Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.01.2018/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 20

09.01.2018

 

Konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä

 

451/00/2013

 

Khall 09.01.2018 § 20

 

Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Kuntalain 48 §:n 2 momentin mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen määräämät viranhaltijat. Kuntakonsernia johdetaan erillisen konserniohjeen mukaisesti. Tällä hetkellä voimassa on konserniohje, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.6.2006. Uudet konserniohjeet ovat päivitettävänä.

 

Kuntalain 39 §:n 6 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Hallintosäännön 22 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan.

 

Kuntalain 46 §:n omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti kunta ei voi puuttua yhteisön oman toimielimen yksittäiseen päätökseen tai tehdä päätöstä suoraan yhteisön puolesta. Kunta voi kuitenkin tavoitella vahvaa ja aktiivista omistajuutta, jonka seurauksena omistajaohjauksen kohteena oleva yhteisö toimii kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. (Harjula-Prättälä: Kuntalaki Tausta ja tulkinnat, 2015, s. 370.)

 

Kuntalain 46 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kuntalain 46 §:n 2 momentin mukaan toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

 

Levi Ski Resort Oy:hyn liittyvien omistajaohjaukseen liittyvien toimenpiteiden tarve on noussut esille Oulun syyttäjänviraston tiedotettua 13.12.2017, että Levi Ski Resort Oy:n toimitusjohtaja Jouni Palosaarta vastaan on nostettu syyte luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Syyte koskee Levin etelärinteen hissihankintaa. Toimitusjohtajan epäillään vuotaneen toisen hissivalmistajan luottamuksellisia tietoja kilpailevalle hissivalmistajalle, ja näin pyrkineen suosimaan toista hissivalmistajaa tarjouskilpailussa. Toimitusjohtajaa epäiltiin myös yrityssalaisuuden rikkomisesta mutta tältä osin syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen.

 

Levi Ski Resort Oy:n asiamies asianajaja Juhani Karvo on esittelemässä syyteasian käsittelystä ja tilanteesta kunnanhallituksen kokouksessa yhtiön puolesta.

 

Voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti konserniajattelu perustuu yhteisten taloudellisten ja toiminnallisten intressien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

 

Konsernin johtamisen, ohjauksen ja valvonnan osalta tulee voimassa olevan konserniohjeen mukaan huomioida, että omistajapolitiikan tarkoituksena ja tavoitteena on elinkeinotoiminnan edellytysten edistäminen, kunnan pääomasijoitusten turvaaminen ja osinkotuoton varmistaminen. Omistajapolitiikan valmistelusta vastaa kunnanvaltuusto mm. kuntastrategian kautta.

 

Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo Kittilä-konsernin taloutta ja toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhteisön hallitukselle havaitsemiensa epäkohtien hoitamiseksi. Kunnanhallitus valvoo myös sitä, että konserniyhteisöjen valvonta on järjestetty. Kunnanhallitus mm. antaa ohjeet kunnan edustajalle/edustajille kannan ottamiseksi konserniyhteisön yhtiö- tai vuosikokouksessa sekä kuntayhtymän yhtymäkokouksessa tai -valtuustossa käsiteltävänä oleviin merkittäviin asioihin.

 

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan kunnanjohtaja vastaa Kittilä-konsernin omistajapolitiikan toteutumisen seurannasta. Kunnanjohtaja myös tiedottaa omistajapolitiikan toteutumisesta kunnanhallitukselle.

 

Kunnanhallituksen konserniyhteisöjen hallintoelimiin nimeämät edustajat ovat velvollisia konserniohjeen mukaan etukäteen selvittämään kunnanjohtajalta käsiteltävänä oleviin merkittäviin asioihin kunnan kannan sekä informoimaan välittömästi kunnanjohtajaa, mikäli yhtiössä ilmenee riskejä tai Kittilä-konsernin tavoitteita vaarantavia asioita.

 

Kittilä-konserniyhteisöjen velvollisuuksien osalta konserniohjeen mukaan konserniyhteisöjen hallituksen puheenjohtajan on etukäteen neuvoteltava ennen yhteisönsä päättävien elinten päätöksentekoa kunnanjohtajan kanssa periaatteellisista ja merkittävistä asioista, jotka koskevat esimerkiksi muuta yhteisön toimintaedellytyksiin ja palvelukykyyn olennaisesti vaikuttavaa toimintaa.

 

Kuntalain 46 §:n 2 momentin mukaisia omistajaohjauksen keinoja Levi Ski Resort Oy:n osalta selvitettäessä tulee huomioida, että käytössä on sekä muodollisia että epämuodollisia keinoja. Muotomääräisten keinojen osalta ovat mahdollisia osakeyhtiölain mahdollistamat osakkeenomistajan käytössä olevat keinot. Epämuodollisin keinoin aktiiviseen omistajaohjaukseen voidaan pyrkiä mm. ohjaamalla ja keskustelemalla yhteisöön kohdistuvista odotuksista ja tavoitteista. (Harjula - Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat, 2015, s. 371.)

 

Levi Ski Resort Oy:ssä on osakkeita tällä hetkellä 4000 kpl. Osakkeenomistajia on yhteensä 86 kpl. Kittilän kunnan omistusosuus Levi Ski Resort Oy:ssä on tällä hetkellä 51,43 %. Levin Matkailukeskuksen omistusosuus on 42,58 %.

 

Kittilän kunta osakkeenomistajana käyttää päätösvaltaansa Levi Ski Resort Oy:n yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun mukaisesti. OYL 5 luvun 4 §:n mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhtensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Muita osakkeenomistajan käytössä olevia keinoja ovat mm. erityisen tarkastuksen toimittamista koskeva hakemus, jota on käsiteltävä yhtiökokouksessa OYL 7 luvun 7 §:n edellyttämällä tavalla.

 

Konserniohjauksen periaatteisiin kuuluu toimia huolellisuusvelvoitteen mukaisesti, ja tämän johdosta kunnanhallituksella ei ole esteitä keskustella Levi Ski Resort Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa siitä, millä tavalla yhtiön hallitus suhtautuu toimitusjohtaja Jouni Palosaaren saamaan syytteeseen sekä tiedustella hallituksen puheenjohtajalta, mihin toimenpiteisiin yhtiön hallitus aikoo ryhtyä asiassa em. tiedon johdosta. Kunnanhallitus voi myös vaatia yhtiökokouksen koollekutsumista OYL:n mukaisesti tämän asian käsittelemiseksi. Kunnanhallitus voi myös muodostaa osakkeenomistajana sen kannan asiaan, ettei se aiheuta toimenpiteitä tällä hetkellä tytäryhtiön toiminnan suuntaan.

 

Toimitusjohtaja Jouni Palosaaren asemasta Levi Ski Resort Oy:ssä muutoin voidaan todeta, että hän nauttii yhtiön hallituksen luottamusta ja on tällä hetkellä toimessaan ja hänen erottamisensa tapahtuisi käytännössä osakeyhtiölain 6 luvun 20 §:n mukaisesti eli hallituksen toimesta. Yhtiön hallituksen asiana on myös käsitellä, onko toimitusjohtajan toiminnalla aiheutettu sellainen meno tai menetys, jolla olisi aiheutettu vahinkoa osakkeenomistajille osakkeen arvon alenemisen johdosta. Kunnanhallituksella ei ole itsenäisesti suoraa toimivaltaa puuttua yhtiön toimitusjohtajan asemaan vaan se käyttää puhevaltaansa osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksessa siten kuin OYL:ssa säädetään.

 

Tällä hetkellä tiedossa on vain syyttäjän tiedote toimitusjohtaja Jouni Palosaaren saamasta syytteestä. Varsinainen syytteen sisältö ei ole julkista tietoa tällä hetkellä. Kun tosiasiat eivät ole eivätkä voi olla kunnan tiedossa, konserniohjausta enemmälti on kunnan näkökulmasta riskialtista lähteä tässä vaiheessa antamaan.

 

Jotta nyt kunnan käytettävissä olevista konserniohjaukseen liittyvistä toimenpidevaihtoehdoista saataisiin paremmin selkoa, Levi Ski Resort Oy:n hallitukselta tulee pyytää selvitys, vaarantaako tiedossa oleva tilanne (eli se asia että toimitusjohtaja Jouni Palosaari on saanut syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä) osakeyhtiön hallituksen mukaan jollain tavalla ko. yhtiön elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä tällä hetkellä taikka onko sillä osakeyhtiön hallituksen näkemyksen mukaan vaikutuksia kunnan pääomasijoituksen turvaamisen näkökulmasta taikka onko tiedossa olevalla tilanteella vaikutuksia osakkeenomistajana olevan kunnan osinkotuoton näkökulmasta. Osakeyhtiön hallitukselta tulee samalla tiedustella, aiheuttaako toimitusjohtaja Jouni Palosaaren saama syyte joitain muita toimenpiteitä ja jos aiheuttaa, niin millä perusteella. Osakeyhtiön hallitukselta tulee samalla tiedustella, onko se ryhtymässä joihinkin toimenpiteisiin yhtiössä syytteen johdosta. Selvityksessä osakeyhtiön hallitusta pyydetään ottamaan kantaa siihen, onko sen tiedossa seikkoja, jotka vaarantavat osakkeenomistajan edut jollain tavalla.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää pyytää Levi Ski Resort Oy:n hallitukselta selvityksen, jossa hallitukselta pyydetään kannanottoa seuraavista asioista:

 

- vaarantaako tiedossa oleva tilanne (eli se asia että toimitusjohtaja Jouni Palosaari on saanut syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä) osakeyhtiön hallituksen mukaan jollain tavalla ko. yhtiön elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä tällä hetkellä taikka onko sillä osakeyhtiön hallituksen näkemyksen mukaan vaikutuksia kunnan pääomasijoituksen turvaamisen näkökulmasta taikka onko tiedossa olevalla tilanteella vaikutuksia osakkeenomistajana olevan kunnan osinkotuoton näkökulmasta.

- aiheuttaako toimitusjohtaja Jouni Palosaaren saama syyte joitain muita toimenpiteitä ja jos aiheuttaa, niin millä perusteella.

- Osakeyhtiön hallitukselta tulee samalla tiedustella, onko se ryhtymässä joihinkin toimenpiteisiin yhtiössä syytteen johdosta.

- Selvityksessä osakeyhtiön hallitusta pyydetään ottamaan kantaa myös siihen, onko sen tiedossa muita seikkoja, jotka vaarantavat osakkeenomistajan edut jollain tavalla.

 

Päätös:

Asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä. Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Koska 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ei ollut paikalla puheenjohtajana tämän asian osalta toimi 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä. Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Tuula Mertaniemen tilalle tämän §:n osalta valittiin Vuokko Mäntymaa.

 

Asiaa selostamassa olivat Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaari avustajanaan asianajaja Juhani Karvo.

 

Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti Tuula Mertaniemen kannattamana seuraavaa:

 

"Kunnanhallitus on puuttunut voimakkaasti Levin Vesihuolto Oy:n väitettyihin väärinkäytöksiin. Levin Vesihuolto Oy on kuntakonsernin tytäryhtiö.

 

Oy Levi Ski Resort Ltd on myös kuntakonsernin tytäryhtiö.

 

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan yhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari on saanut syytteen hissihankintaan liittyen.

 

Mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus ryhtyy konsernivalvonnan osalta Oy Levi Ski Resort Ltd:n suhteen? Vaatiiko kunnanhallitus ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista yhtiön hallituksen toiminnan selvittämiseksi asiassa.

 

Kunnanhallituksen tulee selvittää, onko tarvetta ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi asiana erityisen tarkastuksen teettäminen yhtiössä.

 

Ryhtyykö kunnanhallitus toimenpiteisiin yhtiön hallituksen vaihtamiseksi?"

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Ne, jotka ovat vs. kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa".

Jos "ei" voittaa, on Ahti Ovaskaisen esitys tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa ja Antti Pekkala. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Pekka Rajala ja Merja Korva.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen vs. kunnanjohtajan esityksen.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen Ahti Ovaskaisen esitykseen perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa