Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2018/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 76

28.11.2018

 

Henkilökohtaisen avun määräytymisen perusteet ja palvelun enimmäishinta 1.2.2019 alkaen

 

336/05.02.13/2018

 

Sotelk 28.11.2018 § 76

 

(Lisätiedot; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)

 

Henkilökohtaisen avun asiakas on vammaispalvelulain (1987/380) perusteella vaikeavammainen henkilö, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

 

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu tarkoittaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

 

Asiakkaan toimintakyky määrittelee palvelun sisällön, ja asiakasta kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen päivittäisissä toiminnoissa, jotta asiakkaan omatoimisuus säilyy ja vahvistuu. Käytännön avustamistilanteessa asiakas ohjaa ja neuvoo avustajaa.

Henkilökohtaista apua eivät ole avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää hoivaa, hoitoa ja valvontaa ja joita toteutetaan esim. lääketieteellisin perustein jonkun muun kuin asiakkaan määrittelemän sisällön ja tavan perusteella tai jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta. Näihin avuntarpeisiin tulee vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.

 

Pelkkään siivoamiseen henkilökohtaista apua ei voi saada. Siivoamisella tässä tapauksessa tarkoitetaan esimerkiksi ikkunanpesua, suursiivousta, ullakon tai varaston siivoamista. Henkilökohtaisen avun avustaja voi tehdä asiakkaan kanssa kevyttä siistimistä, siten että asiakas itse osallistuu samoihin tehtäviin omien voimavarojensa mukaan. Jos asiakkaan siivoustarve on suurempi, tällöin asiakas ohjataan tarvittaessa ostamaan perusteellisempaa siivousapua yksityiseltä palveluntuottajalta.

 

Palvelu ei voi myöskään sisältää ammatillista työtä, esimerkiksi remontointi ja kodin korjaustyöt, lääkehuolto tai terveydenhuollon toimenpiteet. Palveluntuottajan on myös ilmoitettava siitä, jos asiakkaalle myönnetty tuntimäärä on joko yli- tai alimitoitettu.

Avustaja ei kuljeta asiakasta omalla autollaan.

 

Palvelun tuottajan on toimitettava tilaajavastuulain 5 §:n ja 5 a §:n edellyttämät enintään kolme (3) kuukautta vanhat asiakirjat:

 

 1. selvitys siitä että palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

 

 

 1. kaupparekisteriote

 

 1. veronmaksuasioita koskeva selvitys (todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus ja/tai velkarekisterin ote)

 

 1. todistukset työntekijän eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty

 

 1. selvitys työhön sovellettavista työehtosopimuksista ja keskeisistä työehdoista

 

 1. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (sopimukset, jotka solmittu 1.9.2015 tai sen jälkeen)

 

 1. todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta

Lisäksi hakemukseen on liitettävä palvelukohtaiset liitteet:

 • Omavalvontasuunnitelma: koskee sosiaalipalveluja ja niitä terveyspalvelujen tuottajia, jotka toimivat kahdessa tai useammassa toimipaikassa

 • Sopimus potilasasiamiehen palveluista: koskee luvanvaraisia terveydenhuollon palvelujen tuottajia

 • Lääkehoitosuunnitelma: koskee niitä palveluja joiden sisältöön lääkehoito kuluu

 • Selvitys käytetyistä alihankkijoista

 

Henkilöstöluettelo toimitetaan pyydettäessä.

 

Henkilökohtaisen avun maksusitoumuksissa ostettaessa palvelua yksityiseltä käytetään kattohintaa, jolla palveluntuottajan on palvelu tuotettava. Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksutonta palvelua. Asiakas voi hankkia palveluntuottajalta lisäpalveluja, mutta asiakas maksaa itse hankkimansa lisäpalvelut palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti.

 

Palvelun enimmäishinta on 26 €/h. Palveluntuottajan on velvollisuus tuottaa asiakkaalle palvelua tämän tarpeen mukaan myös iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä. Palvelun tuntihinta kattaa myös erillislisät.

Matkakustannukset maksetaan verohallinnon vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan. Matka-ajat asiakkaan luokse ja luota eivät sisälly avustusaikaan. Matkakustannukset korvataan Kittilän keskustasta asiakkaan työkohteeseen tai palvelun tuottajan osoitteesta työkohteeseen mikäli matka siten kuljettuna on edullisempi.

 

Henkilökohtaisen avun palvelussa avustajalta ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan peruskoulutusta tai avustajan ammattitutkintoa.

Kaikilla palveluntuotantoon osallistuvilla tulee olla sujuva eli ymmärrettävä (sekä kuullun ymmärtäminen, että puheen tuotto ja kirjallinen) suomen kielen taito.

 

Palvelun tuottajan tulee olla varmistanut lasten kanssa työskentelevien avustajien taustoista ja soveltuvuudesta. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002).

 

Palveluntuottajan tulee tuottaa henkilökohtaisen avun palvelu asiakkaalle kohtuullisessa ajassa asiakkaan tilaushetkestä, neuvotellen palvelun alkamisajankohdasta asiakkaan kanssa.

 

Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun avustuskerran ilmoittamalla palveluntuottajalle peruutuksesta viimeistään 24 tuntia ennen sovittua avustuskertaa. Kunta ei maksa näistä perutuista tapahtumista.

Palveluntuottaja voi veloittaa asiakkaalta ne avustustunnit, joita asiakas ei ole perunut riittävän ajoissa (24 tuntia ennen avustusajankohtaa). Tämän seurauksena asiakas menettää kyseiset avustajatunnit. Tällöin palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan tunnit.

 

Mikäli palvelun peruuntuminen johtuu äkillisestä, asiakkaasta riippumattomasta syystä myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovitun avustuskerran alkamista, asiakkaan tulee olla kyseisissä tilanteissa, välittömästi tai heti kuin se on mahdollista, yhteydessä päätöksen tehneeseen vammaispalvelun viranhaltijaan, joka arvioi, voiko tilanteen tulkita sellaiseksi, ettei asiakas menetä kyseisiä avustuskertansa tunteja. Mikäli vammaispalvelun viranhaltija arvioi tilanteen sellaiseksi, että asiakas voi käyttää avustuskertansa tunnit myöhemmin, palveluntuottaja voi laskuttaa sekä menetetyn avustuskerran tunnit että uuden avustuskerran tunnit.

Mikäli asiakas ei peruuta avustuskertaa edellä mainituin ehdoin, on palveluntuottajalla oikeus laskuttaa kuntaa yhden peruutetun kerran täysimääräisesti palvelutilauksen osalta. Muita sovittuja avustusaikoja kunta ei korvaa.

 

Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa vammaispalveluun, jos asiakas jättää toistuvasti perumatta sovitut avustuskerrat.

 

Palveluntuottaja voi peruuttaa sovitun palvelukerran ja ilmoittaa asiakkaalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti peruutuksesta. Asiakkaalle ei saa koitua peruutuksesta kohtuutonta haittaa. Muissa tilanteissa palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajan tiedossa, ja sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa.

 

Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Palvelun tuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään.

 

Palvelun laskutusperuste on asiakkaan kanssa sovitusti toteutettu avustusaika viidentoista (15) minuutin tarkkuudella.

Palveluntuottaja laskuttaa vammaispalvelua sovitun tuntihinnan mukaisesti ja toimittaa laskun liitteenä työselosteen vammaispalveluun asiakkaan hyväksymällä allekirjoituksella.

 

Maksuehto on 21 päivää.Laskuihin ei saa lisätä laskutuslisää.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä henkilökohtaisen avun määräytymisen perusteet ja palvelun enimmäishinnan 1.2.2019 alkaen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa