Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.12.2018/Pykälä 440

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 239

26.06.2018

Kunnanhallitus

§ 440

04.12.2018

 

MRL:n mukaisen maisematyöluvan hakeminen Utsuvaaran alueelle kunnan omistamalle kiinteistölle

 

97/10.03.00/2018

 

Khall 26.06.2018 § 239

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Luisu Oy on esittänyt Utsuvaarassa olevalle Kittilän kunnan omistamalle 261-405-27-195 kiinteistön osalle maisematyötoimenpiteitä, jotta osalle heidän toiminta-aluetta saataisiin avattua peittävältä puustolta maisemanäkymää paremmin. Kyseessä on Utsuvaara II asemakaavan retkeily- ja ulkoilualue (kaavamerkinnällä VR). Hankkeessa poistettaisiin peittävää puustoa kuitenkin siten, että maisemallisesti kauniit puut säilytetään asemankaavassa määriteltyjen erikseen säilytettävien ja suojeltavien puiden lisäksi.

Asemakaavassa on merkinnät:

  • olemassa oleva puu, joka tulee pyrkiä säilyttämään

  • suojeltava puu.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki § 128/ Maisematyölupa:

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;

2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;

3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä

4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

(21.4.2017/230)

 

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (2.2.2007/112)

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ryhtyä yllämainittuun hankkeeseen, joka koskee maisemointityötä Utsuvaaran alueella Kittilän kunnan omistamalla kiinteistöllä 261-405-27-195 ja edelleen kunnanhallitus päättää oikeuttaa kunnanjohtajan hakemaan ja allekirjoittamaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyölupahakemuksen joka toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan käsiteltäväksi

 

Päätös:

Jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että rakennuslautakunta päättää maisematyölupahakemuksesta ja puita ei lähdetä vähentämään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Ovaskaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Ahti Ovaskaisen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Puheenjohtaja totesi vs. kunnanjohtajan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

__________

 

Khall 04.12.2018 § 440

 

Vs. kunnanjohtaja:

Merkitään päätös tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa