Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2017/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 66

20.12.2017

 

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2018 alkaen

 

65/05.02.19/2012

 

Sotelk 20.12.2017 § 66

 

Uusi perhehoitolaki on tullut voimaan 1.4.2015. Kittilän sosiaali-ja terveyslautakunta on määritellyt viimeksi v.2015 perhehoitajien palkkioita ja kulukorvauksia.

 

Kunnalla on valta myös itse päättää mm. palkkioiden ja kulukorvausten suuruudesta. Lastensuojelulaki painottaa perhehoitosijoitusten ensisijaisuutta lastensuojelussa. Uusi perhehoitolaki rajaa myös hoidettavien lasten määrää perhehoidossa taatakseen mm hoidon tason perheissä.

 

Kittilän sosiaali-ja terveyslautakunnassa ei ole tarkistettu tukiperheiden ja tukihenkilönä toimivien palkkioita eikä kulukorvauksia vuoden 2015 jälkeen. Uusi sosiaalihuoltolaki korostaa näiden palveluiden tärkeyttä (Shl 3 § ja 10 §) ennaltaehkäisevänä tukena.

 

Perhehoitoa käytetään Suomessa myös vanhus- ja vammaispalveluissa ja uusi laki ohjaa perhehoidon käyttöön myös niin, että perhehoitaja menee hoitamaan asiakasta tämän omaan kotiin. Perhehoitoa suositellaan Suomen hallituksen ohjelmassa myös vanhusten hoitoon. Perhehoitoa järjestetään eri asiakasryhmissä toimeksiantosopimuksella tavallisissa perhehoitajaksi soveltuvissa ja valmennuksen käyneissä perheissä tai sopimuksella ammatillisissa perhekodeissa. Kummatkin perhehoitomuodot ovat kunnan valvonnan piirissä.

 

Perhehoidon ja tukihenkilö ja -perhetoiminnan lakipohjana on sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja perhehoitolaki.

 

Perhehoitoa voidaan järjestää lapselle ja nuorelle lyhyt-ja pitkäaikaisesti tai kriisiluonteisesti. Perhehoitolaissa säädetään mm. perhehoitajan pätevyydestä , hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta. Lisäksi perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan mm. perhehoitajan vapaan järjestämisestä, perhehoitajan valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä sopimuksen irtisanomisesta.

 

Myös tukihenkilöille ja -perheille järjestetään koulutusta ja valmennusta. Lisäksi perhehoitoliitto suosittaa että kulukorvaukset tulisi olla todellisten kustannusten mukaiset myös heille.

 

Perhehoitajien ja tukihenkilöiden ja -perheiden määrä ja saatavuus vaihtelee ja heitä tulisikin rekrytoida ja valmentaa säännöllisesti ja antaa työnohjausta ja vertaistukea. Myös selvät ja kohtuulliset palkkio- ja kulukorvausperusteet auttavat perhehoitajia ja tukihenkilöitä ja -perheitä sitoutumaan työhönsä. Perhehoitajat ja tukihenkilöt ja- perheet voidaan rinnastaa kunnan työntekijöihin vaikka toimeksiantosopimus ei tätä suhdetta luo. Perhehoitajilla ja tukihenkilöillä ja - perheillä on irtisanomisajat toimeksiantosopimuksessa.

 

Perusturvajohtaja:

Kittilän sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lasten ja nuorten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset lastensuojelussa seuraavasti :

 

Perhehoidon hoitopalkkion kuukausimäärään vaikuttaa lapsen hoitoisuuden lisäksi se, onko perhehoitaja työssä tai muun tulosuhteen piirissä (eläke, työttömyys, yrittäjä) vai onko hän pääasiallisesti hoitamassa lasta kotonaan tai lapsen kotona perhehoitajana.

 

Työssäoleva, yrittäjänä tai eläkkeellä oleva perhehoitaja:

Lapsi 0-17 vuotta palkkio 786 euroa, päivähoito ei pienennä hoitopalkkiota.

 

Hoitopalkkiota korotetaan 100-300 euroa /kk, mikäli lapsi saa Kelan vammaistukea joita on kolme luokkaa.

 

Kotona muutoin oleva perhehoitaja, lapsi 0-2 vuotias peruspalkkio 1290 e/kk. Perhehoitaja ei saa Kelalta vanhempainrahaa tai kotihoidontukea, joten tämä huomioidaan palkkion määrässä.

 

Kotona oleva perhehoitaja, lapsi 3 -6 vuotias palkkio 1090 e/kk . Osa-aikainen päivähoito lapsen kehityksen tueksi (korkeintaan 10 hoitopäivää kuukaudessa) ei pienennä palkkiota.

 

Kotona oleva perhehoitaja lapsi 7-17 vuotias 890e/kk.

 

Hoitopalkkiota korotetaan 100-300 euroa/kk , mikäli lapsi saa Kelan vammaistukea joita on kolme luokkaa.

 

Kulukorvauksen on tarkoitus kattaa sijoitetun lapsen ja nuoren ravinnosta, asumisesta, tavanomaisista harrastuksista ja henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita ei korvata muun lainsäädännön nojalla. Kulukorvauksesta sijaisvanhempi maksaa myös lapsen ja nuoren käyttörahan. Uudet kulukorvaussummat perustuvat minimikulukorvaukseen ja lapsen elatuksen tarpeeseen eri ikäkausina (Oikeusministeriön elatusapuohje ohje 2007:2 v.2017 päivitetyillä tiedoilla).

 

 

A. Kulukorvaus 1.1.2018 lähtien

 

0-12 vuotiaat lapset 414 euroa /kk

13-17 vuotiaat lapset 485 euroa/kk

 

(summiin tehdään vuosittain indeksikorotukset)

 

B. Täysi-ikäisen nuoren (18-20 vuotiaan ) joka jatkaa perhesijoituksessa hoitopalkkio ja kulukorvaus on voimassa oleva minimimäärä. Palkkiota korotetaan portaittain 100-300 e mikäli nuori saa vammaistukea.

 

Täysi-ikäisen nuoren muuttaessa omaan asuntoon voidaan kulukorvausta ja hoitopalkkiota maksaa perhehoitajalle edelleen sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti lomien ja juhlapyhien ajalta ja toteutuneiden perhehoitopäivien osalta.

Sekä hoitopalkkio että kuukausittain maksettava kiinteä kulukorvaus ovat verotettavaa tuloa. Lopullisessa verotuksessa kulukorvaus luokitellaan tulonhankkimiskuluksi.

 

1. Muut korvaukset tositteiden, suunnitelman ja taksojen mukaan

 

Perhehoitajalain 3 § mukaista käynnistämiskorvausta maksetaan perhehoitajalle korkeintaan 2939,26 euroa/perhehoidossa olevaa henkilöä kohti (summaa korotetaan indeksillä joka vuosi).

 

Normaalin kulukorvauksen lisäksi maksetaan lapsen tai nuoren asiakassuunnitelman mukaisia, kertaluontoisia korvauksia.

 

Kouluikäisen lapsen harrastuskuluja (sis. kuljetukset) voidaan maksaa enimmillään 400 € vuodessa.

 

Rippikoulun tai muun aikuistumisleirin käymisestä johtuvat kuluja korvataan korkeintaan 350 €.

 

Sijaisperheelle maksetaan korvaus sijoitetun lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista johtuvat terveydenhuollon menot tavanomaisesta poikkeavista kustannuksista kuten terapia, polikliiniset operaatiot, osastohoidot ja silmälasit, niiltä osin kuin niitä ei muun lainsäädännön nojalla korvata.

 

Sijaisperheelle korvataan alle 21 -vuotiaan nuoren opinnoista aiheutuvat kustannukset kuten esim. oppikirjat ja muut opiskeluvälineet, korkeintaan 350 euroa vanhaintansseihin osallistumisesta, ylioppilaskirjoitusten tutkintomaksut. Ammattiin tai ylioppilaaksi valmistuvien juhlien kuluihin kunta osallistuu korkeintaan 350 eurolla.

Sijoitetun lapsen tai nuoren lomanviettokuluina voidaan korvata enintään 350 €/vuosi. Korvaus on lasta koskeva ja muut osallistujat maksavat itse kulunsa.

 

Kilometrikorvauksena oman auton käytöstä sijaisvanhemmille maksetaan Kelan taksan mukainen korvaus sen mukaan, mitä asiakassuunnitelmassa on sovittu. Normaalit päivittäiset kuljetukset esim. päivähoitoon, sisältyvät kulukorvaukseen. Erikseen korvattavia matkoja ovat lapsen, nuoren kuljettaminen asiakasuunnitelma- tai vanhempien tapaamisissa, sijaisvanhempien osallistuminen vertaisryhmään tai koulutukseen, jne. Matkoihin joihin voi hakea Kelakorvausta, ei myönnetä kilometrikorvausta.

2. Perhehoitajan loma

Sijaisvanhemmalle kertyy lomaa 1pv jokaiselta kuukaudelta, jona hän on toiminut sijaisvanhempana vähintään 14vrk. Toimeksiantosopimusta neuvoteltaessa käydään läpi sijoittajakunnan lomittajavaihtoehdot sekä perheen oma verkosto ja sovitaan lomittajan palkkaamisesta koituvien kulujen maksamisesta; voidaan esim. tehdä lyhytaikainen toimeksiantosopimus lomittajalle. Mikäli lomittajavaihtoehtoa ei ole, tai sijaisperhe ei halua pitää lomaa ilman sijoitettuja lapsia, maksetaan heille lomarahan maksukuukautena ylimääräinen kulukorvaus/lapsi lomarahana.

 

3. Kittilän sosiaali- ja terveyslautakunta määrittelee lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisille tukiperheille ja tukihenkilöille suoritettavat palkkiot ja kulukorvaukset seuraavasti:

 

1.1.2018 lukien palkkio ja korvaukset ovat:

 

A.Tukiperhe:

palkkio 65 euroa/lapsi/vrk

kulukorvaus 35euroa/lapsi/vrk

Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan vuorokausiperiaatteella ,ei tuntiperiaatteella. Esim. lapsi tulee perjantaina koulun jälkeen tukiperheeseen, lähtee sunnuntaina kotiin on 3 vuorokautta.

 

B. Tukihenkilö

palkkio 35 euroa/tapaamiskerta

kulukorvaus 20 euroa/tapaamiskerta

Tukiperheille ja -henkilöille maksetaan kilometrikorvaukset Kelan taksan mukaan lapsen hakemisesta tai lapsen muusta kuljetuksesta.

 

4. Asiakasmaksut ja muut maksut lastensuojelulain mukaisesti perhehoidossa oleville:

Lapsilisät menevät perhehoidossa olevien lasten perhehoitajille.

Asiakasmaksua voidaan periä alaikäisen lapsen vanhemmilta tai lapselta asiakasmaksulain 734/1992 7 § mukaisesti.

Perhehoidon alkaessa peritään kunnalle yleensä elatusmaksut sekä elatustuet, lapsen muut tuet ja avustukset (mm.vammaistuki) ja lapsen elatussopimuksia tarkistetaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa