Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.09.2018/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 70

24.05.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 128

06.09.2018

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto lupahakemukseen: Matala ja Korkea Kehtosvaaran pohjavedenottamoiden rakentaminen, pohjaveden ottaminen, veden johtaminen ja valmistelu

 

95/11.01.00/2018

 

RakYmplk 24.05.2018 § 70

 

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (24.4.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Levin vesihuolto Oy:n hakemusta Matala ja Korkea Kehtosvaaran pohjavedenottamoiden rakentamiseksi, pohjaveden ottamiseksi, veden johtamiseksi ja valmisteluluvan saamiseksi. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 28.5.2018 mennessä.

 

Levin Vesihuolto Oy hakee vesilain mukaista lupaa Matala ja Korkea Kehtosvaaran pohjavedenottamoiden rakentamiseen, pohjaveden ottamiseen sekä veden johtamiseen Kittilä-Muonio -kantatien itäpuolelle rakennettavalle vedenkäsittelylaitokselle, josta edelleen talousvetenä käytettäväksi Levin alueella.

 

Lupaa haetaan yhteensä kolmelle siiviläputkikaivojen päälle rakennettavalle venttiilikaivolle (Matala Kehtosvaaraan 2 kpl ja Korkea Kehtosvaaraan 1 kpl). Matala Kehtosvaarasta on tarkoitus pumpata pohjavettä yhteensä 450 m3/vrk ja Korkea Kehtosvaarasta 250 m3/vrk.

 

Suunnitellut vedenottamot sijaitsevat Sirkan kylästä n. 11 km luoteeseen Metsähallituksen hallinnoimalla alueella. Lähistöllä ei ole asutusta eikä sinne ole sijoittunut muuta toimintaa.

 

Hakija on tehnyt vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2011) mukaisen selvityksen pohjaveden ottamiseksi. Kaivopisteistä on tehty koepumppauksia vuosina 2006 ja 2017 ja pumppausten perusteella kaivoista saadaan jatkuvassa käytössä hakemuksen mukaiset määrät pohjavettä. Suunnitellulla vedenotolla ei hakijan mukaan arvioida olevan vaikutusta läheisen Kaltiojänkän ja Kehtosjärven vesitaseisiin.

 

Matala Kehtosvaaran vedenottopiste UP 527 sijaitsee lähteen välittömässä läheisyydessä. Levin Vesihuolto Oy hakee poikkeusta vesilain 2 luvun 11 §:n ensimmäisen momentin lähteen luonnontilan vaarantamiskiellosta. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että lähistöllä on runsaasti vastaavia muodostumia, eikä kyseisen vesiluontotyypin suojelutavoitteet siten vaarantuisi huomattavasti tällä alueella.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:

Kyseiset Matala ja Korkean Kehtosvaaran pohjavesialueet on merkitty Levin osayleiskaavaan tärkeäksi vedenhankintaan soveltuvaksi alueeksi (pv) ja suunniteltujen vedenottamoiden paikat on merkitty samaan kaavaan yhdyskuntateknisen huollon alueiksi (ET), joten pohjaveden otto ja vedenottamoiden rakentaminen on kaavoituksen mukaista.

 

Suunnitellut Matala Kehtosvaaran pumppaamot tulevat käytännössä tuhoamaan UP 527 kohdalla olevan lähteen ja väistämättä vaikuttavat kyseisestä lähteestä alkavaan noroon. Hakemuksessa ei ole esitetty kyseisen lähteen ja noron sekä niiden ympäristöjen eliöstöstä tehtyä kartoitusta. Ennen tuhoavia toimia ja lähteen vaarantamiskielosta poikkeamisen myöntämistä lähteestä, norosta ja niiden ympäristöstä tulisi tehdä perusteellinen eliöstökartoitus (ainakin kasvillisuus, erityisesti lähdesammalet, ja selkärangattomat eläimet), jotta voidaan varmistaa ettei hankkeelle ole luonnonsuojelullisia esteitä.

 

Näiden Kehtosvaaran vedenottamoiden rakentamisen myötä toivotaan Levin Vesihuolto Oy:n käynnistävän Sirkan kylän läheisyydessä olevan Merkkisenkaltion vedenottamon purkamisen ja Merkkisenkaltion lähdealueen ennallistamistoimet. Kyseinen lähde on nk. harvinainen kalkkilähde (pH 8.5) ja uhanalaisten huurresammalten kasvupaikka. Nämä Huurresammallähteet (luontotyyppikoodi 7220) kuuluvat EU:n Luontodirektiivin 69 Suomessa esiintyviin, ensisijaisesti suojeltaviin luontotyyppeihin ja siten Merkkisenkaltioon ei olisi tullut rakentaa vedenottamoa. Merkkisenkaltio on ollut myös Levin lähialueiden tärkeä ja erittäin suosittu retkeilykohde levähdyspaikkoineen ja se tulisi lähteen ennallistamisen jälkeen palauttaa retkeily- ja luontomatkailukohteeksi. Mitä nopeammin 2016 rakennetun vedenottamon purkaminen ja lähteen ennallistamistoimet aloitetaan, sitä todennäköisimmin Merkkisenkaltion uhanalainen huurresammallähteiden eliöyhteisö saadaan elvytettyä.

Tämä Merkkisenkaltion ennallistaminen on tarpeen sekä luonnonsuojelun vuoksi että Levin kestävän matkailun maineen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti Vuokko Mäntymaan kannattamana, että ympäristösihteerin esityksestä poistetaan viimeinen kappale.

 

Pirkko Jauhojärven esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

RakYmplk 06.09.2018 § 128

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon täydennystä (3.8.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Levin vesihuolto Oy:n hakemusta Matala ja Korkea Kehtosvaaran pohjavedenottamoiden rakentamiseksi, pohjaveden ottamiseksi, veden johtamiseksi ja valmisteluluvan saamiseksi, hakijan toimittamien täydennysten johdosta. Lausunnon täydennys on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 5.9.2018 mennessä, mutta lausunnon täydennykselle on saatu jatkoaikaa 14.9.2018 saakka.

 

Hakija on toimittanut 30.7.2018 lupahakemuksen täydennyspyynnön vastauksena 30.7.2018 päivätyn täydennysasiakirjan sekä sen liitteenä 27.7.2018 päivätyn Matala- ja Korkea Kehtosvaaran vedenottohankkeen lähdeinventointien raportin. Lähdeinventointien mukaan erityisiä lettoja ei lähteiden lähialueille sijoitu, ainoastaan lähteellä nro 4 esiintyi lettosammallajistoa. Lähteet eivät ole tyypiltään nk. huurresammallähteitä, jotka usein sisältävät uhanalaista lajistoa. Lähteiden tai niiden ympäristön lajistoon ei havaittu lukeutuvan direktiivilajistoon kuuluvaa lapinleinikkiä.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemusten täydennyksistä seuraavaa:

 

Täydennysasiakirjan mukaan Lapin ELY-keskus on esittänyt vedenottamon varsinaisille rakennustöille luonnonsuojelullisista syistä aikarajoituksia, mutta hakija esittää ettei aikarajoituksia asetettaisi. Luonnonsuojelullisten näkökohtien huomioiminen Lapin ELY-keskuksen esityksen mukaisesti ei estä vedenottamoiden rakentamista. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan rakentaminen tulisi suorittaa esitettyjen aikarajoitusten puitteissa, luonnonsuojelullisten ja maankäytöllisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Vedenottamoiden rakentaminen tulisi toteuttaa niin, että lähteiden ja lähinorojen eliöstö häiriintyy mahdollisimman vähän sekä rakentamisen aikana, että rakentamisen jälkeen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa