Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.09.2018/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 119

06.09.2018

 

Toiminnan keskeyttämispäätöksen pitäminen voimassa / tila Kaltio

 

197/11.03.04/2018

 

RakYmplk 06.09.2018 § 119

 

Ympäristösihteeri on 18.7.2018 tehnyt toiminnan keskeyttämispäätöksen koskien tilaa Kaltio (RN:o * * * * * * * *). Rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt tilalle tarkastuskäynnin 5.7.2018. Tarkastuskäynnin yhteydessä ympäristösihteeri on todennut, että Kittilän Sirkassa Immeljärven eteläpäässä on tilalla Kaltio:

 

1. varastoitu ja läjitetty maa-aineksia ilman että ne perustuvat hyväksyttyyn suunnitelmaan tai Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n tarkoittamaan maa-aineslupaan. Tällöin maiden läjitystä pidetään maankaatopaikkatoimintana, joka vaatii ympäristöluvan. Läjitettyjä maa-massoja on arviolta vähintään 7 000 m3. Läjityksen reunasta näkyy että osalle alueesta on ajettu ja tasoitettu maamassoja jo aiemmin, mutta vähintään 1-2 m:n paksuinen kerros maa-aineksia on ajettu ja tasoitettu alueelle hiljattain kesän 2018 aikana ja läjitysaluetta on laajennettu huomattavasti, n. 2300 m2. Uuden alueen läjityksen paksuus on n. 2 m. Maa-ainekset ovat olleet osittain kasoissa 20.6.2018, jolloin rakennustarkastaja Matti Niska on käynyt paikalla. Matti Niska on tuolloin antanut suullisen määräyksen keskeyttää maa-ainesten tuonnin ja läjityksen alueelle. Maakasojen tasoittaminen on tehty rakennustarkastajan suullisesti määräämän keskeytyksen jälkeen.

2. läjitetty maita alueen lounaisreunasta puron/pienen joen (Ahvenojan) päälle, niin että vesi on pakotettu läjitysalueen kohdalla kulkemaan osittain uutta reittiä ilman Vesilain (587/2011) luvun 3 mukaista lupaa. Läjitys peittää kokonaan Ahvenojan haaran. Läjitys myös selvästi patoaa vettä läjitysalueen eteläpuoliselle alueelle, jossa on vedenkorkeuden muutoksen takia kuolleita puita. Läjitysalueen eteläosassa läjitetyt maamassat ovat suoraan erittäin märän suon ja puron vedessä liettäen suota ja puroa ja aiheuttaen vesistön pilaantumisen vaaraa.

3. öljytynnyreitä ja kanistereja säilytyksessä kuormalavojen päällä ilman asiankuuluvaa katosta ja öljyjen valumista maaperään estävää valuma-allasta aiheuttaen ympäristön pilaantumisen vaaraa.

4. maahan valunutta öljyä maassa konttirakennuksen vieressä ja tästä johtuvaa maaperän pilaantumista usean neliömetrin alueella.

5. alueen eteläosassa, mahdollisesti osittain Kittilän kunnan omistan maa-alueen puolella jätekasa, jossa oli poltettu jätteitä vastoin Lapin Jätehuolto kuntayhtymän jätehuoltomääräyksiä (24.6.2015) 16 §. Kasassa erottui puunrunkojen ja kantojen lisäksi mm. maalattua puuta, metalliverkkoa, muovia, lasikuituvillaa sekä muovisia, metallisia, ja puupohjaisia huonekalujen osia. Kasassa kiinni oli myös rikkinäinen öljytynnyri. Osa jätekasasta oli valunut veteen. Jätteiden varastointi, käsittely, hävittäminen ja loppusijoittaminen on kaatopaikkatoimintaa, joka vaatii ympäristöluvan.

6. Tuomikuruntien pohjoispuolella jätekasa, joka koostuu pääasiassa metallijätteestä ja rautaromusta.

7. varastoitu tai hylätty tarvikkeita (mm. rakennustarvikkeita) ympäristöä rumentavalla tavalla.

 

Ympäristösihteeri on 18.7.2018 määrännyt alueella harjoitetun toiminnan keskeytettäväksi toistaiseksi ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 175 §:n ja 182 §:n nojalla. Määräys on astunut voimaan välittömästi, eikä päätöksestä ole voinut valittaa (YSL § 182, § 190). Määräyksen mukaisesti tilan siivoamisesta, varastoidun maa-aineksen pois kuljettamisesta ym. alueella mahdollisesti tulevaisuudessa tehtävistä toimenpiteistä tullaan sopimaan erikseen. Toimenpiteitä alueella ei voi alkaa suorittamaan ennen kuin keskeyttämispäätös on kumottu, ja mm. yllä mainittujen asioiden hoitamisesta sovittu suunnitelmallisesti ja kirjallisesti yhdessä maanomistajan kanssa. Toiminnan keskeyttämispäätöksen yhteydessä ympäristösihteeri on antanut määräykset ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalle on lähetetty asiaa koskien selvityspyyntö asiasta. Selvityspyyntöön on annettu vastausaikaa 25.8.2018 saakka. Toiminnanharjoittaja on toimittanut kirjallisen selvityksen 27.8.2018.

 

3.8.2018 ympäristösihteeri kävi alueella ja totesi tukitulle purolle kaivetun uutta uomaa ja läjitysaluetta laajennetun itäreunasta vastoin toiminnan keskeyttämispäätöstä. Läjitysalueen vierestä lammikosta on otetuissa vesinäytteistä on laboratorioanalyyseissä todettu eräitä VOC yhdisteitä ja kohonneita raskasmetallipitoisuuksia, mikä viittaa jätteiden polton, maa-ainesten läjityksen tai muun alueella harjoitetun toiminnan aiheuttavan ympäristön pilaantumista. Samalta kiinteistöltä, tien Immeljärven pohjoispuolella löytyi tällä käynnillä useita jätekasoja ja osin haudattuja jätteitä. Osassa jätekasoista oli poltettu jätteitä vastoin kunnan jätehuoltomääräyksiä.

 

YSL 182 §:n 2 mom. mukaan viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut asian.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että 18.7.2018 ympäristösihteerin tekemä keskeyttämispäätös pysytetään voimassa, kunnes tilalla Kaltio (* * * * * * * *) suoritettavat korjaavat toimenpiteet on sovittu suunnitelmallisesti ja kirjallisesti yhdessä maanomistajan kanssa. Toiminnanharjoittajan tulee olla yhteydessä Lapin ELY-keskukseen maanläjitysalueen ja jätteidenpolttopaikkojen maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioimiseksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa