Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 31.10.2017/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


S/Kunnanhallitus salainen

§ 6

31.10.2017

Kunnanvaltuusto

§ 80

31.10.2017

 

Syytteessä olevien luottamushenkilöiden mahdollinen luottamustoimesta pidättäminen

 

47/00.02/2016

 

KhallS 31.10.2017 § 6

 

 

Tämän asian käsittely on salainen perustuen julkisuuslain 24.1 §:n 3 kohtaan. On huomioitava, että vaitiolovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko rikoslain 38 luvun 1 § ja 2 §:n mukaan.

 

Kittilän kunta on saanut maanantaina 16.10.2017 Oulun Syyttäjänvirastolta sähköpostitse ilmoituksen, että kahtakymmentä seitsemää (27) Kittilän kunnan nykyistä tai entistä luottamushenkilöä vastaan on nostettu erilaisia syytteitä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virka-aseman väärinkäyttämisestä, työturvallisuusrikoksesta sekä työsyrjinnästä. Syyttäjänvirasto tiedotti julkisesti asetetuista syytteistä perjantaina 13.10.2017.

 

Syyttäjältä saadun ilmoituksen lisäksi 19.6.2017 kunnanvaltuuston kokouksessa valtuutettu Inkeri Yritys jätti aloitteen (§ 57) Oikeudenmukainen Kittilä- valtuustoryhmän, Vihreät- valtuustoryhmän ja Kittilän kokoomus -valtuustoryhmän puolesta. Aloite koskee syyteharkinnassa olevien luottamushenkilöiden pidättäytymistä luottamustehtävien hoitamisesta, luottamustoimesta pidättämistä sekä vt. kunnanjohtaja Timo Kurulan pidättämistä virantoimituksesta. Samat valtuustoryhmät ovat jättäneet kunnanvaltuuston kokouksissa 28.8.2017 ja 2.10.2017 aloitteet (28.8.2017 § 67 ja 2.10.2017 § 72) liittyen syyteharkinnassa olevien luottamushenkilöiden pidättämiseksi luottamustoimista ja vt.kunnanjohtajan pidättämiseksi virantoimituksesta ja niihin liittyen mahdollisimman pikaisesti pidettävään ylimääräiseen kunnanvaltuuston kokoukseen.

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 15.8.2017, 253 §:n kohdalla, on käsitelty 19.6.2017 tehtyä aloitetta ja kunnan controller Tuija Lång on määrätty valmistelemaan asiaa.

 

Lakitaustaa luottamustoimesta pidättämiselle:

 

Kuntalain 85 §:n 3 momentin mukaan ''Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan, jollei hän ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti''.

 

Kuntalain 85 §:n 4 momentin mukaan ''Valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.''

 

Kuntalain 85 §:n 5 momentin mukaan ''Kunnan viranomaisen valmistellessa 3 tai 4 momentin mukaista päätöstä sillä on oikeus saada esitutkintalain (805/2011) 3 luvun 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus esitutkinnan aloittamisesta luottamushenkilön tekemäksi epäillystä virkarikoksesta''.

 

Luottamustoimessa toimivat henkilöt, jotka on asetettu syytteeseen:

 

Seuraavat Kittilän kunnan luottamustoimissa tällä hetkellä toimivat luottamushenkilöt on asetettu syytteeseen:

 

Erkkilä, Akseli

Fagerholm, Raili Marketta

Holck, Eino Olavi

Junnola, Veli-Matti

Kantola, Marja Susanna

Kinnunen, Leena Anneli

Korva, Merja Anneli

Kuusela, Mika Petteri

Kyrö, Reijo Albert

Molkoselkä, Vilho Fredrik

Mäkitalo, Markku Aukusti

Mäntymaa, Vuokko Marketta

Nevalainen, Paula Hannele

Nikka, Milja Marketta

Niva, Jukka Mikael

Rantajääskö, Jouni Tapani

Saarela, Mikko Juhani

Salmi, Jukka Antero

Salonen, Tarmo Juhani

Siitonen, Veikko Eero

Taskila, Mauri Eugen

 

Haastehakemuksissa rikosnimikkeinä kaikilla edellä mainituilla on törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen. Sen lisäksi osalla rikosnimikkeinä on myös virka-aseman väärinkäyttäminen, työturvallisuusrikos sekä työsyrjintä.

 

Oheismateriaalissa nro 1 on listattu kunkin edellä mainitun henkilön syytteessä olevat rikosnimikkeet sekä heidän tämänhetkiset luottamustoimensa.

 

Kuuleminen:

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 

Kuulemismenettely on toteutettu hallintolain edellyttämällä tavalla. Kuulemisen tarkoituksena on ollut turvata asianosaisten kuulemisvelvoitetta sekä hankkia lisätietoa kunnanvaltuuston päätöksenteon tueksi, jotta kunnanvaltuuston päätettäväksi voidaan tuoda päätösesitys mahdollisesta luottamustoimesta pidättämisestä ja siitä, onko kuntalain 85 §:n mukainen velvollisuus pidättää luottamushenkilö toimestaan olemassa nyt käsiteltävänä olevassa tilanteessa.

 

Kuulemiskirjeet on lähetetty maanantaina 2.10.2017 controller Långin toimesta. Kirjeiden lähettämisen ajankohdan aikaan syytteitä ei oltu vielä nostettu vaan kullekin syyteharkinnassa olevalle luottamushenkilölle lähetetyssä henkilökohtaisessa kirjeessä on mainittu ao.henkilön syyteharkinnassa olevat rikosnimikkeet. Kuulemisaika päättyi maanantaina 16.10.2017.

 

Kuulemiskirjeitä lähetettiin luottamushenkilöille yhteensä kaksikymmentä kaksi (22) kappaletta. Vastauksia niihin saatiin kolmetoista (13) kappaletta.

 

Kuulemiskirje lähetettiin yhdelle sellaiselle henkilölle, jonka osalta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen eli syyttäjä ei nostanut syytettä ao. henkilöä vastaan. Kolmen henkilön osalta osaan heidän osaltaan syyteharkinnassa olleista rikosnimikkeistä tehtiin syyttämättäjättämispäätös ja osasta heidän osaltaan syyteharkinnassa olleista rikosnimikkeistä syytteet päätettiin nostaa.

 

Kuulemiskirjeissä kaikki vastaajat kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Kuusi (6) vastaajaa mainitsee erikseen vastauksessaan, että he tulevat jääväämään itsensä silloin, kun käsitellään syytteisiin liittyviä asioita.

 

Muutama henkilö vetoaa vastauksessaan syyttömyysolettamaan ja muutama siihen, että keväällä olleissa kuntavaaleissa he ovat saaneet ääniä riippumatta siitä, että ovat olleet syyteharkinnassa.

 

Kuulemiskirjeisiin saadut vastaukset ovat tämän kokousasian oheismateriaalissa nro 2.

 

Lähtökohdat asiasta päättämiselle:

Kunnanvaltuutettu ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Eino Holck on jättänyt 16.10.2017 eroilmoituksensa luottamustoimistaan.

 

Lähtökohtana asian käsittelyssä on, että 13.10.2017 nostetuissa syytteissä kunta on asianomistaja ja syytteessä olevat ovat syytteessä kuntaan kohdistuvista rikoksista.

 

Päätöstä tehtäessä kunnanvaltuuston tulee arvioida, täyttyykö kuntalain 85 §:n 4 momentin mukainen velvollisuus pidättää luottamushenkilöt luottamustoimistaan. On arvioitava, ovatko luottamushenkilöille asetetut syytteet sen luonteisia, että on syytä epäillä, että kunnan päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus ovat vaarassa jäädä toteutumatta, mikäli syytteessä olevat jatkavat luottamustoimissaan. Rikoksen tai rikosten vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat on myös otettava huomioon päätöstä tehtäessä.

 

Syyttäjän asettamat syytteet ovat kaikkien luottamushenkilöiden osalta törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen sekä sen lisäksi joidenkin osalta myös virka-aseman väärinkäyttäminen, työturvallisuusrikos ja työsyrjintä.

 

Rikoslain 40 luvun 7 § ja 8 §:n mukaan sekä 47 luvun 1 § ja 3 §:n mukaan mahdolliset rangaistukset syytteessä olevien rikosten osalta ovat:

 

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen:

 

Vankeutta vähintään neljä (4) kuukautta ja enintään neljä (4) vuotta sekä viraltapano.

 

Virka-aseman väärinkäyttäminen:

 

Sakkorangaistus tai vankeutta enintään kaksi (2) vuotta. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

 

Työturvallisuusrikos:

 

Sakkorangaistus tai vankeutta enintään yksi (1) vuosi.

 

Työsyrjintä:

 

Sakkorangaistus tai vankeutta enintään kuusi (6) kuukautta.

 

Vs.hallintojohtaja:

Päätöksenteon tukemiseksi ja taustoittamiseksi on saatu pyynnöstä lausunto Turun yliopiston prosessioikeuden professori Tuomas Huplilta sekä Helsingin yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melanderilta. Lausunto on tämän kokousasian oheismateriaalissa nro 3.

 

Huplin ja Melanderin lausunnon mukaan ''.törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä koskeva syyte (R 17/983) koskee vakavaa rikosta, minkä lisäksi rikoksesta on epäiltynä useita henkilöitä, millä on merkitystä rikoksen toistuvuuselementtiä arvioitaessa. Vaikuttaa selvältä, että haastehakemuksessa tarkoitettu rikos on siinä määrin vakava, että syytteessä mainittujen luottamushenkilöiden pidättäminen luottamustoimesta on välttämätöntä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi, ottaen myös huomioon, että kysymys on jo syytekynnyksen ylittymisestä eikä vasta käynnistetystä rikostutkinnasta'' (lainaus lausunnon sivulta 15.)

 

Huplin ja Melanderin lausunnon mukaan se, että samoja luottamushenkilöitä vastaan on nostettu syytteitä myös toisista virkarikoksista (R 17/984, R 17/985), ilmentää kuntalain 85 §:n 4 momentissa tarkoitettua rikoksen toistuvuutta ja osaltaan edelleen perustelee mainittujen luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimestaan.

Asian käsittelyn kannalta on olennaista, että kyseessä olevat luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet ovat vakavia ja kaikkia syytettynä olevia luottamushenkilöitä koskeva rikosnimike virka-aseman väärinkäyttäminen on arvioitu syyttäjän näkemyksen mukaan tekotavaltaan törkeäksi sekä lisäksi se seikka, että kunnan päätöksenteon uskottavuus sekä luotettavuus on taattava myös poikkeuksellisessa hallinnollisessa tilanteessa, jollaisesta nyt on kysymys.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti, että ''kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä, siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Näin toteutetaan vähimmän puuttumisen periaatetta, taannehtivan lainsäädännön kieltoa sekä kunnioitetaan kittiläläisten äänestäjien viime kuntavaaleissa ilmaisemaa tahtotilaa. Menettely on hallituksen esityksen (HE 250/2016) mukainen ja turvaa riittävällä tavalla päätöksenteon uskottavuuden, luotettavuuden ja lainmukaisuuden.''

Marita Toivasen esitys pöytäkirjan liitteenä.

 

Kunnanhallituksen jäsen Sakari Kautto kannatti Marita Toivasen esitystä.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että ''vs.hallintojohtajan esitystä täydennetään seuraavasti: syytteessä olevat luottamushenkilöt pidätetään luottamustoimistaan heti mahdollisista valituksista huolimatta.'' Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen esitystä.

 

Tauko pidettiin klo 10:40 - 11:15.

 

Vs.hallintojohtaja Sanna Ylinampa täydensi esitystään, niin että syytteessä olevat luottamushenkilöt pidätetään luottamustoimistaan heti mahdollisista valituksista huolimatta.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vs.hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan kannatetun äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat vs.hallintojohtajan esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattava jäsen Marita Toivasen esitystä äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että Marita Toivasen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Vs. hallintojohtaja Sanna Ylinampa ilmoitti eriävän mielipiteensä esitykseensä perustuen.

 

Jäsenet Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi ilmoittivat eriävän mielipiteensä Tuula Mertaniemen esitykseen perustuen.

__________

 

Kvalt 31.10.2017 § 80

 

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys kysyi, miksi tähän valtuuston kokoukseen ei ole kutsuttu Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Arto Sulosta, vaikka puheenjohtajien kokouksessa oli niin sovittu. Valtuuston puheenjohtaja totesi, ettei hänellä ole ollut varaa hankkia lentolippuja Arto Suloselle.

 

Inkeri Yritys esitti, että vs. hallintojohtajan kunnanhallituksen kokouksessa 31.10.2017 6 §:ssä tekemä täydennetty esitys tulisi valtuuston päätökseksi. Tämä esitys on OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden ryhmien esitys.

 

Valtuutettu Jukka Poti teki esityksen, joka päätettiin liittää tämän pöytäkirjan liitteeksi.

 

Vs. hallintojohtaja Sanna Ylinampa taustoitti esitystään ja painotti erityisesti sitä, että valtuutetut toimivat virkavastuulla kun tekevät päätöstä tässä luottamustoimesta pidättämiseen liittyvässä asiassa.

 

Vs. hallintojohtaja Sanna Ylinamman Kuntaliitosta lakiasiainjohtaja Arto Suloselta saadun ohjeen mukaan koska kaikkia nyt syytteessä olevia luottamusmiehiä vastaan on nostettu syytteet samasta rikosnimikkeestä eli törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, luottamusmiesten oikeusaseman kannalta asian käsittely ei edellytä, että jokaista luottamusmiestä käsiteltäisiin erillisissä pykälissä.

Marita Toivasen esityksessä oli tuotu esille, että hänen esityksensä perusteena on mm. se, että se toteuttaa vähimmän puuttumisen periaatetta luottamusmiesten pidättämistä koskevassa asiassa. Esittelijä Sanna Ylinampa toi asian käsittelyn tässä vaiheessa esille, että vähimmän puuttumisen periaatetta on pidettävä yleisluonteisena hyvän hallinnon periaatteisiin sisältyvänä oikeusperiaatteena, jota arvioitaessa kyseinen nyt sovellettavaksi tuleva kuntalain 85.4 § menee velvoittavuudessaan ohi yleisluonteisen oikeusperiaatteen, ja on siten sitovuudessaan vahvempi kunnanvaltuustoa sitova laintasoinen oikeusohje verrattuna yleisluonteiseen hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvaan hyvin yleisluonteisena ohjeena pidettävään vähimmän puuttumisen periaatteeseen verrattuna.

 

Marita Toivasen esityksen yhtenä perusteluna oli myös se, että taannehtivan lainsäädännön kielto estää kuntalain 85.4 §:n soveltamisen tässä tapauksessa. Luottamusmiesten pidättämistä koskevassa asiassa asiantuntijoina lausunnon toimittaneita Tuomas Huplia ja Sakari Melanderia on konsultoitu sähköpostitse taannehtivan lainsäädännön kiellon soveltuvuudesta tässä tapauksessa, ja he ovat sähköpostilla 26.10.2017 vastanneet, että "taannehtivuuskysymyksestä olemme tällä hetkellä sitä mieltä, että KuntaL:n nyt sovellettavana oleva uudistus on säädetty sitä varten, että sillä päästään arvioimaan ja ratkaisemaan tekoja ja tapahtumia, jotka ovat ajalta ennen uudistuksen voimaantuloa. Siirtymäsäännöksen mukaan VM:n interventiomahdollisuuskin on käytettävissä 1.6.2017 alkaen ja tästä seuraa yleisten laintulkintaperiaatteiden mukaan, että kunnallisen itsehallinnon kannalta ensisijainen menettely- ja päätöksentekotapa on laillisesti sovellettavissa jo 1.1.2017 alkaen ja myös sitä edeltäviin tekoihin ja tapahtumiin."

 

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys painotti virkavastuun merkitystä tätä luottamustoimesta pidättämiseen liittyvää päätöstä tehtäessä.

 

Tauko pidettiin 16:26 - 16:46.

 

Valtuutettu Jukka Poti perui tekemänsä esityksen ja muutti sen puheenvuoroksi perusteluineen.

 

Varavaltuutettu Ville Jokela esitti, että asia palautetaan valmisteluun.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty esitys asian palauttamisesta valmisteluun joten on äänestettävä siitä, jatketaanko asian käsittelyä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) jaa-ääntä, yksi (1) ei-ääni ja kaksi (2) tyhjää. Kaksi (2) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat: Jukka Ylisuvanto, Matti Pääkkölä, Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Sakari Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Maarit Niskanen, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Aki Nevalainen, Pekka Kenttälä, Ahti Ovaskainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Pekka Rajala, Juha Toivola, Sirkka Hangasvaara, Jussi Mäkitalo, Marita Toivanen, Leena Vanhatalo, ja Inkeri Yritys. Ei-äänen antoi Ville Jokela. Tyhjää äänestivät Toni Kenttälä ja Sauli Lepola. Poissa olivat Vuokko Mäntymaa ja Jukka Salmi.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'

Ne, jotka kannattavat OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ääntä, kahdeksan (8) ei-ääntä, yhdeksän (9) tyhjää ja kaksi (2) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Sauli Lepola, Jukka Ylisuvanto, Matti Pääkkölä, Sakari Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Raija Palosaari, Sirkka Hangasvaara ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänestivät: Ville Jokela, Toni Kenttälä, Maarit Niskanen, Aki Nevalainen, Pekka Kenttälä, Antti Pekkala, Pekka Rajala, Juha Toivola ja Jussi Mäkitalo. Poissa olivat Vuokko Mäntymaa ja Jukka Salmi.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että annetut jaa- ja ei-äänet menivät tasan, joten puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

Tauko pidettiin 17:21 - 17:28.

 

Kuntalain 104 §:n 2 momentin mukaan äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ilmoitti, että kunnanhallituksen esitys tuli päätökseksi eli hän muutti tyhjää-äänensä tilalle jaa-äänen.

 

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys, jäsenet Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Leena Vanhatalo, Maija Linnala, Pentti Kangas, Jukka Poti ja Tiina Huilaja ja vs.hallintojohtaja Sanna Ylinampa ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteensä perustuen vs. hallintojohtajan kunnanhallituksessa 31.10.2017 § 6 tekemään täydennettyyn esitykseen.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on julkinen käsittelyn osalta eli pöytäkirja, lausunto ja kunnanhallituksessa hyväksytty esitys. Oheismateriaalit nro 1 ja oheismateriaali 2 ovat salaisia julkisuuslain 24 § 3-kohdan perusteella, joten ne kerättiin pois kokouksen päättyessä.

 

Päätettin, että Sanna Ylinampa tiedottaa kokouksen jälkeen tehdystä kunnanvaltuuston päätöksestä Valtiovarainministeriön Auli Valli-Lintua.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa