Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2017/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tarkastuslautakunta

§ 16

15.04.2016

Tarkastuslautakunta

§ 20

01.06.2016

Kunnanvaltuusto

§ 34

20.06.2016

Kunnanhallitus

§ 103

11.04.2017

Kunnanvaltuusto

§ 15

24.04.2017

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2015

 

33/02.06.01/2016, 437/00.01.04/2014

 

Tarklk 15.04.2016 § 16

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen valmisteluun. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussasa.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta käydyn keskustelun jälkeen antaa ohjeita arviointikertomuksen laatimiseksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että Harri Siitonen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.30.

 

__________

 

Tarklk 01.06.2016 § 20

 

 

Lautakunnan ohjeistuksen pohjalta on valmistettu ehdotus arviointikertomukseksi. Ehdotus on esityslistan liitteenä

 

Puheenjohtajan ehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,

  • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,

  • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

__________

 

Kvalt 20.06.2016 § 34

 

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Varavaltuutettu Pekka Rajala esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta kysymyksen koskien tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sivulla 14 olevaa kohtaa "...kunnan viranhaltija oli tehnyt hankintoja yhtiöltä, jonka toiminnassa hän oli mukana...".

 

Puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti, että kysymys liitetään pöytäkirjaan.

 

__________

 

Khall 11.04.2017 § 103

 

 

Vt. kj.:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2015 tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen osalta seuraavaa:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta on kokouksessaan 16.9.2016 §:n 31 kohdalla todennut, että vuoden 2015 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on esitetty havaintona, että vapaan sivistystyön lautakunnan osa-alueiden toimintakertomuksissa pääasiassa samojen tavoitteiden toteutuminen oli esitetty useaan kertaan.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta toteaa vastineena, että lautakunnan osa-alueiden toimintakentät limittyvät useilta sektoreilta päällekkäin ja näin ollen ei voida välttyä kokonaan samankaltaisten tavoitteiden toteutumiselta. Seuraavaa toimintakertomusta tullaan kuitenkin tiivistämään kohdentamalla entisestään osa-alueiden tavoitteiden asettelua ydinkohtiin ja siten vähentämään samankaltaisten tavoitteiden toteutumista useaan kertaan.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 28.9.2016 §:n 75 kohdalla todennut, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvio toteutui muutoin hyvin, mutta lisämääräraha tarvittiin erikoissairaanhoidon ja ensihoidon arvioitua suurempiin kustannuksiin. Erikoissairaanhoidon osalta voidaan todeta, että kustannusten vaihtelu vuosittain voi olla suurta väestömäärästä ja sairastavuudesta johtuen.

 

Tavoitteiden asettamiseen ja mittaamiseen kiinnitetään jatkossa huomiota, jotta ne tukevat paremmin palvelutuotannossa onnistumisen arviointia. Selkeät tavoitteet auttavat myös operatiivisen toiminnan johtamista.

 

Koululautakunta on kokouksessaan 5.10.2016 §:n 67 kohdalla käsitellyt tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksen havainnot ja antanut vastineeksi sekä raportoinut suunnitelluista toimenpiteistä epäkohtien korjaamiseksi kunnanvaltuustolle seuraavaa:

 

Koululautakunnan alaisen perusopetuksen yksikkökustannuksia Kittilän kunnassa nostavat koulukuljetukset. Yhä suurempi osa kunnan alueella olevista perusopetuksen oppilaista on koulukuljetuksen piirissä. Sirkan koulun oppilasmäärän kasvun vaikutus heijastuu yhden yläkoulun mallissa suoraan kuljetuskustannusten kasvuun siinä vaiheessa, kun oppilaat siirtyvät yläkouluun.

 

Kittilään lukioon hakeutuneiden osuuden vuosittaiset muutokset sekä lukion oppilasmäärän jääminen tavoiteltua pienemmäksi vuonna 2015 selittyvät ikäluokkien koolla, ikäluokan sukupuolijakaumalla ja harrastuksilla, opintomenestyksellä, nuorten ammattitoiveilla, Levin alppikoulun vetovoimaisuudella sekä muualla olevien erityislukioiden houkuttelevuudella.

 

Lähitulevaisuuden toimenpiteinä tulee huolehtia, että Kittilän lukion kurssitarjonta säilyy riittävän monipuolisena, lukio säilyttää pätevät opettajat ja alppikoulun vetovoimaisuutta kehitetään edelleen niin, että se houkuttelee oppilaita Kittilästä ja Kittilän ulkopuolelta. Tavoitteena on tehdä hyvien harjoitteluolosuhteiden ansiosta Levin alppikoulusta yksi Suomen vetovoimaisimmista lukio-opintojen suorituspaikasta alppilajeja harrastaville nuorille.

 

Lisäksi lukion, Revontuli-opiston ja kunnan alueella toimivien urheiluseurojen yhteistyötä tulee kehittää ja lisätä niin, että mahdollisimman monelle kittiläläiselle nuorelle pystytään tarjoamaan heidän harrastustoiminnan (mm. liikunta, kuvataiteet, teatteri-ilmaisu jne.) jatkaminen laadukkaana ja kehittävänä toimintana kotipaikkakunnalla lukio-opintojen ohella. Edellä mainituilla toimenpiteillä turvataan Kittilän lukion säilyminen kaksisarjaisena ja yli sadan (100) oppilaan lukiona.

 

Kittilän kunnan päivähoidon palveluiden saatavuutta kuvaavien tavoitteiden toteutumisen arviointia tulee seurata tarkemmin ja kirjoittaa arviointi tulevaisuudessa selvemmin auki.

 

Kittilän kunnan päivähoidon kustannuksia nostavat päivähoitotarpeen sesonkiluonteisuus ja suuri vuorohoitotarve. Aikaisemmin kustannuksia nostaneiden väistötilojen käyttö ja pienten yksiköiden tarve ovat poistuneet.

 

Kittilän kunnan päivähoidon voimakkaasti vaihtelevan asiakkaiden määrän vuoksi tulee viimeistään vuoteen 2018 mennessä tehdä merkittäviä arvovalintoja ja niiden pohjalta selvittää, voidaanko kustannuksia hillitä esimerkiksi hankkimalla erityisesti kausiluontoista päivähoitoa yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

 

Muut arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja vastineet niihin:

 

Tarkastuslautakunta on todennut kertomuksessaan, ettei tilinpäätös ole valmistunut kuntalain edellyttämässä määräajassa. Vuoden 2015 tilinpäätöksen osalta tähän ei ole pystytty mutta vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus saatiin määräaikaan mennessä kunnanhallituksen allekirjoitettavaksi.

 

Arviointikertomuksessa todettiin, ettei henkilöstön sairauskuluvakuutuksen tuottavuutta ja toimivuutta ole avattu. Nyt voidaan todeta, että kuluvan vuoden helmikuussa on tehty selvitys jossa tehtiin henkilöstölle kysely sekä saatiin vakuutusyhtiöltä selvitys. Tämä selvitys tullaan esittämään kunnanhallitukselle ja - valtuustolle kevään aikana.

 

Talousosaston toimesta on selvitetty, että teknisesti ei ole estettä sille, että ostolaskutiedot esitettäisiin esim. kunnan internet-sivujen kautta kuten arviointikertomuksessa on esitetty. Päätöstä tietojen esillepanosta ei ole vielä tehty.

 

Arviointikertomuksessa todettiin aloitteiden käsittelyn olevan hidasta. Aloitteiden käsittelyä täytyy kehittää jatkossa selvästi paremmaksi.

 

Arviointikertomuksen mukaan riskienhallintaa tulisi kehittää ja niihin liittyviä tilinpäätöksen tietoja saada ohjeistusten mukaisiksi. Kunnassa on aloitettu kuluvan vuoden alkupuolella riskienhallintaprojekti jossa avustaa ulkopuolisena tahona DHS Oy Audit Partners. Projektin myötä saadaan aikaiseksi riskirekisteri, päivitetyt ohjeistukset ja säännölliset riskikartoitukset. Henkilökuntaa tullaan kouluttamaan riskienhallinnan käytännöissä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 24.04.2017 § 15

 

Päätös:

Valtuutettu Paula Nevalainen esitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta seuraavaa:

 

"Esitämme, että arviointikertomuksen koulultk:n esitys selvityksestä päivähoidon yksityistämisestä tai kolmannen sektorin mahdollisuudesta järjestää päivähoitoa kausiluontoisesti poistetaan.

Perusteluna on se, että kyseessä on arvovalinta, joka mielestämme kuuluu uuden kunnanvaltuuston tehtäviin vahvistaessaan uuden hyvinvointistrategian. Kuntavaaleissa kaikilla ehdokkailla oli tärkeänä kunnalliset päivähoitopalvelut."

 

Puheenjohtaja Inkeri Yritys tiedusteli valtuustolta, voidaanko Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esitys hyväksyä.

 

Saatuaan myöntävän vastauksen, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esittämällä muutoksella.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa