Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.08.2018/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 258

14.08.2018

 

Lausunto Magnus Minerals Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Kuukeri (ML2017:0001)

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 14.08.2018 § 258

 

Magnus Minerals Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle hakemuksen koskien Kuukeri - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Hakemuksen mukaan malminetsinlupahakemus alue kohdistuu Alakylän paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle. Tosiasiallisesti malminetsintäalueen etelälaita kohdistuu Alakylän paliskunnan alueelle ja pääosa alueesta kohdistuu Kyrön paliskunnan alueelle.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 350,37 ha. Alue sijaitsee noin 2,5 km Sirkan kylältä luoteeseen.

 

Hakija etsii alueelta nikkeliä, kuparia, kultaa, sinkkiä, hopeaa, kobolttia, platinaa, palladiumia ja rodiumia. Hakijan mukaan alueen geologia, geofysiikka ja geokemia sekä aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että alueella saattaa esiintyä taloudellisesti hyödynnettäviä malmivarantoja. Hakemusalueella sijaitsee Sirkan lakannut kupari-, kulta -, koboltti - ja nikkelikaivos, joka toimi vuosina 1953-1956. Magnus Minerals Oy osti syksyllä 2016 SES Finlandin, jonka myötä yhtiö sai haltuunsa SES:n alueella suorittamien tutkimusten aineiston. Näiden ohjelmien tulosten valossa alueen potentiaalin yhtiö tulkitsi olevan korkea ja yhtiö päätti hakea alueelle malminetsintälupaa.

 

Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat geokemiallinen näytteenotto, geofysikaaliset mittaukset, syväkairaus ja kaivinkonemontutus.

 

Hakemuksessa tutkimusmenetelmät on kuvattu seuraavasti:

 

Kilkka näytteenotto tapahtuu pintamoreenista iskemällä painolla noin 2 cm:n halkaisijaltaan oleva metalliputki käsivoimin pintamaan läpi Saatavan näytteen koko on noin 50-200 g. Näytteenottopaikalle kuljetaan jalan putket kantaen. Kilkkatöitä ei suoriteta lintujen pesintäaikaan.

 

Cobra-näytteenotto tapahtuu samalla periaatteella kuin kilkka, mutta iskuvaihe tapahtuu moottoroidusti. Kulkeminen näytteenottopaikalle tapahtuu lumipeitteen aikana suksilla tai moottorikelkalla sekä kesällä ja syksyllä jalan. Näytteenottoa ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Pohjamoreeninäytteenotto tapahtuu moottoroidulla tela-alustaisella iskuporauskalustolla. Noin 400 g:n suuruinen maanäyte porataan noin 6 cm:n halkaisijaltaan olevalla putkikalustolla maapeitteiden läpi niin läheltä peruskallion pintaa kuin mahdollista. Näytteenottoa ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Tutkimusuran tarkoitus on paljastaa peruskallion pinta maapeitteen alta. Työssä voidaan joutua käyttämään raskasta maansiirtokoneistoa. Raskaita, koneilla suoritettavia töitä ei tehdä lintujen pesintäaikana.

 

Timanttikairaus suoritetaan ylläolevien alustavien tutkimusten perusteella valituille kohteille. Timanttikairaus suoritetaan suljetulla vesikierrolla yhtiön hyväksi tuntemien urakoitsijoiden toimesta. Timanttikairausta ei suoriteta lintujen pesintäaikana.

 

Hakemuksen mukaan toiminnasta voi syntyä meluhaittaa. Äänihaittaa aiheuttavia töitä ei tehdä lintujen pesintäaikana, jos on oletettavissa pesinnälle tapahtuvaa haittaa näytteenotossa tapahtuvan melun vuoksi. Hakemuksen mukaan alueella otetaan huomioon ja pyritään minimoimaan mahdollisen töiden aiheuttaman irtoaineksen kulkeutuminen jokiin ja puroihin

 

Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny kaivannaisjätettä. Mikäli tutkimusten aikana paljastetaan kallio, niin alue entisöidään.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätöiden arvioidaan alustavasti kestävän vuosia. Mikäli näiden tutkimusten tulosten katsotaan olevan riittävät, mahdollisten mineralisoitujen kohteiden inventointikairauksia suoritetaan sen jälkeen vähintään 2 vuotta. Jos tällaisia potentiaalisia kohteita ei löydy, luovutaan malminetsintäluvasta.

 

Kaavoitustilanne:

 

Hakemuksessa on mainittu alueen kaavoitustilanteesta, että aluetta ei ole kaavoitettu. Maininta on virheellinen. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaava (KV 25.2.2008 ja KHO 5.10.2011), joka on tullut voimaan 17.10.2011.

 

Em. osayleiskaavassa pääosa malminetsintäalueesta on osoitettu Maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Yleiskaavan mukaan MU - alue on ulkoilun kannalta tärkeää aluetta, jossa liikkumiskelpoisuus, metsäsisyys ja maisemalliset arvot ovat ominaisia. Yleiskaavamääräyksen mukaan aluetta tulee hoitaa maiseman ja metsän monikäytön kannalta erityisenä kohteena. Avohakkuuta tehtäessä suositellaan noudatettavaksi aluetta koskevaa yleiskaavamääräyksen ohjetta. Alueelle saa rakentaa yleistä virkistystä ja leiriytymistä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia kuten laavuja ja katoksia sekä tupia niin, että yksittäisen rakennuksen/rakennelman pinta-ala on enintään 50 m2. Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouteen sekä sitä tukevan yritystoiminnan käyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia.

 

Malminetsinhakemusalueen kaakkoisosassa alueeseen kohdistuu yleiskaavamerkintä Urheilu - ja virkistysalue (VU). Yleiskaavamerkinnän mukaan taajamaan liittyvä tai sisäinen urheilualue, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön.

 

Alueen lounaisosaan kohdistuu yleiskaavamerkintä M eli maa- ja metsätalousalue.

 

Malminetsintähakemusalueen eteläosaan kohdistuu osittain yleiskaavamerkintä pv eli Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Kaavamääräyksen mukaan alueella tapahtuvaa rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat vesilain 1 luvun 18 § pohjaveden muuttamiskielto ja ympäristösuojelulain 1 luvun 8 § pohjaveden pilaamiskielto. Alueella on pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty, jätevesien imeyttäminen maaperään kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivuu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

 

Hakemusalueeseen kohdistuu myös yleiskaavaan merkityt moottorikelkkareitit ja ulkoilureitin yhteystarve. Yleiskaavaan merkityt moottorikelkkareitit on perustettu maastoliikennelain mukaisiksi reiteiksi ja reitit on jo rakennettu. Kätkätunturin päällä kulkee sekä talvi- että kesäkäytössä oleva, suosittu patikointireitti, jolta on näkö- ja kuuloyhteys hakemuksessa esitetylle malminetsintäalueelle. Alle kilometrin etäisyydellä malminetsintäalueen etelärajasta kulkee talvisaikaan hiihtolatu ja lähistölle on suunniteltu lähiaikoina perustettavaksi talvikävely- ja talvipyöräilyreitti. Edellä mainitut reitit ovat keskeinen osa koko kunnan reittiverkostoa ja ovat elintärkeitä Levin matkailukeskuksen matkailupalveluille.

 

Pohjavesialueet:

 

Malminetsintälupahakemuksen kohdassa 2.4 Luonnonsuojelutilanne on todettu alueella sijaitsevan vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet Kirakkaoja ja Mäkitalo. Levin Vesihuolto Oy:n Kirakan ja Mäkitalon vedenottamot sijaitsevat malminetsintälupahakemusalueen välittömässä läheisyydessä. Kirakan vedenottamo on Levin matkailukeskuksen päävedenottamo.

Alueen läpi kulkee postglasiaalisiirros osittain vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä. Vedenottamoiden käyttämä pohjavesi voi siten osittain olla peräisin nk. kalliopohjavedestä. Kallioperän voi olettaa olevan alueella siksi rikkonainen ja kaikilla kallioperään vaikuttavilla toimenpiteillä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia vedenottamoiden veden saatavuuteen ja laatuun.

 

Luonnon- ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat

 

Alueella sijaitsee luonnontilaisia lähteitä, joiden vaarantaminen on kiellettyä. Malminetsintäalueella on pieniä luonnontilaisia noroja, jotka laskevat Levijokeen. Alueen kallio- ja maaperä sekä pohjavesi on kalkkivaikutteista ja siten alueella voi esiintyä harvinaisia ja rauhoitettuja kasvilajeja, mm. lettokasvillisuutta ja huurresammallähteiden lajistoa.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Magnus Minerals Oy:n malminetsintälupahakemuksesta koskien Kuukeri -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus kohdistuu Levin ympäristön osayleiskaava-alueelle. Yleiskaava ja yleiskaavamääräykset tulee huomioida malminetsintälupahakemusta ratkaistaessa. Hakemusta ratkaistaessa tulee myös huomioida hakemusalueen sijainti Levin matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle eikä Levin alueen matkailuelinkeinolle. Malminetsinnästä aiheutuva melu tärkeän matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä voi haitata matkailuelinkeinoa sekä kesä- että talvisaikana.

 

Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa pohjaveden määrälle ja laadulle. Vedenottamoihin ja pohjavesialueisiin tulee jättää riittävän laaja suoja-alue, jonka sisällä ei tehdä minkään laista koneellista malminetsintää. Lisäksi mahdollisten kairausten tulisi suuntautua poispäin vedenottamoiden alueelta ja pohjavesialueilta niin että kairaukset eivät millään syvyydellä tule vedenottamoiden tai pohjavesialueiden läheisyyteen. Myös muut alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat talousvesikäytössä olevat kaivot tulee huomioida vastaavasti.

 

Lupahakemusta ratkaistaessa tulee huomioida luonnontilaisten lähteiden, alueen pintavesien sekä harvinaisen kasvilajiston suojaaminen malminetsinnän haittavaikutuksilta

 

Malminetsintälupahakemuksesta tulisi pyytää lausunnot myös Kyrön paliskunnalta ja Levin Vesihuolto Oy:ltä joiden toiminta-alueilla esitetty malminetsintäalue sijaitsee.

 

Kittilän kunnanhallitus haluaa huomauttaa malminetsintäluvan hakijalle, että kyseinen alue soveltuu huonosti kaivostoiminnalle matkailukeskuksen välittömän läheisyyden vuoksi ja pyytää harkitsemaan malminetsintätoimien kannattavuutta kyseisellä alueella.

 

Päätös:

Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla tämän asian esittelyn ajan.

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa teki seuraavan muutetun päätösesityksen:

 

''Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Magnus Minerals Oy:n malminetsintälupahakemuksesta koskien Kuukeri -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus kohdistuu Levin ympäristön osayleiskaava-alueelle. Yleiskaava ja yleiskaavamääräykset tulee huomioida malminetsintälupahakemusta ratkaistaessa. Hakemusta ratkaistaessa tulee myös huomioida hakemusalueen sijainti Levin matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle eikä Levin alueen matkailuelinkeinolle. Malminetsinnästä aiheutuva melu tärkeän matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä voi haitata matkailuelinkeinoa sekä kesä- että talvisaikana.

 

Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa pohjaveden määrälle ja laadulle. Vedenottamoihin ja pohjavesialueisiin tulee jättää riittävän laaja suoja-alue, jonka sisällä ei tehdä minkään laista koneellista malminetsintää. Lisäksi mahdollisten kairausten tulisi suuntautua poispäin vedenottamoiden alueelta ja pohjavesialueilta niin että kairaukset eivät millään syvyydellä tule vedenottamoiden tai pohjavesialueiden läheisyyteen. Myös muut alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat talousvesikäytössä olevat kaivot tulee huomioida vastaavasti.

 

Lupahakemusta ratkaistaessa tulee huomioida luonnontilaisten lähteiden, alueen pintavesien sekä harvinaisen kasvilajiston suojaaminen malminetsinnän haittavaikutuksilta

 

Malminetsintälupahakemuksesta tulee pyytää lausunnot myös Kyrön paliskunnalta ja Levin Vesihuolto Oy:ltä joiden toiminta-alueilla esitetty malminetsintäalue sijaitsee.

 

Kittilän kunnanhallitus haluaa huomauttaa malminetsintäluvan hakijalle, että kyseinen alue soveltuu huonosti kaivostoiminnalle matkailukeskuksen välittömän läheisyyden vuoksi ja pyytää harkitsemaan malminetsintätoimien kannattavuutta kyseisellä alueella.

 

Yhtiön esittämien vakuuksien riittävyyttä arvioitaessa tulee huomioida, että kyseinen alue on Levin merkittävä pohjavesialue ja Kirakan vedenottamo on Levin matkailukeskuksen päävedenottamo.''

 

Vs. kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa