Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.08.2018/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 263

15.08.2017

Kunnanvaltuusto

§ 66

28.08.2017

Kunnanhallitus

§ 280

14.08.2018

Kunnanvaltuusto

§ 54

20.08.2018

 

Kittilän kuntastrategia

 

127/00.01/2017

 

Khall 15.08.2017 § 263

 

 

(Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja, puh. 040 595 7597)

 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin järjestäminen

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet

4) omistajapolitiikka

5) henkilöstöpolitiikka

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Kuntastrategian lakisääteisyydellä pyritään lisäämään kunnan toiminnan ennakoitavuutta sekä parantamaan laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Tarkoitus on, että strateginen pitkän aikavälin suunnittelu ja taloussuunnittelu nivoutuvat yhteen aiempaa tiukemmin. Keskeinen tavoite on vähentää erillisten sektorikohtaisten suunnitelmien tarvetta.

 

Strategiatyöhön on osallistettu kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kevään 2017 aikana järjestämällä työpajoja. Käytännössä strategiaprosessista on vastannut yhdessä johtoryhmän kanssa Kiss Konsultointi Oy ulkopuolisen näkemyksen varmistajana.

 

Kuntalain vaatima strategia-aineisto on valmistunut.

 

Strategiatyön mukaiset, Kittilä - Puhdasta kultaa, Kittilän kunnan ydinarvot ovat:

 

L = Luonto

I = Inhimillisyys

V = Vieraanvaraisuus

E = Edelläkävijyys

 

Strategian läpivientiä seurataan talouteen, asiakkaisiin ja työntekijöihin liittyvän mittariston avulla.

 

Vt. kunnanjohtaja

Kittilän kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen laaditun Kittilän kunnan kuntastrategian ja strategia-aineiston.

 

Kuntastrategian tarkistaminen tulee tehdä vähintään kerran valtuustokaudessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 28.08.2017 § 66

 

 

Päätös:

Valtuutettu Jukka Poti esitti seitsemän valtuutetun (Inkeri Yritys, Leena Vanhatalo, Ahti Ovaskainen, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Pentti Kangas ja Tiina Huilaja) kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Esitys kokonaisuudessaan perusteluineen pöytäkirjan liitteenä.

 

Valtuutettu Marita Toivanen esitti valtuutettu Susanna Kantolan kannattamana ettei asiaa palauteta valmisteluun.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, joten asiasta on äänestettävä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, jonka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät "ei"

 

Äänestyksessä annettiin yhteensä seitsemän (7) jaa-ääntä ja kaksikymmentä (20) ei-ääntä.

 

Jaa-ääniä antoivat: Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Aki Nevalainen, Paula Nevalainen, Pekka Rajala ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat: Eino Holck, Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Susanna Kantola, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Merja Korva, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Vuokko Mäntymaa, Ahti Ovaskainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Tapani Rantajääskö, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys.

 

Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan valmisteluun.

__________

 

Khall 14.08.2018 § 280

 

 

Kuntastrategiaa on käsitelty kunnanvaltuustossa edellisen kerran 28.8.2017 § 66, jolloin valtuutettu Jukka Poti on esittänyt seitsemän valtuutetun (Inkeri Yritys, Leena Vanhatalo, Ahti Ovaskainen, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Pentti Kangas ja Tiina Huilaja) kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Esitys kokonaisuudessaan perusteluineen on Kvalt 28.8.2017 §:n 66 liitteenä.

Kunnanvaltuuston äänestettyä asiasta, asia on päätetty palauttaa valmisteluun.

28.8.2017 § 66 jätetyssä Jukka Potin allekirjoittamassa ja seitsemän muun valtuutetun kannattamassa esityksessä on ehdotettu, että strategiaan lisätään tarvittavia peruspilareita. Tärkeimmät lisäykset esityksen mukaan olisivat:

 

1. Visio

2. Tavoitteet

3. Arviointi ja seuranta

4. Riskienhallinta

 

Lisäksi on esitetty, että edellä mainittujen käytännön toteutus ja aikajänne tulisi olla kirjoitettu strategiassa auki. Kuntastrategiaa on myös esitetty avattavaksi käytännönläheisemmäksi.

Kuntastrategiaa on jatkotyöstetty syksyllä 2017 järjestetyissä strategiapalavereissa Kiss Konsultointi Oy:n Maarika Mauryn johdolla sekä vs. kunnanjohtajan johdolla kunnan johtoryhmän kokouksissa. Tekstin sisältöjä on myös tarkemmin hiottu ja täsmennetty Kiss Konsultointi Oy:n Maarika Mauryn kanssa. Tiistaina 7.8.2018 kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajille on järjestetty strategiapalaveri, jossa strategiaa on käyty yksityiskohtaisesti läpi ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat voineet esittää muutoksia strategian sisältöön. Kuntastrategian ulkoasua on myös päivitetty ja siihen on sisällytetty Kittilän 150-juhlavuonna suunnittelija Jukka Puljujärven Kittilän kunnalle suunnittelema Ahma-kuvio.

 

Kittilän kunnan visio tuleville vuosille on, että Kittilä on monessa mielessä puhdasta kultaa. Strategiatyön rinnalla kulkevat Kittilän kunnan arvot, jotka määrittävät toimintaa ja tavoitteisiin pääsemistä; Luonto, Inhimillisyys, Vieraanvaraisuus ja Edelläkävijyys. Painopisteet eli valtuuston kärkihankkeet ovat: 1. Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, 2. Positiivinen viestintä ja imago, 3. Huomio hyvinvointiin, 4. Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, 5. Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö ja 6. Digitaalisuuden kehittäminen.

Muutoksen läpivientiä seurataan valtuustotasolla sekä operatiivisen johtamisen ja toiminnan tasolla tekemisen muutoksen kautta sekä mittareiden toteutumisen kautta. Strategiaa edistettäessä vastuutetaan ja aikataulutetaan selkeästi myös alatoimenpiteet ja ideointikulttuurin juurruttamiseen käytetään jatkuvapäivitteistä excel-taulukkoa syntyneitä ideoita varten.

Kuntastrategian laatimiseen liittyvää hankintaa Kiss Konsultointi Oy:ltä on käsitelty erillisenä asiana kunnanhallituksessa 9.1.2018 § 17. Strategian viimeistelyyn liittyvä konsultointi Mauryn kanssa kuuluu aiemmin laskutettuun summaan.

Vs. kunnanjohtaja:

Kittilän kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Kittilän kunnan kuntastrategian ja strategia-aineiston.

 

Kuntastrategian tarkistaminen tulee tehdä vähintään kerran valtuustokaudessa.

 

Päätös:

Varajäsen Yrjötapio Kivisaari esitti, että strategiassa oleva visio muutetaan 'Kittilä - puhdasta kultaa' (on -sana jää pois). Tämä muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin edellä mainittu muutos huomioiden.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 20.08.2018 § 54

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa esitteli kuntastrategiaa.

 

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari piti valtuustoryhmänsä puheenvuoron (pöytäkirjan liitteenä).

 

Oikeudenmukainen Kittilä valtuustoryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys piti valtuustoryhmänsä puheenvuoron.

 

Vasemmiston valtuustoryhmän puheenvuoron piti ryhmän varapuheenjohtaja Marita Toivanen.

 

Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenvuoron piti varapuheenjohtaja Toni Kenttälä.

 

Vihreät valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Huilaja piti ryhmänsä puheenvuoron.

 

Kittilän Kokoomuksen -valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Poti piti ryhmänsä puheenvuoron.

 

Päätettiin poistaa huutomerkki vision "Kittilä - puhdasta kultaa" perästä.

 

Inkeri Yritys esitti, että sivulla 2 Kunnan tehtävä muutetaan seuraavaksi: "Kunta on julkinen viranomainen, jota velvoittavat kaikki kuntaa koskevat lait. Kunta vastaa lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja muista tarpeellisiksi katsomistaan palveluista. Kunta on kuntalaistensa lähiyhteisö ja sen tehtävä on huolehtia kunnan elinvoimasta."

 

Valtuutettu Ahti Ovaskainen kannatti Inkeri Yrityksen esitystä.

 

Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat Inkeri Yrityksen esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) jaa-ääntä, kahdeksan (8) ei-ääntä yksi (1) äänesti tyhjää ja yksi (1) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Aila Moksi, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Pirkko Jauhojärvi, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Ei-ääniä antoivat Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Heli Kurt ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänesti Tiina Huilaja. Poissa oli Eetu Alatalo.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys tuli kokouksen päätökseksi.

 

Inkeri Yritys esitti, että sivulle 10 kohtaan 3. lisätään lause "Sivistys on perusta kaikelle hyvinvoinnille. Varmistetaan jokaiselle kuntalaiselle monipuolisen koulutuksen mahdollisuus jokaisella tasolla."

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ahti Ovaskainen esitti, että sivulle 12 kohta 5. Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö, Tavoitteet ja toimenpiteet, muutetaan seuraavasti: poistetaan "Kittilässä on tarjolla toisen asteen koulutusta" ja lause korvataan "Kittilässä on kunnan ylläpitämä lukio ja lisäksi tarjolla on ammatillista koulutusta".

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian edellä mainituin muutoksin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa