Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 463

18.12.2018

Kunnanvaltuusto

§ 93

19.12.2018

 

Ennakkokäsityksen antaminen ja määrärahan varaaminen/Ennakkoliittymämaksut Levin Vesihuolto Oy:lle

 

85/02.02/2018

 

Khall 18.12.2018 § 463

 

 

Kuntalain 39 §:n 6 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

 

Kunnan omistajaohjauksesta säädetään kuntalain 46:ssä, kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta 47 §:ssä ja konsernijohdosta 48 §:ssä.

 

Kuntalain 46 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

 

Kuntalain 46 §:n 2 momentin mukaan toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

 

Kuntalain 47 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

 

Kuntalain 47 §:n 3 momentin mukaan konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

 

Kuntalain 47 §:n 4 momentin mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

 

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;

3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;

5) konsernin sisäisistä palveluista;

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

 

Kuntalain 48 §:n 1 momentin mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

 

Kuntalain 48 §:n 2 momentin mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen määräämät viranhaltijat. Kuntakonsernia johdetaan erillisen konserniohjeen mukaisesti.

 

Tämänhetkinen kunnan omistusosuus Levin Vesihuolto Oy:stä on 94,20 % ja yhtiö kuuluu Kittilä-konserniin.

 

Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on ennen omaa päätöksentekoaan selvitettävä konsernijohdon ennakkokäsitys asiaan silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen.

 

Hallintosäännön 22 §:n 8. kohdan mukaan kunnanhallitus antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa.

Kittilän kunta ja Levin Vesihuolto Oy ovat käyneet neuvotteluja kunnan omistuksessa olevien kaavoitettujen maa-alueiden osalta. Tällä hetkellä Levin Vesihuolto Oy:n vesihuoltoverkoston piirissä on yhteensä 467 myymätöntä tonttia, joilta tuloutumatonta vesihuollon liittymämaksua on yhteensä 6,7 milj euroa.

 

Kittilän kunnan ja Levin Vesihuolto Oy:n neuvotteluiden johdosta kunnanhallitukselle esitetään kahta vaihtoehtoista mallia ratkaista vesihuollon ennakkoliittymämaksuja koskeva asia. Vaihtoehto A:n mukaan Levin Vesihuolto Oy voisi periä kunnalta ennakkoliittymämaksua 50 % uusille kaavoitetuille alueille rakennettavan vesihuollon ja viemäröinnin osalta jo etukäteen. Kunta voisi tässä vaihtoehdossa sisällyttää ennakkoon perityn liittymämaksun tontin myynnin yhteydessä myytävään liittymismaksuun/osaliittymismaksuun ja tontin myynnin yhteydessä vesihuollosta ennakkoon peritty maksu tuloutuisi takaisin kuntaan. Vaihtoehto A aiheuttaa talousarvioon lisämäärärahatarpeen kohtaan muu toiminta / tonttien myynti, menokohta 80400. Menovaikutus on noin 388 000 euroa josta arvioitua tuloa vuodelle 2019 on noin 38 000 euroa, joten nettovaikutus on noin -350 000 euroa menokohdalle 80400.

 

Vaihtoehto B:n mukaan Levin Vesihuolto rakennuttaisi vesihuollon uusille kaavoitetuille alueille omakustanteisesti ja kunta tarvittaessa takaisi Levin Vesihuollon tarvitsemat lainat vesihuollon rakentamiseen liittyen ilman takausprovisiota. Vaihtoehto B:ssä kunnalta ei peritä ennakkoliittymämaksua vesihuollon rakentamisesta kaavoitetuille alueille.

 

Budjettikirjassa vuodelle 2019 on linjattu (sivulla 20) Levin Vesihuolto Oy:n tavoitteeksi vuodelle 2019 mm. seuraavaa: "suunnitelmallinen taloudenhoito: investointien omarahoitusaste vähintään 80 % (liittymämaksujen osittainen ennakkoperintä toteutuvilla asemakaava-alueilla)". Jotta tämä tytäryhtiön tavoite voisi toteutua, on myös konsernijohdon otettava asiaan kantaa antamalla asiasta ennakkokäsitys.

 

Vesihuollon etukäteisliittymämaksut tuloutuvat takaisin kuntaan tonttien myyntien yhteydessä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan vesihuollon ennakkoliittymämaksujen perimisen kunnalta toteutuvilla asemakaava-alueilla esitetyn vaihtoehto A:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle lisättäväksi budjettikirjaan vuodelle 2019 menokohtaan 80400 muu toiminta / tonttien myynti lisämäärärahatarpeen edellyttämän menon eli 388 000 euroa ja tulon 38 000 euroa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että vaihtoehto B hyväksytään. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty

vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asia ratkaistaan äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,

kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pekka

Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari, Marita Toivanen ja Sakari Kautto. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Kenttälä.

 

Puheenjohtaja totesi, että vs. kunnanjohtajan esitys on tullut kokouksen päätökseksi.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 19.12.2018 § 93

 

Päätös:

Valtuutettu Tuula Mertaniemi esitti Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän puolesta, että hyväksytään vaihtoehto B.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska on tehty valtuustoryhmän esitys, joka poikkeaa kunnanhallituksen esityksestä, on asia ratkaistava äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka ovat Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän esityksen kannalla vaihtoehto B:n hyväksymiseksi, äänestävät 'ei'.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) jaa-ääntä ja kahdeksan (8) ei-ääntä.

 

Jaa-ääniä antoivat Anna-Liisa Nilivaara, Sirkka Hangasvaara, Tiina Huilaja, Anna-Liisa Pudas, Sakari Kautto, Oula Vuolli, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Mikko Lompolo, Kimmo Ala, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Pirkko Jauhojärvi ja Jukka Ylisuvanto. Ei-ääniä antoivat: Esa Ylläsjärvi, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Taru Sieppi, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa