Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 31.10.2018/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 295

11.09.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 50

25.10.2017

Kunnanhallitus

§ 374

07.11.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 11

28.02.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 64

31.10.2018

 

Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönottamisesta

 

167/05.03.02/2017

 

Khall 11.09.2017 § 295

 

 

(Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja, puh. 040 595 7597)

 

Kittilän kunnan Kuntalaislistan valtuustoryhmän, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja SDP:n Kittilän valtuustoryhmän sekä KD:n Raija Palosaaren aloite Kittilän kunnassa käyttöönotettavasta sosiaalisesta luototuksesta on jätetty 19.6.2017 valtuuston kokouksen yhteydessä.

 

Sosiaalisessa luokituksessa aloitteen mukaisesti kunta ottaisi velkaantuneen kuntalaisen velat vastatakseen ja ottaisi velkojan paikan. Velallisen kanssa tehtäisiin maksusuunnitelma. Edelleen aloitteen mukaan vastattavan velan suhteen asetettaisiin yläraja, joka olisi 10 000 euroa. Erityisenä kohderyhmänä voisivat olla nuoret velkakierteeseen joutuneet.

 

Asian luonteesta johtuen, aloitteen luontevin valmistelutaho on sosiaali- ja terveyslautakunta. Mikäli asia menee eteenpäin tulee siitä laatia ohjeet ja esitykset tulevaa talousarviota varten.

Aloite liitteenä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kittilän kunnanhallitus päättää, että aloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Kittilän kunnassa valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Sosiaali- ja terveys lautakunnan tulee ottaa kantaa sosiaalisen luototuksen tarpeesta ja sen käyttöönoton mahdollisuudesta sekä ohjeistuksesta. Mikäli asia etenee tulee siitä tehdä esitykset tulevaa talousarviota varten.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Sotelk 25.10.2017 § 50

 

 

(Lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä puh. 0400 139 684)

 

Laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) astui voimaan

1.1.2003. Lain mukaan sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon

kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista

syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen

itsenäistä suoriutumista. Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta

päättämässään laajuudessa ja se on kunnille vapaaehtoinen tehtävä.

 

Harvassa Suomen kunnassa, lähinnä väestöllisesti isoimmissa (n. 30 kpl ), on sosiaalinen luototus käytössä.

 

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

 

Oulun kaupungilla on sääntöinä mm. että takaisimaksuvaraa tulee olla vähintään 20 euroa/kk ja enintään 250 euroa/kk yksin hakijalla ja 400 euroa/kk perheellisellä. Hakijoiden aikaisempien velkojen määrä tulee olla korkeintaan15 000 euroa. Haettu sosiaalinen luotto tulee pystyä maksamaan viiden vuoden aikana. Sosiaalista luottoa ei myönnetä hakijalle jolla on realisoitavaa omaisuutta. Asiakkaan velkoja ei myöskään järjestetä sosiaalisella luotolla mikäli hän selviää veloistaan tai hankinnoista nykyisillä tuloilla, säästämällä, tekemällä hankinnat vähitellen, maksusuunnitelmilla tai velkajärjestelyllä.

 

Oulun kaupungissa on sääntönä myös mm. se ettei sosiaalisella luotolla rahoiteta yritystoimintaa. Oulun kaupunki myöntää luottoa 500- 15 000 euroa ja luotosta peritään korkolain (633/1982)ja Suomen pankin mukainen viitekorko. Jos luotto myönnetään velkojen saneeraamiseen, sosiaalisella luotolla hoidetaan velkavastuut suoraan velkojille Luoton takaisinmaksun ja muiden velvoitteiden hoitamatta jättäminen johtaa perimistoimiin luottosopimuksessa mainituin ehdoin ja edellytyksin. Luottopäätökset tekee Oulun kaupungilla palveluesimies viranhaltijan valmistelusta (vrt. esim. vastaava sosiaalityöntekijä ja etuuskäsittelijä Kittilässä).

 

Sosiaalisesta luototuksesta voi tulla kunnalle luottotappioita ja kyseessä on pitkäaikainen, käytännössä pysyvä hanke. Oulun kaupungilla luottoa varten on varattu 300 000 euroa vuodessa. Takaisinmaksujen takia toimintaan varattava pääoma voi myös pienentyä. Luoton kysyjiä on paljon, mutta esimerkiksi Oulussa vain noin kymmenelle prosentille hakijoista voidaan sosiaalinen luotto myöntää.

 

Kittilän sosiaali -ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä maakuntahallinnolle vuonna 2020 ja tässä yhteydessä päätetään tarjolla olevista palveluista ja niiden saantikriteereistä. Mikäli Kittilän kunta ottaisi sosiaalisen luototuksen käyttöön, on mahdollista, että se jää peruskunnan vastuulle ja sen toiminnaksi.

 

Pieniä luottoja on mahdollista hakea myös Takuusäätiöltä, joka myöntää niitä sosiaalisin perustein.

 

Vastaava sosiaalityöntekijä esittää ettei sosiaalista luototusta oteta Kittilän kunnassa vuoden 2018 talousarvioon eikä kunnan uudeksi palveluksi.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sosiaalista luototusta ei tässä vaiheessa oteta käyttöön Kittilän kunnassa. Sosiaalisen luototuksen mahdollinen käyttöönotto ratkaistaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön yhteydessä.

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveysalutakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että sosiaaliseen luototukseen suhtaudutaan myönteisesti ja selvitetään siihen liittyvät kysymykset.

__________

Khall 07.11.2017 § 374

 

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että sosiaalista luototusta ei tässä vaiheessa oteta käyttöön Kittilän kunnassa. Sosiaalisen luototuksen mahdollinen käyttöönotto ratkaistaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön yhteydessä.

 

Päätös:

Jäsen Raili Fagerholm esitti, että asia palautetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteluun. Jäsen Vilho Molkoselkä kannatti Fagerholmin esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat hallintojohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'

Ne, jotka kannattavat Raili Fagerholmin esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä ja seitsemän (7) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Merja Korva, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Tarmo Salonen.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaisesti asia palautetaan valmisteluun sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

__________

 

Sotelk 28.02.2018 § 11

 

 

(Lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä puh. 0400 139 684)

 

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa 20.12.2002/1133. Luototus on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, kunta toteuttaa sitä päättämässään laajuudessa ja kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta sosiaaliseen luottoon.

 

Sosiaalipalvelut on valmistellut sosiaalisen luototuksen toimintaohjeet ja myöntämisperusteet Kittilän kuntaan.

 

Sosiaalisen luototuksen toimintaohje ja myöntämisperusteet sekä hakemuslomake ja sopimuspohja esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

__________

 

Sotelk 31.10.2018 § 64

 

(Lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä puh. 0400 139 684)

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sosiaaliseen luototukseen vuodelle 2019 varataan 30 000 euron määräraha talousarvion rahoitusosaan antolainasaamisten lisäykseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä sosiaalisen luototuksen toimintaohjeen ja myöntämisperusteet, hakemuslomakkeen sekä sopimuslomakkeen, jotka ovat esityslistan ja liitteenä.

 

Päätös:

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen perusturvajohtajan esityksen lisäyksellä, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päättävät koron suuruudesta mahdollisen sopimusrikkomuksen sattuessa (toimintaohje ja myöntämisperusteet sivu 5, kohta korko).

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa