Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 400

20.11.2018

Kunnanhallitus

§ 426

27.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 92

19.12.2018

 

Talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

 

85/02.02/2018

 

Khall 20.11.2018 § 400

 

 

(Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774 tai controller, puh. 040 672 4257)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kittilän Kuntastrategia on hyväksytty elokuussa 2018. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Talousarvioehdotuksessa pääkohdat ovat seuraavat (ulkoiset):

 

Toimintatuotot (milj.€)

8,1

Muutos ed.vuoden talousarvioon (%)

-2,2 %

Toimintakulut (milj.€)

58,5

Muutos ed.vuoden talousarvioon (%)

+4,7 %

Toimintakate/-jäämä (milj.€)

-50,3

Muutos ed.vuoden talousarvioon (%)

-5,9 %

Investointimenot (milj.€)

6,7

 

Talousarvioesityksen 2019 alijäämä on tällä hetkellä 227.960 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa vastaava luku oli ylijäämä 8.190 euroa.

 

Toimintatuotoissa suurin muutos on sosiaalitoimen maksuissa (-0,2 milj.euroa)

 

Toimintakuluissa henkilöstökulut kasvavat noin 1,4 milj.euroa eli 5,3 %. Nämä sisältävät 1 % yleiskorotusta varten. Palvelujen ostot lisääntyvät noin 0,8 milj.euroa eli 3,6 %.

 

Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,2 milj.euroa ja valtionosuuksien noin 1,5 milj.euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Nettorahoitustuottojen arvioidaan pienenevän n. 64.000 euroa.

 

Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioon tehty seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

 

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia kuluja on lisätty 251.410 eurolla. Tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista eläkekuluista.

- Koululautakunnan alaisia kuluja on lisätty 32.230 eurolla.Tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista eläkekuluista.

- Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia kuluja on kasvatettu 4.370 eurolla.Tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista eläkekuluista.

- Teknisen lautakunnan alaisia kuluja on kasvatettu on 219.750 eurolla nettona. Muutokseen sisältyy jätehuoltoon budjetoitujen kulujen poisto sekä kulujen lisäys liittyen siihen, että reittien huolto otettaisiin kunnan vastuulle.Lisäksi on pienennetty eläkemenoperusteista eläkekulua.

- Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisia kuluja on muutettu siten, että kulut kasvavat 50 eurolla.

- Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.

 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja on päivitetty.

 

Talousarvioesitys päätyy noin 2,1 miljoonan euron vuosikatteeseen ja 0,2 miljoonan euron alijäämään. Kittilän kunnalla on vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella taseeseen kertynyttä ylijäämää noin 12,8 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden ennuste ylijäämän osalta on positiivinen.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus kuulee vs. kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2019 talousarvioesityksestä sekä 2020-2021 taloussuunnitelmasta. Kunnanhallituksen päätöskäsittely on tiistaina 27.11.2018 jos kunnanhallitus päättää pitää silloin ylimääräisen kokouksen.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa ja controller Tuija Lång esittelivät talousarvioesitystä. Toimialajohtajat tulevat seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään toimialojensa talousarviota.

 

Vs. kunnanjohtajan päivitetty esitys talousarvioksi tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

__________

Khall 27.11.2018 § 426

 

 

Vs. kunnanjohtajan esitykseen talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2021 on tehty kunnanhallituksen kokouksen 20.11.2018 jälkeen seuraavat muutokset:

 

Lisätty uudeksi kohdaksi 1.6. ''Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet.''

 

Kohdan 4. tytäryhtiöiden tavoitteet on käyty läpi ja päivitetty tarvittavilta osin.

 

Kunnanhallitus:

Toimistopalvelujen kohdalla Hiljaisuus-festivaalien määrärahaa on vähennetty 30.000 euroa ja määrärahaesitys on nyt 20.000 euroa.

Kunnan osuutta laajakaistahankkeeseen on päivitetty, koska tarvittava määräraha olisi 10.000 euroa (oli aiemmin 50.000). Lukuihin on lisätty määrärahat Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan -hankkeelle (2.000) sekä Outdoor Active-palvelun hankinnalle (16.000).

 

Kunnan tuloverojen arviota vuodelle 2019 on pienennetty 200.000 eurolla.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Toimintatuottoja kasvatettu yhteensä 26.000 euroa useammalla eri kustannuspaikalla (Pääskylä, Havukka, Kiireellinen avosairaanhoito muille kunnille, Perusterveydenhuollon avohoito sekä Vuodeosastohoito)

 

Toimintakuluja vähennetty yhteensä 205.000 euroa yhdeksällä eri kustannuspaikalla kullakin 5.000 - 50.000 euroa.

 

Koululautakunta:

Lukio-opetuksesta on poistettu pakollisten kurssien oppikirjoihin liittyviä kuluja 30.000 euroa ja kuljetukseen liittyviä kuluja 10.000 euroa.

Sirkan alakoulun matkustus- ja kuljetuspalvelujen kuluja pienennetty 40.000 euroa.

 

Tekninen lautakunta:

Liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden osalta toimintakuluja pienennetty noin 165.000 euroa. Leviraitin peruskorjaus on siirretty investointeihin.

 

Investoinnit:

Investointeihin lisätty yhteensä 90.000 euroa liittyen Levin pääkatuihin ('Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä' tekstiin lisätty 'ja Leviraitin peruskorjaus')

 

Investointimenot ovat korjauksen jälkeen 6,8 milj. euroa.

 

Kunta yhteensä:

Edellä mainittujen muutosten jälkeen tuloslaskelman osoittama alijäämä on 9.070 euroa. Nettoinvestoinnit ovat ilman maankäyttömaksujen tuloutuksia 6,6 miljoonaa euroa. Kunnan aiemmin ottamia lainoja lyhennetään 3,8 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksen mukainen uusien lainojen tarve on n. 8,3 miljoonaa euroa. Tällöin nettolainamäärä kasvaisi vuoden 2018 lopun tilanteesta n. 4,5 miljoonaa euroa ja lainamäärä per asukas vuoden 2019 lopussa olisi n.3.560 euroa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 vs. kunnanjohtajan esityksen mukaisesti. Talousarvioesitykseen lisätään sisällysluettelo ennen valtuuston käsittelyä ja siihen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä muutoksia.

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

Sosiaali-ja terveyslautakunnan toimialueen talousarvioesitystä oli paikalla selostamassa johtava lääkäri Jyrki Vanhakartano klo 14:32 - 15:11. Paikalla oli myös ICT-asiantuntija Vesa Periviita selostamassa klo 14:32 - 15:11 tarvittavien sosiaali-ja terveystoimen ICT-investointien tilannetta.

 

Vs.sivistystoimenjohtaja Harri Ekmark oli paikalla klo 15:14 - 16:13 selostamassa koulutoimen ja vapaan sivistystyön talousarvioesitystä.

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula oli paikalla klo 16:28 - 17:55 selostamassa teknisen toimen talousarvioesitystä ja investointien talousarvioesitystä. Raija Palosaari poistui kokouksesta klo 16:57 Lauri Kurulan selostuksen aikana.

 

Elinkeinojohtaja Katariina Palola oli paikalla selostamassa Kideven talousarvioesitystä klo 18:00 - 18:35.

 

Päätettiin tehdä seuraavat muutokset tai tarkistukset talousarvioon/taloussuunnitelmaan:

 

Sivu 7: Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet päätettiin muuttaa seuraavilta osin:

 

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut:

60.001 - 100.000 €, lautakunta - kirjallinen päätös

yli 100.000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

 

Rakennushankinnat,sote-palveluhankinnat:

150.001 - 250.000 €, lautakunta - kirjallinen päätös

yli 250.000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

 

Sivu 27: Avustuksia päätettiin muuttaa seuraavasti:

Hiljaisuus-festivaalien avustusta päätettiin pienentää niin, että avustus on 3.500 euroa.

Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn varataan ao. kyläyhdistykselle 3.500 euroa.

Kittilän järjestöyhdistys ry:lle lisättiin työväentalon käyttömenoja varten 9.500 euroa.

Muut mahdolliset avutukset kasvatetaan 13.500 euroon (+3.500).

Kittilän kehitysvammaisten tuki ry:n avustusta päätettiin nostaa 1.000 euroon (+400 euroa)

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen oli poissa esteellisenä sivun 27 avustuksien käsittelyn aikana, koska hänen vaimonsa on Kittilän järjestöyhdistyksen hallituksen jäsen.

 

Sivun 57 alimman taulukon lukujen tarkastus ja korjaus tarvittavilta osin suoritettava ('Henkilöstörakenne tarpeen mukaan')

 

Sivulla 81: Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit -kohdassa korvataan ensimmäisen kappaleen toiseksi viimeinen lause seuraavalla: ''Levin reittien tämän kauden kunnossapidon osalta neuvottelut ovat vielä kesken Oy Levi Ski Resort Ltd:n ja kunnan välillä.''

 

Sivu 86: Kiinteistöhallinnasta puuttuu ilmastointiasentaja eli lisätään henkilöstölistaan yksi henkilö TAES2019 ja TS2020-2021.

 

Korjataan sivulle 93 muiden toimintakulujen muutos-% 2018-2019 oikeaksi (ei ole 100).

 

Sivu 99: Päätettiin siirtää kohdasta 92302 lava-auto 38.000 euroa vuodelta 2020 vuodelle 2019 ja kohdasta 92304 henkilönostin 45.000 euroa vuodelta 2019 vuodelle 2020.

 

Sivu 100: Kohdasta 95308 Kittilän pururata,ulkoiluvälineet siirretään 15.000 euroa vuodelta 2019 vuodelle 2020.

 

Sivulta 103 poistetaan sanalliset perustelut sosiaali- ja terveystoimen ICT-investointien osalta.

 

Sivulla 108 oleva kartta päivitetään värien osalta ajan tasalle.

 

Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen ennen kunnanvaltuuston käsittelyä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä muutoksia.

__________

 

Kvalt 19.12.2018 § 92

 

Päätös:

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

Keskustan valtuustoryhmä Yrjötapio Kivisaari

Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmä (OMK) Inkeri Yritys

Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmä Marita Toivanen

Kittilän Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmä Toni Kenttälä

Vihreät valtuustoryhmä Tiina Huilaja

Kittilän Sosialidemokraatit ry:n valtuustoryhmä Sakari Kautto

Kittilän Kokoomus -valtuustoryhmä Taru Sieppi

Kittilän Kuntalaislistan valtuustoryhmä (KL) Mikko Lompolo

Kristillisdemokraatit (KD) Raija Palosaari

 

Tauko pidettiin 16.07 - 16.23.

 

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 -2021 käsiteltiin sivuittain.

 

Käsiteltäessä käyttötalousosaa toimistopalvelut/muu toiminta sivu 27, Tiina Huilaja esitti, että kohtaan Alueen matkailuneuvonta ja kansainvälinen markkinointi varataan 50 000 euroa vähemmän eli 100 000 euroa. Inkeri Yritys kannatti Tiina Huilajan esitystä.

 

Yrjötapio Kivisaari poistui esteellisenä Alueen matkailuneuvonta ja kansainvälinen markkinointi -kohdan käsittelyn ajaksi.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asia ratkaistava äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka ovat Tiina Huilajan esityksen kannalla, äänestävät 'ei'.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusitoista (16) jaa-ääntä, kahdeksan (8) ei-ääntä, kaksi (2) tyhjää ääntä ja yksi (1) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat: Anna-Liisa Nilivaara, Sirkka Hangasvaara, Anna-Liisa Pudas, Sakari Kautto, Oula Vuolli, Toni Kenttälä, Mikko Lompolo, Kimmo Ala, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen ja Pirkko Jauhojärvi. Ei-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Esa Ylläsjärvi, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Taru Sieppi, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänestivät Outi Marttila ja Jukka Ylisuvanto. Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

 

Tiina Huilaja esitti avustusmäärärahan korottamista Hiljaisuus-festivaalille (toimistopalvelut/muu toiminta sivu 27 ).

 

Tauko pidettiin 17.16 - 17.41.

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että Hiljaisuus-festivaalille myönnetään avustusta 15 000 euroa vuodessa (+11 500) seuraavien kolmen vuoden ajan. Vuoden 2019 osuus vähennetään sivulla 28 olevasta www-sivujen päivitysmäärärahasta (-11 500).

 

Tauko pidettiin 17.51 - 18.53.

 

Tuula Mertaniemi teki Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän puolesta esityksen, että ulkoilu- ja moottorikelkkareittien kunnossapitoa jatketaan entiseen tapaan, sivu 81. Keskustelun jälkeen Tuula Mertaniemi veti esityksen pois.

 

Puheenjohtaja totesi, että muilta osin kunnanhallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021 on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa