Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 381

07.11.2017

Kunnanhallitus

§ 446

28.11.2017

Kunnanhallitus

§ 451

05.12.2017

Kunnanvaltuusto

§ 93

13.12.2017

 

Vs. kunnanjohtajan virka

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 07.11.2017 § 381

 

 

Kittilän kunnassa on ollut haettavana vs. kunnanjohtajan virka ajalle 1.1. - 31.12.2018. Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä kokemusta johtotehtävistä.

Sujuva englannin kielen taito on välttämätön.

 

Hakuaika päättyi 31.10.2017.

Määräaikaan mennessä vs. kunnanjohtajan virkaa haki kolmetoista (13) henkilöä.

Yhdistelmä hakijoista liitteenä.

 

Hakuilmoituksessa mainitut vs.kunnanjohtajan tehtävänä on kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja palvelutuotannon johtaminen, elinkeinoelämän kehittäminen ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpi alueellinen yhteistyö.

 

Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 2 mom mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 6 luvun 45 §:n mukaan kun virkasuhteesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

 

Hakijoiden joukossa on vähän hakuilmoituksessa mainittuihin tehtäviin kokemusta omaavia henkilöitä ja osalla hakijoista ei ole vaadittua virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että vs. kunnanjohtajan virka ajalle 1.1. - 31.12.2018 julistetaan uudelleen haettavaksi. Kelpoisuusehdot samat kuin aikaisemmassa viranhakuilmoituksessa mainitut.

Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

 

Hakuaika päättyy 24.11.2017.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 28.11.2017 § 446

 

 

Kokouksen alussa työjärjestyksen hyväksymisen kohdalla päätettiin käsitellä esityslistan ulkopuolisena asiana § 446 "Vs. kunnanjohtajan virka" §:n 442 "Esittelijän määrääminen vs. kunnanjohtajan valinnassa" käsittelyn jälkeen.

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnassa haettavana olleen vs. kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettiin kunnanhallituksen 7.11.2017 § 381 päätöksellä. Hakuaika päättyi perjantaina 24.11.2017. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

 

Määräaikaan mennessä vs. kunnanjohtajan virkaa hakivat seuraavat kaksikymmentä neljä (24) henkilöä:

 

Allik Mia-Riitta, terveystieteiden maisteri, Uurainen

Heiskanen Tarja, BBA, Leppävirta

Huttunen Merja, psykiatrinen sairaanhoitaja, Kuopio

Keränen Timo, DI, Vantaa

Kiviaho Timo, KTM, Helsinki

Kostiainen Pasi, cateringalan perustutkinto, Kuusamo

Kuisma Jukka, insinööri YAMK, Rovaniemi

Kumpula Sanna, HTM, Kittilä

Kuoksa Risto, kasvatustieteiden maisteri, Rovaniemi

Kuusisto Kari, OTM, KTM, Espoo

Kärkkäinen Timo, KTM, Raahe

Laari Jouni, yleisesikuntaupseeri, Tallinna

Lemminki Juha, sotatieteen maisteri, KTM, Lahti

Leppäjärvi Jani, insinööri YAMK ja AMK, Tornio

Leskinen Seppo, Maksniemi

Manninen Jarkko, KTM, Äänekoski

Mattila Harri, FM, sosionomi, Kauhava

Nikander-Koivukangas Tiina, MuM, Kittilä

Pietiläinen Simo, OTK, Tuusula/Kosovo

Rantamaula Seppo, DI, Helsinki

Salmenkylä Tuulikki, DI, Helsinki

Vasankari Jaana, LtM, FT, Kuhmo

Välijeesiö Marjatta, agrologi, Sodankylä

Ylinampa Sanna, OTM, Kolari

 

Hakijana on nykyinen vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa, joten hän on esteellinen esittelemään asiaa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja tai toimielimen määräämä muu viranhaltija.

 

Hallintojohtaja Esa Mäkinen on poissa kokouksesta 28.11.2017. Lisäksi hän on ilmoittanut olevansa esteellinen hallintosäännön 14 §:n säännöksen perusteella.

 

Kunnanhallituksen 28.11.2017 kokouksessa lisälistan asian numero 442 kohdalla (Khall 28.11.2017 § 442) esittelijäksi on määrätty controller Tuija Lång.

 

Controller:

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Risto Kuoksan, Harri Mattilan, Tiina Nikander-Koivukankaan sekä Sanna Ylinamman.

Haastateltaville korvataan matkakulut KVTES:n mukaisesti. Kunnanhallitus päättää pitää haastattelut tiistaina 5.12.2017 klo 12 alkaen. Haastattelun suorittavat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajisto.

 

Päätös:

Controller muutti esitystään niin, että kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä valtuuston puheenjohtajiston lisäksi Vihreiden ja Kokoomuksen edustaja haastatteluun.

 

Controllerin muutettu esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.12.2017 § 451

 

 

Haastattelut on suoritettu 5.12.2017. Haastateltavina olivat kaikki

kunnanhallituksen haastatteluun kutsumat ehdokkaat eli Risto Kuoksa, Harri Mattila, Sanna Ylinampa ja Tiina Nikander-Koivukangas.

 

Haastatteluun osallistuivat kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2.varapuheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä, neljä (4) varajäsentä, valtuuston 2. varapuheenjohtaja sekä controller.

 

Controller on laatinut haastatelluista neljästä ehdokkaasta ansiovertailun, joka jaetaan kokouksessa oheismateriaalina.

 

Controller:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vs. kunnanjohtajaksi ajalle 1.1. - 31.12.2018 valitaan Filosofian maisteri Harri Mattila.

 

Tärkeimpänä perusteluna Harri Mattilan valinnalle on ylivoimainen työkokemus kunnan- ja kaupunginjohtajan tehtävistä verrattuna muihin hakijoihin. Hänellä on myös hyvin monipuolista kunnallishallinnon kokemusta useammassa eri tehtävässä. Hän omaa myös pitkän kokemuksen esimiehenä ja kokemusta kuntien poikkeustilanteista eli esimerkiksi kuntaliitos. Hän on kouluttautunut aktiivisesti ja omaa virkaan riittävän englannin kielen taidon. Haastattelussa hän antaa selkeän ja rauhallisen kuvan itsestään, kokemuksestaan ja vahvuuksistaan.

 

Virkaan noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Päätös:

Jäsen Vilho Molkoselkä esitti, että vs. kunnanjohtajaksi valittaisiin oikeustieteen maisteri, varatuomari Sanna Ylinampa. Jäsenet Raili Fagerholm ja Sakari Kautto kannattivat Vilho Molkoselän esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty controllerin esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat controllerin esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Vilho Molkoselän esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä ja kuusi (6) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Tarmo Salonen. Poissa oli Merja Korva.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi Vilho Molkoselän esityksen tulleen kunnanhallituksen kokouksen päätökseksi eli kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vs. kunnanjohtajan virkaan valitaan oikeustieteen maisteri, varatuomari Sanna Ylinampa.

 

Virkaan noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Jäsenet Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen sekä controller Tuija Lång ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteensä controllerin esitykseen perustuen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Pöytäkirjaa tarkastettaessa huomattiin, että Khall 28.11.2017 § 446 esittelytekstissä yhden hakijan etunimen kohdalla on kirjoitusvirhe. Marjatta Välijeesiön nimi kuuluu olla Maritta Välijeesiö.

__________

 

Kvalt 13.12.2017 § 93

 

Päätös:

Hallintojohtaja Esa Mäkinen poistui esteellisenä tämän asian ja § 94 käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 § 1 momentin 1 ja 7 -kohtiin ja meneillään olevaan työsyrjintään liittyvään tutkintaan.

 

Hallintojohtajan poissa ollessa pöytäkirjanpitäjänä toimi controller Tuija Lång.

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian ja § 94 käsittelyn ajaksi koska hän on yksi vs.kunnanjohtajan virkaa hakeneista.

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä poistui esteellisenä tämän asian ja § 94 käsittelyn ajaksi. Erkkilän esteellisyyden perustelut liitteenä.

Varavaltuutettu Sauli Lepola tuli Erkkilän tilalle tämän asian ja § 94 käsittelyn ajaksi.

 

Valtuutettu Jukka Salmi poistui esteellisenä varovaisuussyistä tämän asian sekä § 94 käsittelyn ajaksi ja hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Matti Pääkkölä.

 

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys esitti FM Harri Mattilaa vs. kunnanjohtajaksi ajalle 1.1.- 31.12.2018. Ahti Ovaskainen,Tuula Mertaniemi ja Jukka Poti kannattivat Inkeri Yrityksen esitystä.

 

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari esitti, että Sanna Ylinampa valitaan vs. kunnanjohtajaksi. Kivisaari esitti myös, että jos vs.kunnanjohtajan valinnasta tehdään valitus, niin valittu aloittaa virassa 1.1.2018 valituksista huolimatta.

Valtuutetut Pekka Rajala ja Marita Toivanen kannattivat Yrjötapio Kivisaaren esitystä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys vs. kunnanjohtajaksi, suoritetaan vaali valinnasta suljetuin lipuin.

 

Puheenjohtaja totesi, että käydään kaksivaiheinen vaali, jos ei jo ensimmäisellä äänestyskierroksella jokin hakijoista saa yli puolta annetuista äänistä. Puheenjohtaja ilmoitti myös, että kaikkia virkaa hakeneita voidaan äänestää.

 

Pöytäkirjantarkastajat Yrjötapio Kivisaari ja Sakari Kautto toimivat vaalissa ääntenlaskijoina.

 

Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Sanna Ylinampa yhdeksäntoista (19) ääntä

Harri Mattila kahdeksan (8) ääntä

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että vs. kunnanjohtajaksi on valittu oikeustieteen maisteri, varatuomari Sanna Ylinampa. Mahdollisista valituksista huolimatta valittu aloittaa virassa 1.1.2018. Koeaika virassa on neljä (4) kuukautta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Inkeri Yritys, Tuula Mertaniemi, Pentti Kangas, Maija Linnala, Leena Vanhatalo, Ahti Ovaskainen ja Jukka Poti ilmoittivat eriävän mielipiteen Yrityksen esitykseen perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa