Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.09.2018/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 118

06.09.2018

 

Toiminnan keskeyttämispäätöksen pitäminen voimassa /tilat Ketola ja Poikkiruona

 

19/10.03.00/2018

 

RakYmplk 06.09.2018 § 118

 

Ympäristösihteeri on 17.7.2018 tehnyt toiminnan keskeyttämispäätöksen koskien tiloja Ketola (RN:o * * * * * * *) ja Poikkiruona (RN:o * * * * * * *). 12.7 ja 13.7.2018 tehdyillä tarkastuskäynneillä ympäristösihteeri on todennut, että Kittilän Kallon Pähtimännikössä on:

 

1. Varastoitu maa-aineksia tilalla Poikkiruona ilman, että ne perustuvat hyväksyttyyn suunnitelmaan tai maa-aineslain (MAL, 555/1981) 4 §:n tarkoittamaan maa-aineslupaan.

2. Kaivettu maa-aineksia ilman maa-aineslain 4 §:n tarkoittamaa maa-aineslupaa tilalla Poikkiruona

3. Otto on mahdollisesti ulottunut maa-ainesluvan määräysten vastaisesti pohjaveteen saakka (pohjavesi näkyvillä) tilalla Ketola. Pohjavesiputkesta12.7.2018 mitatun pohjaveden pinnan mukaan todellinen ottotaso oli 0-10 cm pohjaveden pinnasta pohjavesiputken ympäristössä.

4. Varastoitu ajoneuvoja, työkoneita ilman tarvittavia suojarakenteita. Pyöräkuormaaja oli tarkastusten aikana soranotto-alueella tilalla Ketola.

5. Tilalla Poikkiruona maa-ainesten oton ja varastoinnin tai aikaisemman muun toiminnan seurauksena alueella maaperässä on havaittavissa poltto-/voiteluaineita eri kohdissa.

6. Tiloilla Ketola ja Poikkiruona suoritettu ojituksia, jota johtavat pohjavesiä pois soran-ottoalueilta ja siten voivat aiheuttaa pohjaveden pinnan alenemista.

7. Kaivettu tilalla Poikkiruona oja sora-alueen läpi ja sieltä edelleen Kallon pohjavesialueelle aiheuttaen ympäristön ja pohjaveden pilaantumisvaaran ojaan tihkuvien, mahdollisesti öljyn saastuttamien pohjavesien vuoksi.

 

Tilalla Ketola on ollut 10 vuoden maa-aineslupa (Khall 24.6.2008 378 §), jonka voimassaolo on päättynyt 1.7.2018. Lupaan on haettu jatkoaikaa 2.2.2018 päivätyllä hakemuksella. Tehdyt tarkastukset liittyivät jatkoaikahakemuksen käsittelyyn. Tarkastuksen yhteydessä luvitetulla maa-ainesalueella (tila Ketola) todettiin myös muuta maa-ainesluvan määräysten vastaista toimintaa: mm. otto on lähes kokonaan tehty ottosuunnitelmaan merkityn ottoalueen ulkopuolelta, ottoaluetta ei oltu merkitty maastoon, eikä pintamaita oltu poistettu ja siirretty talteen maisemointia varten. Alueelta löytyi myös jätekasa, jossa oli vanhoja rakennuksen purkujätteitä. Tilalla Poikkiruona on kahtena kesänä 2015 ja 2016 murskattu maa-aineksia ilman, että murskauksesta on tehty Pähtimännikön maa-ainesluvan määräysten mukaista ilmoitusta eikä Ympäristönsuojelulain § 118 mukaista ilmoitusta etukäteen kunnan ympäristövalvontaan.

 

Ympäristösihteeri on 17.7.2018 määrännyt alueella harjoitetun toiminnan keskeytettäväksi toistaiseksi ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 175 §:n ja 182 §:n nojalla. Määräys on astunut voimaan välittömästi, eikä päätöksestä ole voinut valittaa (YSL § 182, § 190). Tilojen siivoamisesta, maa-ainesten kaivamisesta, siirtämisestä, varastoidun maa-aineksen pois kuljettamisesta ja sora-alueen palauttamisesta maa-ainesluvan mukaiseen tilaan ym. alueella mahdollisesti tulevaisuudessa tehtävistä toimenpiteistä sovitaan erikseen. Alueella mahdollisesti tulevaisuudessa tehtävistä toimenpiteistä tullaan sopimaan erikseen. Toimenpiteitä alueella ei voi alkaa suorittamaan ennen kuin keskeyttämispäätös on kumottu, ja mm. yllä mainittujen asioiden hoitamisesta sovittu suunnitelmallisesti ja kirjallisesti yhdessä maanomistajan kanssa. Toiminnan keskeyttämispäätöksen yhteydessä ympäristösihteeri on antanut määräykset mahdollisen öljyvahingon leviämisen estämiseksi ja öljyisen maan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen selvittämiseksi. Toiminnanharjoittajalle on lähetetty asiaa koskien selvityspyyntö sekä kehotus hakea molemmille tiloille maa-aineslupaa ajantasaisin tiedoin sekä laatia suunnitelma Pähtimännikön maa-ainesalueen saattamiseksi maa-ainesluvan (Khall 24.6.2008 378 §) määräysten mukaiseksi. Selvityspyyntöön on annettu vastausaikaa 23.8.2018 saakka. Toiminnanharjoittaja on pyytänyt selvitykselle jatkoaikaa 15.10.2018 saakka ja ympäristösihteeri on myöntänyt pyydetyn jatkoajan selvitykselle sähköpostitse 23.8.2018. Maan pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi on tehty alueen öljyisistä maista 3.8.2018 ja raportissa esitetyt kunnostustoimenpiteet on hyväksytty Lapin ELY-keskuksessa. Öljypilaantuneen maan kunnostus tehdään Lapin ELY-keskuksen valvonnassa.

 

Ympäristönsuojelulain 182 §:n 2 mom. mukaan viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut asian.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että

1. 17.7.2018 ympäristösihteerin tekemä keskeyttämispäätös pysytetään voimassa, kunnes tiloilla Ketola (RN:o * * * * * * *) ja Poikkiruona (RN:o * * * * * * *) suoritettavat korjaavat toimenpiteet on sovittu suunnitelmallisesti ja kirjallisesti yhdessä maanomistajan kanssa (Ympäristönsuojelulaki, 527/2014, 175 § ja 182 §). Tilalla Poikkiruona (RN:o * * * * * * *) olevien öljypilaantuneiden maiden osalta keskeyttämispäätös kumotaan ja kunnostustoimenpiteet voidaan suorittaa Lapin ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

 

2. Maa-aineslain mukaiset toiminnot määrätään keskeytettäväksi tiloilla Ketola (RN:o * * * * * * *) ja Poikkiruona (RN:o * * * * * * *), kunnes suoritettavat korjaavat toimenpiteet on sovittu suunnitelmallisesti ja kirjallisesti yhdessä maanomistajan kanssa (Maa-aineslaki 555/1981, 15 §).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Juha Toivola poistui asian käsittelyn aikana klo 14.19.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa