet ovat pöytäkirjan liitteinä.

 

Inkeri Yritys esitti Oikeudenmukainen Kittilä-valtuustoryhmän puolesta, että irtisanomismenettely keskeytetään.

 

Asian käsittelyä jatkettaessa puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka ovat Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän esityksen kannalla irtisanomisen keskeyttämiseksi, äänestävät 'ei '.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksantoista (18) jaa-ääntä ja kahdeksan (8) ei-ääntä sekä yksi (1) tyhjä-ääni.

Jaa-ääniä antoivat: Anna-Liisa Nilivaara, Sirkka Hangasvaara, Tiina Huilaja, Anna-Liisa Pudas, Sakari Kautto, Oula Vuolli, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Kimmo Ala, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Pirkko Jauhojärvi ja Jukka Ylisuvanto. Ei-ääniä antoivat: Esa Ylläsjärvi, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Taru Sieppi, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänesti Mikko Lompolo.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

 

Eriävän mielipiteensä ilmoittivat Esa Ylläsjärvi, Inkeri Yritys, Leena Vanhatalo, Maija Linnala, Ahti Ovaskainen, Tuula Mertaniemi, Taru Sieppi (liite 7) ja Outi Marttila (liite 6).

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa