Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2017/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 85

21.03.2017

Kunnanhallitus

§ 101

11.04.2017

Kunnanvaltuusto

§ 16

24.04.2017

 

Vt. kunnanjohtajan valinta

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 21.03.2017 § 85

 

 

(Lisätiedot: Vt. kunnanjohtaja, puh. 040 673 7633)

 

Kittilän kunnanhallitus päätti 7.2.2017 § 38 julistaa haettavaksi vt. kunnanjohtajan viran ajalle 1.5. - 31.12.2017.

Kelpoisuusehtona virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä kokemusta johtotehtävistä.

Sujuva englannin kielen taito on välttämätön.

 

Hakuaika päättyi 10.3.2017.

 

Määräaikaan mennessä vt. kunnanjohtajan virkaa hakivat seuraavat kaksitoista (12) henkilöä:

 

Hettula Veli-Matti, restonomi ylempi AMK, Kittilä

Jämsèn Antti, YTK, Lohja

Kumpula Sanna, HTM, Kittilä

Kurula Timo, FM, Kittilä

Niemelä Riku, YTM, Kuopio

Ollila Mikko, YTM, Turku

Saviranta Lauri, TKT, Helsinki

Suominen Silja, HTM, Hämeenlinna

Talvensaari Hanna-Leena, HTM, Sodankylä

Vauhkonen Päivi, KTL, Sodankylä

Vitikka Ville, OTK, Rovaniemi

Väyrynen Valtteri, HTM, Tampere

 

Vt. kj.:

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Antti Jämsènin, Timo Kurulan ja Ville Vitikan.

Haastateltaville korvataan matkakulut KVTES:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää haastatteluajankohdasta.

Haastattelun suorittaa kunnanhallituksen kokouspiiri.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti seuraavaa:

 

"Esitän, että kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Antti Jämsènin ja Ville Vitikan sekä Päivi Vauhkosen.

Haastateltaville korvataan matkakulut KVTES:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää haastatteluajankohdasta tämän pykälän yhteydessä.

Haastattelut suorittaa kunnanhallitus.

 

Perustelut:

 

Vt. kunnanjohtajan esityksenä kunnanhallitus kutsuisi haastatteluun myös Timo Kurulan. Hän on julkisuudessa tulleiden tietojen mukaan syyteharkinnassa törkeän petoksen yrityksestä sekä virka-aseman väärinkäytöstä. Näissä asianomistajana on Kittilän kunta.

(esim. lähde http://yle.fi/uutiset/3-9520469)

 

Timo Kurulaa ei voida valita tai edes harkita Kittilän vt. kunnanjohtajaksi. Esitän perusteluina meneillä oleva syyteharkinta sekä alla mainitut lakipykälät. Syyteharkinnassa olevilla rikoksilla on merkitystä virkatehtävän suorittamisen kannalta.

 

Hallintosäännössä ei ole olemassa kunnanhallituksen kokouspiiriä. Näin ollen kunnanhallitus kokonaisuudessaan tulisi kokoontua käsittelemään ko. asiaa ja haastatella henkilöt.

 

Rikoslaki 40 luku 11§ 1 momentti

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) virkamiehellä henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, ...

 

Esitutkintalaki 6§

. Tutkinnanjohtajalla on oikeus ilmoittaa myös virkamiehen tekemäksi epäillyn muun rikoksen esitutkinnan aloittamisesta, jos tutkittavana oleva rikos on sellainen, että sillä voidaan olettaa olevan merkitystä virkatehtävien suorittamisen kannalta."

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti varajäsen Susanna Kantolan kannattamana, että haastatteluun kutsutaan Antti Jämsèn, Sanna Kumpula, Timo Kurula, Päivi Vauhkonen ja Ville Vitikka.

 

Puheenjohtaja totesi, että Hille Kuusiston esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg muutti esityksensä Pekka Rajalan esityksen mukaiseksi.

 

Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan muutetun esityksen.

 

Haastattelut suoritetaan tiistaina 28.3.3017 klo 8.00 - 15.30.

 

Tiistaina 28.3. pidettävä kunnanhallituksen kokous päätettiin siirtää alkamaan klo 16.00.

 

Hille Kuusisto ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

 

__________

 

Khall 11.04.2017 § 101

 

 

Haastattelut on suoritettu 28.3.2017. Haastateltavina olivat kaikki kunnanhallituksen päättämät ehdokkaat.

Haastatteluun osallistuivat kunnanhallituksen jäsenet (8), valtuuston puheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja, vt. kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.

 

Vt. kj.:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa vt. kunnanjohtajan vaalin ajalle 1.5. - 31.12.2017.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 24.04.2017 § 16

 

Päätös:

Valtuutettu Timo Kurula ilmoitti, että kuntalain mukaan valtuutettu on esteellinen kun asia koskee häntä itseään ja hän on asianosainen.

Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Hänen tilalleen tämän asian kohdalla saapui varavaltuutettu Outi Marttila.

 

Puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti, että kunnanhallituksen pöytäkirjaan on merkitty, että hän on osallistunut haastatteluun. Hän ei kuitenkaan osallistunut haastatteluun.

Kunnanvaltuuston pöytäkirjaan merkittiin puheenjohtajan ilmoittama korjaus.

 

Puheenjohtaja Inkeri Yritys kiinnitti huomiota asian valmisteluun. Kunnanhallitus on haastatellut viisi hakijaa. Asiakirjoissa ei ole yhteenvetoa hakijoista eikä ansiovertailua.

 

Puheenjohtaja pyysi kunnanhallituksen puheenjohtajalta asiasta tietoa. Kunnanhallituksella ei ole esitystä asiaan.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala kertoi kunnanhallituksen kutsuneen haastatteluun viisi henkilöä. Haastateltavien koulutus vaihteli.

Kunnanhallitus ei tehnyt esitystä vaan sovittiin, että ryhmät käyvät asian läpi ja tekevät valtuustossa esityksen kenet haluavat vt. kunnanjohtajaksi.

 

Valtuutettu Jukka salmi esitti valittavaksi vt. kunnanjohtajaksi Antti Jämsénin.

Salmi perusteli esitystään sillä, että hän on lähettänyt viidelle hakijalle kysymyksiä, joihin hän sai vastaukset kolmelta hakijalta. Antti Jämsén on sitoutunut tekemään niitä asioita joita Salmi itsekin pitää tärkeinä.

 

Varavaltuutettu Outi Marttila esitti vt. kunnanjohtajaksi Ville Vitikkaa.

 

Valtuutettu Hille Kuusisto toi puheenvuorossaan esiin seuraavaa:

 

"Olen kunnanhallituksen kokouksessa 21.3.2017 ko. asiassa sekä eriävässä mielipiteessäni tuonut esille, että hakijana oleva Timo Kurula on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan epäiltynä kuntaa kohtaan tehdyistä rikoksista. On totta, että syyttömyysolettama suojaa Kurulaa eikä tällöin hänen voida katsoa olevan pelkästään rikosepäilyn perusteella soveltumaton haettuun tehtävään. Kuitenkin on hyvin erikoista, että vt. kunnanjohtajaksi valittaisiin henkilö, jota vastaan nostettaisiin syyte jossa kunta on asianomistajana.

Valtuutettuina meidän tulee tarkastella valintaa kunnan sekä kuntalaisten parhaaksi. Olen mielipiteenäni tuonut asian esille pyrkimyksenäni suojella Kittilän kunnan hallintoa.

Lisäksi pyydän, että vaalissa suoritetaan suljettu lippuäänestys."

 

Varavaltuutettu Veli-Matti Junnola esitti valittavaksi vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan.

Perusteeksi hän esitti mm. Timo Kurulan täyttävän kriteerit. Koulutuksensa perusteella hän voi kehittää yhdyskuntasuunnittelua ja maankäytön suunnittelua. Hän tuntee alueen ja on perehtynyt kunnan talouteen mikä on merkittävä etu.

Hänellä on konserniohjaukseen riittävät tiedot.

Maantieteen koulutuksen lisäksi hänellä on arvosanat sosiaalipolitiikassa ja kasvatustieteessä.

Hän on palvellut kunnan tehtävässä yli kaksikymmentä vuotta moitteettomasti. Hän hallitsee riittävästi kunnanjohtajan keskeiset tehtävät.

 

Valtuutettu Eino Holck esitti, että asia palautetaan valmisteluun.

Vt. kunnanjohtajan toimikausi ajoittuu uuden valtuuston ajalle ja sen vuoksi valinta tulisi saattaa uuden valtuuston ratkaistavaksi.

 

Valtuutettu Paula Nevalainen esitti valittavaksi Ville Vitikan.

Vitikan koulutus ja työkokemus on tehtävään sopiva. Hän on hallintolakimies ja hänellä on erityisosaamista. Vitikka on toiminut yksityissektorilla ja hänellä on yrittäjätausta. Hän tuntee osakeyhtiöt.

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä kannatti Antti Jämsénin valintaa.

 

Valtuutettu Reijo Kyrö ilmoitti kannattavansa Veli-Matti Junnolan esitystä.

KHO:n ratkaisun 4.1.2017 mukaan esitutkinta ei ole esteellisyyden aihe. Menettelyvirhe ja valinta ovat eri asioita.

 

Valtuutettu Markku Mäkitalo ilmoitti, että Keskustan valtuustoryhmä vaatii suljettua lippuäänestystä.

Lisäksi Mäkitalo tiedusteli, missä aikataulussa hakijat ovat valmiita vastaanottamaan tehtävän.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala kertoi, että haastatelluista kaikki muut paitsi Vitikka ovat valmiit ottamaan tehtävän vastaan toukokuun alussa. Hän myös ilmoitti, että tekee perjantait etätyönä Rovaniemeltä. Kaikki haastatellut olivat valmiit aloittamaan työt valituksesta huolimatta.

 

Valtuutettu Risto Similä esitti valittavaksi Antti Jämsénin.

Timo Kurulalla oli kunnanhallituksen puheenjohtajana jääviysongelmia. Hän joutuu tehtävässä hankalaan asemaan.

 

Puheenjohtaja totesi, että Eino Holckin esitystä palauttaa asia valmisteluun ei ole kannatettu joten se raukesi.

 

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen.

 

Kaikki vt. kunnanjohtajan virkaa hakeneet ovat mukana äänestyksessä.

 

Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajiksi valitut Susanna Kantola ja Aki Maunula.

 

Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkuusi lippua.

 

Ville Vitikka sai viisi (5) ääntä.

Antti Jämsén sai viisi (5) ääntä.

Timo Kurula sai viistoista (15) ääntä.

Äänestyksessä jätettiin yksi (1) tyhjä lippu.

 

Puheenjohtaja totesi, että vt. kunnanjohtajaksi 31.12.2017 saakka on valittu Timo Kurula.

 

Puheenjohtaja Inkeri Yritys ja valtuutettu Helena Huikuri-Kujala ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen, jonka perustelut liitettiin pöytäkirjaan.

 

Hille Kuusisto ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa